Навчальне видання

магниевый скраб beletage

Ковтюх Світлана Леонідівна

РЕПЕТИТОР (ЯК НАВЧИТИСЯ ГРАМОТНО ПИСАТИ)

Підготовка оригінал-макету В. Л. Тарнавський, Ю. В. Романенко Керівник видавничого відділу С. О. Кіцно

Формат 60x84/16. Підписано до друку 28.02.2007. Друк офсетний. Папір офсетний. Гарнітура Таймс. Наклад 800 прим.

ТОВ «Видавничий дім «Професіонал» Тел./факс (8-044) 451-45-66 (багатоканальний) e-mail: vdbook@profi-book.kiev.ua, rl@profi-book.kiev.ua

Свідоцтво про внесення суб 'єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції серія ДК № 1533

[1]Курманівська — від Курмани — назви рідного села автора