ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІВЛАСТИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Хід заняття

І. Обговорення теоретичних питань

Загальна характеристика властивостей людини як індивіда.

Погляди психологів на роль генетичних чинників у розвиткуособистості.

Вікові індивідні властивості та особистість.

Статевий диморфізм і статева ідентифікація особистості

Основні підходи до дослідження темпераменту.

Самостійна робота

Перевірте, чи знаєте Ви основні поняття теми: індивіднівластивості, спадковість, генетична детермінованість, генетичні чин-ники, періодизація розвитку, сенситивні періоди, критичні періоди,психологічний вік, статевий диморфізм, психологічна стать, статево-рольові стереотипи, сила, врівноваженість, рухливість нервової сис-теми, тип нервової системи, темперамент.

Виконання завдань

Завдання 1

Відновіть пропущені слова у висловлюваннях відомих персоноло-гів про вплив генетичних факторів на розвиток особистості.

«Несвідоме як сукупність      є залишком усього, що було пе-режите людством аж до найтемніших його начал. Однак не мертвимосадом, не покинутим полем руїн, а живою системою реакцій визна-чається індивідуальне життя, оскільки           не що інше, як форми

прояву інстинктів». (Карл Юнг)

«Я вважаю, що у нас ніколи не буде повної картини психоло-гії особистості, поки ми не володіємо значно кращим знанням       

чинників». (Гордон Олпорт)

«Той факт, що ... чинники відіграють велику роль у появіта збереженні невротичних порушень, а також кримінальній актив-ності, не подобається багатьом людям. Вони вважають, що при тако-му підході модифікація поведінки просто неможлива. Це цілковитопомилкова інтерпретація. Генетично детермінована тільки певна

            особи реагувати та діяти певним чином, коли вона потрапляє

в певні ситуації». (Ганс Айзенк)

«65 - 70 % варіацій в оцінках інтелекту та впевненості у собі

можна приписати впливу     чинників, а     вплив на такі

риси, як самооцінка та нейротизм, удвічі менший. Приблизно дві тре-тини характеристик особистості визначається впливом           і одна

третина           ». (Раймонд Кеттел)

«          природа людини спирається на її    природу, маючи

в ній потребу як в основі, і руйнується без цієї основи. Тому більшачастина людства не може проявити свою            природу без задоволен-ня базової ... природи». (Абрахам Маслоу)

Завдання 2

У поданому нижче тексті безсистемно перераховані емоціональ-но-динамічні властивості темпераменту (за В.С.Мерліним). Ви пови-нні сформувати групу із чотирьох учасників, розподілити між собоюзавдання, проаналізувати текст і заповнити таблицю за поданою фор-мою.

Типи темпераментів

Холеричний

Сангвінічний

Флегматичний

Меланхолічний

 

 

 

 

Текст: 1. Рухи повільні. 2. Підвищені реактивність і активність.3. Співвідношення активності і реактивності врівноважене. 4. Темпреакції високий. 5. Важко пристосовується. 6. Активний, може довгопрацювати, не стомлюючись. 7. Гнучкий в обставинах. 8. Сенситивний.9. Екстраверт. 10. Схильний до позитивних емоцій. 11. Ригідний.12. Пластичний. 13. Схильний не доводити розпочату справу до кін-ця. 14. Сильний тип нервової системи. 15. Реактивність переважаєнад активністю. 16. Мала реактивність і низька активність. 17. Під-вищена збудливість і неврівноваженість. 18. Міміка і рухи невиразні,голос тихий. 19. Менш пластичний і більш інертний, ніж сангвінік.20. Запальний, нестриманий. 21. Спокійний. 22. Врівноважений. 23.Малорухливий. 25. Інтроверт. 26. Повільний психічний темп. 27.Відрізняється терплячістю, витримкою і самоконтролем. 28. Високаемоціональна чутливість. 29. Вразливий.

Завдання 3

Дайте відповідь на дискусійні питання, обґрунтувавши свою дум-ку теоретичними фактами.

Чи завжди індивідуально-психологічні властивості людини,що виявляються в ранньому дитинстві, зберігаються в подальшому їїжитті? Чим це можна пояснити?

Чи можна зробити висновок про темперамент особистості заяскравими, але епізодичними проявами її поведінки? В яких життє-вих ситуаціях темперамент виявляється найповніше?

Залежно від станів людини в неї можуть змінюватись темпмовлення, емоційна збудливість тощо. Визначте, у яких випадках ціпрояви залежать від темпераменту, а у яких - від ситуативних обста-вин. Опишіть ознаки, за якими це можна встановити.

Завдання 4

Визначте можливий тип темпераменту.

Після отримання відповідального завдання інженер швидкорозробив план конструкції, зробив підрахунки і за короткий термінвиконав креслення.

Отримане завдання викликало у працівника незадоволення, віндовго не міг приступити до виконання, усім жаліючись на те, що унього недостатньо досвіду і йому не можна давати таких складних до-ручень.

Перш ніж виконати завдання, працівник довго роздумував,клопітливо перевіряв усі дані, а потім приступив до креслення.

У процесі створення проекту інженер-конструктор сильно за-хоплюється, придумує різноманітні варіанти, повністю захопленийроботою і роздратовується, коли його відволікають.

Секретарка дуже сильно реагує на зауваження начальника,довго переживає внаслідок допущених помилок, невеличкі неприєм-ності можуть зіпсувати їй настрій. Якщо потрібно терміново викона-ти завдання, не може одразу зосередитись.

Всю перерву першокласник пробігав по коридору, періодичноштовхаючи своїх однокласників з ціллю привернути їх увагу і гра-тись разом.

Відповідаючи на пит