1. Поняття про кредитну систему. Структура сучасної кредитної системи

магниевый скраб beletage

Сутність, функції, форми, види кредиту реалізуються через кредитну систему. Кредитна система — це сукупність кре­дитних відносин, їх форм, видів, методів реалізації та кредитно-фінансових інститутів, що діють на ринку позичкових капіталів, здійснюють акумуляцію і використання позич­кового капіталу. Завдяки цим кредитно-фінансовим інститутам у кредитній системі відбувається реалізація кредитних відносин.

Сучасна кредитна система являє собою всю сукупність кредитно- розрахункових та платіжних відносин, що пов'язані з рухом по­зичкового капіталу у вигляді різних форм, видів кредиту, методів кредитування. Другою складовою кредитної системи є сукупність функціонуючих кредитно-фінансових інститутів, які здатні акуму­лювати вільні грошові кошти, а потім надавати їх у позичку. Тобто ці кредитно-фінансові інститути обслуговують реалізацію кредитних відносин.

Кредитна система функціонує як кредитний механізм, що озна­чає:

- систему відносин з акумуляції та мобілізації грошового капіта­лу між кредитними інститутами та різними суб'єктами еконо­міки;

- відносини, що пов'язані з перерозподілом грошового капіталу в межах існуючого ринку капіталів між різними кредитними інститутами;

- відносини, що виникають між кредитними інститутами та кон­кретними позичальниками з приводу умов надання позички, її використання, повернення.

Отже, кредитний механізм відображає всі аспекти позикової, ін­вестиційної, посередницької, перерозподільчої діяльності в межах кредитної системи через функціонування фінансово-кредитних ін­ститутів.

Необхідність акумуляції і розподілу тим­часово вільних коштів передбачає існу­вання і функціонування численних інсти­тутів кредитної системи.

Ефективне функціонування кредитної системи потребує ієрархіч­ної побудови її інститутів на двох рівнях. Функціонування кредитної системи на першому рівні пов'язане з центральним (національним) банком країни. В Україні це Національний банк України — НБУ. На другому рівні функціонування кредитної системи пов'язане з комер­ційними банками та спеціалізованими небанківськими кредитно- фінансовими інститутами.

Дворівнева ієрархічна структура кредитної системи дозволяє за­безпечити чітку організацію взаємодії різних ланок кредитної сис­теми, регулювання їх діяльності для підвищення ефективності всієї системи і створення кращих умов розвитку ринкової економіки в ці­лому.

Поняття про кредитну систему

Отже, структура кредитної системи включає банківську систе­му та небанківські фінансово-кредитні установи. Головною ланкою кредитної системи виступають банки. Банком є кредитна установа, що має базові ознаки банку. Вона приймає депозити, надає кредити, здійснює розрахунково-касове обслуговування своїх клієнтів, має обов'язкові резерви в центральному банку. Наявність обов'язкових резервів у центральному банку — характерна риса комерційного бан­ку і відмінність його від небанківських кредитних установ. Банки функціонують одночасно в ролі покупців і продавців наявних в еко­номіці тимчасово вільних грошових коштів.

Сукупність різних видів банків у їхньому взаємозв'язку створює банківську систему — складову частину кредитної системи. Банків­ська система як складова кредитної системи — це законодавчо визна­чена, чітко структурована і субординована сукупність фінансових посередників, які функціонально взаємопов'язані в самостійну еко­номічну структуру та здійснюють кредитні операції на професійній основі.

Банківська система є системою, керованою з боку центрального банку. Центральний банк установлює нормативи діяльності комер­ційних банків, які необхідні для забезпечення стійкості банківської системи та підтримання довіри економічних суб'єктів до системи ко­мерційних банків.

Кредитні операції здійснюються також небанківськими фінансо­во-кредитними організаціями, такими як лізингові компанії, інвес­тиційні компанії, інвестиційні фонди, страхові компанії, пенсійні фонди, кредитні спілки, ломбарди, факторингові компанії та ін. Не- банківські кредитно-фінансові інститути мають відносно відособле­ний статус у кредитній системі.

Банківська система і сукупність небанківських кредитних інсти­тутів як двох частин кредитної системи, мають спільні риси в тому, що виступають як фінансові посередники. Своїми діями вони ма­ють можливість впливати на обсяг грошової маси в обігу. Однак між ними існують і певні відмінності, які пов'язані з тим, що вони діють у різних секторах економіки, виконують різні функції, кожен з них має свої інструменти впливу на кредитні відносини та на обсяг грошової маси в обігу.