КОНЦЕПЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ФРЕЙДИЗМУІ НЕОФРЕЙДИЗМУ

магниевый скраб beletage

Хід заняття

І. Обговорення теоретичних питань

Теорія особистості З. Фрейда.

Аналітична психологія К. Юнга.

Індивідуальна психологія А. Адлера.

Соціокультурна психологія Карен Хорні

Гуманістичний психоаналіз Е. Фромма.

Епігенетична теорія розвитку особистості Е. Еріксона.

Самостійна робота

Перевірте, чи знаєте Ви основні поняття теми: інстинкт, не-свідоме, Персона, Тінь, Аніма-Анімус, Самість. Ід, Его, Супер-его,психосексуальний розвиток особистості, регресія, раціоналізація,захисні механізми, витіснення. сублімація, лібідо, пубертатний пері-од, архетип, колективне несвідоме, почуття неповноцінності, захисністратегії, корінна тривога, екзистенціальні потреби.

Виконання завдань

Завдання 1

Із поданих понять виберіть ті, які належать до концепції психоа-налізу:

Свідомість, внутрішній конфлікт, Персона, Его, Тінь, Аніма-Ані-мус, Самість, цілісність психічного життя, прагнення до домінуван-ня, безсвідоме, потреба самоактуалізації, Ід, соціальна приналеж-ність, сновидіння, невротичні потреби, психосексуальний розвитокособистості, регресія, соціальний інтерес, раціоналізація, Супер-его,комплекс неповноцінності, захисні механізми, сублімація, інстинкт,лібідо, латентний період, архетипи, невротичний розвиток, неусві-домлені мотиви, колективне несвідоме, внутрішній конфлікт, витіс-нення.

Завдання 2

Виберіть твердження, яке, на Вашу думку, найбільш чітко пере-дає розуміння несвідомого у психоаналізі:

Несвідоме - це ті процеси, на які не спрямована увага людини;

Несвідоме - це переживання, які подавлені свідомістю, протияких свідомість висуває міцні бар'єри;

Несвідоме - це автоматизовані дії, які людина виконує не за-думуючись.

Завдання 3

Замість крапок вставте у текст пропущені слова, які допоможутьВам правильно зрозуміти визначення психоаналізу та його структуру:

Психоаналіз - це терапія        Він складається із послідовних

етапів: пошук осередку виникнення проблеми (    ), розкриття

проблеми (перебудова інформації в форму), переосмислення і

переоцінка проблеми (зміна системи установок), усвідомлення новоїзначимості події та        (ліквідація осередку збудження).

Завдання 4

Сформулюйте кілька гіпотетичних припущень з приводу того, щодумали відомі персонологи про себе та інших, виходячи з їхніх теоре-тичних концептуальних підходів до особистості.

Завдання 5

Фрейд порівнював співвідношення «Я» і «Воно» із конем і верш-ником. Вершник повинен стримувати і направляти коня, інакше вінсам може загинути, але рухається вершник тільки завдячуючи коню.Який із символів «Я» чи «Воно» втілював Фрейд у образі вершника, аякий у образі коня?

Завдання 6

З якими захисними механізмами пов'язані наступні вчинки і спо-соби поведінки людей:

Під час масового соціологічного дослідження дорослим людямзадали питання, чи переконливо подіяли на них матеріали преси, уяких лікарі доводять, що паління призводить до захворювання на раклегенів. Позитивну відповідь дали 68% людей, які не палять і лише14% тих, які палять.

«...Маслова ніколи не згадувала про Нехлюдова. Це було дуже бо-ляче. Навіть у снах вона ніколи не бачила Нехлюдова. Їй потрібно булозабути про все, щоб не стати безумною» (Л.Толстой. «Воскресіння»)

Хлопчик хоче бути схожим на батька і тим самим заслужитийого любов і повагу.

Людина похилого віку, яка у свій час не мала змоги навчатисьу ВНЗ, при першій нагоді демонструє свою зневагу до вищої освіти.

В Японії у коридорах фірм стоїть макет начальника. Підлегліможуть підійти і висловити усе, що вони про нього думають, навітьпобити макет.

Працівник, який вчасно не підготував важливий звіт, виправ-довує свою затримку, звинувачуючи деяких колег.

Родіон Розкольніков, герой роману Ф. Достоєвського «Злочині покарання», виправдовує вбивство старої лихварки тим, що жертва- мерзенна людина і гроші їй не потрібні.

Підлеглий постійно забуває прізвище свого начальника.

Підлеглий, якого часто тероризує начальник, деспотично пово-диться у власній сім'ї.

Студент, який погано склав черговий іспит, заспокоює себетим, що звинувачує викладача в надлишковій прискіпливості саме донього.

Підліток, якого на уроці насварила вчителька, під час перервипочав знущатись над слабшим однокласником.

Колеги, які посварились декілька років тому, не розмовляють,не вітаються і стараються навіть не дивитись один на одного.

IV. Лабораторна робота

Виконання методики «Механізми психологічного захисту»

(За: В. Д. Федоров. Ваш психологічний профіль / ч. 1. Характерологіч-ні риси особистості. - Хмельницький ІППО, 2004. - С. 44-48).

Мета: діагностика механізмів психологічного захисту. Вимірю-ються вісім видів захисних механізмів: витіснення, заперечення,заміщення, компенсація, гіперкомпенсація, проекція, раціоналі-зація і регресія. Кожному з цих захисних механізмів відповідаютьтвердження, які характеризують особистісні реакції людини у різнихситуаціях. На основі відповідей будується профіль захисної структу-ри досліджуваного.

Інструкція: кожне твердження Ви повинні оцінити з позиції«так» чи «ні», в залежності від того, що більше відповідає Вашим осо-бистісним якостям. Найбільш цікавою є Ваша перша реакція.

Текст опитувальника

Зі мною дійти до згоди дуже легко.

Я сплю довше, ніж більшість людей, яких я знаю.

У моєму житті завжди була людина, на яку мені хотілося бутисхожим.

Під час лікування я намагаюся довідатися, яка мета кожної діїлікаря.

Якщо я чогось хочу, то не можу дочекатися хвилини, коли моєбажання збудеться

Я легко червонію.

Одне з найбільших моїх достоїнств — це уміння володіти собою.

Іноді в мене з'являється бажання пробити стіну кулаком.

Я легко виходжу з рівноваги.

Якщо мене в юрбі хтось штовхне, то я готовий його убити.

Я рідко запам'ятовую свої сни.

Мене дратують люди, які керують іншими.

Я часто буваю нібито не в своїй тарілці.

Я вважаю себе винятково справедливою людиною.

Чим більше я купую речей, тим стаю щасливішим.

У своїх мріях я завжди в центрі уваги оточуючих.

Мене жахає навіть думка про те, що мої рідні можуть розгулю-вати вдома без одягу.

Мені говорять, що я хвалько.

Якщо хтось мною нехтує, то в мене з'являється думка про са-могубство.

Майже всі мною захоплюються.

Буває так, що я в гніві щось ламаю чи б'ю.

Мене дуже дратують люди, які брешуть.

Я завжди звертаю увагу на позитивну сторону життя.

Я прикладаю багато старань і зусиль, щоб змінити свою зо-внішність.

Іноді мені хочеться, щоб атомна бомба знищила світ.

Я людина, у якої немає забобонів.

Мені говорять, що я буваю занадто імпульсивним.

Мене дратують люди, які стараються здаватися кращими, ніжвони є.

Дуже не люблю недоброзичливих людей.

Я завжди боюся, що когось можу скривдити.

Я з тих, хто рідко плаче.

Мабуть, я багато палю.

Мені дуже важко розлучатися з тим, що мені належить.

Я погано пам'ятаю обличчя.

Я іноді бачу еротичні сни.

Я важко запам'ятовую нові прізвища.

Якщо мені хтось заважає, то я скаржуся на це іншим людям.

Навіть якщо я знаю, що моя думка правильна, я готовий ви-слухати думку інших.

Люди мені ніколи не набридають.

Мені важко всидіти на одному місці навіть незначний час.

Я мало що можу згадати зі свого дитинства.

Я тривалий час не помічаю негативних рис у інших людей.

Я вважаю, що не варто дарма хвилюватися, а краще спокійноусе обміркувати.

Люди вважають мене надто довірливим.

Люди, які за допомогою скандалу домагаються своїх цілей,мені неприємні.

Я намагаюсь не думати про погане.

Я ніколи не втрачаю оптимізму.

Перед тим, як вирушити у подорож, я намагаюсь усе сплану-вати до дріб'язків.

Іноді я розумію, що серджуся на інших надміру.

Коли справи йдуть не так, як мені потрібно, я стаю похмурим.

Коли я сперечаюся, то мені приємно вказувати іншому на по-милки в його міркуваннях.

Я легко приймаю кинутий мені виклик.

Мене виводять із рівноваги непристойні фільми.

Я засмучуюся, коли на мене ніхто не звертає уваги.

Інші вважають, що я байдужа людина.

Після прийняття рішення мене часто охоплює сумнів.

Якщо хтось піддає сумніву мої можливості, то мене охоплюєзлість.

Коли я за кермом, у мене часто виникає бажання розбити чу-жий автомобіль.

Багато людей виводять мене із рівноваги своїм егоїзмом.

У подорож я часто беру з собою якусь роботу.

Від деяких харчових продуктів мене нудить.

Я гризу нігті.

Інші говорять, що я уникаю проблем.

Я люблю випити.

Від непристойних жартів я ніяковію.

Я іноді бачу сни з неприємними подіями і речами.

Я не люблю кар'єристів.

Я часто говорю неправду.

Порнографія викликає в мене відразу.

Неприємності в моєму житті часто виникають тому, що у менепоганий характер.

Понад усе не люблю лицемірних, нещирих людей.

Я ненавиджу людей, які мене обманюють.

Звістки про трагічні події не викликають у мене хвилювання.

Доторкаючись до чогось липкого і слизького, я відчуваю огиду.

Коли в мене гарний настрій, то я поводжусь як дитина.

Я думаю, що сперечатися з людьми з-за дрібниць не варто.

Небіжчики не викликають у мене ніякого остраху.

Я не люблю тих, хто завжди намагається бути в центрі уваги.

Багато людей викликають у мене роздратування.

Митися не у своїй ванні мені огидно.

Я через силу вимовляю непристойні слова.

Я дратуюся, якщо людина не виправдала моєї довіри.

Я хочу, щоб мене вважали сексуально привабливим.

У мене таке враження, що я ніколи не закінчую розпочатісправи.

Я завжди намагаюся добре вдягатися, щоб виглядати більшпривабливо.

Мої моральні правила кращі, ніж у більшості моїх знайомих.

У суперечці я краще володію логікою, аніж мої співрозмовники.

Люди, позбавлені моралі, мене відштовхують.

Я починаю лютувати, якщо хтось мене зачепить.

Я часто закохуюся.

Інші вважають, що я надто об'єктивний.

Я залишаюся спокійним, коли бачу закривавлену людину.

Обробка результатів: Вісім егозахисних механізмів форму-ють вісім окремих шкал, числові значення яких виводяться з числапозитивних відповідей на визначені твердження. Рівень виявлен-ня кожного психологічного захисту вираховується за формулою:КН = (n : N) 100%, де n - число позитивних відповідей за шкалою від-повідного психологічного захисту, N - число усіх тверджень цієї шка-ли. Загальний рівень психологічного захисту вираховується за фор-мулою: КНЗ = (n : 92) 100%, де n - сума усіх позитивних відповідей.

Назви захистів

Номери тверджень

Витіснення

6, 11, 31, 34, 36, 41, 55, 73, 77, 92

10

Регресія

2, 5, 9, 13, 27, 32, 35, 40, 50, 54, 62, 64, 68,70, 72, 75, 84

17

Заміщення

8, 10, 19,21, 25, 37, 49. 58. 76, 89

10

Заперечення

1, 20, 23, 26, 39, 42, 44, 46, 47, 63, 90

11

Проекція

12, 22, 28, 29, 45, 59, 67, 71, 78, 79, 82, 88

12

Компенсація

3,15,16,18,24,33,52,57,83,85

10

Гіперкомпенсація

17, 53, 61, 65, 66, 69, 74, 80, 81, 86

10

Раціоналізація

4, 7,14, 30,38, 43,48, 51, 56, 60, 87, 91

12

V. Завдання для самоконтролю

Із поданих понять виберіть ті, які належать тільки до концепціїпсихоаналізу:

а)         інстинкт, Ід, Его, Супер-его, раціоналізація, лібідо;

б)         архетип, Ід, Его, Супер-его, сублімація, самореалізація;

в)         колективне несвідоме, Ід, Его, Супер-его, витіснення, соціаль-ний інтерес;

З якими захисними механізмами пов'язані наступні вчинки іспособи поведінки людей: «Виявлено, що скупі люди схильні поміча-ти скупість інших, агресивні - жорстокість інших»:

а)         раціоналізація;

б)         проекція;

в)         заперечення;

г)         витіснення.

З якими захисними механізмами пов'язані наступні вчинкиі способи поведінки людей: «Під час масового соціологічного дослі-дження дорослим людям задали питання, чи переконливо подіяли наних матеріали преси, у яких лікарі доводять, що паління призводитьдо захворювання на рак легенів. Позитивну відповідь дали 68% лю-дей, які не палять і лише 14% тих, які палять»:

а)         регресія;

б)         сублімація;

в)         заперечення;

г ) проекція.

Назвіть прізвище вченого, який виявив, що людина одночас-но проходить як стадії психосоціального розвитку так і стадії розви-тку его, та довів, що розвиток особистості продовжується все життяі кожна стадія розвитку може мати як позитивний, так і негативнийрезультат:

а)         Е. Еріксон;

б)         К. Юнг;

в)         А. Адлер;

г)         К. Хорні.

Праці «Психологічні типи», «Архетипи і колективне несвідо-ме» написані:

а)         З. Фрейдом;

б)         К.Юнгом;

в)         А. Адлером;

г)         К. Хорні.

Базова і найдавніша структура психічного життя особистості уякій зосереджені інстинктивні, примітивні, спадкові аспекти особис-тості, яка є скарбницею примітивних інстинктивних прагнень, емо-цій, спогадів, забутих дитячих образ, травм, ворожих ставлень до своїхбатьків, невтілених сексуальних бажань у психоаналізі носить назву:

а)         Ід;

б)         Архетип;

в)         Его;

г)         Суперего.

Карен Хорні стверджувала, що в структурі особистості доміну-ють не інстинкти агресії або лібідо, а несвідоме почуття тривоги, за-непокоєння, яке пов'язане з почуттям самотності і безпорадності, що«є у дитини у потенційно ворожому їй світі». Таке почуття отрималоназву:

а)         витіснення;

б)         невротична тривога;

в)         корінна тривога;

г)         дитяча тривожність.

Визначте, хто з психологів надавав великого значення позиціїдитини в сім'ї (порядку народження) для розвитку її подальшого сти-лю життя та способу вирішення життєвих проблем:

а)         З. Фрейд;

б)         К. Юнг;

в)         А. Адлер;

г)         К. Хорні.

Визначте, хто з психологів виділяє три основні види психоло-гічного захисту, в основі яких лежить задоволення певних невротич-них потреб і вважає, що захист людина знаходить або в прагненні «долюдей», або в прагненні «проти людей», або в прагненні «від людей»:

а) З. Фрейд;

б)         К. Юнг:

в)         А. Адлер;

г)         К. Хорні.

10. Захисний механізм, який забезпечує людині можливість по-вернення на більш ранню стадію психосексуального розвитку, де від-булось блокування енергії лібідо:

а)         регресія;

б)         сублімація;

в)         заперечення;

г ) проекція.

Практичні завдання для особистісного самопізнання і само-розвитку

Вправа « Формування навичок глибинної психокорекції. Аналізпроекції» (За: Основи глибинної психокорекції: феноменологія, тео-рія і практика: Навч.посіб. - К.: Вища шк., 206. - С. 157-158).

Виберіть людину, з якою Вам у даний час тяжко спілкуватись,яку Ви не любите. Опишіть позитивні і негативні риси характеру,зовнішності, оточення цієї людини. Проаналізуйте список з поглядупсихоаналізу, обґрунтуйте причини проекції власних негативних рисна іншу людину і неприйняття іншої особистості внаслідок неусві-домленої дії захисних механізмів.

Вправа «Аналіз взаємовідносин з оточуючими і усвідомленняїх зв'язку зі ставленням до батьків»

Складіть список людей, яких Ви дуже сильно любите (без бать-ків). Чоловіків і жінок перерахуйте окремо. Опишіть позитивні інегативні риси кожного зі списку. Зверніть увагу на те, чи є щосьсхоже і відмінне у даних характеристиках. Запишіть, що саме Випомітили. Чи існують деякі риси, спільні для чоловіків і жінок у Ва-шому списку?

Складіть список позитивних і негативних рис характеру Вашихбатьків, якими Ви їх бачили у дитинстві Порівняйте і проаналізуйтесписок характерних рис Ваших батьків зі списком, у якому фігуру-ють люди, що мають для Вас велике значення .

Література

1. Адлер А. Лекции по аналитической психологии. - К.: Ваклер,1996. - 282 с.

Лакан Ж. Функция и поле речи язьїка в психоанализе.-М.:Гнозис, 1995. - 192 с.

Лейбин В. М. Фрейд, психоанализ и современная западная фи-лософия. - М.: Политиздат, 1990. - 397 с.

Лисина М. И. Влияние отношений с близкими взросльїми наразвитие ребенка раннего возраста // Лишенньїе родительского попе-чительства. - М., 1991. - С.37 - 47.

Фигдор Г. Психоаналитическая педагогика. - М.: ИздательствоИнститута психотерапии, 2000. - 288 с.

Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции. - М.: Наука, 1991. - 456 с.

Фромм ^. Бегство от свободи. - М.Прогресс, 1989. - 272 с.

Хорни К. Невротическая личность нашего времени. Самоана-лиз. - М.: Прогресс, 1993. - 480 с.

Хрестоматия по глубинной психологии / Ред. Л. А. Хегай. - М.:ЧеРо, 1996. - 248 с.

^риксон ^. Г. Детство и общество. - СПб.: Ленато, Универси-тет. книга, 1996. - 592 с.

Юнг К. Г. Архетип и символ. - М.Ренессанс, 1991. - 304 с.

Яценко Т. С. Основи глибинної психокорекції: Навчальний по-сібник. - К.: Вища шк., 2006. - 382 с.

Тема 3

ДИСПОЗИЦІЙНИЙ НАПРЯМУ ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ

Хід заняття

І. Обговорення теоретичних питань

Загальна характеристика диспозиційного напряму у психологіїособистості.

Диспозиційна теорія особистості Гордона Оллпорта.

Теорія типів особистості Ганса Айзенка.

Структурна теорія рис особистості Раймонда Кеттела.

Самостійна робота

Перевірте, чи знаєте Ви основні поняття теми: риси осо-бистості, факторний аналіз, пропріум, загальні риси, індивідуаль-ні риси, кардинальні диспозиції, центральні диспозиції, поверховіриси, базові риси, зріла особистість, екстраверсія, інтроверсія, не-йротизм, синтальність.

Виконання завдань

Завдання 1

Визначте, до якої теорії належить даний фрагмент. Хто її автор?Які поняття використовує ця теорія для аналізу особистості? Які ас-пекти особистості вона вивчає? Перелічіть відомі Вам поняття та ас-пекти особистості, важливі у контексті даної теорії. Розкрийте пере-ваги та недоліки підходу у порівнянні з іншими.

Зрілі особистості характеризуються функціонально автоном-ною поведінкою, що мотивована усвідомленими процесами. Незріліж особистості мотивовані переважно неусвідомлюваними мотивами,що виникають з дитячих травматичних переживань.

Студенти - екстраверти та інтроверти - ставлять різні вимогидо тих умов, у яких вони почуваються комфортно в навчальній ді-яльності. Екстраверти частіше відвідують бібліотеку, люблять готу-ватися там, оскільки мають потребу в зовнішніх стимулах. Під часзанять в бібліотеці вони надають перевагу високому рівню шуму таспілкування, люблять займати місця в найбільш людних залах. Прицьому вони частіше роблять перерви під час підготовки. Інтроверти вбібліотеці вибирають для себе тихі закутки, де можна усамітнитися.

Кожний практикуючий психолог - фактично розумний спосте-рігач людської природи й історії людського життя - розуміє, що станлюдини у кожний момент визначає її поведінку такою ж мірою, як іїї риси.

Завдання 2

У поданому нижче тексті безсистемно перераховані основні рисипсихологічних типів, виділені Г.Айзенком. Ви повинні сформуватигрупу із чотирьох учасників, розподілити між собою завдання, про-аналізувати текст і заповнити таблицю за поданою формою.

 

Стабільний

Невротичний

Інтроверт

 

 

Екстраверт

 

 

Текст: Спокійний, врівноважений, ранимий, неспокійний, това-риський, контактний, пасивний, тихий, турботливий, уважний, пе-симістичний, замкнутий, неконтактний, лідер, безтурботний, весе-лий, оптимістичний, активний, імпульсивний, надійний, контрольо-ваний, миролюбивий, легко піддається змінам настрою, тривожний,ригідний, розсудливий, поступливий, реактивний, балакучий, агре-сивний, збудливий, непостійний.

Завдання3

Чим відрізняються підходи Г. Оллпорта, Г. Айзенка і Р. Кеттеладо класифікації рис особистості? Наведіть приклади, які ілюструютьрозуміння кожного з цих теоретиків терміна «риси особистості». Чипогоджуються ці троє теоретиків з тим, що поведінка людини визна-чається взаємодією рис особистості з ситуацією.

Завдання 4

Виберіть будь-яку людину, яку Ви добре знаєте і перерахуйте їїсуттєво важливі індивідуальні характеристики. Чи є ці характерис-тики тим, що Г. Оллпорт розуміє як «центральні диспозиції»? Чимкорисна концепція центральних диспозицій у повсякденному житті?

Завдання 5

Перерахуйте шість характеристик «зрілої особистості». Як ці ха-рактеристики відповідають Вашому власному уявленню про складовіздорової особистості. Чи можете Ви назвати деяку особливість, якамогла би бути у здорової особистості, але є не сумісною з шести харак-теристиками Г.Оллпорта?

Завдання 6

Чи погоджуєтесь Ви з Г. Айзенком у тому, що за основні особли-вості людської поведінки відповідальні головним чином три основніриси (типи) індивіда? Чи погоджуєтесь Ви, що індивідуальні варі-ації у кожному діапазоні рис відображають нейрофізіологічні від-мінності?

IV. Лабораторна робота

Виконання методики «П'ять рис особистості» (За: Дутке-вич Т. В., Яцюк В. А. Вікова і педагогічна психологія (курс лекцій тапрактикум): Навчальний посібник. - Кам'янець-Подільський: ДрукПП Буйницький О. А., 2006. - С. 196-201).

Коротке пояснення: П'ятифакторна модель структури рис осо-бистості допомагає створити повний психологічний портрет особис-тості, що є цінним для психодіагностики та професійної орієнтації.Усі п'ять рис відзначаються достатньою стабільністю в житті дорос-лої людини.

Інструкція: Опитувальник складається з 60 тверджень. Уважнопрочитайте кожне з них. Біля кожного твердження обведіть кружеч-ком відповідь, яка найкраще висловлює Вашу думку. Відповіді длязручності помічені числами, які мають наступні значення:

- рішуче не погоджуюсь, або твердження є повністю неправиль-

ним;

- не погоджуюсь, або твердження є швидше неправильним;

- власна думка відсутня або сумніваюсь чи є твердження спра-

ведливим чи ні;

- погоджуюсь, або вважаю твердження швидше справедливим;

- рішуче погоджуюсь або вважаю твердження цілком справед-

ливим.

Текст опитувальника:

Не належу до осіб, які постійно невдоволені

Люблю, коли навкруг мене багато людей

Не люблю витрачати час на мрії

Намагаюсь бути ввічливим до кожного, кого зустрічаю

Утримую свої речі у порядку та чистоті

Часто почуваюсь гірше за інших

Мене легко розсмішити

У роботі користуюсь перевіреними способами

Часто потрапляю у конфлікти з родичами чи колегами

Можу мобілізуватися, щоб завершити справу вчасно

Коли перебуваю у стані стресу, то часом почуваюсь так, нібимаю розвалитись на шматочки

Не належу до зовсім безтурботних осіб

Мене цікавить прекрасне у мистецтві та природі

Дехто вважає мене самозакоханою (им) і егоїстичною (им)

Я не дуже послідовний(а)

Рідко почуваюсь самотнім чи пригніченим

Полюбляю розмовляти з людьми

Вважаю, що дозвіл учням мати свої, протилежні погляди,призводить до їх помилок і плутанини у думках

Краще співпрацював(ла) би з людьми, ніж суперничав(ла) биз ними

Намагаюсь старанно виконувати отримані завдання

Часто почуваюсь напруженим і знервованим

Люблю бути там, де щось відбувається

Поезія впливає на мене слабо, або зовсім не впливає

Маю схильність скептично і цинічно ставитись до намірів ін-ших

Маю чітко визначені цілі і систематично працюю над їх досяг-ненням

Іноді відчуваю втрату власної цінності

Звик працювати на самоті

Люблю куштувати нові і екзотичні страви

Вважаю, що більшість людей використовує інших, якщо їм цедозволяється

Довго готуюсь перед тим, як розпочати роботи

Рідко почуваюсь враженим чи зляканим

Часто відчуваю надміру енергії

Рідко помічаю настрої чи почуття оточуючих

Більшість людей, яких знаю, люблять мене

Тяжко працюю, щоб реалізувати свої цілі

Часто відчуваю злість з приводу того, що інші мене не розумі-ють

Я веселий та життєрадісний

Вважаю, що при прийнятті моральних рішень слід звертатисьдо релігійних авторитетів

Дехто вважає мене холодним і корисним

У виконанні свого обов'язку на мене можна покластися

Досить часто, коли справи не ладяться, почуваюсь розчарова-ним і самотнім

Я не оптиміст

Іноді, коли читаю вірші або оглядаю витвори мистецтва, товідчуваю "мурашки» по шкірі та душевний підйом

Я твердий і непоступливий у своїх принципах

Іноді не заслуговую довіри і поваги

Рідко буваю зажуреним і пригніченим

Моє життя проходить у швидкому темпі

Мене мало цікавлять явища живого і неживого світу

Як правило, намагаюсь відгукуватись на запити і почуття ін-ших

Я діяльна особа, яка завжди закінчить розпочату справу

Часто почувають безпорадним і потребую когось, хто розв'язавби мої проблеми

Я дуже активний(а)

Маю сильні інтелектуальні потреби

Якщо когось не люблю, то даю йому це зрозуміти

Здається, що мені не вдається зорганізувати себе

Іноді мені так соромно, що хочеться десь сховатись

Хотів би краще йти своїм шляхом, ніж керувати іншими

Часто мені приносить задоволення розмірковування чи вирі-шення абстрактних задач

У разі потреби можу маніпулювати іншими, щоб досягти ба-жаного

Прагну до досконалості у всьому, що роблю.

Ключ:

Нейро-

Екстравер-

Відкритість

Готовність до

Старнність

п/п

тизм

сія

новому

співпраці

Сумлінність

1

4-3-2-1-0

 

 

 

 

2

 

0-1-2-3-4

 

 

 

3

 

 

4-3-2-1-0

 

 

4

 

 

 

0-1-2-3-4

 

5

 

 

 

 

0-1-2-3-4

6

0-1-2-3-4

 

 

 

 

7

 

0-1-2-3-4

 

 

 

8

 

 

4-3-2-1-0

 

 

9

 

 

 

4-3-2-1-0

 

10

 

 

 

 

0-1-2-3-4

11

0-1-2-3-4

 

 

 

 

12

 

4-3-2-1-0

 

 

 

13

 

 

0-1-2-3-4

 

 

14

 

 

 

4-3-2-1-0

 

15

 

 

 

 

4-3-2-1-0

16

4-3-2-1-0

 

 

 

 

17

 

0-1-2-3-4

 

 

 

18

 

 

4-3-2-1-0

 

 

19

 

 

 

0-1-2-3-4

 

20

 

 

 

 

0-1-2-3-4

21

0-1-2-3-4

 

22

 

0-1-2-3-4

23

 

4-3-2-1-0

24

 

4-3-2-1-0

25

 

0-1-2-3-4

26

0-1-2-3-4

 

27

 

4-3-2-1-0

28

 

0-1-2-3-4

29

 

4-3-2-1-0

30

 

4-3-2-1-0

31

4-3-2-1-0

 

32

 

0-1-2-3-4

33

 

4-3-2-1-0

34

 

0-1-2-3-4

35

 

0-1-2-3-4

36

0-1-2-3-4

 

37

 

0-1-2-3-4

38

 

4-3-2-1-0

39

 

4-3-2-1-0

40

 

0-1-2-3-4

41

0-1-2-3-4

 

42

 

4-3-2-1-0

43

 

0-1-2-3-4

44

 

4-3-2-1-0

45

 

4-3-2-1-0

46

4-3-2-1-0

 

47

 

0-1-2-3-4

48

 

4-3-2-1-0

49

 

0-1-2-3-4

50

 

0-1-2-3-4

51

0-1-2-3-4

 

52

 

0-1-2-3-4

53

 

0-1-2-3-4

54

 

4-3-2-1-0

55

 

4-3-2-1-0

56

0-1-2-3-4

 

57

 

4-3-2-1-0

58

 

0-1-2-3-4

59

 

4-3-2-1-0

60

 

0-1-2-3-4

Обробка результатів: Структура опитувальника включає 12тверджень на визначення кожної особистісної властивості: невротич-ності, екстраверсії, відкритості до нового, готовності до співпраці ісумлінності. Таблиця дозволяє перевести відповіді у бали. Відповідірозміщуються у постійному порядку: 1-2-3-4-5, їм виставляють бали0-1-2-3-4 або 4-3-2-1-0 залежно від того, як зазначено у відповіднійклітинці Таблиці. Сума балів до кожної риси особистості свідчить проїї вираженість у опитуваного.

Таблиця 1. Жінки, вік: 15-19 років

 

 

 

 

 

 

1

0-8

0-13

0-17

0-14

0-12

2

9-12

14-18

18-20

15-18

13-15

3

13-16

19-23

21-23

19-22

16-20

4

17-20

24-27

24-26

23-25

21-23

5

21-24

28-30

27-29

26-28

24-27

6

25-29

31-33

30-33

29-30

28-31

7

30-33

34-37

34-36

31-33

32-35

8

34-36

38-40

37-39

34-35

36-38

9

37-39

41-42

40-41

36-38

39-41

10

40-48

43-48

42-48

39-48

42-48

Таблиця 2. Жінки, вік: 20-29 років

 

 

 

 

 

 

1

0-9

0-12

0-17

0-19

0-12

2

10-14

13-16

18-20

20-22

13-18

3

15-18

17-20

21-22

23-24

19-20

4

19-22

21-24

23-25

25-27

21-24

5

23-26

25-27

26-28

28-29

25-28

6

27-30

28-31

29-32

30-31

29-32

7

31-34

32-34

33-36

32-34

33-35

8

35-37

35-37

37-40

35-37

36-37

9

38-41

38-40

41-43

38-40

38-39

10

42-48

41-48

44-48

41-48

40-48

Таблиця 3. Жінки, вік: 30-39 років

 

 

 

 

 

 

1

0-8

0-13

0-15

0-19

0-19

2

9-11

14-18

16-18

20-22

20-23

3

12-14

19-20

19-21

23-26

24-26

4

15-19

21-24

22-23

27-28

27-30

5

20-22

25-28

24-25

29-32

31-33

6

23-26

29-31

26-29

33-34

3436

7

27-30

32-33

30-32

35-36

37-39

8

31-34

34-37

33-36

37-39

40-41

9

35-42

38-39

37-39

40-41

42-44

10

43-48

40-48

40-48

42-48

45-48

Таблиця 4. Жінки, вік: 40-49 років

 

 

 

 

 

 

1

0-11

0-14

0-16

0-19

0-18

2

12-13

15-16

17-18

20-24

19-22

3

14-16

17-19

19-20

25-26

23-26

4

17-19

20-23

21-22

27-29

27-30

5

20-22

24-26

23-25

30-31

31-33

6

23-26

27-29

26-27

32-34

34-35

7

27-30

30-32

28-30

35

36-38

8

31-33

33-35

31-33

36-38

39-41

9

34-36

36-38

34-37

39

42-44

10

37-48

39-48

38-48

40-48

45-48

Таблиця 5. Жінки, вік: 50-80 років

 

 

 

 

 

 

1

0-9

0-10

0-15

0-18

0-18

2

10-12

11-16

16-17

19-22

19-22

3

13-17

17-19

18-20

23-25

23-25

4

18-21

20-23

21

26-27

26-29

5

22-24

24-26

22-24

28-30

30-33

6

25-26

27-29

25-27

31-33

34-36

7

27-30

30-33

28-30

34-36

37-38

8

31-35

34-35

31-33

37-38

39-41

9

36-40

36-41

34-36

39-41

42-47

10

41-48

42-48

37-48

42-48

48

Таблиця 1. Чоловіки, вік: 15-19 років

 

 

 

 

 

 

1

0-5

0-14

0-16

0-12

0-11

2

6-10

15-17

17-19

13-16

12-15

3

11-13

18-21

20-22

17-20

16-20

4

14-17

22-25

23-24

21-23

21-23

5

18-21

26-28

25-28

24-26

24-27

6

22-25

29-32

29-31

27-29

28-30

7

26-29

33-35

32-35

30-31

31-34

8

30-33

36-39

36-39

32-34

35-38

9

34-37

40-42

40-42

35-36

39-41

10

38-48

43-48

43-48

37-48

42-48

Таблиця 2. Чоловіки, вік: 20-29 років

 

 

 

 

 

 

1

0-6

0-14

0-15

0-15

0-15

2

7-10

15-17

16-18

16-18

16-18

3

11-13

18-20

19-22

19-22

19-22

4

14-16

21-24

23-25

23-25

23-25

5

17-20

25-28

26-28

26-28

26-28

6

21-23

29-30

29-31

29-30

29-32

7

24-28

31-33

32-35

31-32

33-35

8

29-31

34-36

36-38

33-35

36-38

9

32-34

37-39

39-42

36-37

39-42

10

35-48

40-48

43-48

38-48

43-48

Таблиця 3. Чоловіки, вік: 30-39 років

 

 

 

 

 

 

1

0-6

0-13

0-14

0-17

0-17

2

7-8

14-15

15-17

18-20

18-20

3

9-10

16-19

18-20

21-24

21-25

4

11-14

20-23

21-22

25-27

26-29

5

15-18

24-26

23-25

28-30

30-32

6

19-22

27-29

26-28

31-33

33-36

7

23-27

30-32

29-32

34-35

37-40

8

28-35

33-35

33-35

36-39

41-42

9

36-39

36-38

36-37

40-42

43-44

10

40-48

39-48

38-48

43-48

45-48

Таблиця 4. Чоловіки, вік: 40-49 років

 

 

 

 

 

 

1

0-6

0-13

0-16

0-17

0-18

2

7-10

14-15

17

18-21

19-21

3

11-13

16-19

18-20

22-23

22-23

4

14-18

20-22

21-22

24-26

24-26

5

19-21

23-25

23-24

27-29

27-29

6

22-24

26-28

25-27

30-32

30-33

7

25-27

29-32

28-29

33-34

34-36

8

28-32

33-35

30-33

35-37

37-38

9

33-34

36-37

34-37

38-40

39-40

10

35-48

38-48

38-48

41-48

41-48

Таблиця 5. Чоловіки, вік: 50-80 років

 

 

 

 

 

 

1

0-8

0-13

0-15

0-20

0-18

2

9-11

14-15