1. Суть, види та завдання фіскальної політики держави

магниевый скраб beletage

Фіскальна (бюджетно-податкова) по­літика — це заходи уряду, спрямовані на забезпечення повної зайнятості та вироб­ництво неінфляційного ВВП шляхом змі­ни державних видатків, системи оподаткування та підходів до фор­мування державного бюджету в цілому.

Це дії уряду, спрямовані на формування оптимального обсягу і структури державних витрат для забезпечення належного рівня за­йнятості, обмеження і запобігання інфляції та інших негативних еко­номічних явищ.

Цій політиці властиві такі функції:

- вплив на стан господарської кон'юнктури;

- перерозподіл національного доходу;

- нагромадження необхідних ресурсів для фінансування соціаль­них програм;

- стимулювання економічного зростання;

- підтримка високого рівня зайнятості тощо.

Заходи фіскальної політики визначаються поставленою метою (боротьба з інфляцією, стабілізація економіки, забезпечення еконо­мічного зростання). Держава регулює сукупний попит і реальний на­ціональний дохід за допомогою державних витрат, трансфертних ви­плат та оподаткування.

Суть фіскальної політики

Бюджетно-податкова політика держави є важливим сутнісним компонентом державного регулювання економіки. На думку Дж. Кейн- са та представників неокласичного напряму, в економічні теорії саме внаслідок фіскальної політики держава здійснює основні функції з ре­гулювання основних макроекономічних процесів та явищ ринкової еко­номіки.

Фіскальну політику розрізняють як дискреційну та недискреційну.

Дискреційна політика — це цілеспрямована зміна величини дер­жавних податків, видатків і сальдо державного бюджету (різниця між частиною податків і державними закупками) в результаті зміни за­конодавства, метою якої є:

- стабілізація економіки;

- досягнення рівноваги в економіці;

- збільшення рівня зайнятості;

- зниження темпів інфляції.

Дискреційна політика може здійснюватися тільки з часом, оскіль­ки вона пов'язана з прийняттям законодавчих рішень.

До інструментів дискреційної фіскальної політики належать:

- зміна ставок оподаткування;

- скасування або запровадження нових податків чи податкових пільг;

- трансферти, обсяги яких нейтральні щодо розмірів доходів.

Дискреційна фіскальна політика залежно від фази циклу може

бути: