ГРОШІ ТА КРЕДИТ

магниевый скраб beletage

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Оригінал-макет підготовлено ТОВ «Центр учбової літератури»

Підписано до друку 10.11.2009. Формат 60x84 1/16. Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC. Умовн. друк. арк. 12,55. Наклад 600 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури» вул. Електриків, 23 м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63 8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: office@uabook.com сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006

 

З рис. 3 видно, що:

- крива IS має від'ємний нахил, оскільки відображає обернену

[1] Див. Аристотель. Никомахова ^тика. Собрание сочинений в 4-х томах. Т. 4. — М.,1983. — С. 156.

[2] П. Самуельсон. ^кономика. — М., 1964. — С. 69.

[3] Економічна теорія. Політекономія. / За ред. В. Д. Базилевича. — К., 2004. — С. 171.

[4] Гроші та кредит. / За ред. М. І. Савлука. — К., 2002. — С. 29.

[5] Гроші та кредит. / За ред М. І. Савлука. — К., 2002. — С. 78.

[6] Демківський А.В. Гроші та кредит. — К., 2003. — С. 100.

[7] Гроші та кредит. / За ред. М. І. Савлука. — К., — 2002. — С. 165.

[8] Гроші та кредит. / За ред. М. І. Савлука. — К., — 2002. — С. 167.

[9] Демківський А. В. Гроші та кредит. — К.: Дакор, Вира Р., 2003. — С.165, 166.

[10] Деньги. Кредит. Банки. / Под. ред. О. И. Лаврушина. — М.: Финансьі и ста­тистика, 2000. — С. 109.

[11] Анатолій Гальчинський, Петро Єщенко. Економічна теорія. — К.: Вища шк., 2007. — С. 470.

[12] Анатолій Гальчинський, Петро Єщенко. Економічна теорія. — К.: Вища шк., 2007. — С. 471.

[13] Див.: Гроші та кредит. / За ред. М. І. Савлука. — К.: 2002. — С. 247.; Демків- ський А. Гроші та кредит. — К.: Дакор, 2003. — С. 184.

[14] Борисов Е. Ф. ^кономическая теория. — М., 1996. — С. 267.

[15] Гроші та кредит. / За ред. М. І. Савлука. — К., 2002. - С. 397.

[16] Деньги. Кредит. Банки. / Под ред. О. И. Лаврушина. — М., 2000. — С. 419.

[17] Общая теория денег и кредита. / Под ред. Е. Ф. Жукова. — М., 1995. — С. 251.

залежність між реальними валютним курсом і ВВП: зростання валютного курсу скорочує чистий експорт і зменшує ВВП; зни­ження валютного курсу стимулює приріст чистого експорту і збільшує ВВП.