І. Написання частки не

магниевый скраб beletage

1. Не пишеться разом із словами, якщо вони без не окремо не вжива­ються (не виконує роль префікса): а) з іменниками: негода, нена­висть, нетерплячка, необхідність; б) з прикметниками: неозорий, незмірний, непоборний, невгасимий, невловимий, неподоланний, незрівнянний, незбагненний; в) з дієсловами: ненавидіти, неволи­ти, незчутися, нехтувати; г) з дієприслівниками, утвореними від дієслів, у яких не пишеться разом: нехтуючи, ненавидячи; ґ) з діє­прикметниками: непохитний, нечуваний; д) з прислівниками: не­щодавно, невтомно, ненароком, нехотя.

Примітка. Варто розмежовувати, коли дієслова здужати, слави­ти, покоїтися, стямитися пишуться з не разом, а коли окремо. Якщо частка не вживається для заперечення, то пишеться окремо, на це вказу­ють значення дієслів: не здужати (те саме, що й не могти, не подолати), не славити (не прославляти), не покоїтися (не спочивати, не лежати), не стямитися (не повернутися до тями). Із префіксом не- ці слова мають інше значення: нездужати (хворіти), неславити (ганьбити), непокоїтися (турбуватися), нестямитися (втратити самовладання).

2.           Не пишеться разом з іменниками, прикметниками та прислівника­ми, якщо в сполученні із цим префіксом вони набувають нового, протилежного значення: неспеціаліст, небилиця, недруг; непря­мий, непоширений, невеликий; неголосно, немало, небагато. Такі іменники, прикметники, прислівники можна замінити іншими, близькими за значенням словами (синонімами) без не: неволя — рабство, недоля — лихо, невеселий — смутний, недовгий — ко­роткий.

3.           Якщо частка не вживається для заперечення наявності предмета, дії, ознаки тощо, то вона пишеться окремо. Найчастіше це запере­чення підсилюється протиставленням із сполучником а: не щас­тя, а горе; не славить, а гудить; не реальний, а уявний; не швид­ко, а повільно.

У реченні протиставлення може бути відсутнє, але його можна до­мислити: Це не брат (а товариш). Це не рожева сукня (а блакитна).

Примітка 1. Якщо зіставляються не прямо протилежні поняття, а сумісні, які одночасно приписуються предметові чи дії як їх ознаки, тобто протиставляється значення не тієї лексеми, що виражена сло­вом з не, то в таких випадках не з різними частинами мови пишеться разом; найчастіше при цьому вживається сполучник але: дерево не­старе, але міцне; діти співали неголосно, але дружно; невисокий, але сильний голос.

Примітка 2. Якщо протиставлення в реченні відсутнє, то не з при­кметниками та прислівниками пишеться разом чи окремо залежно від змісту: при ствердженні — разом, при запереченні — окремо:

Робота неважка, саме припала випускникові до душі. Не великомов- на була та Чайчиха, не привітна: якась хмара повила її навіки (Марко Вовчок). Також написання залежить від змісту, який вкладається у ви­словлювання: До станції недалеко. Чи не далеко він живе від станції? Ця гора невисока (є невисока). Ця гора не висока (не є висока).

Примітка 3. З короткими прикметниками не пишеться окремо: не рад, не повен, не певен, не повинен, не варт.

4.           Не пишеться разом з дієприкметниками, що не мають при собі пояснювальних слів (досить часто такі дієприкметники в реченні переходять у прикметники): невідправлена кореспонденція, не­сповита дитина, нескошене жито, непередбачена перешкода, не- складений іспит.

Якщо при дієприкметнику є будь-яке пояснювальне слово, на­віть частка, а також у разі протиставлення із сполучниками а, але з ді­єприкметниками не пишеться окремо: не відправлена вчасно кореспон­денція, зовсім не сповита дитина, ще не скошене жито, ніким не пе­редбачена перешкода, не складений мною іспит; Тільки мав [поет] та­лан до віршів не позичений, а власний (Леся Українка).

5.           Окремо пишеться частка не з дієсловами дійсного, умовного та наказового способу (за винятком тих, що не вживаються без не, та починаються префіксом недо-); не пишеться окремо і з дієприс­лівниками, утвореними від таких дієслів: не знаю, не співає, не вірять; не складу, не прикрасиш, не зможуть; не згадав, не від­мовила, не присягались; не читала б, не відпочив би, не вклоня­лися б; не зустрічай, не супереч, не грішіть, не гаймося; не при­крашаючи, не згадавши, не суперечачи, не присягавшись, не зміг­ши, не відпочиваючи.

Увага! Дієприслівник не дивлячись уживається в значенні, пов'яза­ному з дією «дивитися», «бачити»: Виправдовувався, не дивлячись мені у вічі. Ненормативним є: Спортивні змагання з біатлону відбулися, не дивлячись на погану погоду, потрібно: незважаючи на погану погоду.

6.           Варто розрізняти написання частки не з дієсловами, що мають префікс до- (за загальним правилом не пишеться окремо): не до­торкатися, не долучитися, не доповідати, не допрацювати, і на­писання дієслів, що починаються з префікса недо- (ці дієслова означають половинчастість, неповноту дії, часто фізичну ваду чи постійну повторювану дію, не пишеться з ними разом): недобача­ти (погано бачити), недоїдати (голодувати), недочувати (погано чути), недосипати (недосипляти) (мало спати), недооцінювати (знижувати оцінку), недолюблювати (відчувати неприязнь), не­довиконувати (виконувати неповністю), недоплатити (заплатити не повністю); Не досолить — не доїсть (Народна творчість).

Усіляких нудних зібрань однокласники недолюблювали. Взимку Микулі з Вістою довелось дуже важко. Вони недоїдали, голодува­ли (С. Скляренко). Він недочував, але: Він не дочув моїх слів.

7.           Дієприкметники пишуться разом з префіксом недо-, якщо утво­рені від дієслів із цим же префіксом (переважно із значенням неповної якості): недосолений, недосушений, недочитаний, недо­укомплектований, недорахований; Сльозою акварель розмита на недокінченій картині (Р. Братунь).

8.           Іменники, прикметники, прислівники з префіксом недо- пишуться разом: недобиток, недоїдок, недокрів'я, недоторканність, не­докомплект; недокрівний, недоладний, недолужний, недосяжний; недоречно, недостатньо (але: не до вподоби, не до ладу, не до речі, не до смаку, не до шмиґи).

9.           Не пишеться окремо з прикметниками та прислівниками, що мають при собі пояснювальні займенники або прислівники із часткою ні, а також слова: далеко, зовсім, аж ніяк; аж ніяк не влучний вислів, нітрохи не компетентна порада, далеко не нове шосе, зовсім не смішно, ніколи не сумно, аж ніяк не страшно. Увага! За наявності інших пояснювальних слів прикметники з не

пишуться разом: незнайомий читачам автор, невідома нам адреса, не­правильне в даному випадку рішення, нездібний до математики учень.

Але якщо такий прикметник з не входить до складу звороту, що стоїть після означуваного іменника й логічно підкреслює заперечення, то не з прикметником пишеться окремо: твір, не підвладний часові.

10.       Не пишеться окремо з незмінюваними присудковими словами: не дуже, не цілком, не зовсім, не досить, не треба, не можна, не гаразд, не жаль; з предикативними прислівниками: не видно, не чутно, не потрібно; з дієслівними формами на -но, -то: не зро­блено, не виміряно, не пошито, не відкрито.

Примітка. Якщо іменники, прикметники та прислівники на -о ви­конують функцію присудкових слів у питальних реченнях при логічно­му підкресленні заперечення (можливі частки хіба, чи), то не з такими словами пишеться окремо: Хіба не правда, що питання надзвичайно актуальне? Чи не зрозумілий цей висновок сам по собі? Хіба не цікаво відвідати ще раз відреставровану експозицію?

11.       Частка не, уживана як префікс в іменниках — власних назвах, пи­шеться через дефіс: не-Європа, але в загальних — разом: нелюди- на, неістота.

12.       Слід розрізняти присудкове слово немає (нема), яке з не пишеть­ся разом, та дієслово мати в третій особі однини теперішнього часу, яке з часткою не пишеться окремо: якщо російською мовою перекладаємо нет, потрібно писати разом українське слово немає, якщо російською перекладаємо — не имеет, українською варто писати окремо — не має: У мене немає (нет) часу. Він не має (не имеет) часу.

13.       Із числівниками, займенниками, прийменниками, сполучниками, вигуками частка не пишеться окремо: не сто, не двадцятий, не твій, не вони (але: прикметник неабиякий), не при пам'яті, не за правилами (але: прийменник незважаючи на та сполучник не­зважаючи на те що), не тому що виправдовувався, не ах який. Увага! Якщо не зважаючи — дієприслівник із часткою не, то пи­шеться окремо: Працював добре, не зважаючи ні на які обставини.