Розвиток і формування особистості

Хід заняття

І. Обговорення теоретичних питань

1. Характеристика понять «розвиток» і «формування» особис-тості.

Основні теорії розвитку особистості в дитинстві.

Розвиток і формування самосвідомості.

Самостійна робота

Перевірте, чи знаєте Ви основні поняття теми: особистіснанезалежність, персональна свобода, соціальні чинники, мотиви ді-яльності, органічні потреби, комплекси, базові риси особистості,життєва сталість, самоактуалізація, сенс життя, мотиваційна сфера,внутрішні протиріччя, зовнішні стимули, самосвідомість, самооцін-ка, світогляд, соціальна активність, егоцентризм мислення, кризо-вий період, гіперопіка.

Виконання завдань

Завдання 1

На думку К. Роджерса, основною перешкодою для розвиткуадекватного сприйняття і реалістичного усвідомлення власного«Я» виступає деяка «умова цінності». Як тільки дитина починаєсебе усвідомлювати, відзначає К. Роджерс, у неї розвивається по-треба в любові і позитивній увазі. Любов настільки важлива длямалюка, що він починає керуватися в своїй поведінці не стількитим, що підтримує і посилює його організм, скільки можливістюотримати материнську любов. Дитина починає діяти так, щоботримати любов і схвалення незалежно від того, чи це добре длянеї самої. Діти можуть діяти проти своїх власних інтересів, а в резуль-таті у них формується уявлення про себе, як про осіб, що створені длятого, щоб задовольнити або утихомирити інших. По суті, тут має місцезнецінення особистості, явище, що отримало назву в концепції К. Ро-джерса «умова цінності».

Як ви розумієте ці слова К. Роджерса? Що вони означають для Вас?Як може змінитися позиція вихователя, якщо він буде керуватись цимположенням феноменологічної теорії К. Роджерса?

Завдання 2

Р.Балтес вважає, що розвиток індивіда протягом життя — цевзаємодія 3-х типів факторів. Нормативні вікові фактори — це тібіологічні й соціальні зміни, які, зазвичай, відбуваються в певномувіці (наприклад, вступ до школи). Нормативні історичні фактори— це такі історичні події, як війни, економічні спади, епідемії, якіпрактично одночасно зачіпають усю вікову когорту. Ненорматив-ні фактори відповідають тільки особистим подіям у житті людини(втрата роботи, хвороба тощо).

Висловіть Ваше ставлення до цієї теорії. Подумайте про ці фак-тори, поясніть їх суть та наведіть власні приклади їх взаємодії.

Завдання3

Подумайте, яке, на Ваш погляд, методологічне значення пробле-ми співвідношення навчання і розвитку. Яку теорію розвитку особис-тості Ви підтримуєте у питанні вивчення психіки дитини? У питанняхїї навчання і виховання? Яка теорія не відповідає Вашим поглядам нарозвиток особистості? Як, на Ваш погляд буде змінюватись позиціяпедагога, який притримується тієї чи іншої точки зору на розвитокособистості в дитинстві?

Завдання 4

Поставте замість крапок пропущені слова.

Згідно психосоціальної теорії розвитку Е.Еріксона, на кожній ста-дії розвиток може йти у позитивному або негативному напрямі. Напри-клад, на стадії дитинства формується       або      до оточуючого світу,

на стадії раннього дитинства формується   або      , у дошкільному

віці формується ініціативність або    , у молодшому шкільному віці

формується     або відчуття неповноцінності, в підлітковому і юнаць-кому віці відбувається    або     

Завдання 5

У Франції одна чотирирічна дівчинка пробула в стані летаргічно-го сну 18 років. Усі ці роки її штучно годували. Дівчинка прокину-лась фізично розвиненою, дорослою.

Якою ж вона була за своїм психічним розвитком? Обґрунтуйтесвою відповідь.

Завдання 6

У сім'ї Н. Н. Ладигіної-Котс разом з дитиною від півтора до чо-тирьох років жив шимпанзе Іоні. Він мав у своєму розпоряджен-ні різні іграшки, спав на ліжку, їв за столом разом з усією сім'єю.Н. Н. Ладигіна-Котс вела спостереження за шимпанзе і дитиною, під-час спостереження були виявлені наступні факти:

Один з них міг скласти фігуру з двох-трьох частин тільки утому випадку, якщо перед ним знаходилась фігура-зразок, ін-ший міг виконати завдання і без зразка, з пам'яті.

Особливістю дій одного було те, що він зазвичай брав дві по-трібні фігурки, необхідні для конструювання. Часто бувало,що дві фігурки, які він брав, поєднував їх спочатку у повітрі, апотім уже ставив їх на стіл. Інший так ніколи не робив.

І шимпанзе, і дитина при виборі елементів, які пропонувалисядля конструювання, спокушалися їх новизною, незвичністю(диск з очками, блискуча паличка), але якщо один, обравшинепотрібний елемент, не включав його у конструкцію, іншийнерідко пробував це зробити, і тільки вказівка експеримента-тора допомагала йому уникнути помилки.

Визначте, які з наведених вище фактів стосуються поведінкишимпанзе і які - поведінки дитини. Вкажіть ознаки, якими ви ке-рувалися.

IV. Лабораторна робота

Лабораторна робота 1

Виконання методики «Особистісні чинники професійної ді-яльності» (За: Федоров В. Д. Психологічний тезаурус і стиль педа-гогічної діяльності. - Кам'янець-Подільський: Абетка-Нова, 2002. -С. 262-265).

Короткі відомості про методику: Відповідно до типології осо-бистості американського психолога Дж. Холланда розрізняють шістьпсихологічних типів людей: реалістичний, інтелектуальний, соціаль-ний, конвенціональний (стандартний), заповзятливий, артистичний.Кожен тип характеризується певними особливостями темпераменту,характеру тощо. Певному психологічному типу особистості відпові-дають професії, у яких людина може досягти найбільшого успіху.

Інструкція: Припустимо, що після відповідного навчання визможете працювати за будь-якою спеціальністю. Але, якщо б вам до-велося обирати між двома можливостями, то чому б ви надали пере-вагу? Позначте обрану вами відповідь на реєстраційному бланку.

Текст опитувальника:

1 (а)

Інженер-технолог

1(б)

Конструктор

2.

Завуч з позакласної роботи

2.

Голова профспілкового ко-мітету