§ 31. Написання числівників і відчислівникових слів

магниевый скраб beletage

1. У числівниках на -дцять, -десят, -сот у кінці попередньої час­тини слова м'який знак не пишеться: п 'ятнадцять, шістнадцять,

дев 'ятнадцять, п 'ятдесят, сімдесят, вісімдесят, шістсот, де- в 'ятсот.

2.          Складні порядкові числівники на -сотий, -тисячний, -мільйон­ний, -мільярдний пишуться одним словом, а попередня частина вживається у формі родового відмінка (крім сто і дев 'яносто): трьохсотдвадцятитисячний, дев 'ятисотий, п 'ятдесятисеми- мільйонний, шістдесятивосьмимільярдний (але: стомільйонний, дев 'яностотисячний).

Примітка. Порядкові числівники, до складу яких входять слова з по­ловиною й подібні, пишуться окремо: три з половиною тисячний загін.

У порядкових числівниках, утворених від назв десятків на -десят, перша частина не змінюється: п'ятдесятий, шістдесятий, сімдесятий, вісімдесятий.

3.          Початковий числівниковий компонент, що відповідає назвам перших чотирьох чисел, у складних словах (переважно імен­никах та прикметниках) має форми одно-, дво-, три-, чотири- перед наступним приголосним звуком: одномоментний, од- ноблочний, однобарвний, двовалентний, двовимірний, двовір 'я, триборство, триєдиний, тризуб, чотириюрідний, чотириярус­ний, чотиримоторний; перед наступним голосним уживаються одно-, двох-, трьох-, чотирьох-: одноосібник, одноутробний, од­ноособово (прислівник), двохелементний, двохосновний, двох­укісний, трьохактівка, трьохаршинний, трьохатомний, чо- тирьохелектродний, чотирьохопорний, чотирьохосьовий (але чотиривісний); ці ж початкові компоненти вживаються в по­рядкових числівниках із другою частиною -сотий, -тисячний, -мільйонний, -мільярдний: чотирьохсотий, трьохтисячний, чотирьохмільйонний, двохмільярдний.

Числівники п'ять і більше (крім сто і дев'яносто) на початку складних слів мають форму родового відмінка незалежно від наступ­ного звука: п'ятисерійний, шестиатомний, сімдесятип'ятиріччя, вось­мисотлітній (але: стодвадцятикілометровий, стодоларовий, дев 'я- ностовідсотковий, дев 'яностосемиповерховий).

Це стосується й числівників два, три, чотири, якщо вони входять до складених числівників, що є першим компонентом складних слів: тридцятидвохквартирний (але двоквартирний), шістдесятитрьохметровий (але триметровий), стодвадцятичотирьохкілограмовий (але чотирикілограмовий).

4.           Якщо перша числівникова частина в складних іменниках, при­кметниках, числівниках записується цифрами, то з наступним компонентом пишеться через дефіс: 65-відсотковий, 800-річчя, 174-тисячний. Вимовляються ці складні слова за такими ж пра­вилами, як і ті, що повністю записуються словами: шістдесяти- п 'ятивідсотковий, восьмисотріччя, стосімдесятичотирьохти- сячний.

Другу частину таких слів дозволяється скорочувати, якщо це оди­ниця виміру: 70-кг, 25-хв, 6-мм тощо.

5.           До порядкових числівників, записаних арабськими цифрами, до­даються буквені позначення закінчень таким чином:

а)    якщо закінчення числівника позначається однією буквою, то до цифри через дефіс дописується лише закінчення: 1990-і роки, 1-а зміна, 2-а декада, 3-я вулиця, 3-ю чверть, 10-у олім­піаду, 50-у річницю, 34-а група;

б)    якщо закінчення числівника позначається двома чи трьома лі­терами, то до цифри через дефіс дописуються лише ті букви, що йдуть після першої літери закінчення на позначення голо­сного звука: кінець 60-х років, за 346-ю школою, 11-й клас, о 15-й годині, на 6-му поверсі, біля 501-ї аудиторії, до 7-го кор­пусу, із 5-м тролейбусом;

в)     при перерахуванні кількох порядкових числівників відмін­кове закінчення подається лише один раз, як правило, піс­ля останньої цифри: товари 1, 2 і 3-го сортів, студенти 21, 22 та 23-ї груп, протягом 6, 7, 8-го вересня, о 10 чи 11-й го­дині, гімназисти 5-9-х класів, протягом 20-30-х рр.

Увага! До порядкових числівників, позначених римськими циф­рами, букви (закінчення) не дописуються: у ІІ чверті, починаючи з Хсе­местру, протягом IVкварталу, у XXVрозділі, з VIII до ХІмісяця.

Вправа 97

Розкриваючи дужки, запишіть речення, усі цифри — словами, по­ясніть орфограми.

I.             1. (29) річний старший лейтенант інженерного корпусу Янош Бояї приїхав до Львова з міста Арада у травні 1831 року (В. Радовський). 2. Усі дивилися на (150) кілограмового корчмаря Дюдю Абиша, але той сквапно заховався за спини глядачів (М. Красняник). 3. З ласкавою за­побігливістю дивляться (70) річні очі чоловіка, якого подумки називаю Дон Кіхотом (Є. Гуцало). 4. У музеї з нетерпінням чекали на (2) міль­йонного відвідувача. 5. Ліфт підніс на 7-й поверх нового (16) поверхо­вого будинку. (Є. Гуцало). 6. (4) (з половиною) тисячний загін ата­кував ворога. 7. На святкуванні свого (85) річчя професор Богдан За- дорожний, германіст, свою невелику промову присвятив якраз мові, яка є досконалим інструментом (А. Содомора). 8. У вересні 1934 року вся країна святкувала (80) річчя життя і (60) річчя творчості Мічурі- на... (О. Довженко).

II.          1. Петро Могила липи посадив у Києві, при церкві Десятинній, (3) сотий липень бджіл у них роїв, і солов'ї злітались на гостини (В. Коломієць). 2. У (2) єдиній сутності твоїй з тобою ми брати не ви­падково: тут Божий перст, приречення святе (О. Левада). 3. Хоч хи­мерні були ті юнацькі мрії, а тепер (26) річному Максиму, котрий сьорбнув і лиха, і кривди, власною кров'ю зросив рідну землю, вони видалися звабними (Н. Рибак). 4. Стоїть (сто) розтерзаний Київ, і (двісті) розіп'ятий я (П. Тичина). 5. Найстаріше дерево на землі рос­те в Неваді, це (4900) літня остиста сосна, яка була зовсім маленькою, коли в Древньому Єгипті будували піраміди (З газети). 6. (126) ме­тровий маяк на острові Фарос — одне із чудес світу — було збудовано в ІІІ столітті до Різдва Христового (З газети). 7. Неподалік — і па­м'ятник любомудрові (скульптор І. Кавалерідзе), могила з каменем- надгробком і парк, посаджений на честь (250) річчя з дня народження Г. С. Сковороди (К. Балабуха). 8. У журналі наводяться приклади ко­ломийок, записані юними фольклористами з уст (39) річної Юлії Ан­тонівни Ільницької, (40) річної Любові Федорівни Геник та (70) річної Марії Федорівни Томич (Із журналу).

Вправа 98

Запишіть цифри словами. 280-річчя, 75-хвилинний, 948-кілометровий, 3-значний, 4-актний, 564-сотий, 2-електродний, 79-поверховий, 100-квартирний, 185-літ- тя, 493-метровий, 62-добовий, 80-секундний, 3-осьовий, 987 000 000-й, 136-й маршрут, 24-тонний, 62-вагонний, 754-а вправа, 795-гектарний, 786-річний, 33-відсотковий, 2-ярусний, 3-щогловий, 590-літній, 55-ден- ний, 8-октавний.

©А — Ану, повтори: «Тридцять три кораблі лавірували, лавірували, та не вилавірували». —Морські маневри.