СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНАХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ

магниевый скраб beletage

Хід заняття

І. Обговорення теоретичних питань

Соціально зумовлені характеристики особистості.

Поняття про характер. Типологія характерів.

Акцентуації характеру.

Поняття про мотивацію та її місце в структурі психіки.

Теорії мотивації.

Самостійна робота

Перевірте, чи знаєте Ви основні поняття теми: статус, пози-ція, роль, ранг, характер, мотив, мотивація, генералізовані мотиви,акцентуації характеру, потреба, інтерес, прагнення, рівень домагань,переконання, установка.

Виконання завдань

Завдання 1

Виберіть таку точку зору персонологів на мотивацію особистості,яка здається вам найпереконливішою. Опишіть, які основні мотивиповедінки особистості виділені у цій концепції. Обґрунтуйте, чомуце пояснення мотивації особистості здається вам найбільш перекон-ливим. З якою теорією мотивації особистості вибрана вами теорія пе-ребуває у найбільш конфліктному відношенні щодо пояснення люд-ської мотивації.

Завдання 2

Чому З. Фрейд, який був дуже небагатою людиною, впродовжсвого життя неодноразово відхиляв матеріально вигідні пропозиції(робота для модних журналів, консультування фільмів для голлівуд-ських режисерів тощо)? Якою теорією особистості можна пояснититаку поведінку видатного психолога?

Завдання3

Вкажіть, свідомою чи несвідомою є мотивація поведінки людиниу кожному із наведених нижче прикладів:

а)         Олена дуже нудьгує на лекціях з економіки, тому що викла-дач читає їх дуже монотонно. Щоб не заснути, Олена зусиллямволі заставляє себе писати конспект.

б)         Віктор не склав літню сесію. Він повинен з'явитись у кабінетдекана, але забуває про назначену зустріч.

в)         Ірина записує дні народження своїх друзів і родичів у спеці-альний блокнот і дуже гордиться тим, що ніколи не забуває їхпоздоровити. Але, хоча день народження її тітки записано ублокноті, Ірина вже четвертий рік забуває надіслати їй поздо-ровлення.

г)         Сергій постійно запізнюється на заняття. Після неодноразо-вих попереджень декана, він вирішує прокидатися на годинураніше. Наступного дня Сергій прокинувся, так як і заплану-вав, на годину раніше, але на заняття усе одно запізнився.

Завдання 4

До кожного з поданих тверджень, які характеризують різні видимотивації особистості, підберіть відповідне поняття (мотив самоствер-дження, мотив ідентифікації з іншою людиною, мотив влади, про-цесуально-змістовий мотив, мотив саморозвитку, мотив досягнення,просоціальний мотив, мотив уникнення покарання) і доповніть при-кладом:

а)         Якщо людину діяльність приваблює сама по собі, подобається їївиконувати, виявляти інтелектуальну чи фізичну активність,цікавить зміст того, що вона робить, тобто спонукання до ак-тивності йде через зміст і процес діяльності, а не за допомогоюзовнішніх чинників, - така мотивація має назву 

б)         Страх перед можливими неприємностями і намагання цьо-го уникнути - ось що спонукає до діяльності під впливом         Діяльність під впливом такого мотиву набуває ха-рактеру захисної дії і є певною мірою примусовою.

в)                     пов'язаний з почуттям власної гідності, честолюб-ством, самолюбством. Людина намагається довести навколиш-нім, що вона чогось варта, прагне здобути певний статус у сус-пільстві, хоче, щоб її поважали та цінували.

г)         У разі впливу              мотивів наявна ідентифікація (ото-тожнення) індивіда з групою. Людина не лише вважає себечленом соціальної групи, не тільки ототожнюється з нею, а йпереймається її проблемами, інтересами, цілями тощо.

д)                     є особливо актуальним для дітей і молоді, які нама-гаються наслідувати інших людей у своїх діях і полягає у праг-ненні бути схожим на героя, кумира, авторитетну особистість(батька, вчителя тощо).

е)         Успіхи в будь-якій діяльності (у навчанні, спорті, професійнійдіяльності) залежать не лише від здібностей, навичок, знань, а

й від мотивів  , тобто від прагнення досягти високих

результатів у діяльності.

ж)        На думку А. Маслоу, - прагнення до цілковитої реалізаціїсвоїх здібностей, упевненість у собі, здатність відчувати своюкомпетентність це важливий мотив, який спонукає нас багатопрацювати і розвиватися і має назву  

з) Дії багатьох людей (наприклад, керівників різних рангів) спону-кає    , тобто прагнення суб'єкта впливати на людей, праг-нення зайняти «керівну позицію» у групі (колективі), намаганнякерувати людьми, визначати і регламентувати їхню діяльність.

Завдання 5

Виходячи з вашого розуміння конституційної типології характе-ру Е. Кречмера, дайте відповідь на питання: що було б, якби СанчоПанса та Дон Кіхот помінялись своїми тілами? Чи зберегли б вони прицьому свою особистість?

Завдання 6

Які риси характеру можуть виявитись у наступних життєвихситуаціях: зустріч гостей, складання іспиту, виконання важливо-го завдання, розподіл винагород, очікування вирішення важливогоособистого питання, довіра таємниці, небезпека, знайомство, неви-знання успіхів, приниження національної гідності, обмеження ак-тивності, керівна посада.

Завдання 7

У наведених нижче ситуаціях розробіть максимальну кількістьспособів взаємодії в залежності від різних типів характеру партнерів.Аналіз рекомендовано проводити за схемою: «Якщо, ... то.»

Вам необхідно, щоб знайомий терміново повернув вам великусуму грошей, яку він позичив. Як ви будете діяти, знаючи характервашого знайомого?

Керівник висловлює необґрунтовані претензії з приводу роботипідлеглого. Як буде діяти підлеглий в залежності від типу характеруначальника?

Робітнику потрібно терміново отримати довідку у службовця,який поспішає додому. Які способи впливу може використати робіт-ник, знаючи характер службовця?

Ваш співбесідник не перериває розмову, а ви дуже поспішаєте. Якви будете діяти, враховуючи характер співбесідника?

Завдання 8

Уявіть собі, що спекотного літнього дня сусідські діти організу-вали на вулиці торгівлю лимонадом. Попрацювавши на присадибнійділянці, ви відчуваєте потребу вгамувати спрагу і купуєте у дітей ли-монад. Напій виявився холодним і досить смачним. Ви купуєте другусклянку лимонаду. Коли ви його купуєте, діти страшенно радіють іпояснюють, що ви - їх перший постійний покупець. Ви більше нехочете пити, але купуєте у них ще третю склянку лимонаду.

Поясніть, чим відрізнялась мотивація купівлі першої і другоїсклянки напою від мотивації купівлі третьої? Що вас «змусило»?А що вас «стимулювало»?

Завдання 9

Охарактеризуйте особливості діяльності працівника у випадкузміни ієрархії поданих мотивів: матеріальне заохочення (гроші); са-моствердження; ідентифікація з кумиром; влада; комунікативний; піз-навальний.

ІУ. Лабораторна робота

Лабораторна робота 1

Виконання методики «Особистісний питальник Г. Шмішека»(Див. Ліфарєва Н. В. Психологія особистості: Навч. посібник. - К.:Центр навчальної літератури, 2003. - С. 85-89).

Коротке пояснення до методики: Теоретичною основою питаль-ника була концепція «акцентуйованих особистостей» К. Леонгарда.Відповідно до цієї концепції всі риси особистості можуть бути роз-ділені на основні і додаткові. Основні риси — стрижень особистості,вони визначають її розвиток, процеси адаптації, психічне здоров'я.При значній виразності основні риси характеризують особистість уцілому. У випадку впливу несприятливих факторів вони можуть при-дбати патологічний характер, руйнуючи структуру особистості. Осо-бистості, у яких основні риси яскраво виражені, названі К. Леонгар-дом акцентуйованими. Такі особистості не слід розглядати в якостіпатологічних. К. Леонгард вважав, що в акцентуйованих особистос-тях потенційно закладені як можливості соціально позитивних до-сягнень, так і соціально негативний заряд.

Інструкція: Вам будуть запропоновані твердження, що стосують-ся вашого характеру. Якщо ви згодні з твердженням, то поруч з йогономером поставте знак « + » («так»), якщо ні— знак «—» («ні»). Надпитаннями довго не думайте, правильних і неправильних відповідейнемає.

Текст опитувальника:

У вас часто веселий і безтурботний настрій?

Ви чутливі до образ?

Чи буває так, що у вас на очі навертаються сльози в кіно, театрі,у бесіді ?

Зробивши щось, ви сумніваєтеся, чи все зроблено правильно,доти, поки ще раз не переконаєтеся в тому, що усе зроблено правильно?

У дитинстві ви були таким же запеклим і сміливим, як усі вашіоднолітки?

Чи часто у вас міняється настрій від стану байдужості до від-рази до життя?

Чи є ви центром уваги в колективі і компанії?

Чи буває так, що ви безпричинно маєте такий настрій, що звами краще не розмовляти?

Ви серйозна людина?

Чи здатні ви захоплюватися чим-небудь?

Чи заповзятливі ви?

Ви швидко забуваєте, якщо вас хтось образить?

Чи м'якосерді ви?

Опускаючи лист у поштову скриньку, чи перевіряєте ви, про-водячи рукою по щілині шухляди, що лист цілком упав?

Чи прагнете ви бути в числі кращих співробітників?

Чи бувало вам страшно в дитинстві під час грози чи при зустрі-чі незнайомим собакою, а може, таке почуття буває і тепер?

Чи прагнете ви в усьому й усюди зберігати порядок?

Чи залежить ваш настрій від зовнішніх обставин?

Чи люблять вас ваші знайомі?

Чи часто у вас буває почуття сильного внутрішнього занепо-коєння! відчуття можливого лиха, неприємності?

У вас часто буває трохи пригнічений настрій?

Чи бували у вас хоча б один раз істерики чи нервові зриви?

Чи важко вам усидіти на одному місці?

Якщо стосовно вас несправедливо повелися, чи енергійно вивідстоюєте свої інтереси?

Чи можете ви зарізати курку, вівцю?

Чи дратує вас, якщо завіса чи скатертина висить нерівно, вивідразу прагнете поправити її?

У дитинстві ви боялися залишатися один (одна) у будинку?

Чи часто у вас безпричинно міняється настрій?

Чи завжди ви прагнете бути досить сильним фахівцем у своїйсправі?

Чи швидко ви починаєте злитися, впадати в гнів?

Чи можете ви бути зовсім веселим і безтурботним?

Чи буває так, що відчуття повного щастя буквально пронизуєвас?

Як ви думаєте, вийшов би з вас ведучий, конферанс'є на кон-церті?

Ви звичайно висловлюєте свою думку досить відверто і недво-значно?

Вам важко переносити вид крові? Чи викликає це у вас непри-ємне відчуття?

Чи любите ви роботу, де необхідна висока особиста відпові-дальність

Чи схильні ви захищати тих, стосовно яких поводилися, наваш погляд, |несправедливо?

Вам страшно спускатися в темний підвал?

Надаєте перевагу роботі, де необхідно діяти швидко, але не по-трібно |високої якості?

Чи товариська ви людина?

У школі ви охоче декламували вірші?

Чи тікали ви в дитинстві з дому?

Чи здається вам життя важким?

Чи буває так, що після конфлікту образи ви були настількирозстроєні, що займатися справою здавалося просто нестерпно?

Чи можна сказати, що при невдачі ви не втрачаєте почуття гу-мору?

Чи починаєте ви першим кроки до примирення, якщо васхтось скривдив?

Ви дуже любите тварин?

Чи повертаєтеся ви, щоб переконатися, що залишили будинокчи робоче місце в порядку?

Чи переслідує вас неясна думка про те, що з вами, вашимиблизькими може трапитись щось жахливе?

Чи вважаєте ви, що ваш настрій дуже мінливий?

Чи важко вам робити доповідь, виступати перед аудиторією?

Чи можете ви вдарити кривдника, якщо він вас образить?

У вас велика потреба в спілкуванні з іншими людьми?

Чи відноситесь Ви до тих, хто при розчаруванні впадає в гли-бокий відчай?

Вам подобається робота, що вимагає енергійної організатор-ської діяльності?

Чи наполегливо ви домагаєтеся наміченої мети, якщо на шля-ху до неї приходиться переборювати масу перешкод?

Чи може трагічний фільм схвилювати вас так, що на очах ви-ступлять сльози?

Чи часто вам важко заснути через те, що проблеми попере-днього чи майбутнього дня увесь час крутяться у вас у голові?

У школі ви іноді підказували своїм товаришам, давали їм спи-сувати?

Чи потрібна вам велика напруга, щоб уночі пройти через цвин-тар?

Чи ретельно ви стежите за тим, щоб кожна річ у вашій кварти-рі була точно на своєму місці?

Чи буває так, що перед сном у вас гарний настрій, а ранком вивстаєте похмурим?

Чи легко ви звикаєте до нових ситуацій?

Чи бувають у вас головні болі?

Ви часто смієтеся?

Чи можете ви бути привітними з тими, кого явно не цінуєте, нелюбите, не поважаєте?

Ви рухлива людина?

Ви дуже переживаєте через несправедливість?

Ви настільки любите природу, що можете назвати себе її дру-гом?

Ідучи з чи будинку, лягаючи спати, ви перевіряєте, чи погаше-ні скрізь світло і замкнені двері?

Ви дуже боязкі?

Чи зміниться ваш настрій при прийомі алкоголю?

Раніше ви охоче брали участь у гуртках художньої самодіяль-ності, а може, і зараз берете участь?

Ви розцінюєте життя скоріше песимістично, ніж радісно?

Чи часто вас тягне подорожувати?

Чи може ваш настрій змінитися так різко, що стан радості рап-том змінюється похмурою пригніченістю?

Чи легко вам удається підняти настрій підлеглих і колег?

Чи довго ви переживаєте образу?

Чи переживаєте ви довгий час прикрощі інших людей?

Чи часто, будучи школярем, Ви переписували сторінки у ва-шому зошиті, якщо в ній робили помарки?

Чи відноситеся ви до людей скоріше з недовірою й обережніс-тю, аніж з довірливістю?»

Чи часто ви бачите страшні сни

Чи буває, що ви остерігаєтеся того, що можете кинутися підколеса минаючого потяга чи проїжджаючої машини?

У веселій компанії ви зазвичай веселі?

Чи здатні ви вивернутися від важкої проблеми, що вимагаєобов'язкового рішення?

Ви стаєте менш стриманим і почуваєте себе більш вільно, якщоприймете алкоголь?

У бесіді ви скупі на слова?

Якби вам необхідно було грати на сцені, ви змогли б так ввійтив роль ,що забули б про те, що це тільки гра?

Обробка результатів. Підрахуйте кількість відповідей «так» (+)на одні зазначені питання і кількість відповідей «ні» (—) на інші, по-тім суму помножити на відповідне даній шкалі число.

Демонстративнийтип(Дм):

+ («Так»): 7, 19, 22, 29, 41, 44, 63, 66, 73, 85, 88 - («Ні»): 51 сумубалів помножити на два

Педантичний тип (П):

+ («Так»): 4, 14, 17, 26, 39, 48, 58, 61,70,80,83 - («Ні»): 36 сумубалів помножити на два

Тип, що «застрягає» (3):

+ («Так»): 2, 15, 24.34, 37, 56, 68, 78,81 - («Ні»): 12, 46, 59 сумубалів помножити на два

Збудливий тип (У):

+ («Так»): 8, 20, 30, 42, 52, 64, 74, 86 - («Ні»): немає суму балівпомножити на три

Гіпертимичний тип (Г):

+ («Так»): 1,11,23, 33, 45, 55, 67,77 - («Ні»): немає суму балівпомножити на три

Дистимічнийтип(Де):

+(«Так»):9,21,43,75,87 -(«Ні»): 31, 53, 65 суму балів помножитина три

Тривожно-боязкий тип (Т):

+ («Так»): 16, 27, 38, 49, 60, 71,81. - («Ні»): 5 суму балів помно-жити на три

Циклотимічний тип (Ц):

+ («Так»): 6, 18, 28, 40, 50, 62, 72, 84 - («Ні»): немає суму балівпомножити на три

Афективно-екзальтований тип (Ек):

+ («Так»): 10,32,54,76 - («Ні»): немає суму балів помножити нашість

Емотивний тип(З):

+ («Так»): З, 13, 35, 47, 57, 69, 79 - («Ні»): 25 суму балів помно-жити на три

Інтерпретація результатів: Максимальний показник по кож-ному типові акцентуації — 24 бали. Ознакою акцентуації, тобто силь-ної виразності даної властивості вважається показник вище 12 балів.Якщо жодна властивість не перевищує показника в 12 балів, можнапідрахувати середній показник по усіх властивостях і звернути увагуна ті властивості, показник яких вищий за середній.

Коротка характеристика основних типів акцентуацій

За допомогою питальника визначаються наступні десять типів ак-центуацій особистості:

Демонстративний тип. Характеризується підвищеною здат-ністю до витіснення. Людина в масці власного співрозмовника, дзер-кало-людина-дзеркало для інших у силу підвищеної здатності до ем-патії і самозречення від можливості, мати більшу постійність своговнутрішнього світу. Здатний до обмови самого себе. Привабливі риси:емоційність, розкутість, здатність принаджувати, акторські дані,яскравість вираження почуттів. Негативні риси: егоїзм, фантазер-ство, нещирість, здатність ухилятися від рішення невідкладних пи-тань, «іти» у хворобу. Найбільш сприятливі ситуації: можливістьулаштувати «шоу», бути на очах, на сцені в широкому змісті слова,торгувати, розпоряджатися, «піклуватися» про інших. Конфлікто-генні ситуації: можливість розкриття гри й обману, недооцінка «гля-дачами», обмеження права бути «зіркою», байдужість.

Педантичний тип. Відрізняється підвищеною ригідністю,інертністю психічних процесів, нездатністю до витіснення пережи-вань, що травмують. Гіпертрофія упорядкованості внутрішня і зо-внішня, акуратність і сумлінність, пунктуальне виконання завдань,що, однак, допускає манкірування ними, якщо якісно й у термінвони об'єктивно нездійсненні. Привабливі риси: обов'язковість, від-повідальність, надійність, порядність, рівний настрій. Негативніриси: «занудливість», буквоїдство, формалізм, непотрібний допит-ливий повторний огляд себе й інших, нерішучість у невизначенихситуаціях. Найбільш сприятливі ситуації: можливість реалізації за-вдань відповідно до інструкцій чи визначених вимог обстановки, ста-більність відносин. Конфліктогенні ситуації: вимога самостійних інестандартних рішень у невизначеній обстановці.

Тип, що «застрягає». Характеризується надмірною стій-кістю і спонтанністю афектів, що приводить до хитливої поведінки,обумовленої то одним, то іншим «застряганням». Якщо складаєть-ся система «застрягань», то людина стає «борцем за ідею, за правду,за честь і помсту». Привабливі риси: принциповість, непохитність,стриманість, хазяйновитість, почуття ідеї і боргу, самопожертва.Негативні риси: спонтанність прихильностей і образ, підозрілість,мстивість, самовпевненість, непомірні вимоги до оточуючих. Най-більш сприятливі ситуації: ситуації Визнання заслуг, заохоченняприхильностей, потурання його прикладам». Конфліктогенні ситу-ації: сумнів у цінності ідей і прихильностей, викриття в несправедли-вому відношенні до світу.

Збудливий тип. Характерна підвищена імпульсивність,ослабленняконтролю над потягами і спонуканнями, несвідомий (іно-ді свідомий) перенос власного стану зовні. Тому поведінка таких лю-дей іноді непередбачувана. У гніві можуть відбуватися вчинки, проякі потім висловлюється жаль. Контроль за своєю поведінкою взага-лі ослаблений унаслідок захопленості якою-небудь думкою» ідеями.Привабливі риси: енергійність, діловитість, ініціативність, домови-тість, хазяйновитість, сумлінність, любов до дітей і тварин. Негатив-ні риси: дратівливість, схильність до гніву, нетерпимість до проти-річчя і самостійності інших, здатність «підняти руку», невтримністьу захопленнях. Найбільш сприятливі ситуації: ситуації розумової іфізичної активності, робота на самоті. Конфліктогенні ситуації: си-туації обвинувачення, протидії, морального і матеріального збитку.

Гіпертимічний тип. Відрізняється піднесеним настроємсполученні з оптимізмом і високою активністю. Це товариські, енер-гійні люди, гарні співрозмовники, що часто змінюють своє оточен-ня, місце роботи; заповзятливі і захопливі. Привабливі риси: това-риськість, енергійність, оптимізм, ініціативність, легке відношеннядо життєвих проблем, ерудованість; Негативні риси: імпульсивність,необдуманість поведінки, висловлень, необов'язковість, лінощі, лег-коважність, дратівливість, схильність до пози і фрази. Найбільшсприятливі ситуації: трудове спілкування, безліч поверхневих кон-тактів, необхідність оперативних рішень без їхнього глибокого про-роблення. Конфліктогенні ситуації: необхідність спокійного ана-лізу, відповідальних рішень, робота в неспішному ритмі, вимушенасамотність, одноманітність обстановки.

Дистимічний тип. Характерний пригнічений настрій, песи-мізм, фіксація тіньових сторін життя, загальмованість. Привабливіриси: серйозність, відповідальність, сумлінність, пунктуальність, по-чуття справедливості. Негативні риси: інертність, сповільненість,пасивність, песимізм, відлюдництво, невміння радуватися разом знавколишніми і підтримувати групу. Найбільш сприятливі ситу-ації: професії «людина — знакові системи», «людина — природа»,якщо виконання роботи потребує швидкості. Конфліктогенні ситу-ації: необхідність швидко реагувати на зміни обстановки, змінюватиспособи роботи, швидко приймати рішення, сходитися з новими спів-робітниками, знайомитися з людьми.

Тривожно-боязкий тип. Характерні схильність до страхів,боязкість, лякливість. Навіть незначні події, що порушують сфор-мований порядок відносин, викликають фобічні переживання. Само-оцінка знижена, а оцінка навколишніх завищена. Постійне прагнен-ня до спокійної обстановки обертається «висмоктуванням з пальця»приводів для занепокоєння. Привабливі риси: обов'язковість, вразли-вість, самокритичність, емоційність, зацікавленість, дружелюбність,надійність і сталість прихильностей. Негативні риси: тенденція«прилипати» до обставин і до людей, невміння дати відсіч, розгубле-ність перед новим, безініціативність, несамостійність, мовчазна згодана несправедливий, але звичний перебіг подій. Найбільш сприятливіситуації: однозначні відносини з іншими людьми, переважно спри-ятливі, точно визначені права й обов'язки, непотрібність ініціативи,лідерства і додаткового спілкування. Конфліктогенні ситуації: не-справедливі обвинувачення з боку інших, глузування, необхідністьвиокремитися у відносинах, особливо з новими людьми.

Циклотимічний тип. Постійна нестійкість настрою, прихиль-ностей і емоцій; здатність сьогодні бути привітним, завтра — облитихолодом чи узагалі зробити вигляд, що людина йому незнайома. При-чина такої поведінки коріниться в зміні фаз самопочуття від гіперти-пії до дистимії і назад. Привабливі риси: нестандартне ставлення досвіту, сполучення серйозності і романтичності. Негативні риси: за-глибленість у свій внутрішній світ, суб'єктивність оцінок, Найбільшсприятливі ситуації: індивідуальний темп праці, відлюдницькийспосіб життя. Конфліктогенні ситуації: ситуації позбавлення звич-ної обстановки, робота по завданню й у термін, необхідність у широ-кому спілкуванні з людьми за умовами праці.

Афективно-екзальтований тип. Відрізняється легкістю пере-ходу відстану захоплення до стану суму. Захоплення і сум — основнісупутні цього типу стану. Відсутність півтонів в емоціях і почуттяхі швидкий перехід від «світової скорботи» до «безхмарного щастя».Причому зовсім щиро переживаються всі полярні відносини, неза-лежно від їхнього порядку і думок оточуючих людей. З боку такаповедінка сприймається як «поза», але, наприклад, глибока релі-гійність чи пристрасть до мистецтва таких людей виключають припу-щення про обман. Привабливі риси: емоційність, виразність оцінок ідій. Негативні риси: нестриманість почуттів, гнівливість чи слізли-вість, егоїзм. Найбільш сприятливі ситуації: можливість мати під-ставу для почуттів, виснажлива робота. Конфліктогенні ситуації:монотонна робота, вимога зважених оцінок оточуючих, обмеженняінструкціями.

Емотивний тип. Родинний афективно-екзальтованому, алепрояви не настільки бурхливі. Особистості цього типу відрізняютьсяособливо вразливістю і чутливістю. Емоції домінують у змісті моти-вації поведінки, будь-яка подія, свій внесок у неї переживаються над-звичайно глибокої довгостроково; можливі витонченість почуттів,схильність до жалю і співчуття, м'якість, співчутливість, альтруїзм,бажання допомогти справою. Привабливі риси: добросердя, емоцій-ність, ретельність, почуття боргу доброзичливість тактовність. Нега-тивні риси: вразливість, потреба в особливому стилі відноси усепро-щенство, невміння побачити головне, «потоптання» в деталях. Най-більш сприятливі ситуації: спілкування в сфері мистецтва необхід-ність суб'єктивного проникнення в переживання інших, відсутністьформальних обмежень спілкування, праці й об'єктивного контролю.Конфліктогенні ситуації: проблеми і хвороби родини, грубі конфлік-ти, несправедливість з боку близьких людей і керівників.

Лабораторна робота 2

Виконання методики «Ціннісні орієнтації» (За: Ковалев С. В.Психология современной семьи: Информ.-метод. материальї к курсу«^тика и психология семейной жизни»: Кн. Для учителя. - М.: Про-свещение, 1988. - С. 147-151).

Інструкція: Вам пропонуються два списки, кожний з якихвключає у себе 18 цінностей. Перший список складають термінальніцінності, чи, інакше, цінності-цілі. Другий - інструментальні ціннос-ті, тобто цінності-засоби. Після ознайомлення поставте біля кожної зних номер, що відповідає важливості цієї цінності для вас особисто.

Список термінальних цінностей:

Активне, діяльне життя.

Життєва мудрість (зрілість суджень, здоровий глузд, що дося-гається життєвим досвідом).

Здоров'я (фізичне і психічне).

Цікава робота.

Краса природи і мистецтва.

Любов (духовна і фізична близькість із коханою людиною).

Матеріально забезпечене життя (відсутність матеріальнихтруднощів).

Наявність добрих і вірних друзів.

Загальна позитивна ситуація в країні, збереження миру між на-родами як умова добробуту кожного.

Суспільне визнання (повага оточуючих, робочого колективу).

Пізнання (можливість розвитку своєї освіти, світогляду).

Рівні можливості для усіх.

Самостійність як незалежність в судженнях і оцінках.

Свобода як незалежність у вчинках і діях.

Щасливе сімейне життя.

Творчість (можливість творчої діяльності).

Впевненість в собі (свобода від внутрішнього протиріччя, до-корів сумління).

Задоволення (життя повне задоволень, розваг, приємного до-звілля).

Список інструментальних цінностей:

Охайність (уміння утримувати у порядку свої речі, дотриманнячистоти) .

Вихованість (ввічливість, гарні манери).

Високий рівень запитів ( бажання високих досягнень).

Життєрадісність (почуття гумору).

Виконавча дисциплінованість.

Незалежність (здатність діяти самостійно, рішуче).

Непримиримисть до чужих і своїх недоліків.

Освіченість (широта знань, висока загальна культура).

Відповідальність (уміння дотримуватись слова , почуттяобов'язку).

Раціоналізм (уміння логічно мислити, приймати обдумані, ра-ціональні рішення).

Самоконтроль (стриманість, самодисципліна).

Сміливість у відстоюванні своєї думки, своїх поглядів.

Сильна воля (уміння наполягти на своєму, не відступити передтруднощами).

Толерантність по відношенню до чужих поглядів і думок,уміння пробачати іншим помилки і провини.

Широта поглядів (уміння зрозуміти іншу точку зору, поважа-ти чужі звички і погляди ).

16.Чесність (правдивість, відвертість).

Ефективність в роботі (працелюбність, продуктивність).

Турботливість.

Позитивною якістю методики є універсальність, зручність в про-веденні дослідження і обробці результатів, можливість варіювати якстимульний матеріал (списки цінностей), так і інструкції. Недолікомїї є вплив соціальної бажаності, можливість нещирості. Для уник-нення вказаних недоліків і більш глибокого проникнення в системуціннісних орієнтацій після основної серії студентам пропонують про-ранжувати список, відповідаючи на наступне питання: «Як би, наВаш погляд, розташувала б ці цінності людина, яка сприймається усуспільстві цілковито досконалою?».

Отримані результати студенти заносять у Таблицю 1.

Таблиця 1

 

Рангові

Рангові по-

Різниця

Квадрат

Список

показники,

казники

рангів

різниці

цінностей

виставлені

«ідеалу»

 

рангів

 

студентом

 

d

d 2

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

S d 2 = ?

Інтерпретація отриманих даних:

Рангові показники співвідносяться за формулою Спірмена:r = 1-            6S-d-2

n(n2 - 1)де d - різниця рангів

r - коефіцієнт кореляціїn - кількість якостей, які співвідносяться

Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена може варіюватися в ін-тервалі від (-1) до (+1). Чим ближче коефіцієнт рангової кореляції до1, тим вище самооцінка індивіда, і навпаки. Про адекватну самооцін-ку свідчить коефіцієнт від 0,47 до 0,74. Показник від 0,75 і більшехарактеризує у цьому випадку завищену самооцінку. Показник від(-0,47) до 0,47 - самооцінка занижена. Значення коефіцієнта кореля-ції рангів від (-0,47) і нижче може бути інтерпретовано як показникможливих недоліків соціальної адаптації досліджуваного, чи демон-стративно-критичне ставлення до суспільної думки.

V. Завдання для самоконтролю

Вкажіть, хибне чи істинне кожне з наведених нижче тверджень.

Мотиваційні процеси не мають ніякого впливу на пізнавальнусферу особистості.

Якщо в житті людини виникає момент «мотиваційного затиш-шя», коли їй властива повна відсутність бажань та потреб, то такий мо-мент є надзвичайно коротким або ж свідчить про порушення особистіс-ного функціонування.

Самооцінка людей з високим і низьким рівнем домагань у біль-шості випадків однакова.

З. Фрейд вважав, що значна частина психічної енергії, що вини-кає з тілесних потреб, витрачається на розумову діяльність, яка дозволяєзнизити рівень збудження, викликаного цими потребами.

На думку К. Юнга, досягнення індивідуації під силу тільки об-дарованим і високоосвіченим людям, які до того ж мають у своємурозпорядженні багато вільного часу. Через такі обмеження для пе-реважної більшості самореалізація є недосяжною.

Найбільш могутня мотиваційна сила особистості, як стверджу-вав Е. Фромм, - це конфлікт ніж двома прагненнями - до життя і досмерті.

Карен Хорні переконана, що невротичні потреби властивівсім людям. Вони допомагають людині подолати почуття безпорад-ності, відчуженості, самотності.

Якщо людина потрапляє в ситуацію вибору між нижчими і вищи-ми потребами, вона надає перевагу нижчим, стверджує А. Маслоу.

Згідно теорії А. Маслоу, спочатку повинні бути задоволенівищі, а потім уже нижчі потреби.

Вказуючи на відмінності між дією та діяльністю, Леонтьєв за-уважує, що в діяльності мотив не збігається з предметом. Це відбува-ється лише в дії.

Деякі людські вчинки неможливо пояснити в рамках ієрар-хічної моделі А.Маслоу.

Мотивом може стати тільки неусвідомлена потреба, тому щоусвідомлені потреби можуть суперечити одна одній.

VI. Практичні завдання для особистісного самопізнання і само-розвитку

Вправа «Що я хочу у собі змінити і ким стати»

Хід вправи: Візьміть аркуш паперу, поділіть його навпіл. Одинстовпчик назвіть «Риси, яких я хочу позбутись», другий «Риси, які яхочу набути». Подивіться на перший стовпчик і почніть працювати,швидко записуючи усі риси, яких хочете позбутись. Записуйте усе,що спадає на думку, і не намагайтесь розмірковувати чи реально дляВас позбутись цієї риси. Продовжуйте писати доти, доки не напишетехоча б п'ять рис характеру.

Далі зверніться до другого стовпчика і, використовуючи ту ж тех-ніку, швидко запишіть усі ті риси, які б ви хотіли мати. Риси можутьбути протилежними тим, яких Ви хотіли позбутись. Не намагайтеськритикувати, або оцінювати усе, що написали. Постарайтесь написа-ти не менше п'яти рис характеру.

Тепер перечитайте список тих рис, яких Ви хочете позбутись і длякожної з них знайдіть протилежну та запишіть її у стовпчику поряд.Далі перечитайте перший список, поступово викреслюючи кожнурису, якої Ви бажаєте позбутись.

Перейдемо до другого списку. З'ясуємо пріоритети. Розглянемопо черзі усі риси і визначимо, наскільки вони важливі для Вас, супро-воджуючи кожну нумерацією 1 (дуже важлива), 2 (важлива), 3 (бажа-на, але не так важлива).

Встановивши пріоритет, надалі ви працюватимете над вдоскона-ленням найважливіших для Вас рис. Не працюйте водночас над роз-витком більше ніж трьох рис одночасно. Якщо Ви відчуєте, що вжезробили їх своїми індивідуальними якостями, перейдіть до іншихрис. Це допоможе Вам позбутись негативних рис і звичок та зміни-тись у кращу сторону.

VII. Література

Асеев В. Г. Личность и значимость побуждений. - М.: Прогресс;Прогресс-Академия, 1993. - 223 с.

Бех І. Д. Від волі до особистості. - К.: Україна-Віта, 1995. -207 с.

Бодалев А. А. Личность и общение: Избр. тр. - М.: Педагогика,1983. - 282 с.

Занюк С. С. Психологія мотивації та емоцій. - Луцьк: ВДУ,1977. - 180 с.

Кучинська І. О. Виховання духовних цінностей дітей і молоді утворчій спадщині Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2002. - 104 с.

Леонгард К. Акцентуированньїе личности: Пер. с нем. - К.:Вища школа, 1989. - 375 с.

Леонть^вАА. Психология общения. - М.: Смьісл, 1977. - 372 с.

Психология личности в условиях социальньїх изменений / Подред. К. А. Альбухановой-Славской. - М.: ИПАН, 1993. - 103 с.

Семиченко В. А. Проблеми мотивации поведения и деятель-ности человека. Модульний курс психологии. Модуль «Направлен-ность». - К.: Миллениум, 2004. - С. 118-125.

Столин В. В. Самосознание личности. - М.: Изд-во МГУ, 1983.- 284 с.

Фридман Л. М., Волков К. Н. Психологическая наука - учите-лю. - М.: Просвещение, 1985. - 224 с.

СавчинМ. В. Психологія відповідальної поведінки. - К.: Укра-їна-Віта, 1996. - 130 с.

Тема 10.