W. Розділові знаки при однорідних членах речення з узагальнювальними словами

магниевый скраб beletage

1. Після узагальнювального слова перед однорідними членами речення ставиться двокрапка: Коли, скінчивши гімназію, в 1875році молодий Франко їхав до Львівського університету, в

його літературному багажі було все: і любовні вірші, і драми, і оповідання, і переклади Софокла, Гомера, «Цріель Акоста» Гуц- кова, «Краледворська рукопись» і т. ін. (М. Коцюбинський). Голос Духа чути скрізь: по курних хатах мужицьких, по верстатах ре­місницьких, по місцях недолі й сліз (І. Франко). Якщо між узагальнювальним словом та однорідними членами вживаються інші слова чи частини речення, двокрапка ставиться перед першим однорідним членом речення: Все повторялось: і краса, й по­творність (Л. Костенко). Є чимало слів таких, наведу окремі з них: Бог, Апостол, благодати, честь, молитва, небеси, благочестя, ми­лість, мати, дух, душа, Господь, спаси... (Д. Білоус).

2.           У діловій та науковій мові двокрапка перед однорідними чле­нами речення може ставитись і при відсутності спеціального уза- гальнювального слова (роль узагальнювального слова відіграє тут дієслово): З Калькутти вивозять: джутові вироби, вугілля, шкі­ру і шкури, тканини, чай, лак, олію тощо. На зборах були при­сутні: голова профкому В. Ф. Цвих, ректор В. В. Скопенко, де­кани факультетів (З газети).

Але: До простих механізмів належать важіль, блок, похила пло­щина, клин, гвинт (З підручника).

Примітка. Двокрапка не ставиться перед однорідними членами речення, вираженими власними іменами осіб або іншими власними на­звами, якщо їм передує спільна для них прикладка. При цьому після прикладки відсутня характерна пауза, яка буває після узагальнювально- го слова: Немов з добрими давніми знайомими зустрічаються глядачі з картинами «В парку», «Хліб», «Весна», «Над Дніпром» (З газети).

3.           Перед словами як-от, а саме, наприклад, як наприклад, які сто­ять після узагальнювального слова, ставиться кома, а після них — двокрапка перед однорідними членами речення: У Карпатах і їх передгір 'ях є багаті корисні копалини, як-от: нафта, газ, кам 'я- на і калійна солі, руди кольорових металів та ін. (З підручника). Увага! Не можна змішувати вищезазначених слів як-от, а саме,

наприклад, як наприклад з тими ж словами, якими починаються

відокремлені звороти: У далекій тропічній Африці, в Індії, Єгипті тощо зимують наші перелітні птахи, наприклад: ластівки, жайворонки, дикі гуси, дикі качки, журавлі та багато інших. Тут наприклад має тісний семантичний зв'язок із узагальнювальним словом перед одно­рідними членами. Але: Наші перелітні птахи, наприклад ластівки, жайворонки, дикі гуси, дикі качки, журавлі та багато інших, зиму­ють у далекій тропічній Африці, в Індії, Єгипті тощо. У цьому ж ре­ченні словом наприклад починаються відокремлені прикладки.

4.           Не варто змішувати зовні подібні випадки:

а)    Учасники наукової студентської конференції прослухали до­повіді на теми: «Ономастика як окрема галузь мовознав­ства», «Походження назв найбільших річок України», «Принципи номінації в зоонімії» (після сполучення слів на теми ставиться двокрапка, оскільки воно має нерозривний семантичний зв'язок з узагальнювальним словом);

б)    Старшокласники писали тест з теми «Безсполучникові складні речення» (з теми — означуване слово, після якого не ставиться ніякого знака);

в)     Тема доповіді — «Власні назви мого міста» (тире між під­метом і присудком на місці пропущеного дієслова-зв'язки є);

г)     Тема уроку: «Складносурядні речення» (запис на дошці у ви­гляді заголовка, у якому друга частина пояснює першу, тому між ними ставиться двокрапка).

5.           Якщо узагальнювальне слово вживається після однорідних чле­нів, то перед ним ставиться тире: Ні спека дня, ні морози — ніщо не вб 'є любов мою живу (В. Сосюра). Спокій, тиша, доста­ток — ось що для людини треба (О. Гончар). І земля, і вода, і по­вітря — все поснуло (О. Копиленко).

Увага! Перед тире може стояти також кома, якщо вона зумовлена іншими причинами: І неоднаковий моральний стан особового складу, і неоднаковий рівень дисциплінованості, і навіть ліси, які, обступаючи балку, обмежували для ворога можливість маневру, — все це врахував і передбачив підполковник Самієв (О. Гончар). Кома, яка стоїть перед тире, вказує на кінець підрядної частини речення.

6.           Коли після однорідних членів речення перед узагальнювальним словом уживається вставна лексема (словом, одним словом, отже і т. ін.), то перед цим вставним словом ставиться тире, а після ньо­го — кома: Тут будуть верстати, точні електровимірювальні прилади, інструменти — словом, усе необхідне для оволодіння різними цікавими спеціальностями (З газети). Пшениця, просо, овес, кукурудза, картопля — одне слово, на що не поглянь, уже все достигло (Із журналу).

7.           Коли однорідні члени з попереднім узагальнювальним словом стоять у середині речення, то перед однорідними членами ста­виться двокрапка, а після них — тире, якщо далі продовжується просте речення: Через нервову систему риби сприймають різні подразнення: нюхові, зорові, звукові, течію води — й по чутливих нервах передають їх у мозок (З підручника). Всюди: і на вулицях, і круг стадіону, і обабіч дороги до заводу — росли молоді осокори, клени й каштани (В. Собко).

8.           Якщо після однорідних членів з попереднім узагальнювальним сло­вом продовжується частина складного речення, то ставиться найчас­тіше той розділовий знак, якого вимагають правила пунктуації між частинами цього складного речення, а тире опускається (коли воно не вживається тут з інших причин): Найціннішими промисловими рибами є осетрові риби: осетер, білуга, севрюга та стерлядь, які добувають у Каспійському, Чорному та Азовському морях (З підруч­ника). Все бачить поет у широкім роздоллі: і небо, і море, красу сві­тову — і людям співає він пісню свою (Леся Українка). В останньому реченні тире ставиться між частинами складносурядного речення пе­ред сполучником і, тому що друга частина є наслідком першої.

9.           Коли група однорідних членів, що стоїть у середині речення, має характер побіжного уточнювального зауваження, причому ло­гічно підкреслюється попереднє узагальнювальне слово, після якого попереджувальна пауза відсутня, тоді однорідні члени ви­діляються тире з одного боку або з двох боків, залежно від місця в реченні: У багатьох містах України — Києві, Чернігові, Пол­таві, Миколаєві — пройшли мітинги (З газети). На все осінь ще­дра — на кавуни, і на дощі, і на холодні роси (Ю. Збанацький).

Вправа 139

Перепишіть, розставляючи розділові знаки, поясніть їх уживання чи відсутність за допомогою правил.

I.             1. Університет музеї й бібліотеки не дадуть того, що можуть дати карі сірі блакитні. (П. Тичина). 2. І мертві і живі і ненароджені нікого з нас довіку не простять! (Л. Костенко). 3. Усе змінилося небо сонце ліс палаючи, немов золото. 4. Мова — найважливіший найбагатший і найміцніший зв'язок, що зв'язує віджилі живущі і майбутні покоління народу в одне велике історично живе ціле (К. Ушинський) 5. Більш, ніж меч і огонь і стріла і коса, Небезпечне оружжя — жіноча краса (І. Франко). 6. Тепер ходжу стежками і стежинами і прокладаю шлях крізь болота (Л. Костенко). 7. Мова — жива схованка людського духу його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя і свої сподіванки розум досвід почування (Панас Мирний). 8. Нації творять­ся перемогами або нещастями, психологічно спільними для всіх членів одного національного колективу (В. Липинський). 9. Світ реагує тіль­ки на орлиний клекіт і зовсім не хоче зважати на голубине воркотання (В. Захарченко). 10. Стежка озеро стіжок Все у падолисті, І в гніздечку для пташок Задрімав сухий листок, Наче у колисці (В. Скомаровський).

II.           1. Залива крізь листя стежку сонячний жовтогарячий лан (М. Рильський). 2. Тиша була на землі і на небі й на серці. Темінню ніч надовкола усе покривала, Ясні зірниці блищали, і місяць вже ви­плив, Небо і ліс і поля обливаючи сріблом (М. Богданович; перекл. з бі­лорус. Р. Лубківського). 3. Зелений автомобіль, завбільшки з сірникову коробку, спинився перед вашою хлоп'ячою ватагою, немовби у хвилю вдарився (Є. Гуцало). 4. Усі барви від ясно-жовтої до темно-червоної пишалися у променях сонця та у чистому холоднявому вже осінньому повітрі (Ю. Опільський). 5. Мені не подобалась ні зустріч наша ні роз­мова (Є. Гуцало). 6. Цей тихий вечір свіжість копиця сіна внутрішній голос, що не змовкає, все мені говорить, що я на тій Україні, на якій я жив у сімнадцять-двадцять літ (В. Винниченко). 7. Цей малюнок на­сичений густою зеленою барвою садів по селах і лісів першим жовтим листям на деревах червоними гронами калини та горобини веселковим розмаїттям яблук сніговою чистотою гусячих табунів по берегах став­ків рудою стернею чорними борознами зораних полів (Є. Гуцало). 8. Деревій можна знайти практично скрізь у лісах і чагарниках на галяви­нах і узліссях на вкритих травою степових схилах і високих берегах рі­чок в низинах і байраках попід парканами і вздовж доріг у лісосмугах і на сухих луках (Л. Павленко). 9. Олені лосі бобри лисиці ховрахи ласки тигри ведмеді всі кричать до моєї душі просять погрожують, а в душі моїй — паростки остраху буяють, їх усе густіше (Є. Гуцало). 10. Грає жайворон срібний в небесній блакиті Між землею і небом снує невидимо І зелені і сині й багрянцеві ниті І тріпоче з вітрами, як світ, молодими (А. Малишко).

ІІІ. 1. Й раптом пальці мої натикаються на тонкий стовбурець, хо­лодний слизький, пучки пальців перебігають по кострубатому роз­чепіреному гіллю (Є. Гуцало). 2. Оригінальність авторської стилістики органічність вислову, в якому почасти поєднуються найнесподіваніші найвіддаленіші один від одного образні ряди, скажімо, приземлена по­бутова реалія і якийсь масштабний факт усе це легко й несилувано вві­брала в себе проза М. Вінграновського (М. Слабошпицький). 3. І він [майстер] почав роздавати молотки й молоточки плоскогубці й плос- когубчики циркуль керна зубила й зубильця викрутки й викруточки ручні тиски, завбільшки з сірникову коробочку кронциркулі внутро- міри крейсмейсер ножички для тонкого металу. (Григір Тютюнник). 4. Пригадаймо світову класику дитячої літератури як-от «Мандри Гул- лівера» Свіфта «Робінзон Крузо» Дефо казки Андерсена Гауфа і братів Грімм «Пригоди Мюнхаузена» Распе «Горбоконик» Єршова «Лікар Ду- літтл» Лофтінга «Пригоди Чиполліно» Родарі. (За М. Слабошпиць- ким). 5. Порожні гнізда просвічували своїми чорними ребрами на синє небо і так само чорно мовчали (М. Вінграновський). 6. Коли ви на ек­замен виходите з двора — вам зичить голос мамин: «Ні пуху ні пера!» (Д. Білоус). 7. Політ космічного корабля і трагедія чилійського народу яскрава постать з історії і героїчний переказ зустріч з людиною ле­гендарної долі й екскурсія на завод диспут про те, яким бути і вечір біля вогнища все це важливі моменти духовного життя майбутнього

громадянина країни (М. Слабошпицький). 8. Шумливий плац майдан а чи глухий провулок, Коли стоїть вона [школа], рідніші нам (Д. Біло­ус). 9. Де-не-де ще тремтів на гілці скручений дудочкою одинокий лис­ток, схожий на зморшкувате вушко (О. Донченко). 10. Мені все сниться сонце співи і Ви і день весняний (П. Тичина).

IV. 1. Щебет птахів терпкі пахощі буйнолистої рослинності духмяне напоєне лісовою прохолодою повітря якийсь домашній затишок, де­корований невгамовним гамором дітвори, що почуває себе тут справ­ді як удома все налаштовує на заспокійливий лад увиразнює повноту рівноваги, коли людина зливається з природою зростається з нею усім своїм єством, не перестаючи бути її дбайливим господарем і догляда­чем... (А. Григоренко). 2. Нам було хороше з дідусем, бо у його компа­нії було все дозволено стругати рубати тягти воду з криниці «млина» крутити і навіть розпалювати плитку-чавунку (М. Петросюк). 3. Лю­біть травинку і тваринку і сонце завтрашнього дня вечірню в попелі жаринку шляхетну інохідь коня (Л. Костенко). 4. На озері туман то ле­жить пеленою то хвилює од вітру то розвивається, одкриваючи блі­до-блакитну воду (Леся Українка). 5. Сім речей є осоружними й огид­ними Богові горді очі брехливий язик вмиті безневинною кров'ю руки серце, лихих задумів сповнене спрямовані до зла ноги фальшиві свід­чення та чвари між братами (Із журналу). 6. У кожного з нас є дома або дружина або діти або мати або наречена (О. Гончар). 7. Із понад 5000 мов світу, щоб порозумітися з переважною більшістю населення земної кулі, досить знати сім основних а саме китайську англійську російську іспанську французьку португальську й арабську (З газети). 8. — Бійся не бійся, а на заробітки треба посилати дітей, — сказав Паляник (І. Нечуй-Левицький). 9. У густій мряці потонуло все міс­то будинки зажурені й принишклі дерева, ніби замріяні або сонні, на котрих, здавалося, було штучне нерухоме листя вулиці, що зникали у тумані безслідно (Із журналу). 10. Усю любов ніжність бажання бачи­ти своє дитя щасливим розумним здоровим гарним матір вкладає в не­вибагливі рядки і простеньку мелодію, організовану ритмом гойдання колиски (Антологія укр. нар. творчості).

Вправа 140

Запишіть, поставте розділові знаки, визначте однорідні й неодно­рідні прикладки. Чи можливі пунктуаційні варіанти?

1. Геніальний італійський скрипаль віртуоз легендарної слави ви­датний відомий у всій Європі композитор Нікколо Паганіні гастролював у багатьох країнах. 2. Чи не найвідомішими в сучасному світі українцями є прославлені боксери інтелектуали науковці кияни (у минулому) Віталій та Володимир Клички. 3. Видатний історик відомий громадсько-політич­ний діяч публіцист письменник Михайло Сергійович Грушевський ство­рив наукову схему історії України, яка докорінно вплинула на подальший розвиток української історіографії. 4. Видатний поет драматург публіцист великий патріот діяч громадянського руху поляк Адам Міцкевич відомий далеко за межами рідної країни. 5. Мабуть, у кожній оселі знайдеться кни­жечка німецьких філологів германістів авторів багатьох казок для дітей братів Якоба та Вільгельма Грімм. 6. Кирило і Мефодій благочестиві мужі брати православні святі місіонери творці слов'янської абетки перекладачі слов'янською мовою Біблії відіграли визначну роль у розвитку слов'ян­ського письменства й культури. 7. Відомі під загальним іменем Діоскурів нерозлучні сини Зевса та Леди легендарні брати прекрасної Єлени Кастор і Поллукс брали участь у поході аргонавтів по золоте руно; Зевс подару­вав їм безсмертя й помістив на небі як зорі в сузір'ї Близнят. 8. Перший український льотчик космонавт доктор технічних наук генерал майор авіації Павло Романович Попович — один із засновників і голова товари­ства українців Москви «Славутич» (За матеріалами преси). 9. Ініціатором видання перекладу з латинської рукопису ХУІІІ століття «Наставление по хирургии» Н. Бідлоо був невтомний дослідник історії медицини пол­ковник медичної служби доцент колишній вчений секретар медичного ін­ституту Микола Олександрович Оборін (А. Содомора).

Вправа 141

Перепишіть речення, поясніть уживання розділових знаків при од­норідних членах. Чи можливі варіанти? Якщо так, то чим це зумовлено? І. 1. Я так люблю свої сади й долини, і гори, й ріки, й мрійну синь гаїв, моя свята, безсмертна Україно, оновлена трудом своїх синів!

(В. Сосюра). 2. Які слова страхітливі — дволикість, дворушництво, двозначність, двоєдушність! (Л. Костенко). 3. Його [І. Драча] герої — і голова колгоспу, й звичайні сільські Сар'яни та Ван-Гоги, і Вчи­тель, і Пабло Неруда та великі предтечі — Т. Шевченко, Г. Сковорода, П. Тичина, О. Довженко — то люди напруженого внутрішнього жит­тя, оголеної совісті, невпокореної мужності, невичерпної жаги твори­ти дійсність, гідну великого покликання, щастя людини (П. Кононен- ко). 4. Наче голосом його озвалось безбережжя цієї темної вересневої ночі (Є. Гуцало). 5. І розділилось в Слові Добро — і темне зло, Нена­висть — із любов'ю, І все, що з них зросло (Є. Сверстюк). 6. В одній особі ласкава жінка — й жорстока, щедра — й скупа, сердечна — й безсердечна, милосердна — й бездушна (Є. Гуцало). 7. Прочитаймо ще раз відомі билини про богатирів Михайла Потика, Іллю Муромця та Добриню Нікітича, новгородського купця Садка і чернігівського соцького Ставра Годиновича — і переконаємось: у шахи на Русі гра­ли всі — чудо-богатирі і прості воїни, князі і бояри, купці і соцькі, на­віть жінки, які не пасували перед суперниками в мистецтві ведення шахового бою (Із журналу). 8. Далі, за школою, хащі бур'янів, по­чорнілі соняшники на дослідних ділянках, прив'яле гарбузове огу­диння; зачахлі стебла кукурудзи, заплетені сивим павутинням ранньої осені (І. Цюпа). 9. Везли яблука, груші, помідори, цибулю; в багатьох у руках красувались пучки живих квітів — флоксів, жоржин, чор­нобривців (Є. Гуцало). 10. Благословенні: матерія і просторінь, чис­ло і міра! Благословенні кольори, і тембри, і огонь, огонь, тональність всього світу, огонь і рух, огонь і рух! (П. Тичина). 11. І знаю, що десь ти, в такім, як я, тремтінні, Зітхаєш і мовчиш, і молишся сама (Є. Ма- ланюк). 12. Він мурличе, бува, Ходить кішечкою. Кусь — і зубки схо- ва За усмішечкою (Д. Білоус).

ІІ. 1. Ніщо з минулого для нього безслідно не минуло: ні радість, ні біль, ні своя чи чужа біда — все запам'яталося, все відлунює в душі че­рез роки й відстані (М. Слабошпицький). 2. Одвертий кличний — не­мов дитинний, музичний, зичний та ще й гостинний (Д. Білоус). 3. Го - тувався до зустрічі — і розгубився (Є. Гуцало). 4. Тільки одна мати вміє разом кохати свою дитину й ненавидіти, жалувати й проклинати, бажати бачити, чути — й не дивитися, не слухати (Панас Мирний). 5. І люблять люди з давнини, як сонце незагасне, і свій духмяний хліб яс­ний, і рідне слово красне (Д. Білоус). 6. Вже б, здавалося, відболіло, Погоріло у тім вогні, Ступцювало і душу й тіло, Вже б, здавалося, нащо мені? (М. Вінграновський). 7. Київ простелив оддалік перед нами свою безмежну зоряну карту, ще неоглядніша й загадковіша карта була розгорнута в небесах над нашими головами (Є. Гуцало). 8. Письменни­кові доводиться бути художником усіх жанрів — і портретистом, і пей­зажистом, і мариністом, і анімалістом, коли треба намалювати череду, а поголів'я малюється тільки в діаграмі, не в художньому творі (О. Кун- дзіч). 9. Низку слів докинула їй мама, що з'явилися не так давно: хо­лодильник, кінопанорама, телевізор, стереокіно... (Д. Білоус). 10. За­біліли сніги, ще й дібровонька, забіліло тіло козацькеє біле, ще й го­лівонька. (Народна творчість). 11. От розкопають ями та кар'єри та й доберуться в царські інтер'єри (Л. Костенко). 12. Я в цих орденах, ні в тодішніх, ні в теперішніх, і досі ні бе ні ме (Григорій Тютюнник).

Вправа 142

Виправте помилки в постановці розділових знаків, укажіть мож­ливі варіанти.

1. Усе: міняється, оновлюється, рветься, у ранах кров'ю сходить; з туги в груди б'є, замулюється мулом — порохом береться, землі сирій всього себе передає (П. Тичина). 2. Живемо у світі, де все, чи летить, чи летіло, чи буде летіти: в близькі і далекі світи. [остання двокрапка — авторський знак] (Є. Гуцало). 3. Іван Смола почувався ні в сих, ні в тих. (Є. Гуцало). 4. Можливо, цей несподіваний світловий ефект вхо­дить до програми запуску космічного корабля багаторазового викорис­тання «Челленджер», і строго контролюється системою комп'ютерів, як на самому кораблі, так і на землі? (Є. Гуцало). 5. До семи (священне число) чудес світу належали: єгипетські піраміди (найбільша з них — піраміда Хеопса), висячі сади легендарної цариці Семіраміди, збудова­ні у Вавилонському замку її чоловіком, храм Артеміди, розташований

в Ефесі, на узбережжі Малої Азії, статуя Зевса Олімпійського, грець­кого бога, отця богів і людей, володаря неба, що стояла в Олімпії, гроб­ниця Мавзола, перського сатрапа, знайдена в Галікарнасі, столиці Карії в Малій Азії, Колос Родоський, статуя родоського бога сонця Геліоса, та маяк на острові Фарос біля порту Олександрія. 6. За грецькою міфо­логією, на Парнасі жили дев' ять муз, дочок Зевса й Мнемозіни, котрі опікали прекрасні мистецтва, Кліо — покровителька історії, яку тоді вважали мистецтвом, а не наукою, Евтерпа — лірики й гри на флей­ті, Талія — комедії, Мельпомена — трагедії, Терпсіхора — танцю, Ерато — елегії, любовної поезії, Полігінія — музики, Уранія — астро­номії (яку теж вважали мистецтвом), Калліопа — патронеса красно­мовства й епічної поезії (З довідника). 7. Серед українських учених-ен- циклопедистів чільне місце посідають, наприклад: М. Максимович, М. Костомаров, М. Драгоманов, І. Франко, М. Грушевський, тощо. 8. З усіма сусідніми державами, а саме, Росією, Польщею, Австрією, Румунією, Туреччиною, й іншими, ми бажаємо жити в згоді й приязні, але ніяка з них не може вмішуватися в життя самостійної Української Республіки (ІУ Універсал Центральної Ради). 9. Типові «муки творчос­ті», коли все довкруги наче у змові проти того, хто за робочим столом, і стіни й стеля, що «тисне на голову», і письмове знаряддя, і папір, і сам стіл (А. Содомора). 10. Цей сад на схилі гори творили, не тільки роз­логі яблуні, а й зовсім молоденькі яблуньки, посаджені, якщо не торік, то позаторік (Є. Гуцало). 11. Чарівний своєю природою зоосад, і в трав­ні, і в червні і кожного місяця (Остап Вишня). 12. Навколо тягнулися порожні, поорані подекуди мілкими вибалками, поля (В. Козаченко). 13. Часом бухне з тріском снопом іскор вітер, або зірве напівзотлілий віхоть та розмече зірками. 14. Часом бухне з тріском сніп іскор, або ві­тер зірве напівзотлілий віхоть та розмече зірками (М. Коцюбинський). 15. Порослу густою травою, чисту галявину з двома розлогими, криву­лястими дубами посередині навпіл перетинає добре втоптана, вузенька стежка (За В. Козаченком).

©0> У людини все повинне бути прекрасним: і картуз, і куфайка, і кир­зові чоботи.