1. Форми кредиту

магниевый скраб beletage

Оскільки кредит являє собою явище сус­пільне (економічні відносини), то його функціонування має показувати, як саме і в якій формі видається кредит. Тобто кла­сифікаційні ознаки форм кредиту мають зовнішній або формальний характер щодо його суті, вони визначають лише загальні контури кре­диту і не характеризують його внутрішнього змісту.

Виходячи з такого підходу до розуміння форм кредиту, визна­чення його конкретних форм має спиратись на розгляд форм позиче­ної вартості, в якій вона рухається між кредитором і позичальником. Такими формами виступають товарна (натурально-речова) та гро­шова.

Розуміння форм кредиту

Товарна форма кредиту

Товарна форма кредиту історично пере­дує його грошовій формі. Кредит у товар­ній формі існував до появи грошової фор­ми вартості, коли для еквівалентного обміну використовувалися деякі товари (хутра, худоба тощо). У су­часних умовах товарна форма кредиту дещо поступається грошовій формі, яка переважає.

Кредитні відносини в товарній формі виникають у разі продажу товарів чи послуг з відстрочкою платежу, при оренді майна (в тому числі лізинг), під час погашення міждержавних боргів поставками то­варів тощо.

Завдяки товарній формі кредиту суб'єкти кредитних відносин можуть самостійно розпоряджатися тимчасово вільними ресурсами, прискорювати збут товарів і зменшувати час перебування капіталу в товарній формі, збільшувати взаємозалежність і взаємоконтроль між суб'єктами кредитних відносин.

Найтиповішою, переважаючою формою кредиту в сучасних умовах виступає кре­дит грошовий. Грошова форма кредиту за­стосовується значно ширше, ніж товарна тому, що перерозподіл вартості, який забезпечується кредитом, здій­снюється переважно в грошовій формі. Переважаюче використання грошової форми кредиту зумовлюється тим, що гроші є загальним ек­вівалентом при обміні товарних вартостей, універсальним засобом обігу та платежу, гроші мають найширшу сферу застосування, сучас­на економіка має переважно грошову форму, а кредит виконує пере- розподільчу функцію. Кошти в грошовій формі кредиту використову­ються не як простий посередник в обміні, а як гроші, що здатні принести прибуток.

У грошовій формі надають позички банки, міжнародні фінансово- кредитні установи, уряди та ін. Широко використовується грошова форма кредиту населенням при розміщенні заощаджень у банківські депозити, при одержані позичок у банках тощо. Зосередження позич­кових коштів у незалежних посередників дає змогу використовувати тимчасово вільні кошти усім бажаючим.

Грошова форма кредиту

Товарна і грошова форми кредиту — це два прояви єдиної форми кредиту — вартісної. Обидві форми між собою внутрішньо пов'язані і доповнюють одна одну. Так, позички, надані в товарній формі, мо­жуть повертатися в грошовій.