КОНЦЕПЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ФРЕЙДИЗМУІ НЕОФРЕЙДИЗМУ

Хід заняття

І. Обговорення теоретичних питань

Теорія особистості З. Фрейда.

Аналітична психологія К. Юнга.

Індивідуальна психологія А. Адлера.

Соціокультурна психологія Карен Хорні

Гуманістичний психоаналіз Е. Фромма.

Епігенетична теорія розвитку особистості Е. Еріксона.

Самостійна робота

Перевірте, чи знаєте Ви основні поняття теми: інстинкт, не-свідоме, Персона, Тінь, Аніма-Анімус, Самість. Ід, Его, Супер-его,психосексуальний розвиток особистості, регресія, раціоналізація,захисні механізми, витіснення. сублімація, лібідо, пубертатний пері-од, архетип, колективне несвідоме, почуття неповноцінності, захисністратегії, корінна тривога, екзистенціальні потреби.

Виконання завдань

Завдання 1

Із поданих понять виберіть ті, які належать до концепції психоа-налізу:

Свідомість, внутрішній конфлікт, Персона, Его, Тінь, Аніма-Ані-мус, Самість, цілісність психічного життя, прагнення до домінуван-ня, безсвідоме, потреба самоактуалізації, Ід, соціальна приналеж-ність, сновидіння, невротичні потреби, психосексуальний розвитокособистості, регресія, соціальний інтерес, раціоналізація, Супер-его,комплекс неповноцінності, захисні механізми, сублімація, інстинкт,лібідо, латентний період, архетипи, невротичний розвиток, неусві-домлені мотиви, колективне несвідоме, внутрішній конфлікт, витіс-нення.

Завдання 2

Виберіть твердження, яке, на Вашу думку, найбільш чітко пере-дає розуміння несвідомого у психоаналізі:

Несвідоме - це ті процеси, на які не спрямована увага людини;

Несвідоме - це переживання, які подавлені свідомістю, протияких свідомість висуває міцні бар'єри;

Несвідоме - це автоматизовані дії, які людина виконує не за-думуючись.

Завдання 3

Замість крапок вставте у текст пропущені слова, які допоможутьВам правильно зрозуміти визначення психоаналізу та його структуру:

Психоаналіз - це терапія        Він складається із послідовних

етапів: пошук осередку виникнення проблеми (    ), розкриття

проблеми (перебудова інформації в форму), переосмислення і

переоцінка проблеми (зміна системи установок), усвідомлення новоїзначимості події та        (ліквідація осередку збудження).

Завдання 4

Сформулюйте кілька гіпотетичних припущень з приводу того, щодумали відомі персонологи про себе та інших, виходячи з їхніх теоре-тичних концептуальних підходів до особистості.

Завдання 5

Фрейд порівнював співвідношення «Я» і «Воно» із конем і верш-ником. Вершник повинен стримувати і направляти коня, інакше вінсам може загинути, але рухається вершник тільки завдячуючи коню.Який із символів «Я» чи «Воно» втілював Фрейд у образі вершника, аякий у образі коня?

Завдання 6

З якими захисними механізмами пов'язані наступні вчинки і спо-соби поведінки людей:

Під час масового соціологічного дослідження дорослим людямзадали питання, чи переконливо подіяли на них матеріали преси, уяких лікарі доводять, що паління призводить до захворювання на раклегенів. Позитивну відповідь дали 68% людей, які не палять і лише14% тих, які палять.

«...Маслова ніколи не згадувала про Нехлюдова. Це було дуже бо-ляче. Навіть у снах вона ніколи не бачила Нехлюдова. Їй потрібно булозабути про все, щоб не стати безумною» (Л.Толстой. «Воскресіння»)

Хлопчик хоче бути схожим на батька і тим самим заслужитийого любов і повагу.

Людина похилого віку, яка у свій час не мала змоги навчатисьу ВНЗ, при першій нагоді демонструє свою зневагу до вищої освіти.

В Японії у коридорах фірм стоїть макет начальника. Підлегліможуть підійти і висловити усе, що вони про нього думають, навітьпобити макет.

Працівник, який вчасно не підготував важливий звіт, виправ-довує свою затримку, звинувачуючи деяких колег.

Родіон Розкольніков, герой роману Ф. Достоєвського «Злочині покарання», виправдовує вбивство старої лихварки тим, що жертва- мерзенна людина і гроші їй не потрібні.

Підлеглий постійно забуває прізвище свого начальника.

Підлеглий, якого часто тероризує начальник, деспотично пово-диться у власній сім'ї.

Студент, який погано склав черговий іспит, заспокоює себетим, що звинувачує викладача в надлишковій прискіпливості саме донього.

Підліток, якого на уроці насварила вчителька, під час перервипочав знущатись над слабшим однокласником.

Колеги, які посварились декілька років тому, не розмовляють,не вітаються і стараються навіть не дивитись один на одного.

IV. Лабораторна робота

Виконання методики «Механізми психологічного захисту»

(За: В. Д. Федоров. Ваш психологічний профіль / ч. 1. Характерологіч-ні риси особистості. - Хмельницький ІППО, 2004. - С. 44-48).

Мета: діагностика механізмів психологічного захисту. Вимірю-ються вісім видів захисних механізмів: витіснення, заперечення,заміщення, компенсація, гіперкомпенсація, проекція, раціоналі-зація і регресія. Кожному з цих захисних механізмів відповідаютьтвердження, які характеризують особистісні реакції людини у різнихситуаціях. На основі відповідей будується профіль захисної структу-ри досліджуваного.

Інструкція: кожне твердження Ви повинні оцінити з позиції«так» чи «ні», в залежності від того, що більше відповідає Вашим осо-бистісним якостям. Найбільш цікавою є Ваша перша реакція.

Текст опитувальника

Зі мною дійти до згоди дуже легко.

Я сплю довше, ніж більшість людей, яких я знаю.

У моєму житті завжди була людина, на яку мені хотілося бутисхожим.

Під час лікування я намагаюся довідатися, яка мета кожної діїлікаря.

Якщо я чогось хочу, то не можу дочекатися хвилини, коли моєбажання збудеться

Я легко червонію.

Одне з найбільших моїх достоїнств — це уміння володіти собою.

Іноді в мене з'являється бажання пробити стіну кулаком.