ГУМАНІСТИЧНИЙ НАПРЯМУ ПСИХОЛОГІЇ ОСОБИСТОСТІ

магниевый скраб beletage

Хід заняття

І. Обговорення теоретичних питань

Загальна характеристика гуманістичного напряму.

Теорія самоактуалізації Абрахама Маслоу.

Феноменологічна теорія Карла Роджерса.

Особистість у логотерапії Віктора Франкла.

Екзистенційна психологія Ролло Мея.

Самостійна робота

Перевірте, чи знаєте Ви основні поняття теми: самоактуалі-зація, гуманістичні потреби, ієрархія потреб, логотерапія, феномено-логічний підхід, «Я-концепція», безумовна позитивна увага, обумов-лена позитивна увага, повноцінно функціонуюча особистість, непри-стосована особистість, кліентцентрована терапія, логос, сенс життя,екзистенціальної фрустрація, свобода волі.

Виконання завдань

Завдання 1

У поданому нижче тексті безсистемно перераховані основні по-няття провідних гуманістичних теорій особистості. Ви повинні сфор-мувати групу із чотирьох учасників, розподілити між собою завдан-ня, проаналізувати текст і заповнити таблицю за поданою формою.

Гуманістичні теорії

Карл Роджерс

Гордон Оллпорт

АбрахамМаслоу

Віктор Франкл

 

 

 

 

Текст: Логос, самоактуалізація, цінності переживання, інстру-ментальні риси, гуманістичні потреби, самооцінка, клієнтцентрова-на терапія, основні риси, цінності творчості, «Я-концепція», смислжиття, мотивація, екзистенціальна фрустрація, цінності ставлення,фізіологічні потреби, логотерапія, феноменальне поле особистості.

Завдання 2

Нижче подані твердження основних представників гуманістичноїпсихології: К. Роджерса, Г. Оллпорта, А. Маслоу. Визначте, хто є авто-ром твердження.

Якщо ми бажаємо знати, як швидко може бігти людина, не по-трібно виводити середнє значення вибірки в популяції, краще зібратиОлімпійських призерів і подивитись, як швидко бігають вони. Якщоми бажаємо знати можливості для духовного росту, росту цінностей,тоді я стверджую, що ми можемо взнати більше, вивчаючи нашихнайбільш моральних, етичних чи праведних людей.

Хронічно голодна людина навряд чи буде прагнути писати музи-ку, прагнути кар'єрного зросту, будувати чудовий новий світ. Такалюдина буде шукати хоча б якусь їжу.

«Я-ідеальне» відображає ті атрибути, які людина хотіла б мати,але на даний час не має. Це «Я», яке людина більш усього цінить і доякого прагне.

Студент спочатку вибирає спеціальність для вивчення, тому щоце необхідно і це радує батьків. Потім тематика його приваблює і за-хоплення залишається на все життя. Попередні мотиви можуть бутиповністю втрачені. Те, що було засобом досягнення цілі, саме стаєціллю.

Завдання 3

Опишіть особистісні риси самоактуалізованих людей та пояснітьщодо кожної риси, які індивідуальні відмінності існують між само-актуалізованими людьми.

Завдання 4

Як Ви розумієте твердження Віктора Франкла: «Насправді люди-ні потрібний не стан рівноваги, а радше боротьба за якусь мету, гіднуїї». Поясніть, чому в сучасному суспільстві нудьга стає більшою про-блемою ніж нужденність.

Завдання 5

Максим майже дві доби не спав, готуючись до захисту проекту.Йому дуже хотілось продемонструвати свої здібності і вразити одно-курсників та викладачів. Але, зненацька у нього пропав увесь інтересдо роботи. Йому хотілось тільки одного - спати. Поясніть, базуючисьна ієрархічній моделі потреб А. Маслоу, що ж відбулось із мотиваці-єю Максима.

Як Ви оцінюєте ієрархічну теорію потреб Абрахама Маслоу? Чимає сенс його точка зору для розуміння Вами Вашої власної поведін-ки і поведінки інших людей?

Завдання 6

Карл Роджерс стверджує, що основний бар'єр, який заважає лю-дям спілкуватись, - це природна тенденція обговорювати, оцінювати,схвалювати чи засуджувати поведінку чи твердження інших. Томуодним із принципів клієнтцентрованої терапії є безоціночне сприй-няття клієнта і його проблем. Психологу рекомендується орієнтува-тись на норми клієнта, а не на загальноприйняті норми поведінки утій чи іншій ситуації.

Як Ви думаєте, чи можна практику безоціночного сприйняття ін-шої людини перенести в ситуацію повсякденного спілкування людей?

IV. Лабораторна робота

Лабораторна робота 1

Виконання методики «Виявлення стилю самоактуалізації». (За

В. А. Семиченко. Психологія педагогічної діяльності: Навч. посіб. - К.:Вища школа, 2004. - С. 253)

Інструкція: із наведених трьох варіантів відповідей виберітьодин, який, на вашу думку, найбільше відповідає вашим уявленнямпро себе.

1. Якщо в мене виникає цікава ідея, то я:

а)         продовжую розвивати її за будь-яких обставин, усім на зло;

б)         розвиваю її незалежно від того, схвалюють її навколишні чи ні;

в)         відмовляюся від неї, якщо не знаходжу підтримки її значущос-ті в інших.

На мій погляд, треба обрати професію, яка:

а)         має перспективу для мого власного розвитку;

б)         забезпечує мені надійність у житті;

в)         надає переваги над іншими.

Коли я беруся за нову справу, то:

а)         вважаю за краще дотримуватися всіх необхідних правил длязапобігання непорозумінням;

б)         прагну внести щось своє, використовуючи досвід інших;

в)         хочу все змінити і діяти тільки на власний розсуд.

Якщо мене спіткала невдача, я:

а)         незважаючи на помилки, буду вперто просуватися до мети;

б)         проаналізую промахи і продовжу розпочате з урахуванням ви-явлених помилок;

в)         усе кину, визнавши починання безперспективним.

Чи готовий я зайнятися чим-небудь цікавим, у чому раніше нерозумівся?

а)         так, невідоме мене приваблює;

б)         тільки якщо це забезпечить мені перевагу перед іншими;

в)         я більше люблю добре відоме і надійне, навіть якщо воно менене в усьому задовольняє.

Якщо я досягаю певних результатів, то:

а)         не прагну розголошувати свої ідеї. Надійніше, коли вони зали-шаються при мені;

б)         кому дуже потрібно, той сам зможе «докопатися» до суті моїхдосягнень;

в)         із задоволенням роблю їх надбанням інших, щоб вони моглискористатися моїми наробком у своїх інтересах.

Якщо ідеї іншого суперечать моїм власним, то я:

а)         уважно його вислуховую, сподіваючись знайти щось спільне,що цікавить нас обох;

б)         вважаю подальше спілкування з ним непотрібним;

в)         не пошкодую свого часу і сил, щоб показати недоліки йогопідходу і спробую переконати.

Допитливість і прагнення до змін:

а)         дозволяють собі тільки авантюрні особистості. Це не для мене;

б)         це ті якості, які я хотів би зберегти упродовж усього мого життя;

в)         прерогатива видатних особистостей. Це саме для мене.

Про себе я міг би сказати:

а)         у мене немає недоліків;

б)         у мене є багато недоліків, але чеснот значно більше;

в)         я маю більше недоліків, ніж чеснот.

Я маю потребу в однодумцях, які поділяють мої інтереси:

а)         мені самому значно спокійніше;

б)         я легко можу обійтися без участі інших;

в)         так, тому що це надає мені сил і натхнення.

Обробка результатів: Результати опрацьовують відповідно доключа. Якщо відповідь збігається з ключем, нарахуйте собі 1 бал,якщо ні — 0. Для кожного рядка суму балів підрахуйте окремо.

Стилі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Сума

1

в

а

б

б

а

в

а

б

б

в

 

2

б

б

а

в

в

а

б

а

в

а

 

3

а

в

в

а

б

б

в

в

а

б

 

Інтерпретація результатів: Стиль вважають сформованим,якщо ви набрали понад 5 балів.

Стиль особистості, що прагне до самоактуалізації. Прагнен-ня до автономії й індивідуальності у вас гармонійно врівноважуєтьсяпотребою в досконалості й причетності до інших. Ви не шукаєте ви-знання своєї унікальності, а швидше прагнете знайти однодумців іспільників. Для вас важливе визнання ваших досягнень іншими, алепри цьому їхня думка не є визначальною.

Стиль консервативної особистості. Швидше за все, вам бракуєвпевненості в собі, тому ваші творчі здібності нерідко залишаються не-реалізованими. Навряд чи здатна на творчий ризик людина, яка біль-ше тяжіє до спокою, ніж до пошуку. Ваше небажання зробити крок на-зустріч іншим може привести вас до цілковитої ізоляції.

3. Стиль домінуючої особистості. Ви хочете відчувати себе несхожим на інших і, зрештою, ризикуєте ніде не знайти місця. Ре-зультат такої поведінки — холодність і відчуженість з боку оточен-ня. Більшість ваших знайомих, очевидно, вважають вас зарозумі-лою людиною. Навіть ваші власні досягнення й успіхи не зігрівають,адже ви використовуєте їх лише для того, щоб утвердити ваше від-чуття зверхності (переваги). Навряд чи така творчість зробить васщасливим.

Лабораторна робота 2

Виконання методики «Діагностика рівня задоволення осно-вних потреб» (За: В. А. Семиченко. Проблеми мотивации поведенияи деятельности человека. - К. Милленниум, 2004. - С. 127-130)

Інструкція: Перед вами 15 тверджень, які ви повинні оцінити,попарно порівнюючи їх між собою.

Спочатку оцініть 1-е твердження в порівнянні з 2, 3, 4, 5 і т.д. Ре-зультати занесіть у першу колонку. Так, якщо під час порівняння 1твердження з 2, перевагу ви надаєте 2-му, то в першу клітинку запи-шіть 2, якщо перевагу надасте 1-му, то впишіть цифру 1. Далі, за тієюж схемою, проаналізуйте 2-ге і наступні твердження. Поступово за-повніть увесь бланк. Під час роботи корисно до кожного твердженняподумки додавати фразу «Я хочу...»:

Досягнути визнання і поваги.

Мати теплі стосунки з людьми.

Забезпечити своє майбутнє.

Заробляти на життя.

Мати приємних співбесідників.

Зміцнити своє положення

Розвивати свої сили і здібності.

Забезпечити собі матеріальний комфорт.

Підвищувати рівень майстерності і компетентності.

Уникати неприємностей.

Прагнути нового і небаченого.

Забезпечити собі впливове положення.

Купувати собі гарні речі.

Займатися справою, яка потребує повної самовіддачі.

Хочу, щоб мене розуміли.

Обробка результатів:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Інтерпретація результатів:

етап. Заповнивши таблицю, підрахуйте, скільки раз Ви ви-брали кожне із тверджень. Виберіть п'ять тверджень, які отрималинайбільшу кількість балів. Розташуйте їх за рівнем ієрархії. Це Вашіголовні потреби.

етап. Для визначення рівня задоволеності п'яти головних по-треб особистості підрахуйте суму балів у кожній секції:

Матеріальні потреби - 4, 8, 13.

Потреби в безпеці - 3, 6, 10.

Соціальні (міжособистісні) потреби - 2, 5, 15.

Потреби у визнанні - 1, 9, 12.

Потреби у самореалізації - 7, 11, 14.

0-14 балів - потреба задоволена;

15-28 балів - потреба задоволена частково;

29 і вище - потреба незадоволена.

V. Завдання для самоконтролю

1. Гордон Оллпорт стверджував, що кожна людина неповторюва-на і індивідуальна, оскільки є носієм своєрідного поєднання якостей,які були ним названі:

а)         вищими потребами;

б)         особистими цінностями;

в)         рисами особистості;

г)         концепцією особистості.

Карл Роджерс рекомендував психотерапевту орієнтуватись нанорми клієнта, а не на загальноприйняті норми поведінки у тій чиіншій ситуації, не нав'язувати свою думку клієнту, а підводити йогодо правильного рішення, яке той прийме самостійно. Цей напрямокотримав назву:

а)         психоаналіз;

б)         кліентцентрована терапія;

в)         транзактний аналіз;

г)         кризова терапія.

На думку Віктора Франкла рушійною силою людської поведін-ки і розвитку особистості є пошук:

а)         безпеки;

б)         смислу життя;

в)         свободи;

г)         страждання.

Абрахам Маслоу головною характеристикою особистості вва-жав потяг до:

а)         безпеки;

б)         визнання;

в)         самореалізації;

г)         агресії.

Перераховані потреби є складовими ієрархії потреб, згідноАбрахама Маслоу, окрім:

а)         потреба в безпеці;

б)         потреба в любові і прихильності;

в)         фізіологічні потреби;

г)         потреба у домінуванні.

Із поданих понять виберіть ті, які належать представникам гу-маністичного напрямку в психології:

а)         самооцінка, смисл життя, самореалізація, ієрархія потреб;

б)         самооцінка, ієрархія потреб, проекція, риси особистості;

в) смисл життя, фізіологічні потреби, само актуалізація, лібідо,інструментальні риси.

Праці «Мотивація і особистість», «Релігії, цінності та вершинні пе-реживання» написані:

а)         А. Маслоу;

б)         К. Роджерсом;

в)         Г. Олпортом;

г)         В. Франклом.

«Вступ до логотерапії», «Психотерапія та екзистенціалізм» є най-відомішими працями:

а)         А. Маслоу;

б)         К. Роджерса;

в)         Г. Олпорта;

г)         В. Франкла.

На думку А. Маслоу механізми психологічного захисту:

а)         сприяють самореалізації особистості;

б)         перешкоджають особистому зростанню;

в)         допомагають зберегти психічне здоров'я особистості.

Вставте пропущене слово у твердженні А. Маслоу: «Я уявляю

             людину не як звичайну людину, якій щось додалося, а

радше як звичайну людину, в якої нічого не можна відняти»:

а)         творчу;

б)         психічно здорову;

в)         самоактуалізовану;

г)         самодостатню.

VI. Практичні завдання для особистісного самопізнання і само-розвитку

Вправа «Я-реальне» та «Я-ідеальне» (За: Семиченко В. А. Пси-хологія особистості. - К.: Видавець Ешке О. М, 2001. - С. 328-332).

Із запропонованого переліку особистісних рис випишіть в стовп-чик ті, які відповідають Вам і відображають Ваші знання про себе,незалежно від того, чи характеризує Вас так ще хтось чи ні. Дайтейому назву «Я-реальне».

У наступний стовпчик випишіть тільки ті характеристики, якіВам дають інші люди і назвіть його «Як мене сприймають інші».

Останній стовпчик «Я-ідеальне» для рис Вашої особистості, якіВи б хотіли у себе бачити.

Підкресліть прикметники в різних стовпчиках, які невідповідніодне одному. Ці протиріччя допоможуть Вам глибше зрозуміти своїособливості і виявити можливу причину неадекватної самооцінки.

Перелік особистісних рис:

Веселий, наполегливий, відповідальний, бездумний, неохайний,ввічливий, щирий, чуйний, привітний, тактовний, толерантний, до-брозичливий, привітний, черствий, товариський, відвертий, спра-ведливий, вимогливий, активний, гордий, сумлінний, ініціативний,інтелігентний, порядний, сміливий, впевнений, чесний, енергійний,принциповий, рішучий, самокритичний, самостійний, урівноваже-ний, цілеспрямований, діловий, творчий, зібраний, точний, працьо-витий, уважний, далекоглядний, дисциплінований, спритний, скру-пульозний, безстрашний, милосердний, волелюбний, життєрадіс-ний, оптимістичний, стриманий, сором'язливий.

VII. Література

Балл Г. А. Концепция самоактуализации в гуманистическойпсихологии. - К.; Донецк, 1993. - 32 с.

Бьюдженталь Д. Наука бьіть живим: Диалоги между терапев-том и пациентами в гуманистической терапии: Пер. с англ. М.: Класс,1998. - 336 с.

Зейгарник Б. В. Теории личности в зарубежной психологии. -М.: Изд-во МГУ, 1982. - 128 с.

Маслоу А. Дальние предели человеческой психики. - СПб., 1997.

Маслоу А. Мотивация и личность // Райгородский Д.Я. Психо-логия личности: в 2 т. - Самара, 1999. - Т. 1. - С. 391-416.

Роджерс К. Р. О групповой психотерапии: Пер. с англ. - М.:Гиль^стель, 1993. - 224 с.

Роджерс К. Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека:Пер. с англ. - М.: Прогресс; Универс, 1994. - 480 с.

Роджерс К. Р. Клиентоцентрированная терапия: Пер. с англ. -М.; К.: Ваклер, 1997. - 320 с.

Роджерс К. Р. Консультирование и психотерапия. Новейшиеподходи в области практической работи: Пер. с англ. - М.: ^КСМО_Пресс, 1999. - 464 с.

Фейдимен Дж. Теория и практика личностно-ориентирован-ной психологии. - М., 1996. - 432 с.

Франкл В. Человек в поисках смисла. - М., 1990. - 286 с.

12. Хрестоматия по гуманистической психотерапии. Пер. с англ.- М.: Ин-т. общегуманит. исследований, 1995. - 302 с.

Тема 6