ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІВЛАСТИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ

магниевый скраб beletage

Хід заняття

І. Обговорення теоретичних питань

Загальна характеристика властивостей людини як індивіда.

Погляди психологів на роль генетичних чинників у розвиткуособистості.

Вікові індивідні властивості та особистість.

Статевий диморфізм і статева ідентифікація особистості

Основні підходи до дослідження темпераменту.

Самостійна робота

Перевірте, чи знаєте Ви основні поняття теми: індивіднівластивості, спадковість, генетична детермінованість, генетичні чин-ники, періодизація розвитку, сенситивні періоди, критичні періоди,психологічний вік, статевий диморфізм, психологічна стать, статево-рольові стереотипи, сила, врівноваженість, рухливість нервової сис-теми, тип нервової системи, темперамент.

Виконання завдань

Завдання 1

Відновіть пропущені слова у висловлюваннях відомих персоноло-гів про вплив генетичних факторів на розвиток особистості.

«Несвідоме як сукупність      є залишком усього, що було пе-режите людством аж до найтемніших його начал. Однак не мертвимосадом, не покинутим полем руїн, а живою системою реакцій визна-чається індивідуальне життя, оскільки           не що інше, як форми

прояву інстинктів». (Карл Юнг)

«Я вважаю, що у нас ніколи не буде повної картини психоло-гії особистості, поки ми не володіємо значно кращим знанням       

чинників». (Гордон Олпорт)

«Той факт, що ... чинники відіграють велику роль у появіта збереженні невротичних порушень, а також кримінальній актив-ності, не подобається багатьом людям. Вони вважають, що при тако-му підході модифікація поведінки просто неможлива. Це цілковитопомилкова інтерпретація. Генетично детермінована тільки певна

            особи реагувати та діяти певним чином, коли вона потрапляє

в певні ситуації». (Ганс Айзенк)

«65 - 70 % варіацій в оцінках інтелекту та впевненості у собі

можна приписати впливу     чинників, а     вплив на такі

риси, як самооцінка та нейротизм, удвічі менший. Приблизно дві тре-тини характеристик особистості визначається впливом           і одна

третина           ». (Раймонд Кеттел)

«          природа людини спирається на її    природу, маючи

в ній потребу як в основі, і руйнується без цієї основи. Тому більшачастина людства не може проявити свою            природу без задоволен-ня базової ... природи». (Абрахам Маслоу)

Завдання 2

У поданому нижче тексті безсистемно перераховані емоціональ-но-динамічні властивості темпераменту (за В.С.Мерліним). Ви пови-нні сформувати групу із чотирьох учасників, розподілити між собоюзавдання, проаналізувати текст і заповнити таблицю за поданою фор-мою.

Типи темпераментів

Холеричний

Сангвінічний

Флегматичний

Меланхолічний

 

 

 

 

Текст: 1. Рухи повільні. 2. Підвищені реактивність і активність.3. Співвідношення активності і реактивності врівноважене. 4. Темпреакції високий. 5. Важко пристосовується. 6. Активний, може довгопрацювати, не стомлюючись. 7. Гнучкий в обставинах. 8. Сенситивний.9. Екстраверт. 10. Схильний до позитивних емоцій. 11. Ригідний.12. Пластичний. 13. Схильний не доводити розпочату справу до кін-ця. 14. Сильний тип нервової системи. 15. Реактивність переважаєнад активністю. 16. Мала реактивність і низька активність. 17. Під-вищена збудливість і неврівноваженість. 18. Міміка і рухи невиразні,голос тихий. 19. Менш пластичний і більш інертний, ніж сангвінік.20. Запальний, нестриманий. 21. Спокійний. 22. Врівноважений. 23.Малорухливий. 25. Інтроверт. 26. Повільний психічний темп. 27.Відрізняється терплячістю, витримкою і самоконтролем. 28. Високаемоціональна чутливість. 29. Вразливий.

Завдання 3

Дайте відповідь на дискусійні питання, обґрунтувавши свою дум-ку теоретичними фактами.

Чи завжди індивідуально-психологічні властивості людини,що виявляються в ранньому дитинстві, зберігаються в подальшому їїжитті? Чим це можна пояснити?

Чи можна зробити висновок про темперамент особистості заяскравими, але епізодичними проявами її поведінки? В яких життє-вих ситуаціях темперамент виявляється найповніше?

Залежно від станів людини в неї можуть змінюватись темпмовлення, емоційна збудливість тощо. Визначте, у яких випадках ціпрояви залежать від темпераменту, а у яких - від ситуативних обста-вин. Опишіть ознаки, за якими це можна встановити.

Завдання 4

Визначте можливий тип темпераменту.

Після отримання відповідального завдання інженер швидкорозробив план конструкції, зробив підрахунки і за короткий термінвиконав креслення.

Отримане завдання викликало у працівника незадоволення, віндовго не міг приступити до виконання, усім жаліючись на те, що унього недостатньо досвіду і йому не можна давати таких складних до-ручень.

Перш ніж виконати завдання, працівник довго роздумував,клопітливо перевіряв усі дані, а потім приступив до креслення.

У процесі створення проекту інженер-конструктор сильно за-хоплюється, придумує різноманітні варіанти, повністю захопленийроботою і роздратовується, коли його відволікають.

Секретарка дуже сильно реагує на зауваження начальника,довго переживає внаслідок допущених помилок, невеличкі неприєм-ності можуть зіпсувати їй настрій. Якщо потрібно терміново викона-ти завдання, не може одразу зосередитись.

Всю перерву першокласник пробігав по коридору, періодичноштовхаючи своїх однокласників з ціллю привернути їх увагу і гра-тись разом.

Відповідаючи на питання учителя під час відкритого уроку,учень не хвилювався, виявляв винахідливість, говорив чітко і виразно.

Більшу частину уроку учениця прокружилась, як веретено,встигаючи поговорити з усіма сусідами, написати записку подрузі удругий кінець класу і розв'язати, хоча і з помилками, але усі завдан-ня учителя.

Учень не встиг протягом уроку виконати аплікацію і залишив-ся на перерві її доробляти.

Незважаючи на отриманий за диктант низький бал, учень бувна уроці активним, як звичайно.

Завдання5

Визначте, які властивості і тип темпераменту враховувались авто-рами наступних психолого-педагогічних рекомендацій.

Якщо учитель хоче запитати цього учня, то нехай набереться тер-піння вислухати його судження, скільки б часу уроку вони не тривали.

Дітям, які спілкуються з цим хлопчиком, краще не вступатиз ним у дискусію, щоб уникнути його роздратування, крику і бійки.

Щоб учень не розплакався після отриманого низького балу законтрольну роботу, учителю слід сказати йому, що це, очевидно, ви-падковість, що він здібний учень і наступного разу робота буде вико-нана краще.

Якщо мама хотіла, щоб ягоди чи гриби були чисто перебрані, тоцю справу ніколи не доручала старшому сину.

Якщо шкільному бібліотекарю потрібна допомога в оформленнікартотеки, то класний керівник може порадити взяти у помічникисаме цю дівчинку.

Із усіх робіт на присадибній ділянці цьому учневі найкраще до-ручити носити воду для поливу.

Якщо мама знає, що у справах їй потрібно відсидіти велику чергу,то щоб запобігти «подвійній» перевтомі, сина з собою краще не брати.

Батькам не бажано заставляти цю дитину робити усі уроки, невстаючи з робочого місця.

Якщо група школярів збилась з маршруту і заблукала під часекскурсії до незнайомого лісу, то окремим дітям краще це не повідо-мляти, інакше виникне паніка.

Організовуючи терміновий випуск стінгазети, класному ке-рівнику краще включити в групу оформлення саме таких учнів.

Ведучими святкового концерту краще вибрати саме таких учнів.

Завдання 6

Опишіть, якою буде поведінка людей з різним типом темперамен-ту в наступних ситуаціях:

Під час довготривалої роботи за комп'ютером у програміста зне-нацька пропадають усі записані дані.

Начальник телефонує підлеглому пізно ввечері і дає дорученнятерміново підготувати важливий звіт і виступити завтра зранку нанараді.

Людина запізнюється на призначену зустріч.

Посеред ночі хтось дзвонить у двері і втікає.

Колега протягом години третій раз просить пояснити йому не-зрозуміле питання.

Завдання 7

Встановіть, чи добре Ви знаєте психологічні відмінності дівча-ток і хлопчиків. Дайте відповідь «так», якщо ви згодні з твердженням,або «ні», якщо ви дотримуєтесь іншої думки. Можна разом з відповіддюпоставити вік, якщо відповідь залежить від нього. (За: Федоров В. Д.Психологічний тезаурус і стиль педагогічної діяльності. - Кам'янець-Подільський: Абетка-Нова, 2002. - С. 262-265).

Дівчатка більш слухняні, ніж хлопчики.

Дівчатка краще ставляться до природи.

Хлопчики краще можуть оцінити складне становище і мислятьбільш логічно.

Хлопчики відчувають більше бажання відзначитись.

Хлопчики більш обдаровані в математиці.

Дівчатка чутливіші до атмосфери, в якій вони живуть, важчепереносять біль, страждання.

Дівчатка вміють краще висловити свої думки.

У хлопчиків краща зорова пам'ять, а у дівчаток — слухова.

Хлопчики краще орієнтуються у просторі.

Хлопчики агресивніші.

Дівчатка більш активні.

Дівчатка більш товариські, надають перевагу великій компа-нії, а не вузькому колу друзів.

Дівчатка більш ласкаві.

Дівчатка легше піддаються чужому впливу.

Хлопчики більш підприємливі.

Дівчатка більш боягузливі.

Дівчатка частіше страждають від комплексу неповноцінності.

Дівчатка рідше суперничають між собою.

Хлопчикам більш важливо заявити про себе, продемонструватисвої здібності.

У хлопчиків більше схильності до творчої роботи, у той час якдівчатка краще справляються з монотонною працею.

Відповіді та їх тлумачення.

У ранньому дитинстві дівчатка більш слухняні.

Дівчатка схильні турбуватися про тварин, особливо хворих, увіці 6-9 років. Далі немає різниці.

Дівчатка можуть вирішувати складні задачі не гірше за хлоп-чиків.

До 10-12 років дівчатка розвиваються швидше і тому прагнутьвиділитись. Але пізніше вони більш цілеспрямовані і більше, ніжхлопчики думають про майбутнє.

Обдаровані однаково дівчатка і хлопчики. Педагоги більше орі-єнтують хлопчиків на винятковість.

Навпаки, хлопчики легше піддаються впливу середовища ісильніше переживають розлуку з батьками. Вони більш чутливі доболю, страждання, але вони уміють «робити вигляд», що сильніші, їхвчать «не скиглити».

До 10-13 років різниці майже немає. Потім дівчатка краще,більш чітко в письмовому вигляді й усно висловлюють свої думки.

Однаково впродовж всього життя. Різниця — індивідуальна.

До статевої зрілості різниці немає. Після — краще орієнтуютьсяхлопчики.

Хлопчики агресивніші в 2-3 роки, коли формується осо-бистість.

Не встановлена різниця. Хлопчики більш шумні. Дівчатка неменш цілеспрямовані, але не такі галасливі.

Навпаки, дівчатка надають перевагу 2-3 подругам. Великимгрупам — хлопчики.

Немає різниці до певного віку.

Навпаки. Хлопчики схильні приймати «на віру» думку ком-панії. Дівчатка звично дотримуються власної думки.

До певного віку немає різниці. Пізніше — дівчатка до 10-12.Потім — хлопці.

Дівчатка не боягузливі, вони краще за хлопчиків переборюютьстрах.

Дівчатка краще пристосовуються.

Все залежить від особистості.

Хлопчики легше підкоряються сильним особистостям.Дівчатка більш самовпевнені.

Тут стать не має значення.

IV. Лабораторна робота

Лабораторна робота 1

Виконання методики «Тип особистості» (Див. Ліфарєва Н. В.Психологія особистості: Навч. посібник. - К.: Центр навчальної лі-тератури, 2003. - С. 10-11.)

Коротке пояснення до методики: Психогеометрія як систе-ма склалася в СПІА. Автор цієї системи С. Деллінгер - фахівець ізсоціально-психологічної підготовки управлінських кадрів. Психогео-метрія - система аналізу типології особистості на основі спостережен-ня за поведінкою людини і переважного вибору людиною певної гео-метричної фігури.

Інструкція: Розташувавши подані геометричні фігури в порядкуїхнього переважання, за фігурою, що займає перше місце, можна ви-значити основні домінуючі особливості особистості і поведінки. Спо-стерігаючи за поведінкою людини, можна визначити її тип попере-дньо, використовуючи категорії таблиці 3.

Інтерпретація результатів:

Основні психологічні характеристики поведінки

Квадрат, організованість, пунктуальність, суворе дотриманняправил, інструкцій, аналітичність мислення, уважність до деталей,орієнтація на факти, пристрасть до письмової мови, акуратність,охайність, раціональність, обережність, сухість, холодність, прак-тичність, ощадливість, завзятість, наполегливість, твердість у рішен-нях, терплячість, працьовитість, фахова ерудиція, слабкий політик,вузьке коло друзів і знайомих.

Трикутник: лідер, прагнення до влади, честолюбство, установкана перемогу, прагматизм, орієнтація на суть проблеми, впевненістьу собі, рішучість, імпульсивність, сила почуттів, сміливість, непри-боркана енергія, схильність до ризику, висока працездатність, буйнірозваги, нетерплячість, чудовий політик, дотепність, широке колоспілкування, вузьке коло близьких і друзів.

Прямокутник: мінливість, непослідовність, непевність, збуджу-ваність, допитливість, позитивна установка до всього нового, сміли-вість, низька самооцінка, непевність у собі, довірливість, знервова-ність, швидкі, різкі коливання настрою, уникання конфліктів, за-будькуватість, схильність губити речі, непунктуальність, схильністьзаводити нових друзів, імітація поведінки інших людей («примірю-вання ролей»), тенденція до застуд, травм, дорожньо-транспортнихпригод.

Коло: висока потреба в спілкуванні, контактність, доброзич-ливість, турбота про інших, щедрість, здатність до співпереживання,гарна інтуїція, спокій, схильність до самозвинувачення і меланхо-лії, емоційна чутливість, довірливість, орієнтація на думку оточую-чих, нерішучість, слабкий політик, балакучість, здатність умовляти,переконувати інших, сентиментальність, тяга до минулого, схиль-ність до громадської роботи, гнучкий розпорядок дня, широке колодрузів і знайомих.

Зміст категорій спостереження типу особистості

Зигзаг, жадання змін, креативність, жага знань, чудова інтуїція,одержимість своїми ідеями, мрійливість, спрямованість у майбутнє,позитивна установка на все нове, захопленість, ентузіазм, безпосе-редність, непрактичність, імпульсивність, мінливість настрою, пове-дінки, прагнення працювати наодинці, відраза до паперової роботи,душа компанії, дотепність, безладність у фінансових питаннях.

Таблиця 3

Квадрат

Трикутник

Прямокут-ник

Коло

Зигзаг

Зовнішній вигляд чоловіка

Консерватив-ний.охай-ний, чистовиголений

Модний,дорогі речі,відповідаєситуації

Мінливий,не в тон си-туації

Неофіцій-ний, недба-лий, моложа-вий

Розшарпа-ний,неохай-ний, демон-стративний

Зовнішній вигляд жінки

Стриманий,неяскравий,сухорлявий

Елегант-ний, доро-гі речі, до-глянутий

Мінливий,не в тон си-туації

Неофіцій-ний, неділо-вий, жіноч-ний

Різноманіт-ний, екстра-вагантний,незвичний

Робоче місце

Кожна річ насвоєму місці

Пере-важаютьсимволистатусу йуспіху

Безладдя

Затишне,домашнє

Занехая-ність, абодемонстра-тивне неви-знання діло-вого стилю

Мова

Логічна,ясна, суха,монотонна,повільна, ви-сокий голос,мовні штам-пи, фаховатермінологія

Логічна,стисла,емоційна,голосна,упевнена,багато до-тепів

Невпев-нена,плутана,нерішуча,скоромов-ка, пере-ривчаста.

Плавна, за-спокійлива,сокови-тий голос,комплімен-ти

Непослідов-на, швидка,образна,жаргони,дотепи

Мова тіла

Скута напру-

Упевне-

Незграбні,

Розслаблена

Розслаблена

жена поза,

ні, плати

поривчасті

поза. плав-

поза. плавні

продумані

рухи,

рухи не-

ні рухи,

рухи, швид-

рухи, скупі

виразні

впевнені

швидкі, до-

кі, доброзич-

жести, солід-

жести,

жести,

брозичлива

лива посміш-

на хода,

енергійна

бігаючий

посмішка

ка і вітання,

 

стиснуті

погляд, хи-

і вітання,

життєрадісна

 

губи, влад-

хикання

життєрадіс-

хода

 

ний погляд

 

на хода

 

Лабораторна робота 2

Виконання методики «Визначення домінуючого інстинкту»

(За: Семиченко В. А. Проблеми мотивации поведения и деятель-ности человека. Модульний курс психологии. Модуль «Направлен-ность». - К.: Миллениум, 2004. - С. 118-125).

Коротке пояснення до методики: У даній методиці інстинктирозглядаються надзвичайно широко: як зафіксована в генетично-му коді програма пристосування, самозбереження і продовженняроду, ставлення до себе і інших, що включає індивідуальний стильадаптації і первинну спеціалізацію людини. Це дозволяє розгляда-ти методику як засіб виявлення базової спрямованості людини яксистему найбільш стійких, практично незалежних від волі людиниорієнтацій.

Вважається, що генетична програма розвитку індивіда гармо-нійна. Домінуючому інстинкту відповідає певний темперамент, кон-ституція тіла, ліво- або правопівкульне домінування. Реалізація до-мінуючого інстинкту в життєвому плані, способі життя, професії, уставленні до себе і інших, приносить задоволення, гармонію, адапто-ваність, здоров'я і довголіття. Волюнтаристське придушення, ігнору-вання тенденцій домінуючого інстинкту призводить до незадоволен-ня життям, дисгармонії, дезадаптації і хвороби.

Інструкція: Відзначте знаком « + » ті проблеми і твердження, якінайбільш близькі Вам і хвилюють Вас.

Текст опитувальника:

Ви надаєте досить часу і зусиль проблемі збереження власногоздоров'я, вважаючи, що здоров'я - понад усе.

Вас понад усе хвилює здоров'я ваших дітей.

Вас понад усе хвилюють і засмучують прояви недоброзичливос-ті людей у ставленні один до одного, відсутність у багатьох істинноїдоброти.

Ви надаєте перевагу дослідницькій, експериментальній пошу-ковій діяльності.

Ви завжди прагнули до лідерства, і для вас кар'єра — спосіб са-моствердження людини.

Вас обурюють усі форми приниження людини людиною, люди-ни - державою.

Ви ні за яких обставин не будете терпіти зверхності у ставленні до Вас.

Ви вважаєте, що людина не повинна пропустити ні хвилини ра-дощів та задоволення, оскільки життя одне і іншого не буде.

Вас понад усе хвилюють проблеми, пов'язані з благополуччямВашої сім'ї.

Понад усе ви цінуєте здатність відчувати стан іншої людини,розуміти її переживання.

Понад усе ви мрієте про роботу в колективі цікавих і талано-витих людей.

Ви віддаєте перевагу управлінській, організаційній роботіВам близьке твердження: «Не заважайте діловим людям, і тоді будедобробут у країні».

Якби вам запропонували на вибір кар'єру, багатство, безпекуабо свободу, ви б без коливань вибрали свободу.

Ви завжди на стороні тих, хто готовий поступитися благопо-луччям заради збереження своєї честі і родової гордості.

Ви не будете ризикувати здоров'ям і благополуччям навіть за-ради досить принадних цілей і пропозицій.

Більш за усе Вас хвилює безпека Ваших дітей.

Понад усе ви цінуєте безкорисливість у відносинах між людьми.

Ви чудово розумієте людей, готових покинути свій дім і виїха-ти на нові землі, якщо там починається нова і цікава справа.

Для вас привабливіша перспектива службового зростання,ніж матеріальні винагороди.

Ви вважаєте, що з усіх прав людини найважливіше — свободаслова і віросповідання.

Вам     подобаються люди, які ведуть самовіддану боротьбу про-ти усіх форм пригноблення людини людиною, людини державою, щомають право сказати: «У нашому роду не було негідників».

Ви вважаєте, що найбільша дурість на світі - запізно зверну-тися до лікаря, запустити хворобу.

Понад усе Вас хвилює і тривожить майбутнє Ваших дітей.

Ви тяжче переживаєте біди і нещастя свого народу, ніж своївласні.

Вас дратує інертність і протидія бездарних, наділених владоюлюдей новому, прогресивному, талановитому.

Ви готові до жорсткої боротьби з конкурентами у головній длявас справі.

Понад усе вас цікавить незалежність від кого б то не було і відчого б то не було.

Ви понад усе нетерпимі до всіх форм утиску вашого «Я» і вашекредо — «Честь перш за все».

Ви абсолютно згодні з філософом, що стверджує, що «усе на-вкруги має сенс, поки є Я».

Краще всього ви відчуваєте себе в колі своєї сім'ї. Вона вашарадість і ваше кредо - «Мій будинок - моя фортеця».

Понад усе вас тривожить і засмучує відсутність турботи простарих, хворих, інвалідів.

Вас захоплюють люди, готові поступитися благополуччям,здоров'ям заради реалізації своїх творчих прагнень.

Ви цінуєте людей справи, результат, сильну руку в управлінні.

Ви не терпите обмежень у своїй діяльності, у своєму житті, усвоїй свободі.

За будь-яких обставин і за будь-якої загрози слід діяти у згоді зкредо: «Краще померти стоячи, чим жити, стоячи на колінах».

Обробка результатів:

Ключ до методики:

Тип

Номер питання

Тип

Номер питання

інстинкту

 

інстинкту

 

1

1,8,15,22,29

5

5, 12, 19,26,33

2

2,9,16,23,30

6

6,13,20,27,34

3

3,10, 17,24,31

7

7, 14,21,28,35

4

4,11,18,25,32

 

 

За кожен збіг з ключем отримуєте 1 бал. Найбільша сума баліввказує на домінуючий інстинкт і на типову приналежність: 1 — его-фільний тип тип, 2 — генофільний тип, 3 - альтруїстичний тип,4 - дослідницький тип, 5 - домінантний тип, 6 — лібертофільнийтип, 7 — дігнітофільний тип.

Якщо рівна кількість балів виявлена у двох інстинктах, то вамвластивий змішаний тип. Інформативним є також відсутність баліву певних інстинктах, особливо альтруїзму, самозбереження, продо-вження роду.

За результатами дослідження можна виконати ще одне завдання.Студентам пропонують з'ясувати який із інстинктів є найбільш по-ширеним у їх групі, а також оцінити наскільки це відповідає харак-теру їх майбутньої професії.

Інтерпретація результатів: Коротка особистісна характерис-тика в межах даної типології:

«Егофільний тип»

З раннього дитинства у людини такого типу виявляється схиль-ність до підвищеної обережності, дитина не відпускає матір від себе ніна мить, боїться темноти, висоти, води тощо, нетерпима до болю (від-мовляється від лікування зубів, боїться йти у лікарню). На основі та-кого типу формується особа з високим рівнем егоцентризму, тривож-ністю, схильністю у несприятливих обставинах до страхів, фобій абоістеричних реакцій. Це люди, для яких «Безпека і здоров'я, - понадусе!». Еволюційна доцільність даного типу в тому, що його носії, збері-гаючи себе, є охоронцями генофонду роду, племені.

Для «егофільного типу» характерні такі основні якості: 1) егоцен-тризм, 2) консерватизм, 3)готовність поступитися соціальними по-требами ради власної безпеки, 4) обмеження ризику, 5)тривожністьщодо свого здоров'я і благополуччя

«Генофільний тип»

Для нього характерний своєрідний різновид егоцентризму, коли«Я» замінюється поняттям «Ми» (під «Ми» мається на увазі родина),аж до заперечення власного «Я». Цінності, цілі, життєвий задум під-порядковані одному — інтересам дітей, сім'ї. Уже в дитинстві інтер-еси цього типу людей фіксовані на сім'ї, і таке дитя спокійне лишетоді, коли батько і матір повертаються з роботи додому, всі здоровоі в усіх гарний настрій. Така дитина гостро відчуває розлад в сім'ї, і вцьому випадку у неї виникає депресивна невротична реакція з енуре-зом, заїканням тощо. Це люди, які цінують «інтереси сім'ї над усе», аїх кредо: «Мій будинок — моя фортеця». Еволюційна доцільність на-явності даного типу в тому, що його носії — охоронці сім'ї, охоронцігенофонду роду, охоронці життя.

«Генофільному типу» властиві такі основні якості: 1) надлюбов досвоїх дітей, 2) сімейність, 3)надтурбота про безпеку і здоров'я своїхдітей, 4) тенденція до заперечення свого «Я» на користь «Ми» (сім'ї),5) надтривожність щодо майбутнього своїх дітей.

«Альтруїстичний тип»

Для людей цього типу характерні доброта, емпатія, турботливеставлення до близьких, особливо до літніх, вони здатні віддати іншимостаннє, навіть необхідне їм самим. Вони переконані, що не може бутидобре всім, якщо погано комусь одному, а їх кредо — «Доброта врятуєсвіт». Еволюційно вони охоронці доброти, світу, охоронці життя.

Для «альтруїстичного типу» характерні провідні якості: 1) до-брота, 2) співпереживання, розуміння людей, 3) безкорисливість увзаєминах з людьми, 4) турбота про слабих, хворих, 5)миролюбність.

«Дослідницький тип»

У людей цього типу з раннього дитинства виявляється допитли-вість, прагнення в усьому дійти до суті, схильність до творчості. Спо-чатку цих людей цікавить усе, але далі все сильніше і сильніше захо-плює якесь одне пристрасне захоплення. Мандрівники, дослідники,учені — люди цього типу. Їх кредо — «Творчість і прогрес — над усе».Еволюційна доцільність цього типу очевидна.

Основні властивості: 1) схильність до дослідницької діяльності,2) схильність до пошуку нового, новаторство в науці, мистецтві, 3)здатність без коливань залишати обжите місце, роботу у разі появинового захоплення. 4) спрямованість до творчості, 5) самовідданість уреалізації творчих устремлінь.

«Домінантний тип»

З раннього дитинства спостерігається прагнення до лідерства,уміння організовувати інших, поставити мету, проявити волю для їїдосягнення, формується особистість, що знає, чого вона хоче і як до-сягти бажаного, наполеглива в досягненні мети, готова до продумано-го ризику. Кредо цього типу: «Справа і порядок над усе», «Буде добревсім — буде добре кожному». Еволюційна доцільність наявності цьо-го типу в тому, що він дає нам лідерів, організаторів, політиків.

Для «домінантного типу» характерні: 1) схильність до лідерства,до влади, 2) схильність до вирішення складних організаційних за-вдань, 3) пріоритет перспектив службового зростання над матеріаль-ними стимулами, 4) готовність до жорсткої боротьби за лідерство, заперше місце, 5)пріоритет суспільного (інтересів справи, колективу)над особистим (інтересами однієї людини).

«Лібертофільний тип»

Уже в колисці дитина такого типу протестує, коли його спови-вають. Схильність до протесту проти будь-якого обмеження свободизростає разом із дитиною. Для людей цього типу характерні прагнен-ня до самостійності, заперечення авторитетів (батьків, вчителів), тер-пимість до болю, схильність рано покидати батьків, схильність до ри-зику, впертості, негативізму, нетерпимості рутини, бюрократизму.Кредо таких людей: «Свобода над усе!».

«Лібертофільному типу» властиві: 1) схильність до протесту, бун-тарство, 2) схильність до зміни місць, 3) прагнення до незалежності,4) схильність до революційних перетворень, 5)нетерпимість до будь-яких форм обмежень, до цензури, до придушення «Я».

«Дігнітофільний тип»

Уже в ранньому дитинстві людина цього типу здатна уловити іро-нію, кепкування, абсолютно нетерпима до будь-якої форми прини-ження. Характерна безоглядність, готовність поступитися всім у від-стоюванні своїх прав, непохитна позиція «Честь над усе». Інстинктсамозбереження у такої людини на останньому місці. В ім'я честі ігідності ці люди без вагання йдуть на Голгофу. Прихильність до сім'ївиявляється у формі збереження фамільної честі: «У нашому роду небуло негідників і боягузів».

Для «дігнітофільного типу» характерні: 1) нетерпимість до будь-яких форм приниження, 2) готовність поступитися благополуччям ісоціальним статусом в ім'я власної гідності, 3) пріоритет честі і гор-дості над безпекою, 4) безкомпромісність і прямота в стосунках злюдьми, 5) нетерпимість до всіх форм утиску прав людини.

V. Завдання для самоконтролю

1. Виберіть правильне визначення темпераменту:

а)         гарячковість, нестриманість людини, що по-різному познача-ється на її психічній діяльності;

б)         стан людини, у якому виявляється її ставлення до оточуючих іобставин життя;

в)         індивідуальні особливості людини, що виявляються в певнійзбудливості, емоційній вразливості, урівноваженості і швид-кості перебігу психічної діяльності;

г) якості особистості, набуті у процесі взаємодії людини зі сві-том.

Домінування певного типу темпераменту людини обумовлю-ється:

а)         характером;

б)         соціальними умовами життя;

в)         особливостями вищої нервової діяльності людини;

г)         психологічним віком.

Перераховані властивості вищої нервової діяльності є підґрун-тям флегматичного темпераменту, окрім:

а)         малорухливий;

б)         сильний;

в)         врівноважений;

г)         збудливий.

Задатки:

а)         відображають готовність людини до оволодіння певним видомдіяльності;

б)         істотні психічні властивості;

в)         вроджені анатомо-фізіологічні особливості мозку, нервовоїсистеми, органів чуття і руху, що становлять природну основурозвитку її здібностей.

г)         якості особистості, набуті у процесі взаємодії людини зі сві-том.

Психологічні властивості, що визначають успішність освоєннята виконання діяльності, але не зводяться до тих знань, умінь і нави-чок, які вже є у людини носять назву:

а)         задатки;

б)         здібності;

в)         обдарованість;

г)         талант.

Визначте, кому з відомих персонологів належить вислів: «Не-свідоме як сукупність архетипів є залишком усього, що було пережи-те людством аж до найтемніших його начал. Однак не мертвим оса-дом, не покинутим полем руїн, а живою системою реакцій визнача-ється індивідуальне життя, оскільки архетипи не що інше, як формипрояву інстинктів»:

а)         З. Фрейд;

б)         К. Юнг;

в)         Р. Кетлер;

г)         А. Маслоу.

Визначте, кому з відомих персонологів належить вислів: «Вищаприрода людини спирається на її нижчу природу, маючи в ній потре-бу як в основі, і руйнується без цієї основи. Тому більша частина люд-ства не може проявити свою вищу природу без задоволення базовоїнижчої природи».

а)         З. Фрейд;

б)         К. Юнг;

в)         Р. Кетлер;

г)         А. Маслоу.

Вікові інтервали, в контексті яких підвищується чутливість допевних впливів та знижується резистентність (опір) щодо них, в меж-ах яких з високою ймовірністю може бути порушено нормальний хідфізіологічного дозрівання мають назву:

а)         періоди розвитку;

б)         критичні періоди;

в)         сенситивні періоди;

г)         психологічні періоди.

Нерівномірність дозрівання та росту різних структур, функційі систем організму позначають терміном:

а)         синхронність розвитку;

б)         гетерохронність розвитку;

в)         періодизація розвитку;

г)         криза розвитку.

Вивчаючи фізіологічні основи темпераменту, І. Павлов звер-нув увагу на залежність темпераменту від:

а)         типу нервової системи;

б)         прийомів і методів виховання;

в)         періодизації розвитку особистості;

VL Практичні завдання для особистісного самопізнання і само-розвитку

Вправа «Розвиток креативного мислення» (За: Федоров В. Д.Психологічний тезаурус і стиль педагогічної діяльності. - Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2002, С. 129-134).

Мета: Виявити рівень креативного потенціалу, можливостісприйняття і опрацювання нової інформації, поданої в нестандартно-му вигляді.

Зміст запитань:

Ви мандрівник степом. Погода кепська: йде дощ зі снігом, вієсильний вітер. Нарешті ви бачите поодаль хатку. Ви підходите до две-рей, відчиняєте їх, входите до хати. Всередині напівтемрява. Але ви,оглядаючись навкруги, бачите піч, гасову лампу, олійний світильникі декілька свічок. Ви згадуєте, що у вас десь в кишені є коробка сірни-ків, яка загорнута у целофан. Ви шукаєте її і знаходите, але в коробцітільки один сірник Що ви запалите першим?

Джон народився 28 грудня, щороку він відзначає свій день на-родження влітку. Як це має бути?

На якій планеті є канали, атмосфера, гори, верхівки яких вкри-ті льодом?

Яке питання може задавати людина впродовж дня, отримуючиувесь час різні відповіді, але всі вони є вірними?

Два шахісти прокинулись у четвер вранці і до обіду зігралишість партій в шахи. Один з них виграв чотири партії та програв дві.Його товариш по кімнаті також виграв чотири і програв дві. Як цемогло трапитись?

Близько 5% жителів міста мають незареєстровані телефонніномери. Якщо ви за телефонною книжкою виберете перші чи останні100 номерів і зателефонуйте за ними, то скільки з них будуть неза-реєстрованими?

Електропоїзд прямує на захід з півночі зі швидкістю 20 м/сек,дує вітер. В якому напрямку буде спрямований дим?

Мисливець полював увесь день. Коли в нього вже майже за-кінчились набої і залишилась тільки остання куля, він зустрівпуму й гірського лева. Мисливець одним пострілом здобув собі здо-бич. Як це?

Після того, як стрілку зав'язали очі, хтось повісив його шапку.Стрілець відійшов на сто метрів, повернувся навкруги і вистрілив.Куля пройшла скрізь шапку і впала. Чому це стало можливим?

Якщо 3 кицьки за 3 хвилини можуть зловити 3 миші, то скіль-ки потрібно мати кицьок, щоб за 100 хвилин зловити 100 мишей?

Чоловік, який тримає в руках 3 кульки, підійшов до містка,що висів над прірвою. Біля входу висіла об'ява, яка попереджувала,що міст може витримати вагу до 75 кг. А чоловік важив 71 кг, та щекожна кулька мала вагу 2 кг. Але все ж таки чоловік пройшов по цьо-му містку і переніс всі З кульки. Як?

Вузькою дорогою крокують одна поза одною 10 овець. Яка ві-вця може озирнутися і сказати: «Позаду мене йде ще 3 вівці»?

Що було би краще для військового: мати рану на лівій нозі чимати сім дірок у власному черепку?

Вага риби — 200 грамів та ще половина її ваги. Скільки ва-жить риба?

У вас 100 монет, сума яких дорівнює 5 гривням. Але серед мо-нет немає жодної у 5 копійок. Як це?

У вас дві монети, загальна вартість яких 15 копійок. Але однамонета не 10 копійок. Як це?

На пательні 5 млинців. їх розділили між п'ятьма чоловікамитаким чином, що один млинець залишився на пательні. Як це?

Які знаки пунктуації потрібно поставити, щоб рівняння 560 =600 стало вірним?

Поділіть 80 на 4 та додайте 15. Скільки вийшло?

Існує тільки одна речовина, яка важить більше, коли рідка,ніж коли вона тверда. Що це за речовина?

Чи можливо, щоб ви стояли за своїм батьком, а батько, одно-часно, стояв за вами?

Джакомо Россіні до свого одинадцятого дня народження ство-рив понад 50 опер. Поясніть, як це стало можливим?

Чи можливо, щоб двоє людей стали на один стандартний аркуш(одну сторінку) газети і не мали змоги доторкнутися одне до одного?

Назвіть ім'я першого супутника Землі.

1661 рік можна було прочитати, перевернувши його. В 19 сто-річчі це можна було зробити з роком 1881. А який рік буде наступ-ним, який можна буде так прочитати?

Що ми кидаємо, коли воно (вона, він) нам потрібне, і за-буваємо, коли в ньому (ній) немає потреби?

Відповіді:

1. Перш за все ви запалите сірник.

Джон живе на південній півкулі планети, де літо — в грудні.

Це Земля. Не Марс, де немає ніяких каналів.

Котра зараз година?

Два шахісти фали в шахи не одне з одним, а з іншими людьми.

Жодний. Він не міг бути в телефонній книжці.

Електропоїзди рухаються без пари і диму.

Пума і гірський лев — це одна тварина.

Хтось почепив шапку стрільця на дуло його рушниці.

Достатньо трьох.

Чоловік був жонглером, він жонглював кульками, тримаючиодночасно в руках не більше двох.

Жодна, бо вівці не можуть розмовляти.

У кожної людини вже є сім дірок в голові: для очей, вух, ротата носа

400 грам.

60 монет по копійці, 39 — вартістю у 10 коп. Тобто 60 + 3,90= 4,50. Та ще одна монета у 50 коп. Загалом 100 монет або 5 гривень.

Дуже просто. У вас 5 і 10 копійок. Ми стверджували, що однамонета не 10 коп. А друга — може бути саме 10 коп.

Один візьме пательню з млинцем на ній.

5:60 = 6:00, себто, 5 год. 60 хв.

175.80:1/2=160+15=175.

Вода.

Так, якщо ви станете спиною одне до одного.

Россіні народився 29 лютого. Тому його день народження від-значався один раз у чотири роки. Одинадцятий день народження Рос-сіні відзначав, коли йому було 44 роки.

Це можливо, якщо газету протягнути під дверима, і кожний злюдей опиниться на протилежному боці.

Звичайно, місяць.

6009.

Якір

VH. Література

Абрамова Г. С. Возрастная психология. Учебное пособие длястудентов вузов. - М.: Академия, 1999. - 672 с.

Биологическое и социальное в развитии человека / Отв. ред.Б. Ф. Ломов. - М.: Наука, 1977 - 228 с.

Вейнингер О. Пол и характер: Принципиальное исследование. -М.: Терра, 1992. - 480 с.

Вьіготский Л. С. Проблеми развития психики //Собр. соч.: В6-ти тт. - М.: Педагогика, 1983. - Т.3. - 367 с.

Кочарян А. С. Личность и половая роль. Симптомокомплекс маску-линности/феминности в норме и патологии. - Х.: Основа, 1996. - 127 с.

Кречмер ^. Строение тела и характер. - М.: Педагогика-Пресс,1995. - 608 с.

Моргун В. Ф., Ткачева Н. Ю. Проблема периодизации развитияличности в психологии. - М.: МГУ, 1981. - 84 с.

Морфофункциональное созревание основних физиологическихсистем организма детей дошкольного возраста/ Под ред М. В. Антро-повой, М. М. Кольцовой. - М.: Педагогика, 1983. - 160 с.

Немов Р. С. Психология. Учебник для студентов висших педа-гогических заведений. В 3 кн. -М.: Просвещение: ВЛАДОС, 1998. -Кн. 2. 608 с.

Психология индивидуальних различий. Тексти / Под ред.Ю.Б.Гиппенрейтер, В.Я.Романова. - М.: Изд-во МГУ, 1982. - 320 с.

Стреляу Я. Роль темперамента в психическом развитии. - М.:Прогресс, 1982. - 232 с.

^льконин Д. Б. К проблеме периодизации психического разви-тия в детском возрасте // Вопроси психологии. - 1971. - № 4.

Тема 9