ТЕОРІЇ ОСОБИСТОСТІ ПСИХОЛОГІВСША І ЕВРОПИ

Хід заняття

І. Обговорення теоретичних питань

Соціально-когнітивна теорія особистості Альберта Бандури.

Теорія соціального научіння Джуліана Роттера.

Психологія свідомості Вільяма Джемса.

Особистість в «описовій психології» Вільгельма Дільтея таЕдуарда Шпрангера.

Теорії особистості у французькій соціологічній школі.

Транзактний аналіз Еріка Берна.

Самостійна робота

Перевірте, чи знаєте Ви основні поняття теми: научіння, са-морегуляція, самоконтроль, самоефективність, непряме підкріплен-ня, потенціал поведінки, очікування, цінність підкріплення, локусконтролю, інтернали, екстернали, потік свідомості, фізична особис-тість, соціальна особистість, духовна особистість, ціннісна орієнта-ція, саморегуляція, психічна сила, психічна напруга, життєвий про-стір, психологічне оточення, локомодації, регіони, кордони, его-ста-ни «Батько», «Дитина», «Дорослий».

Виконання завдань

Завдання 1

Виберіть особистість персонолога, чиї теоретичні ідеї вас найбіль-ше зацікавили. Поясніть, якою мірою теорія особистості, створена цим

персонологом, відображає власні переживання і обставини життятеоретика, наскільки вплинули на його психологічні погляди умовийого життя, сімейний, науковий, релігійний статус, отримана освіта,характер професійної діяльності, спілкування з колегами, наставни-ками, іншими людьми.

Завдання 2

Виберіть найбільш цікаву власне для Вас і найбільш переконливу те-орію особистості, порівняйте їх: чим зумовлена привабливість і чим зу-мовлена переконливість теорії особистості? Який вплив мають ці теоріїна Ваше особисте життя? Наведіть приклади.

Завдання 3

Враховуючи те, що теорії особистості народжуються і поширю-ються в певному історичному, соціальному і культурному оточенні,спробуйте визначити, зімпровізувати, як можуть виглядати, форму-люватися сучасні, зовсім нові теорії особистості щодо головних темтеорії особистості. Яка теорія особистості може стати популярною внайближчому майбутньому? Яку вона могла б мати назву? Які відпо-віді вона даватиме на основні персонологічні питання?

Завдання 4

В. Джемс вирізняв три аспекти у структурі особистості: фізичнаособистість, соціальна особистість та духовна особистість. Визначте,який аспект особистості охарактеризував В.Джемс у наведених ниж-че висловлюваннях:

«...у найширшому значенні людське Я - це сума всього того, щолюдина може назвати своїм: не тільки її тіло і психіка, а також її одягта житло, сім'я, діти, предки, родичі й друзі, коні, яхта та рахунок убанку. Все це викликає у людини приблизно однакові емоції. Якщовсе перелічене процвітає, людина відчуває себе переможцем, а якщозанепадає, це засмучує і пригнічує людину. Не обов'язково емоціїбудуть однаково сильні щодо кожного елементу, але за самою суттювони схожі».

«Із мого досвіду... цілком зрозуміло, що .... є континуум косміч-ної свідомості, від якої наша індивідуальність відділена тонкими пе-регородками і в якій наші індивідуальні свідомості знову заглиблю-ються, як у безмежне море».

3. «Якщо б тільки це було можливим, то ніхто з нас не відмовивсяб від того, щоб бути водночас красивим, здоровим, гарно одягнутимчоловіком, великим силачем, багатієм зі щорічним мільйоном дохо-ду, дотепником, бонвіваном, підкорювачем жіночих сердець і водно-час філософом, філантропом, державним діячем, воєначальником,дослідником Африки, модним поетом і святою людиною. ... Зовнітакі різні характери ніби справді можуть поєднатись в одній людині.Однак, варто розвинути одну з властивостей характеру, як вона од-разу ж пригнічує інші».

Завдання 5

Проаналізуйте висловлювання К. Левіна та П. Жане, у яких вонирозкривають своє розуміння психічної напруги. Знайдіть спільне івідмінне у їх поглядах.

Основою динаміки особистості є психічна енергія, яка виникаєвід нерівноваги різних компонентів особистості (регіонів). Не-рівновага ж виникає від напруження в одній чи декількох час-тинах системи. Тобто, напруження - це стан внутрішньоосо-бистісного регіону відносно інших внутрішньоособистісногихрегіонів. Напруження зростає у момент виникнення потреби(наприклад: голод, спрага тощо). Урівноважити внутрішньоо-собиствсне напруження можна за допомогою процесів мислен-ня, сприйняття, пам'яті, дії (К. Левін).

Здатність до зусилля є основним критерієм оцінки особистос-ті, а цінність особистості вимірюється її здатністю виконува-ти роботу, яка потребує зусилля. Психологічна сила є певноювластивістю, яка виявляється у швидкості і тривалості окре-мих дій, а напруження передбачає здатність до концентрації ірозподілу сили. Якщо напруження падає, відбуваються різніпорушення у функціонуванні особистісної системи, що при-зводить до неврозів. Значне зниження напруження є наслід-ком тяжких соматичних захворювань, фрустрації та стресу(П. Жане)

Завдання 6

Е. Берн вважає, що у різних життєвих ситуаціях, перш за все, упроцесі спілкування з іншими людьми, особистість знаходиться в од-ному із трьох Его-станів: «Батько», «Дитина», «Дорослий». Визна-чте, яку позицію займає студент у кожній із наведених ситуацій. Дояких наслідків, на думку Е. Берна, може призвести поєднання двохЕго-станів, чи точніше «зараження» одного стану іншим у однієї осо-бистості?

Студент, що не підготувався до заняття, може відмовитись відповіда-ти з різних позицій. У його відмові можуть бути закладені різні рольовізначення. Фраза «Я сьогодні не можу відповідати, тому що не готовий» зпозиції «... » має вигляд прохання до викладача зрозуміти його і про-бачити, не караючи поганою оцінкою. Фраза зазвичай супроводжуєтьсяпевними «сигналами» — запобігливою посмішкою, загляданням в очі,відповідною інтонацією. За цим стоїть добровільна відмова претендува-ти на рівні стосунки, визнання своєї слабкості і нездатності відповідатиза ситуацію. Контекст: «Я зазвичай хороший, пробачте мені».

З позицій «     » ця ж фраза може означати небажання зізнатися

в своїй неправоті, певний виклик, вимогу зрозуміти, що у нього булиоб'єктивні причини не підготуватися і залишити його нарешті у спо-кої. Зрозуміло, що будь-яке покарання він сприйме як несправедливе,тому що не вважає себе винним. А якщо викладач почне його відчиту-вати, буде щиро обурений. Контекст цього обурення: «Я врешті-рештвже далеко не дитина, сам здатний за себе відповідати, а до мене від-носяться як до маленького». Тон зазвичай досить зухвалий.

Нарешті, як «  » студент усвідомлює, що повністю заслуго-вує з боку викладача певної санкції і погоджується з нею, приймаєвідповідальність за недовиконання своїх обов'язків і гарантує їх ви-конання в майбутньому.

Завдання 7

Виберіть специфічний аспект вашої поведінки, який ви б хотілизмінити - дещо, що ви хотіли б почати робити (наприклад, фізичнівправи), чи, навпаки, припинити (палити, лінуватись, багато їсти). Ба-зуючись на теорії соціального на учіння Джуліана Роттера опишіть, якВи могли б використати п'ять основних кроків самоконтролю для того,щоб викликати позитивні зміни у вашій поведінці. До кожного крокунаведіть конкретні приклади.

IV.