ІІ. Особливості вживання деяких прийменників

магниевый скраб beletage

1. Прийменник по в українській літературній мові фіксується досить рідко, порівняно з російською. Він уживається:

а)    із З. в., найчастіше вказує на мету або межу дії: їхати по кар­топлю, море по коліна, загруз по вуха;

б)                із М. в., найчастіше виражає:

•                                      місце дії: розійшлися по хатах, поплив по озеру, подоро­жувати по горах (іноді помилково використовують фор­му Д. в. — по хатам, по горам);

•                                      підставу для розпізнавання певної дії, ознаки: визначати час по сонцю, помічати по настрою, розпізнавати по очах (іноді неправильно вживають форму Д. в. — по очам);

•                                      спосіб дії: сказати по правді, вчинити по щирості, чи­тати по складах, а не по складам;

•                                      час дії: прийшов по обіді, по роботі заспівали, по вечері гаптували.

2.           Прийменник з (із, зі, зо) уживається:

а)                з Р. в., при цьому вказує:

•                                      на підставу якоїсь дії чи стану: з примусу, з вини, з дозволу;

•                                      на ознаку за галуззю: диктант з української мови, спе­ціаліст із менеджменту, олімпіада з історії;

б)    із З. в. виражає приблизну кількість: учнів із тридцять, ко­шиків зо два, років з десять.

3.           Прийменник за, крім багатьох інших значень, має такі:

а)    з Р. в. указує на час або умову: за шкільних років, за парубо­цтва, за всякої погоди, за такої умови;

б)    із З. в. указує на призначення особи чи речі: за вовка промов- ка, править за стіл, бути за старосту;

в)     з О. в. указує на те, згідно з чим відбувається дія: за всіма правилами, за прикладом, за Вашою згодою, за моїми відо­мостями;

позначає напрям руху: за течією, за вітром.

4.           Прийменник на із З. в. може означати:

•                           час дії: на ранок, на кінець року, на цю пору;

•                           мету, призначення чогось: на знак протесту, на честь, на адресу;

•                           те, згідно з чим відбувається дія: на вимогу, на запрошення, на заклик.

Уживається цей прийменник також після слів перетворюватися, хворіти, хворий, багатий: перетворюється на людину, хворіти на астму, багатий на друзів.

5.           Прийменник через із З. в., крім інших значень, указує на причину: через неявку, через брата, через клопоти, через необережність.

6.           Прийменник до з Р. в. може вказувати напрям руху, а також на предмет зацікавлення: ходити до школи, вступити до технікуму, летіти до Лондона; беручкий до науки, ласий до меду, привітався до вчительки.

7.          Прийменник біля з Р. в. позначає місце: біля клумби, біля Черні­гова. Це значення передають також прийменники близько, коло: коло (близько) ставу, коло (близько) ліцею.

8.          Для позначення приблизної кількості використовуються тільки прийменники коло та близько: близько (коло) дванадцятої го­дини, близько (коло) семи миль, близько тридцяти метрів. Вирази типу біля п 'ятої години, біля вісьмох кілограмів є ненорматив­ними, помилковими.

Вправа118

Перепишіть, розкриваючи дужки, поясніть написання при­йменників.

I.            1. (За) (для) добра свого народу боровся він, горів, співав (М. На- гнибіда). 2. Кришталевий дзвін струн чується в повітрі, гостро ви­риваючись (із) (по) (між) непогасного пташиного хору (Є. Гуцало). 3. Людина, (по) (при) всі негаразди і катастрофи, відчувала і відчуває дивовижну усталеність і облаштованість світобудови (В. Скуратів- ський). 4. Хіба коли-небудь була дружба (по) (між) скупими? (Г. Ско­ворода). 5. Зануриш руку у море, а (з) (під) пальців скачуть веселі вог­ні і гаснуть у морі (М. Коцюбинський). 6. (Що) (ж) (до) нас, школярів, то ми тепер ще більше були заполонені натхненням свого вчителя, ві­рили кожному його слову. (О. Гончар). 7. Спочатку морок поліз (з) (по) (між) очеретів, а за ним дихнули озерця й купини білим туманом (М. Коцюбинський). 8. Поверталась до книгарні, коли раптом (із) (за) жовтого брикетика телефону-автомата, (з) (під) навислого каштанового гілля ступив хтось навперейми. (Є. Гуцало).

II.          1. Та, мов літак з тяжкого оболонка, Я вилітаю знову на бла­кить — Геть видива осінні (з) (перед) ока! (Р. Лубківський). 2. (Не) зва­жаючи (на) лютий холод, його все більше клонило на сон (О. Гончар). 3. А очиці, наче блискавиці, так і грають (з) (по) (під) брівок темних! (Леся Українка). 4. Аж весною побачили: пнеться (з) (під) куща жов­тої акації лапатолистий пагінець. (М. Григорів). 5. (На) (зустріч) йому від колодязя з двома відрами в руках ішла огрядна присадкувата дівчина (Григорій Тютюнник). 6. І (з) (по) (за) обрію росли Риштовань обриси могутні — Там готувались грози злив, Там вже громадилось майбутнє (Є. Маланюк). 7. Що не річка, то мова (з) (по) (над) волзьких степів: це російська чудова — гусел радісний спів. 8. Що не річка, то мова (з) (над) Славути-Дніпра: українська чудова — кобзи сонячна гра (Д. Білоус).

Вправа 119

Перекладіть словосполучення українською мовою. Поясніть осо­бливості вживання прийменників в обох мовах.

Построиться в колонну по два, по ошибке, измерить по перимет­ру, по прибьітию поезда, по сентябрь включительно, с первого по пя- тьій семестр, реферат по географии, получать по очереди, сообщить по телефону, лететь по воздуху, по данньїм ревизии, по обьїкновению я занимаюсь плаванием, по определенньїм периодам, по недоразу- мению, знать по опьіту, сравнение по показателям, мероприятия по улучшению дисциплиньї, отправить по почте, поступать по закону, назьівать по имени, пропуск по болезни, обратиться по поводу пред- стоящей практики, связать по рукам и ногам, вьіполнять по принуж- дению, одеваться по последней моде, вязать по образцу, уволиться по собственному желанию, заниматься по субботам, купить в рассроч- ку, поступить в университет, поехать в Сочи, встреча в шесть часов, переживать за родителей, перевести на китайский язьік, говорить на испанском, получить травму из-за неосторожности, во времена Киевской Руси.

Таблиця вживання деяких прийменників у словосполученнях української мови

Неправильно

Правильно

прийшов по справі

прийшов у справі

обчислити по формулі

обчислити за формулою

пливти по течії

пливти за течією

працювати по спеціальності

працювати за фахом

Закінчення табл.

Неправильно

Правильно

контрольна по геометрії

контрольна з геометрії

по цій причині

через цю причину

по всім напрямкам

у всіх напрямках

комісія по складанню резолюції

комісія для складання резолюції

по закінченню гімназії

після закінчення гімназії

не по силам

не під силу

з березня по травень

з березня до травня

по вихідним дням

у вихідні дні

міроприємства по уникненню

заходи щодо уникнення

думати за навчання

думати про навчання

турбуватися за неповнолітніх

турбуватися про неповнолітніх

читати на англійській

читати англійською

аварія із-за халатності

аварія через недбальство

©0> Петрик прийшов додому в сльозах.

—       Тобі не сподобалось у цирку? — спитала мати.

—                  Ні, леви з 'їли приборкувача, а левеняткові нічого й не діста­лося...