НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

магниевый скраб beletage

Керівник видавничих проектів — Б. А. Сладкевич

Оригінал-макет підготовлено ТОВ «Центр учбової літератури»

Підписано до друку 16.05.2011. Формат 60x84 1/16. Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC. Умовн. друк. арк. 22,5. Наклад 400 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури» вул. Електриків, 23 м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63 8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: office@uabook.com сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006