2. Роль кредиту в ринковій економіці та базові функції кредиту

магниевый скраб beletage

Результати функціонування кредитних відносин виражають роль кредиту в ринковій економіці і зумовлюються його суттю.

Кредит виступає необхідним моментом формування основних та оборотних фондів підприємств. Завдяки йому можна обій­тися без обов'язкового нагромадження власних ресурсів. Поряд із власними ресурсами кредитні ресурси, що виникають на базі залучення тимчасово вільних чужих ресурсів, ство­рюють додаткові можливості для забезпечення нормальних умов ді­яльності господарських суб'єктів.

Роль кредиту у відтворювальному процесі

Кредит обслуговує процес розширеного відтворення, тим самим сприяє безперервності відтворювального процесу і стає чинником його прискорення. Прискорення відтворювального процесу відбувається внаслідок прискорення зміни вартісних форм фондів підприємств, скорочення часу проходження функціональних форм продукту. При­скорення відтворювального процесу за рахунок кредиту пов'язане також зі стимулювальною його роллю: необхідність повернення за­лучених у позику ресурсів, їх платність та строковість потребують від позичальника підвищення ефективності суспільного виробництва, а отже, прискорення відтворювального процесу.

Підвищення ефективності суспільного виробництва через вико­ристання кредиту сприяє також збалансованості економіки. Отже, функціонування кредитних відносин передбачає додержання рівно­ваги в економці між обсягами тимчасово вільних ресурсів та обсяга­ми кредитних ресурсів. Сприяння збалансованості економіки означає, що кредит підтримує чи оптимізує пропорції суспільного виробни­цтва, тобто виконує регулювальну роль. Ця роль кредиту в економіці проявляється у перерозподілі капіталу між виробничою та невироб­ничою сферами, між галузями виробництва та регіонами. Виконання кредитом регулювальної ролі в економіці означає, що кредит певною мірою впливає на формування структури суспільного виробництва, на важливі пропорції економіки. Це може бути, наприклад, співвідношен­ня між фондами відшкодування, нагромадження та споживання і т.ін.

Завдяки тому, що тимчасово вільні ресурси перерозподіляються до галузей, де забезпечується отримання більшого прибутку, відбуваєть­ся вирівнювання норми прибутку в різних галузях, тим самим кредит позитивно впливає на галузеву структуру суспільного виробництва.

Перерозподіл тимчасово вільних коштів до галузей і підприємств з більш ефективним виробництвом, вироблювані товари яких корис­туються більшим попитом, означає, що кредит стимулює розширен­ня виробництва товарів, у яких є потреба суспільства, тобто сприяє збільшенню ринкової пропозиції. Це звичайно теж важлива риса регу­лювальної ролі кредиту в ринковій економіці.

Важлива роль кредиту в сприянні розвит­ку НТП. Роль кредиту в підвищенні тех­нічного та технологічного рівня виробни­цтва здійснюється як через забезпечення безперервності відтворювального проце­су, стимулювання виробництва продукції,

Роль кредиту в сприянні розвитку НТП, економії витрат обігу, у соціальній сфері

Отже, регулювальна роль кредиту в економіці велика і багатоаспек- тна. Тим самим кредит виступає в ролі важливого економічного методу управління суспільним господарством. Реалізація кредитом його ролі як методу управління суспільним господарством проявляється через по­рядок кредитування, тобто через умови надання і погашення позичок.

тобто посереднім чином, так і прямо — внаслідок збільшення інвес­тицій. Реалізація цієї ролі кредиту передбачає необхідність цілеспря­мованості в кредитуванні технічного удосконалення виробництва, здійснення пріоритетного кредитування наукоємних галузей, впро­вадження у виробництво нових товарів, що мають важливе народно­господарське значення, тощо.

Кредит відіграє також важливу роль в економії витрат обігу. Це досягається із скороченням витрат на організацію грошового обігу, здешевлення системи грошового обігу на основі виконання кредитом функцій заміщення готівкових грошей безготівковими розрахунка­ми. Заміна грошових знаків кредитними інструментами, що обслуго­вують безготівковий обіг, призводить до значного зменшення витрат обігу за рахунок скорочення витрат, пов'язаних з випуском, обліком, сховом грошових знаків.

Крім того, за рахунок прискорення обігу грошей теж досягається економія витрат обігу. Завдяки кредитному перерозподілу вільні гро­шові кошти можна багаторазово використовувати, що пришвидшує обіг грошей і дає змогу задовольняти потреби відтворювального про­цесу при відносно меншій грошовій масі.

Значну роль відіграє кредит у соціальній сфері. За суттю всі кре­дити мають соціальну складову, оскільки вони підвищують ефектив­ність суспільного відтворення, забезпечують зростання можливостей задоволення потреб суспільства та підвищення життєвого рівня.

Функції кредиту — це специфічне відо­браження дії, «роботи» кредиту. Функції кредиту виражають суть кредиту та виді­ляють його як самостійне явище еконо­мічних відносин, визначають місце й роль кредиту в ринковій еконо­мічній системі. У ринковій економіці кредит виконує надзвичайно важливі функції.

Базові функції кредиту

Перерозподільча функція. Виконання цієї функції кредитом по­лягає в перерозподілі тимчасово вільної вартості одних суб'єктів гос­подарювання і використання її іншими учасниками ринкових відносин. Завдяки цій функції тимчасово вивільнені кошти підприємств, за­ощадження населення, доходи держави перетворюються на позичко­вий капітал і задовольняють тимчасові потреби в коштах інших юри­дичних і фізичних осіб, забезпечуючи прискорення обігу суспільного капіталу, розширення виробництва, зростання прибутків на основі вдосконалення техніки і технології. Перерозподільча функція креди­ту дає змогу зосередити капітал у найефективніших сферах і галузях економіки, здійснювати переорієнтацію виробництва, поліпшувати його структуру.

Важливою особливістю кредитного перерозподілу є те, що він охоплює тільки тимчасово вільні ресурси суспільного господарства і задовольняються тільки тимчасові потреби в додаткових коштах, тому що перерозподілена вартість надходить у користування пози­чальника лише на чітко визначений термін.

Перерозподіл коштів через кредит зумовлює широкі масштаби перерозподілу, оскільки охоплює практично всі тимчасово вільні ко­шти суспільного господарства. Розширення можливостей кредитно­го перерозподілу підсилюється ще й тим, що поворотність кредитних ресурсів дає змогу надавати їх у позичку повторно.

Завдяки кредиту перерозподілу підлягає не тільки вартість вало­вого національного продукту, виробленого в поточному періоді, а й вартість засобів виробництва та предметів споживання, створених у попередні періоди. Так, для кредитування можуть бути використані тимчасово вільні кошти, акумульовані в амортизаційних фондах під­приємств.

Значному розширенню меж перерозподілу через кредитну сферу сприяє те, що перерозподільча функція кредиту пов'язана з перероз­поділом не тільки грошових ресурсів, а й товарних.

Така риса кредиту, як поворотність, зумовлює те, що перерозпо­діл за допомогою кредиту набуває насамперед виробничого характе­ру, тобто вартість, що перерозподіляється, надходить у господарчий обіг позичальника. Необхідність повернення позиченої вартості і по­зичкового відсотка змушує позичальника використати отримані ко­шти якнайефективніше, забезпечивши зростання вартості.

Перерозподільча функція кредиту охоплює різні рівні руху по­зиченої вартості. Якщо кредитні ресурси формуються за рахунок тимчасово вільних коштів одних галузей, а використовуються для кредитування підприємств інших галузей, то має місце міжгалузевий перерозподіл капіталу. Якщо ж кредитні ресурси мобілізуються в од­ному регіоні, а використовуються для кредитування в іншому, то має місце міжтериторіальний перерозподіл капіталу.

Перерозподільча функція кредиту щонайбільше виражає його суть. Важливими для розуміння кредиту є і інші його функції.

Функція заміни готівкових коштів безготівковими розрахун­ками. Ця функція пов'язана з тим, що основна частина кредитів ви­дається і банками. Розміщуючи та зберігаючи свої гроші в банку, його клієнти створюють умови для заміни готівкових грошей в обігу без­готівковими розрахунками у вигляді записів на банківських рахунках. З'являється можливість надавати позички в безготівковому порядку та розвивати безготівкові розрахунки. Безготівкові розрахунки є кре­дитними, тому що рух продукції та відповідний рух грошей, як пра­вило, не збігаються в часі. Якщо рух товарів випереджає рух грошей у часі, то має місце кредитування постачальником отримувача товару. В іншому варіанті — навпаки.

Заміна готівкових грошей на безготівкові розрахунки має пози­тивні наслідки для функціонування національної економіки, тому що сприяє прискоренню обігу грошей, економії витрат грошового обігу, дає змогу впроваджувати ефективніші системи розрахунків, зменшу­вати потреби в готівкових грошах, підтримувати купівельну стабіль­ність грошової одиниці.

Прискорення концентрації капіталу. Необхідною умовою під­силення стабільності розвитку ринкової економіки та пріоритетною метою усякого суб'єкта ринкового господарювання виступає процес концентрації капіталу. У вирішенні проблеми концентрації капіталу реальну допомогу надає кредит. Запозичені кошти можна істотно збільшити обсяги виробництва чи іншої господарської продукції, а тим самим забезпечити отримання додаткового прибутку.

Навіть з урахуванням того, що частину прибутку необхідно вико­ристати як відсоток для розрахунків з кредитором, залучення кредит­них коштів ефективніше, ніж розвиток лише за рахунок власних коштів.

Кредит активно використовується в конкурентній боротьбі, сприя­ючи процесам поглинання та злиття фірм. Якщо фірма має можливість отримати кредити на вигідних для себе умовах, то це дає їй можливість швидко наростити капітал. Інші фірми, що можуть використати кре­дитні ресурси на менш вигідних умовах, значно послаблюють свої по­зиції в конкурентній боротьбі.

Прискорення науково-технічного прогресу. У наш час визна­чальним чинником економічного розвитку суспільства і окремого суб'єкта господарювання є науково-технічний прогрес. У його приско­ренні важлива роль належить кредиту.

Наочним чином дію цієї функції кредиту можна відслідкувати на прикладі фінансування діяльності науково-дослідних організацій. Специфікою їхньої діяльності є більше, ніж в інших сферах, незбіган- ня в часі між первісним вкладенням капіталу та реалізацією готової продукції. Це обумовлює ту обставину, що функціонування наукових центрів (за винятком тих, що перебувають на бюджетному фінансу­ванні) неможливе без використання кредитних ресурсів.

Так само необхідним є кредит і для здійснення інноваційних про­ектів у формі безпосереднього впровадження у виробництво наукових розробок і новітніх технологій. Затрати на здійснення цих проектів спочатку мають бути профінансовані підприємством, що значною мі­рою може бути зроблено за рахунок позичених коштів.