ІІ. М'який знак не пишеться:

магниевый скраб beletage

1.          Після р (ер) у кінці складу чи слова: секретар, перукар, пластир, янтар, бунтар, воротар, інвентар, буквар, тепер, ушкварте, про­парте, обмірте, перевірте, утихомирте, тюрма, Харків, бур (від буря), ларки.

Виняток: Горький.

Перед о при м'якій вимові звука [р'] на початку та в середині складу м'який знак пишеться: забрьоханий, згорьований, трьох, трьом, чотирьох, чотирьом (але чотирма).

2.           Після літер, що позначають постійно тверді губні та шиплячі при­голосні звуки [б, п, в, м, ф, ж, ч, ш, дяж]: дріб, насип, кров, сім, верф, настіж, паж, грабіж, Січ, не морщте, нехворощ, пишеш, туш, котедж.

3.           Після букв на позначення м'яких приголосних, крім л (ел), перед іншими м'якими чи напівм'якими: колодязні (хоч колодязь), вінця, кінцівка, гордістю, обачність, блакитні (хоч блакить), помут­ніти, смітити, щастя, кузня, після, пісня, спів, майбутнє, світ , сміх.

Винятки: різьбяр, тьмяний; див. також примітку до розділу І, 5-го правила.

4.           Після н (ен), д (де), т (те) перед наступними шиплячими та пе­ред суфіксами -ськ(ий), -ств(о): інший, менший, тонший, інжир, цвірінчати (хоч цвірінькати), кінчик, вінчати, бакенщик, Грін- ченко, Зінчук, Камінчук, Клименчук, Порохончук, Панчишин, Сен- ченко, Радченко, Федченко, Осадчук, Радчук, Федчишин, промін­чик (хоч промінь), Уманщина, уманський (хоч Умань), кубанський (хоч Кубань), шампанський (хоч Шампань), кінський (хоч кінь), велетенський (хоч велетень), прип 'ятський (хоч Прип 'ять), ка­надський, шведський, громадський, безбатченко (хоч батько), Яблонський, Познанський, селянство, преосвященство, блажен­ство, чаклунство.

Винятки: няньчити, бриньчати, женьшень, Маньчжурія, По- киньчереда (українське прізвище).

Примітка. У деяких посібниках, підручниках, довідниках, на­віть в українському правописі до зазначеного правила подають

винятки доньчин, няньчин, неньчин. Це видається недоцільним, оскільки написання цих слів регламентує окреме правило — див. розділ І, 5-е правило. Тоді до винятків потрібно відносити весь список слів на -ньчин.

5.          Між двома однаковими літерами на позначення м'якого подовже­ного звука: каміння, буття, життя, значеннєвий, гіллястий, ко­лосся, приладдя, переллєш, спросоння, навчання, міццю, сіллю, га­луззю, міддю, лляний (хоч льняний).

Але: підносься (бо піднось), кицьці, цяцьці (бо кицька, цяцька) тощо.

6.          Після ц (це) у кінці слів — іменників чоловічого роду іншомов­ного походження, а також у деяких вигуках: плац, шприц, палац, кварц, паяц, Галац; бац, буц, гоц, клац. Прізвища, утворені від ви­гуків та звуконаслідувальних слів, зберігають твердий кінцевий [ц]: Гоц, Пац, але: Буць, Миць, Праць, Тоць тощо.

7.           В українських власних назвах (іменах та деяких прізвищах осіб) перед я: Наталя, Тетяна, Уляна, Омелян, Касян (ім'я, але пріз­вище Касьян), Севастян; Дяченко, Касяненко, Третяк.

Але: Кальян, Тальянчук.

Вправа 37

Замість крапок поставте, де треба, м 'який знак. Пот...мянін...ня, куз.ня, ц.вірін. ..чати, міл.йонер, дуд.ці, гіл.ці, віз.му, колодяз.ні, в'яз.кіс.т., мен.ший, Гор.кий, гір.кий, у долин.ці, тан...ці, низ.ко, шіст.сот, п'ят.десят, кут. ній, Мирон.чук, Ман.чжурія, віз.мут.ся, Кол.с.кий, плат.ня, кіл.кіс.т.., майбут.нє, вітал.ня, ц.огоріч.ний, стіл. ці, л. ляний, аптекар ., рибал . ці, рибал . чин, одмір .те, піч., суміш., Уман.щина, близ.нята, нен.чин, галуз.ці, Гуцул. щина, Волин. с.кий (прізвище), Хар.ків, не морщ.те.

Вправа 38

Від іменників утворіть прикметники, додаючи до них суфікс -ськ(ий). В одну колонку випишіть слова, у яких перед цим суфіксом пишеться м 'який знак, у другу — ті, у яких м 'який знак у цій позиції не пишеться.

Рязань, селяни, Чукотка, завод, маршал, різьбяр, Урал, Ковель, люди, гуцул, Арал, шахтар, Курили, любитель, Чигирин, Умань, Польща, Ірпінь, Сімферополь, рибалка, Прип'ять, Ізмаїл, Тула, Бершадь, чудь, велетень, Чорнобиль, кінь, село, Хорол, спілка, Познань, Коростень, Ворзель, Ясногородка, Азербайджан, Бретань, Ангола, Кубань, Ніжин, Константинополь.

Вправа 39

Серед поданих нижче слів відшукайте ті, у яких допущені помилки.

A.           1. Жменці. 2. Грядці. 3. Господинці. 4. Авосьці. 5. Мисьці. 6. Кульці. Б. 1. Уляна. 2. Касьян. 3. Омельян. 4. Третьяковська. 5. Паньчук.

6. Михальченко (три перші слова — власні імена).

B.           1. Дзеленьчання. 2. Бриньчання. З. Пустуньчик. 4. Льняний. 5. Під-

нісься. 6. Женьшень.

Вправа 40

Перекладіть слова українською мовою. Запишіть їх, зіставте правопис.

Украинский, Сечь, дочь, секретарь, сегодня, узкий, инженер, верфь, рукопись, дробь, отрежь, слесарь, Керчь, вещь, Сибирь, рос- кошь, богатмрь, доброволец, степь, вставьте, радуешься, смотришь, календарь, тюрьма, знакомься, фальшь, ^кономьте, редактируешь, во- семьсот, шестьдесят, разбираешься, турецкий, девятьсот, пятьдесят, венчать, дворец.

Вправа 41

В одну колонку запишіть слова без м 'якого знака, у другу — із м 'я­ким знаком. Окремо виділіть слова, у яких уживання м 'якого знака за­лежить від конкретного лексичного значення чи певної словоформи. І. Матін...чин, жител... ці, у шпаргал...ці, Пріс..ці, сиротинон... чин, монгол.ці, кобзон.ці, гуцул.чин, блондин.ці, Пріс.чин, подружен. ці, на карамел.ці, у пісен. ці, мусульман. ці, на

фіран. ці, у мас.ці, на карусел.ці, Мос.чин, гуцул.ці, сиротин. ці, Марин.ці, Тос.чин, на криничен.ці, у цибул.. ці, театрал.чин, на шпил.ці, зозул.чин, у лан.ці, блондин.чин, на черешен.ці, у гуморес.ці, Світлан.ці, у читал.ці, Тос.. ці, у скрин.ці, худібон. ці, ескімос. ці, зозул.ці, у колисан.ці, нен.чин, Маринон.ці, нен. ці (національність), рибин. ці, рибон. ці.

ІІ. Лихоман.ці, у глибин. ці, у колис.ці, ескімос. чин, у ку- хон.ці, у сукон.ці, у цидул.ці, сиротин.чин, молдаван.ці, Світ- ланон.ці, на брун.ці, зозулен.чин, на хмаринон.ці, Оленон.ці, у футбол. ці, ластівон.ці, на стежин. ці, рибалон.чин, сироти- нон.ці, у лічил.ці, бджілон.ці, русал.чин, дружинон.ці, руса- лон.чин, бджіл.ці, матін.ці, бенгал.ці, на скатертин.ці, Зос.ці, на скатертинон.ці, на прас.ці, у ряжан.ці, у скорботон.ці, слу- жан. чин, тітон. ці, вагонет. ці, сніжин. ці, на вивіс .ці, яблун. ці, у запас. ці, снігурон.ці, у колисон.ці.

Вправа 42

Перепишіть речення, вставляючи, де це потрібно, м'який знак.

I.             1. Ластівка ден. починає, а соловей його кін. чає (Народна твор­чість). 2. Косарі вмивают.ся до сонця чистою, студеною водою з го­лубої, доброї криниці (М. Рильський). 3. Отак і сходят.ся піс.ня і життя, присмерк давнини і світанок с.годення (В. Сосюра). 4. Веле- тен. с. кі бачу цілі я на обріях с. вітів (М. Рильський). 5. Запарувала рілля, т.мяно заблищали на сон. ці одвернуті лемешами скиби зем­лі (Григорій Тютюнник). 6. Усе залежит.від люд.с.ких зіниц.: в широких відіб'єт.ся вся епоха, у звужених — збіговис.ко дрібниц. (Л. Костенко). 7. Відгодована зліс.т., і хитріс.т., і закута в броню брехня атакуют. добро і щиріс.т. серед ночі й білого дня (В. Си- моненко). 8. Народ ніяк не стане нян.читис. з таким, який йому чу­жий (П. Тичина). 9. Голова робіткому зазирнула у вагон.чик бул. до- зеристів (О. Гончар). 10. Мово моя україн.с.ка, бат.ківс.ка, материн. с.ка, рідна мені до болю — дужий я із тобою (В. Бичко).

II.          1. Сам Орфей не був корифей. Він навіт. не бував у Спіл.ці. Сидів собі і грав на сопіл.ці (Л. Костенко). 2. На невеликому терені нинішн.ої Уман.щини розміщувалося понад 253 поселення аріїв (М.Іванченко). 3. Проводили купал...с...кий обряд на березі річ.ки, на леваді, луках чи лісовій галявин. ці, але з неодмінною умовою — наявніс.тю води (За В. Скуратівським). 4. З отця Василя зірвало ви­хором його скуфійку і понесло гет... униз по Д...ністровс...кій до­лині, у хорунжого мало-мало не вирвало з рук хоругви і тіл.ки-но держал.но уломило (М. Старицький). 5. Настала ніч. жас.ка і хи- мородна. Купал.с.ка ніч.(М. Бажан). 6. Летіт., соловейки, На нашу земел.ку, Спішіт., ластівон.ки, Пасти корівон.ки! (На­родна творчість). 7. Берізка пол.ова згортає квіточ.ки він.чиком у парасол.ку — на негоду (З народних прикмет). 8. Місто Хар.ків розташоване на древн.ому городищі, де Лопан., приймаючи свою ліву притоку Хар.ків, впадає в Уди (М. Янко). 9. Подумати тіл.ки, що коїт.ся на терені Корсун.щини (С. Колесник). 10. Вночі [Улас] спав як убитий, не чуючи мелодійного побрин. кування гітари в теплі серпневі ночі (Григорій Тютюнник).

©0> Кирилко зупиняє машину:

—                    Дядьку, підвезіть до школи.

—                    Я їду в інший бік.

—                     Тим краще.