ГУМАНІСТИЧНИЙ НАПРЯМУ ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ

Хід заняття

І. Обговорення теоретичних питань

Загальна характеристика гуманістичного напряму.

Теорія самоактуалізації Абрахама Маслоу.

Феноменологічна теорія Карла Роджерса.

Особистість у логотерапії Віктора Франкла.

Екзистенційна психологія Ролло Мея.

Самостійна робота

Перевірте, чи знаєте Ви основні поняття теми: самоактуалі-зація, гуманістичні потреби, ієрархія потреб, логотерапія, феномено-логічний підхід, «Я-концепція», безумовна позитивна увага, обумов-лена позитивна увага, повноцінно функціонуюча особистість, непри-стосована особистість, кліентцентрована терапія, логос, сенс життя,екзистенціальної фрустрація, свобода волі.

Виконання завдань

Завдання 1

У поданому нижче тексті безсистемно перераховані основні по-няття провідних гуманістичних теорій особистості. Ви повинні сфор-мувати групу із чотирьох учасників, розподілити між собою завдан-ня, проаналізувати текст і заповнити таблицю за поданою формою.

Гуманістичні теорії

Карл Роджерс

Гордон Оллпорт

АбрахамМаслоу

Віктор Франкл

 

 

 

 

Текст: Логос, самоактуалізація, цінності переживання, інстру-ментальні риси, гуманістичні потреби, самооцінка, клієнтцентрова-на терапія, основні риси, цінності творчості, «Я-концепція», смислжиття, мотивація, екзистенціальна фрустрація, цінності ставлення,фізіологічні потреби, логотерапія, феноменальне поле особистості.

Завдання 2

Нижче подані твердження основних представників гуманістичноїпсихології: К. Роджерса, Г. Оллпорта, А. Маслоу. Визначте, хто є авто-ром твердження.

Якщо ми бажаємо знати, як швидко може бігти людина, не по-трібно виводити середнє значення вибірки в популяції, краще зібратиОлімпійських призерів і подивитись, як швидко бігають вони. Якщоми бажаємо знати можливості для духовного росту, росту цінностей,тоді я стверджую, що ми можемо взнати більше, вивчаючи нашихнайбільш моральних, етичних чи праведних людей.

Хронічно голодна людина навряд чи буде прагнути писати музи-ку, прагнути кар'єрного зросту, будувати чудовий новий світ. Такалюдина буде шукати хоча б якусь їжу.

«Я-ідеальне» відображає ті атрибути, які людина хотіла б мати,але на даний час не має. Це «Я», яке людина більш усього цінить і доякого прагне.

Студент спочатку вибирає спеціальність для вивчення, тому щоце необхідно і це радує батьків. Потім тематика його приваблює і за-хоплення залишається на все життя. Попередні мотиви можуть бутиповністю втрачені. Те, що було засобом досягнення цілі, саме стаєціллю.

Завдання 3

Опишіть особистісні риси самоактуалізованих людей та пояснітьщодо кожної риси, які індивідуальні відмінності існують між само-актуалізованими людьми.

Завдання 4

Як Ви розумієте твердження Віктора Франкла: «Насправді люди-ні потрібний не стан рівноваги, а радше боротьба за якусь мету, гіднуїї». Поясніть, чому в сучасному суспільстві нудьга стає більшою про-блемою ніж нужденність.

Завдання 5

Максим майже дві доби не спав, готуючись до захисту проекту.Йому дуже хотілось продемонструвати свої здібності і вразити одно-курсників та викладачів. Але, зненацька у нього пропав увесь інтересдо роботи. Йому хотілось тільки одного - спати. Поясніть, базуючисьна ієрархічній моделі потреб А. Маслоу, що ж відбулось із мотиваці-єю Максима.

Як Ви оцінюєте ієрархічну теорію потреб Абрахама Маслоу? Чимає сенс його точка зору для розуміння Вами Вашої власної поведін-ки і поведінки інших людей?

Завдання 6

Карл Роджерс стверджує, що основний бар'єр, який заважає лю-дям спілкуватись, - це природна тенденція обговорювати, оцінювати,схвалювати чи засуджувати поведінку чи твердження інших. Томуодним із принципів клієнтцентрованої терапії є безоціночне сприй-няття клієнта і його проблем. Психологу рекомендується орієнтува-тись на норми клієнта, а не на загальноприйняті норми поведінки утій чи іншій ситуації.

Як Ви думаєте, чи можна практику безоціночного сприйняття ін-шої людини перенести в ситуацію повсякденного спілкування людей?

IV. Лабораторна робота

Лабораторна робота 1

Виконання методики «Виявлення стилю самоактуалізації». (За

В. А. Семиченко. Психологія педагогічної діяльності: Навч. посіб. - К.:Вища школа, 2004. - С. 253)

Інструкція: із наведених трьох варіантів відповідей виберітьодин, який, на вашу думку, найбільше відповідає вашим уявленнямпро себе.

1. Якщо в мене виникає цікава ідея, то я:

а)         продовжую розвивати її за будь-яких обставин, усім на зло;

б)         розвиваю її незалежно від того, схвалюють її навколишні чи ні;

в)         відмовляюся від неї, якщо не знаходжу підтримки її значущос-ті в інших.

На мій погляд, треба обрати професію, яка:

а)         має перспективу для мого власного розвитку;

б)         забезпечує мені надійність у житті;

в)         надає переваги над іншими.

Коли я беруся за нову справу, то:

а)         вважаю за краще дотримуватися всіх необхідних правил длязапобігання непорозумінням;

б)         прагну внести щось своє, використовуючи досвід інших;

в)         хочу все змінити і діяти тільки на власний розсуд.