ТЕОРІЇ ОСОБИСТОСТІ ПСИХОЛОГІВСША І ЕВРОПИ

магниевый скраб beletage

Хід заняття

І. Обговорення теоретичних питань

Соціально-когнітивна теорія особистості Альберта Бандури.

Теорія соціального научіння Джуліана Роттера.

Психологія свідомості Вільяма Джемса.

Особистість в «описовій психології» Вільгельма Дільтея таЕдуарда Шпрангера.

Теорії особистості у французькій соціологічній школі.

Транзактний аналіз Еріка Берна.

Самостійна робота

Перевірте, чи знаєте Ви основні поняття теми: научіння, са-морегуляція, самоконтроль, самоефективність, непряме підкріплен-ня, потенціал поведінки, очікування, цінність підкріплення, локусконтролю, інтернали, екстернали, потік свідомості, фізична особис-тість, соціальна особистість, духовна особистість, ціннісна орієнта-ція, саморегуляція, психічна сила, психічна напруга, життєвий про-стір, психологічне оточення, локомодації, регіони, кордони, его-ста-ни «Батько», «Дитина», «Дорослий».

Виконання завдань

Завдання 1

Виберіть особистість персонолога, чиї теоретичні ідеї вас найбіль-ше зацікавили. Поясніть, якою мірою теорія особистості, створена цим

персонологом, відображає власні переживання і обставини життятеоретика, наскільки вплинули на його психологічні погляди умовийого життя, сімейний, науковий, релігійний статус, отримана освіта,характер професійної діяльності, спілкування з колегами, наставни-ками, іншими людьми.

Завдання 2

Виберіть найбільш цікаву власне для Вас і найбільш переконливу те-орію особистості, порівняйте їх: чим зумовлена привабливість і чим зу-мовлена переконливість теорії особистості? Який вплив мають ці теоріїна Ваше особисте життя? Наведіть приклади.

Завдання 3

Враховуючи те, що теорії особистості народжуються і поширю-ються в певному історичному, соціальному і культурному оточенні,спробуйте визначити, зімпровізувати, як можуть виглядати, форму-люватися сучасні, зовсім нові теорії особистості щодо головних темтеорії особистості. Яка теорія особистості може стати популярною внайближчому майбутньому? Яку вона могла б мати назву? Які відпо-віді вона даватиме на основні персонологічні питання?

Завдання 4

В. Джемс вирізняв три аспекти у структурі особистості: фізичнаособистість, соціальна особистість та духовна особистість. Визначте,який аспект особистості охарактеризував В.Джемс у наведених ниж-че висловлюваннях:

«...у найширшому значенні людське Я - це сума всього того, щолюдина може назвати своїм: не тільки її тіло і психіка, а також її одягта житло, сім'я, діти, предки, родичі й друзі, коні, яхта та рахунок убанку. Все це викликає у людини приблизно однакові емоції. Якщовсе перелічене процвітає, людина відчуває себе переможцем, а якщозанепадає, це засмучує і пригнічує людину. Не обов'язково емоціїбудуть однаково сильні щодо кожного елементу, але за самою суттювони схожі».

«Із мого досвіду... цілком зрозуміло, що .... є континуум косміч-ної свідомості, від якої наша індивідуальність відділена тонкими пе-регородками і в якій наші індивідуальні свідомості знову заглиблю-ються, як у безмежне море».

3. «Якщо б тільки це було можливим, то ніхто з нас не відмовивсяб від того, щоб бути водночас красивим, здоровим, гарно одягнутимчоловіком, великим силачем, багатієм зі щорічним мільйоном дохо-ду, дотепником, бонвіваном, підкорювачем жіночих сердець і водно-час філософом, філантропом, державним діячем, воєначальником,дослідником Африки, модним поетом і святою людиною. ... Зовнітакі різні характери ніби справді можуть поєднатись в одній людині.Однак, варто розвинути одну з властивостей характеру, як вона од-разу ж пригнічує інші».

Завдання 5

Проаналізуйте висловлювання К. Левіна та П. Жане, у яких вонирозкривають своє розуміння психічної напруги. Знайдіть спільне івідмінне у їх поглядах.

Основою динаміки особистості є психічна енергія, яка виникаєвід нерівноваги різних компонентів особистості (регіонів). Не-рівновага ж виникає від напруження в одній чи декількох час-тинах системи. Тобто, напруження - це стан внутрішньоосо-бистісного регіону відносно інших внутрішньоособистісногихрегіонів. Напруження зростає у момент виникнення потреби(наприклад: голод, спрага тощо). Урівноважити внутрішньоо-собиствсне напруження можна за допомогою процесів мислен-ня, сприйняття, пам'яті, дії (К. Левін).

Здатність до зусилля є основним критерієм оцінки особистос-ті, а цінність особистості вимірюється її здатністю виконува-ти роботу, яка потребує зусилля. Психологічна сила є певноювластивістю, яка виявляється у швидкості і тривалості окре-мих дій, а напруження передбачає здатність до концентрації ірозподілу сили. Якщо напруження падає, відбуваються різніпорушення у функціонуванні особистісної системи, що при-зводить до неврозів. Значне зниження напруження є наслід-ком тяжких соматичних захворювань, фрустрації та стресу(П. Жане)

Завдання 6

Е. Берн вважає, що у різних життєвих ситуаціях, перш за все, упроцесі спілкування з іншими людьми, особистість знаходиться в од-ному із трьох Его-станів: «Батько», «Дитина», «Дорослий». Визна-чте, яку позицію займає студент у кожній із наведених ситуацій. Дояких наслідків, на думку Е. Берна, може призвести поєднання двохЕго-станів, чи точніше «зараження» одного стану іншим у однієї осо-бистості?

Студент, що не підготувався до заняття, може відмовитись відповіда-ти з різних позицій. У його відмові можуть бути закладені різні рольовізначення. Фраза «Я сьогодні не можу відповідати, тому що не готовий» зпозиції «... » має вигляд прохання до викладача зрозуміти його і про-бачити, не караючи поганою оцінкою. Фраза зазвичай супроводжуєтьсяпевними «сигналами» — запобігливою посмішкою, загляданням в очі,відповідною інтонацією. За цим стоїть добровільна відмова претендува-ти на рівні стосунки, визнання своєї слабкості і нездатності відповідатиза ситуацію. Контекст: «Я зазвичай хороший, пробачте мені».

З позицій «     » ця ж фраза може означати небажання зізнатися

в своїй неправоті, певний виклик, вимогу зрозуміти, що у нього булиоб'єктивні причини не підготуватися і залишити його нарешті у спо-кої. Зрозуміло, що будь-яке покарання він сприйме як несправедливе,тому що не вважає себе винним. А якщо викладач почне його відчиту-вати, буде щиро обурений. Контекст цього обурення: «Я врешті-рештвже далеко не дитина, сам здатний за себе відповідати, а до мене від-носяться як до маленького». Тон зазвичай досить зухвалий.

Нарешті, як «  » студент усвідомлює, що повністю заслуго-вує з боку викладача певної санкції і погоджується з нею, приймаєвідповідальність за недовиконання своїх обов'язків і гарантує їх ви-конання в майбутньому.

Завдання 7

Виберіть специфічний аспект вашої поведінки, який ви б хотілизмінити - дещо, що ви хотіли б почати робити (наприклад, фізичнівправи), чи, навпаки, припинити (палити, лінуватись, багато їсти). Ба-зуючись на теорії соціального на учіння Джуліана Роттера опишіть, якВи могли б використати п'ять основних кроків самоконтролю для того,щоб викликати позитивні зміни у вашій поведінці. До кожного крокунаведіть конкретні приклади.

IV. Лабораторна робота

Лабораторна робота 1

Виконання методики «Діагностика локусу контролю особис-тості за методикою РСК (рівень суб'єктивного контролю)» (За:

Дуткевич Т. В., Яцюк В. А. Вікова і педагогічна психологія (курс лекційта практикум): Навчальний посібник. - Кам'янець-Подільський:Друк ПП Буйницький О. А., 2006. - С. 176-181).

Короткі відомості про методику: Питальник для діагностикиінтернальності-екстернальності локусу контролю розроблено на осно-ві шкали локусу контролю Дж. Роттера. Відомий американський психо-лог Дж. Роттер ввів поняття локусу контролю до психологічної термінологіїта запропонував розрізняти людей між собою у відповідності до того, як вонилокалізують контроль над значущими для себе подіями. Будь-який індивідзаймає певну позицію на відрізку, заданому двома полярними типами локу-су контролю - інтернальним та екстернальним.

Інструкція: Оцініть ряд тверджень, що стосуються певних жит-тєвих ситуацій. На кожне запитання можна дати відповідь «так» чи«ні». Працюючи з опитувальником слідкуйте, щоб номер вашої від-повіді збігався з номером твердження. Довго не розмірковуйте, да-вайте відповідь за вашим першим враженням.

Текст опитувальника:

Просування по службі більшою мірою залежить від вдалого збі-гу обставин, ніж від здібностей та зусиль людини.

Більшість розлучень спричинені тим, що люди не захотіли при-стосовуватися один до одного.

Хвороба — це випадок, якщо вже судилося захворіти, нічого невдієш.

Люди стають самотніми тому, що самі не виявляють інтересу іприязності до оточуючих.

Здійснення моїх бажань часто залежить від талану.

Даремно докладати зусилля для того, щоб завоювати симпатіюінших людей.

Зовнішні обставини, родичі та добробут — впливають на сімей-не щастя не менше, ніж стосунки подружжя.

Я часто відчуваю, що маю малий вплив на те, що відбуваєтьсязі мною.

Як правило, керівництво виявляється більш ефективним, коли ціл-ком контролює дії підлеглих, а не покладається на їхню самостійність.

Оцінювання в школі моїх успіхів найчастіше залежали від збі-гу випадкових обставин (наприклад, від настрою вчителя).

Коли я щось планую, то я вірю, що можу здійснити свої плани.

Люди часто думають, що їм таланить, але насправді, це ре-зультат тривалих цілеспрямованих зусиль.

Гадаю, що правильний спосіб життя може більше допомогтиздоров'ю, ніж лікарі та ліки.

Якщо люди не підходять одне одному, то, як би вони не на-магалися налагодити сімейне життя, вони все одно не зможуть цьогозробити.

Те добро, що я роблю, як правило, гідно поціновують інші.

Діти виростають такими, якими їх виховують батьки.

Гадаю, що випадок та доля не відіграють великої ролі в моємужитті.

Я намагаюся не планувати далеко вперед, тому що багато за-лежить від того, як складуться обставини.

Мої оцінки в школі здебільшого залежали від моїх зусиль тарівня підготовки.

В сімейних конфліктах я частіше звинувачую себе, ніж проти-лежну сторону.

Життя більшості людей залежить від збігу обставин.

Я віддаю перевагу такому керівництву, при якому можна са-мостійно визначати, що і як робити.

Гадаю, що мій спосіб життя жодною мірою не є причиною моїххвороб.

Як правило, саме несприятливий збіг обставин заважає людямдосягти успіху у своїй справі.

У решті-решт, за погане керівництво організацією відповіда-ють ті люди, які в ній працюють.

Я часто відчуваю, що нічого не можу змінити у стосунках, щосклалися в сім'ї.

Якщо я дуже захочу, то зможу привернути до себе будь-кого.

На підростаюче покоління впливає так багато обставин, що зусил-ля рідних, спрямовані на його виховання, часто виявляються марними.

Те, що зі мною трапляється — це справа моїх рук.

Складно буває зрозуміти, чому керівники вчиняють так, а неінакше.

Людина, яка не змогла досягти успіху в своїй роботі, найімо-вірніше, не докладала достатніх зусиль.

Найчастіше я можу домогтися від членів моєї родини того, що я хочу.

У неприємностях і невдачах, які були у моєму житті, частішебули винні інші люди, а не я сам.

Дитину завжди можна вберегти від застуди, якщо дбати пронеї і правильно одягати.

У складних обставинах я волію почекати, поки проблеми ви-рішається самі по собі.

Успіх є результатом наполегливої праці і мало залежить відвипадку і талану.

Я відчуваю, що від мене, більш ніж від будь-кого, залежитьщастя моєї родини.

Мені завжди було складно зрозуміти, чому я подобаюся однимлюдям і не подобаюся іншим.

Я завжди волію прийняти рішення і діяти самостійно, а не по-кладатися на інших людей та долю.

На жаль, заслуги людини часто залишаються невизнаними,незважаючи на всі її старання.

У сімейному житті бувають такі ситуації, які неможливо ви-рішити навіть при дуже сильному бажанні.

Здібні люди, які не спромоглися реалізувати свої можливостімають звинувачувати в цьому лише самих себе.

Багато моїх успіхів були можливими лише завдяки допомозіінших людей.

Більшість невдач у моєму житті сталося внаслідок невміння,незнання або лінощів і мало залежало від неталану чи талану.

Обробка результатів:

1. У відповідності з «ключем» до методики (таблиця) опрацюйтеотримані результати. Для цього підрахуйте суму набраних балів,надаючи один бал за кожний збіг вашої відповіді з «ключем». У та-кий спосіб визначте показник загальної інтернальності, а також по-казники інтернальності у різних сферах життя.

«Ключ» до опитувальника

 

Від-по-віді

Рівень прояву

Шкала

Високий

Се-ред-ній

Низький

 

 

2,4,11,12,13,15,16,17, 19

 

 

 

 

Так

20,22,25,27,29,32, 36, 37,

 

 

 

Загальна інтер-нальність

 

39,42,44

 

 

 

Ні

1,3,5,6,7,8,9,10,14,18, 21,23,24,26,28, 30,33,35, 38,40, 41,43

31-44

22-30

1-21

Інтернальність усфері досягнень

Так

12,15,27,32,36,37

8-12

6-7

1-5

Ні

1,5,6,14,26,43

Інтернальність усфері невдач

Так

2,4,20,31,42,44

8-12

6-7

1-5

Ні

7,24,33,38,40,41

Інтернальність усімейних стосун-ках (Іс)

Так

2,16,20,32,37

7-10

5-6

1-4

Ні

7,14,26,28,41

Інтернальність увиробничих від-носинах (Ів)

Так

19,22,25,42

6-8

4-5

1-3

Ні

1,9,10,30

Інтернальність уміжособистіснихстосунках (Ім)

Так

4,27

3-4

2

1

Ні

6,38

Інтернальністьстосовно здоров'яі хвороб (Із)

Так

13,34

3-4

2

1

Ні

3,23

Встановіть рівень загальної інтернальності та інтернальностіу різних сферах життя, порівнявши отримані показники з нормами,записаними у табл.

Прочитайте і коротко законспектуйте опис певних типів локусуконтролю (як загального, так і в окремих сферах життя).

Пригадайте приклади, що підтверджують або спростовують цейрезультат, і зробіть висновок про відповідність отриманих результа-тів власним уявленням про себе. Проаналізуйте можливі перешко-ди у взаємодії з іншими людьми, спричинені проявом притаманноговам типу локусу контролю. Намітьте шляхи самовдосконалення.

Коротка характеристика типів локусу контролю:

1. Загальна інтернальність (Із)

Високі показники відповідають інтернальному, або високому рів-ню суб'єктивного контролю над значущими ситуаціями. Такі людивважають, що більшість подій їх життя є результатом їх власних дійі що вони можуть керувати ними, а відповідно, відчувають свою влас-ну відповідальність за ці події і за те, як складається їхнє життя вцілому.

Низькі показники відповідають екстернальному, або низькому,рівню суб'єктивного контролю. Такі люди не бачать зв'язку між сво-їми діями та значущими подіями в їхньому житті, не вважають себездатними контролювати їх розвиток та вважають, що більшість подійі вчинків є результатом випадку чи впливом інших людей.