СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНАХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ

Хід заняття

І. Обговорення теоретичних питань

Соціально зумовлені характеристики особистості.

Поняття про характер. Типологія характерів.

Акцентуації характеру.

Поняття про мотивацію та її місце в структурі психіки.

Теорії мотивації.

Самостійна робота

Перевірте, чи знаєте Ви основні поняття теми: статус, пози-ція, роль, ранг, характер, мотив, мотивація, генералізовані мотиви,акцентуації характеру, потреба, інтерес, прагнення, рівень домагань,переконання, установка.

Виконання завдань

Завдання 1

Виберіть таку точку зору персонологів на мотивацію особистості,яка здається вам найпереконливішою. Опишіть, які основні мотивиповедінки особистості виділені у цій концепції. Обґрунтуйте, чомуце пояснення мотивації особистості здається вам найбільш перекон-ливим. З якою теорією мотивації особистості вибрана вами теорія пе-ребуває у найбільш конфліктному відношенні щодо пояснення люд-ської мотивації.

Завдання 2

Чому З. Фрейд, який був дуже небагатою людиною, впродовжсвого життя неодноразово відхиляв матеріально вигідні пропозиції(робота для модних журналів, консультування фільмів для голлівуд-ських режисерів тощо)? Якою теорією особистості можна пояснититаку поведінку видатного психолога?

Завдання3

Вкажіть, свідомою чи несвідомою є мотивація поведінки людиниу кожному із наведених нижче прикладів:

а)         Олена дуже нудьгує на лекціях з економіки, тому що викла-дач читає їх дуже монотонно. Щоб не заснути, Олена зусиллямволі заставляє себе писати конспект.

б)         Віктор не склав літню сесію. Він повинен з'явитись у кабінетдекана, але забуває про назначену зустріч.

в)         Ірина записує дні народження своїх друзів і родичів у спеці-альний блокнот і дуже гордиться тим, що ніколи не забуває їхпоздоровити. Але, хоча день народження її тітки записано ублокноті, Ірина вже четвертий рік забуває надіслати їй поздо-ровлення.

г)         Сергій постійно запізнюється на заняття. Після неодноразо-вих попереджень декана, він вирішує прокидатися на годинураніше. Наступного дня Сергій прокинувся, так як і заплану-вав, на годину раніше, але на заняття усе одно запізнився.

Завдання 4

До кожного з поданих тверджень, які характеризують різні видимотивації особистості, підберіть відповідне поняття (мотив самоствер-дження, мотив ідентифікації з іншою людиною, мотив влади, про-цесуально-змістовий мотив, мотив саморозвитку, мотив досягнення,просоціальний мотив, мотив уникнення покарання) і доповніть при-кладом:

а)         Якщо людину діяльність приваблює сама по собі, подобається їївиконувати, виявляти інтелектуальну чи фізичну активність,цікавить зміст того, що вона робить, тобто спонукання до ак-тивності йде через зміст і процес діяльності, а не за допомогоюзовнішніх чинників, - така мотивація має назву 

б)         Страх перед можливими неприємностями і намагання цьо-го уникнути - ось що спонукає до діяльності під впливом         Діяльність під впливом такого мотиву набуває ха-рактеру захисної дії і є певною мірою примусовою.

в)                     пов'язаний з почуттям власної гідності, честолюб-ством, самолюбством. Людина намагається довести навколиш-нім, що вона чогось варта, прагне здобути певний статус у сус-пільстві, хоче, щоб її поважали та цінували.

г)         У разі впливу              мотивів наявна ідентифікація (ото-тожнення) індивіда з групою. Людина не лише вважає себечленом соціальної групи, не тільки ототожнюється з нею, а йпереймається її проблемами, інтересами, цілями тощо.

д)                     є особливо актуальним для дітей і молоді, які нама-гаються наслідувати інших людей у своїх діях і полягає у праг-ненні бути схожим на героя, кумира, авторитетну особистість(батька, вчителя тощо).

е)         Успіхи в будь-якій діяльності (у навчанні, спорті, професійнійдіяльності) залежать не лише від здібностей, навичок, знань, а

й від мотивів  , тобто від прагнення досягти високих

результатів у діяльності.

ж)        На думку А. Маслоу, - прагнення до цілковитої реалізаціїсвоїх здібностей, упевненість у собі, здатність відчувати своюкомпетентність це важливий мотив, який спонукає нас багатопрацювати і розвиватися і має назву  

з) Дії багатьох людей (наприклад, керівників різних рангів) спону-кає    , тобто прагнення суб'єкта впливати на людей, праг-нення зайняти «керівну позицію» у групі (колективі), намаганнякерувати людьми, визначати і регламентувати їхню діяльність.

Завдання 5

Виходячи з вашого розуміння конституційної типології характе-ру Е. Кречмера, дайте відповідь на питання: що було б, якби СанчоПанса та Дон Кіхот помінялись своїми тілами? Чи зберегли б вони прицьому свою особистість?