Тема 7ОСОБИСТІСТЬУ РАДЯНСЬКІЙ ПСИХОЛОГІЇ

Хід заняття

І. Обговорення теоретичних питань

Погляди вітчизняних учених на психологічну структуру осо-бистості.

Ленінградська школа.

Московська школа.

Київська школа.

ІІ. Самостійна робота

Перевірте, чи знаєте Ви основні поняття теми: індивідуаль-ність, інтеріндивідна підструктура особистості, інтраіндивідна під-структура особистості, пізнання, спілкування, розвиток, психоло-гічний вік, соціальна ситуація розвитку, провідна діяльність, криза,новоутворення віку, ставлення, самосвідомість, діяльність, життєді-яльність, спрямованість, свідомість, самосвідомість.

ІІІ. Виконання завдань

Завдання 1

Для встановлення етапів психологічного розвитку Л. Виготськийзапропонував характеризувати віковий період на основі трьох крите-ріїв: соціальної ситуації розвитку, особистісних новоутворень, про-відної діяльності. Базуючись на цих критеріях, заповніть таблицю заподаним зразком:

Характеристика вікових періодів психічногота особистісного розвитку дитини

Віковіперіоди

Соціальна ситуаціярозвитку

Особистісніновоутворення

Провіднадіяльність

Немовлячийвік до 1 року

Всі потреби задо-вольняються дорос-лими, повна залеж-ність

 

 

Ранній вік1-3 років

 

Мовлення і свідо-мість, наочно-ді-йове мислення,сприймання

Предметно-маніпулятив-на гра

Дошкільнийвік 3-6 років

 

 

Сюжетно-ро-льова гра

Молодшийшкільнийвік 6-11 ро-ків

Спільна з дорос-лими діяльність,вступ до школи

Сприймання і ви-конання учбовоїдіяльності яксуспільно-значу-щої: пізнавальніінтереси, нормивзаємовідносин

 

Підлітковийвік 11-14років

 

 

Інтимно-

особистісне

спілкування

Ранній

Професійна під-

 

Навчально-

юнацький

готовка, політичні,

<