ВСТУП

магниевый скраб beletage

Розвиток інвестиційних процесів у всіх сферах діяльності є не­обхідною умовою ефективної організації господарювання в ринко­вій економіці. Забезпечення належного управління інвестиціями базується на використанні новітніх методів фінансово-економічних розрахунків, спрямованих на вирішення широкого кола прикладних завдань інвестиційного аналізу, зокрема з оцінки ефективності та привабливості інвестиційних проектів та інвестиційних операцій з фінансовими інструментами.

Інвестиційний аналіз надає інформаційну базу для ухвалення рі­шень щодо включення проектів в інвестиційний портфель, структури джерел його фінансування, доцільності інвестування в різних умо­вах, забезпечуючи тим самим підвищення ефективності інвестицій­ної діяльності на рівні функціонування окремих суб'єктів господарю­вання, так і на регіональному або національному рівнях економічної системи в цілому.

В цих умовах зростає необхідність підготовки кваліфікованих спеціалістів, що опанували сучасну методологію та інструментарій розробки проектно-кошторисної документації, аналізу, впроваджен­ня та управління інвестиціями з врахуванням мінливості інвестицій­ного середовища, багатоплановості інвестиційних завдань, ефектів від впровадження інвестицій, широкого діапазону можливих джерел та форм фінансування інвестиційних проектів.

Навчальний курс «Інвестиційний аналіз» вивчає сукупність ме­тодів і прийомів, за допомогою яких можна розробити ефективний інвестиційний проект та визначити оптимальні параметри його реа­лізації в умовах невизначеності та обмеженості фінансових ресурсів, сформувати оптимальний портфель інвестицій.

Даний курс відноситься до нормативних фахових дисциплін у складі навчального плану підготовки бакалаврів зі спеціальностей «Банківська справа».

Мета дисципліни: вивчення теоретико-методологічних і прак­тичних питань аналізу інвестиційних проектів.

Завдання дисципліни:

-                 з'ясування засад організації інвестиційного аналізу на підпри­ємстві;

-                 ознайомлення з цілями та принципами інвестиційного аналізу;

-                 оволодіння методичним інструментарієм оцінювання ефектив­ності інвестування в умовах невизначеності і ризику та аналізу ефективності інвестиційних проектів.

Предметом навчальної дисципліни є інвестиційні проекти і мето­дологія їх аналізу.

Логіка курсу витримана у відповідності до основних етапів інвес­тиційного проектування. Зміст дисципліни зумовлений її місцем в нав­чальному плані підготовки бакалаврів та міжпредметними зв'язками з іншими курсами. Дисципліна поглиблює та конкретизує знання, на­буті студентами в результаті вивчення курсів «Фінанси», «Економіка підприємства», «Фінанси підприємств», «Мікроекономіка», «Гроші та кредит», «Інвестування», і тісно пов'язана з іншими навчальними дис­циплінами, зокрема, такими як «Економічний аналіз», «Портфельне інвестування», «Банківське інвестиційне кредитування».

Програмою дисципліни передбачено формування у студентів від­повідних фахових знань та навичок.

Після завершення вивчення курсу студент повинен знати:

-                 основні поняття та категорії інвестиційного аналізу, класифіка­цію проектів за основними ознаками;

-                 порядок підготовки проектно-кошторисної документації, зо­крема, складання бізнес-плану та техніко-економічного об­ґрунтування проекту;

-                 особливості складання та аналізу фінансового плану інвести­ційного проекту;

-                 принципи організації бюджетування капіталу на промислових підприємствах та у фінансово-кредитних установах;

-                 методологію і прийоми комплексного аналізу та експертизи інвестиційних проектів за основними напрямами оцінки про­ектних рішень;

-                 основні критерії і методичні засади аналізу інвестиційної при­вабливості альтернативних проектів;

-                 особливості аналізу ризиковості інвестиційних проектів та ме­тодики кількісної оцінки ризиковості інвестиційних проектів;

-    методи аналізу та оптимізації портфеля інвестицій.

На основі отриманих знань студент повинен вміти:

-                розробляти бізнес-плани проектів реальних інвестицій, зокре­ма, аналізувати та складати фінансовий план інвестиційного проекту;

-                здійснювати розрахункове обґрунтування ефективності інвес­тиційних проектів за основними критеріями, визначеними у міжнародній практиці;

-    здійснювати аналіз беззбитковості;

-                здійснювати якісну та кількісну оцінку ризиків інвестиційних проектів;

-                здійснювати оцінку маркетингової стратегії, доцільності вико­ристання технології, екологічної безпеки, соціальної та інсти- туціональної життєздатності, фінансової та економічної прива­бливості проекту;

-                приймати оптимальні інвестиційні рішення в умовах невизна­ченості, ризику, обмеженості ресурсів, наявності альтернатив­них проектів з різними строками, умовами реалізації та джере­лами фінансування;

-                застосовувати програмні засоби комп'ютерної техніки для об­ґрунтування ефективності інвестиційних проектів і їх оптимі- зації.

Викладання дисципліни передбачає проведення лекцій та прак­тичних занять. Певна частина програмного матеріалу має бути за­своєна студентами в процесі самостійної роботи, виконання тестових та розрахунково-аналітичних завдань, у тому числі з використанням комп'ютерної техніки, загального та індивідуального характеру.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ

МОДУЛЬ I.

ОСНОВИ МЕТОДОЛОГІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО АНАЛІЗУ