ЗМІСТ

Вступні зауваження..................................................................................................... 7

Як самостійно користуватися посібником............................................................. 8

Схема аналізу помилок, допущених у диктанті................................................ 11

Методика проведення диктанту............................................................................ 12

Критерії оцінювання диктантів у школі та вищих навчальних

закладах........................................................................................................................ 13

Література................................................................................................................... 20

Словники...................................................................................................................... 20

Загальна частина....................................................................................................... 23

§ 1. Фонетика. Фонетична транскрипція. Правила складоподілу............... 23

§ 2. Орфоепія................................................................................................................ 33

§ 3. Графіка. Алфавіт................................................................................................. 41

§ 4. Орфографія. Принципи української орфографії........................................ 46

Послідовність орфографічного розбору слова.................................................. 52

Орфографічний аналіз речення (тексту).............................................................. 53

§ 5. Чергування та правопис голосних................................................................ 57

§ 6. Правопис ненаголошених голосних [е] та [и]............................................ 62

§ 7. Правопис ненаголошеного [о]........................................................................ 73

§ 8. Розрізнення [и] та [і]........................................................................................... 74

§ 9. Розрізнення [а] та [о].......................................................................................... 79

§ 10. Прикметникові суфікси -ов-, -ев- (-єв).......................................................... 80

§ 11. Чергування приголосних............................................................................... 83

§ 12. Правопис приголосних................................................................................... 88

§ 13. Уподібнення приголосних............................................................................. 89

§ 14. Зміни приголосних при словотворенні ..................................................... 94

§ 15. Спрощення в групах приголосних........................................................... 102

§ 16. Уживання м'якого знака............................................................................... 106

§ 17. Уживання апострофа................................................................................... 113

§ 18. Подвоєння букв на позначення подовжених приголосних

звуків............................................................................................................................ 117

§ 19. Уживання великої букви.............................................................................. 127

§ 20. Загальні правила написання складних слів. Правопис складних

іменників, прикметників та непоширених прикладок.................................... 152

§ 21. Написання складноскорочених слів і графічних скорочень............. 173

§ 22. Правила переносу......................................................................................... 179

§ 23. Правопис слів іншомовного походження.

Українська латиниця.............................................................................................. 185

§ 24. Передача слов'янських власних назв українською мовою............... 196

§ 25. Правила милозвучності української мови............................................. 210

§ 26. Морфологія. Особливості відмінювання іменників.............................. 227

§ 27. Чоловічі та жіночі імена по батькові........................................................ 266

§ 28. Творення ступенів порівняння та особливості відмінювання

прикметників............................................................................................................. 268