ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІЯК НАУКОВА ДИСЦИПЛІНА

Хід заняття

І. Обговорення теоретичних питань

Основні напрями вивчення особистості.

Базові категорії психології особистості: індивід, особистість,індивідуальність.

Основні етапи історії досліджень особистості.

Самостійна робота

Перевірте, чи знаєте Ви основні поняття теми: індивід, осо-бистість, індивідуальність, вікові особливості, статевий диморфізм,індивідуально-типологічні характеристики, нейродинамічні влас-тивості мозку, особливості функцій великих півкуль, основні періо-ди в розвитку психологічних поглядів на особистість: філософсько-літе-ратурний, клінічний та експериментальний.

Виконання завдань

Завдання 1

Особистість є об'єктом вивчення філософії, історії, психології ісоціології. Визначте, проблему якої науки характеризує кожне з по-даних нижче тверджень про особистість:

У ході історичного розвитку змінюються не тільки переважа-ючі соціальні типи особистості, їх ціннісні орієнтації, але ісамі взаємовідносини особистості і суспільства.

Чим людина може стати? Чи може людина стати володаремсвоєї долі, чи може вона «створити» себе і своє власне життя?

Особистість розглядається як інтегруюче начало, яке пов'язуєвоєдино різні психічні процеси індивіда і надає його поведінцінеобхідну послідовність і стійкість.

Вихідна точка досліджень особистості - не індивідуальні осо-бливості людини, а та соціальна система, до якої вона включе-на, і ті соціальні функції і ролі, які вона у ній виконує.

Завдання 2

Прочитайте визначення особистості відомих психологів. Зна-йдіть, що у них спільне і принципово відмінне.

Автор і рік написаннявизначення

Визначення особистості

Х. Вольф,1734

Особистість - це те, що зберігає спогади просамого себе і сприймає себе як того самого іраніше, і тепер.

В. М. Бехтерєв, 1923

Особистість - це психічний індивід, який єсамодіяльною істотою стосовно навколиш-ніх зовнішніх умов.

Л. С. Виготський, 1931

Особистість є поняття соціальне, вона охо-плює надприродне історичне в людині...Вона охоплює єдність поведінки, що відзна-чається ознакою оволодіння.

Г. Оллпорт, 1937

Особистість - це така динамічна організаціяпсихофізичних систем індивідуума, яка ви-значає його унікальний спосіб адаптації досередовища.

Дж. Гілфорд, 1959

Особистість людини є унікальний набір їїрис.

В. М. Мясіщев, 1960

Особистість характеризується перш за всеяк система ставлень людини до навколиш-ньої дійсності. Ставлення особистості явля-ють собою свідомий, вибірковий, зумовле-ний досвідом зв'язок з різними сторонамиоб'єктивної дійсності, що проявляється вїї діях, реакціях, та переживаннях. У своючергу, вони утворюються і формуються упроцесах діяльності.

К. К. Платонов, 1962

Особистість - це людина як носій свідомос-ті.

Р. Кеттел, 1965

Особистість - це те, що дозволяє прогнозу-вати поведінку людини у будь-якій заданійситуації.

С. Л. Рубінштейн,1973

Особистість постає як з'єднана в одне систе-ма внутрішніх умов, внаслідок яких зміню-ються усі зовнішні впливи.

Н. І. Рейнвальд, 1974

Особистість - це вершина психічного роз-витку людини і водночас найвищий рівеньсаморегуляції.

О. М. Леонтьєв, 1977

Особистість створюється суспільними від-носинами, в які індивід вступає у своїйпредметній діяльності.

В. І. Слободчиков,Є. І. Ісаєв, 1995

Особистість є повною само визначеністю лю-дини у всій сукупності своїх дій, відносин зіншими, її устремлінь та орієнтацій.

В. В. Давидов, 1996

Особистістю володіє талановито діюча лю-дина, що створює нові форми суспільногожиття.

Л. Первін, 2000

Особистість - це ті характеристики людини,що відповідають за узгоджені прояви її по-чуттів, мислення і поведінки.

В. М. Аллахвердов,2002