7.10. Якість норм праці. Аналіз виконання норм праці та порядок їх перегляду

магниевый скраб beletage

Якість встановлюваних норм праці характеризується ступенем їх наукового обґрунтування. При цьому повинні застосовуватися розглянуті вище методи розрахунку нормативів і норм, а також враховуватися всі фактори, що визначають їх величину, а саме:

продуктивність технологічного устаткування; раціональність планування, організації й обслуговування робочих місць;

забезпеченість матеріалами, транспортними засобами, енергією;

санітарно-гігієнічні і психофізіологічні умови праці, освітленість, стан вентиляції;

рівень кваліфікації робітників, виробничі навички, уміння, стаж роботи та ін.

Якість діючих норм праці залежить не тільки від правильного вибору і класифікації факторів, але й від точності визначення ступеня впливу їх на результати праці, від кількості градацій по кожному фактору і граничних значеннях інтервалів градацій.

Прогресивність норм характеризує встановлений науковими методами рівень норм, що базується на раціональному способі здійснення трудового і виробничого процесу, фізіологічно обґрунтованому режимі праці і відпочинку, оптимальному режимі роботи устаткування.

Для обґрунтування прогресивності норм використовують економічні методи оцінки ефективності організації виробництва і праці, що складають розрахункову основу норм.

Використовуються також методи комплексного аналізу, розрахунку й обґрунтування нормативів і норм (розрахунковий метод, методи статистичного аналізу, лінійного програмування та ін.).

Критерієм оцінки підвищення ступеня прогресивності норм зростання економічного ефекту техніко-технологічного удосконалення виробництва, який визначається з використанням методу приведених затрат та інших методів.

На рис. 7.5. наведено схему класифікації факторів, що впливають на рівень норм витрат праці робітників.

Ступінь виконання норм може характеризувати їх реальність. Тому під реальністю варто розуміти відповідність реально існуючих виробничих умов, а також середніх фізичних і психічних можливостей виконавця умовам і можливостям, що склали розрахункову основу для встановлення норм праці. Звідси основу розрахункових норм мають складати не лише прогресивні умови виробництва, а й реально існуючі на робочих місцях параметри техніки, технології, організації виробничого і трудового процесу.

Реальність розрахункових норм визначаються через коефіцієнт можливого підвищення діючих норм виробітку за формулою:

р = (100 — Кекс) + 100 •(-100) - Рнп,         (7.15)

V         екс; 100 - (Кгнт -100)            v ;

де Кекс — коефіцієнт використання норми змінного оперативного часу;

К1НТ — коефіцієнт, що характеризує можливість норми виробітку за рахунок зниження оперативного часу на одиницю виробітку, %;

Рнп — плановий рівень перевиконання норм праці, %.

При цьому,

Кекс = ^ ,        (7.16)

н.оп

де Тф.0п — фактичний оперативний час у масштабі зміни, хв.;

Тн.оп — фактичний оперативний час за нормою, хв.

КІНТ = -^l • 100,        (.17)

t on.ф

де ton.H — норма оперативного часу на одиницю виробітку, хв.;

t0n.(i> — фактична норма оперативного часу на одиницю виробітку, хв.

Для оцінки реальності норм також проводиться аналіз середнього рівня виконання норм, розподілу відрядників за рівнем виконання норм, ефективності використання робочого часу. При цьому виявляються також резерви економії робочого часу на основі підвищення продуктивності праці, застосування більш високопродуктивного устаткування, впровадження передового виробничого досвіду, раціональних прийомів праці тощо. Для аналізу виконання (реальності) норм використовуються показники, передбачені формою статистичної звітності. У різні періоди в Україні такими показниками були: середній відсоток виконання норм, питома вага робітників, які не виконують норми, розподіл працівників за ступенем виконання норм, чисельність працівників, робота яких нормується за технічно обґрунтованими нормами.

Основним показником аналізу якості виконання норм є рівень їх виконання за місяць, квартал, рік. Відсоток виконання норм виробітку визначається шляхом розподілу місячного фактичного виробітку на суму норм за відпрацьований період. Визначення рівня виконання норм робітнику, який працює протягом зміни на двох або декількох нормах, коли неможливо точно врахувати час роботи по кожній нормі, здійснюється шляхом приведення існуючих норм до єдиної норми. При цьому виробіток по кожній нормі множать на відповідний коефіцієнт, отримані результати підсумовують і ділять на величину більшої норми. Перевідний коефіцієнт визначається шляхом ділення величини більшої норми на меншу. Аналіз виконання норм доповнюється аналізом змінного балансу робочого часу, причин простоїв та ін., на основі чого розробляються заходи щодо усунення причин, які перешкоджають виконанню норми.

Таким чином, нормування праці в умовах становлення ринкових відносин є найважливішим чинником зростання ефективності виробництва і праці.

Питання для самоконтролю

Розкрийте сутність організації праці.

Назвіть складові процесу організації праці на підприємстві.

Які є основні види поділу праці?

Назвіть та охарактеризуйте форми кооперації праці.

Що таке «робоче місце»?

За якими параметрами класифікуються робочі місця?

Визначте поняття «умови праці».

Охарактеризуйте класифікацію факторів, які впливають на працездатність людини.

Розкрийте сутність нормування праці.

Як встановлюються раціональні режими праці та відпочинку?

Що є об'єктом нормування праці?

Охарактеризуйте класифікацію затрат часу.

Які є нормативи і норми праці?

Охарактеризуйте методи встановлення норм.

Як здійснюється аналіз якості норм праці?

Тести для самоконтролю

1. Кількість одиниць роботи, що повинні бути виконані за одиницю часу — це:

а)         норма праці;

б)         норматив праці;

в)         норма обслуговування;

г)         норма виробітку.

2.Число об'єктів, що повинні обслуговуватися за одиницю часу одним або кількома робітниками — це:

а)         норма праці;

б)         норматив праці;

в)         норма обслуговування;

г)         норма виробітку.

Необхідні витрати часу на виконання одиниці роботи одним або кількома робітниками — це:

а)         норма часу;

б)         норматив праці;

в)         норма часу обслуговування;

г)         норма виробітку.

Науково обгрунтовані, централізовано розроблені показники витрат праці, на основі яких підприємство самостійно розробляє свої норми праці — це:

а)         норма часу;

б)         норматив праці;

в)         норма часу обслуговування;

г)         норма виробітку.

Закріплена за окремим працівником просторова зона, оснащена засобами праці, необхідним для виконання роботи — це:

а)         цех;

б)         відділ;

в)         робоче місце;

г)         підприємство.

Сукупність факторів зовнішнього середовища, що впливають на здоров'я та працездатність людини в процесі праці — це:

а)         трудовий процес;

б)         виробничий процес;

в)         умови життя;

г)         умови праці.

Кількість працівників, яка має бути безпосередньо підпорядкованою одному керівникові — це:

а)         норма часу;

б)         норматив праці;

в)         норма часу обслуговування;

г)         норма керованості.

Вид діяльності з управління виробництвом, пов'язаний із визначенням необхідних затрат праці та її результатів, контролем за мірою праці — це:

а)         трудовий процес;

б)         нормування праці;

в)         організація праці;

г)         організація робочого місця.

Спосіб сполучення безпосередніх виробників із засобами виробництва з метою створення сприятливих умов для одержання високих кінцевих соціально-економічних результатів — це:

а)         трудовий процес;

б)         нормування праці;

в)         організація праці;

г)         організація робочого місця.

10. Система заходів щодо планування робочого місця, оснащення засобами і предметами праці, розміщення в певному порядку, обслуговування та атестації — це:

а)         трудовий процес;

б)         нормування праці;

в)         організація праці;

г)         організація робочого місця.

Приклади розе 'язку типових задач:

Задача 7.1. На операцію складання електроприладу була встановлена норма штучного часу 84 хв. У зв'язку із застосуванням технологічного оснащення норма штучного часу зменшена на 12%. Складальник за місяць (175 год.) зібрав 160 електроприладів.

Визначити процент виконання робітником нових норм виробітку.

Розв'язок:

Стара норма виробітку (формула 7.12):

NB1 = 175 •60 = 125 шт. 84

Збільшення норми виробітку (формула 8.6):

8 = ЖЛ = 13,6%% 100 -12

Нова норма виробітку: Nb2 = 125 • 1,136 = 142 шт.

Процент виконання нових норм виробітку: = 160.100 =

142

Відповідь: процент виконання робітником нових норм виробітку складає 112,7%.

Задача 7.2. Слюсар-складальник зібрав за місяць (175 год.) 300 вузлів з нормою штучного часу 36 хв. Крім того, робітник виробив продукцію трудомісткістю 40 нормо-год.

Визначити процент виконання робітником норм часу.

Розв'язок:

1. Кількість нормо-годин, відпрацьованих робітником: 36

N =      300 + 40 = 220 нормо-год.

Ф 60

2. Процент виконання норм часу:

. 220 • 100

Кв =    = 126%.

175

Відповідь: процент виконання робітником норм часу складає 126%.

Задача 7.3. На операцію складання комплекту деталей була встановлена норма штучного часу 48 хв. У зв'язку із впровадженням місцевого підйомно- транспортного механізму норма штучного часу знижена на 13%. Складальник за місяць (175 год.) зібрав 300 комплектів.

Визначити процент виконання робочим нової норми виробітку.

Розв'язок:

Нова норма штучного часу (формула 7.7):

48

ТШт                (1_ 0,13) = 0,7 нормо-год.

60

Норма виробітку за місяць (формула 7.12):

175

NB =   = 250 комплектів.

0,7

Процент виконання місячної норми виробітку: = 300-100 = 120%.

250

Відповідь: процент виконання робочим нової норми виробітку дорівнює 120 %.

Практичні завдання для самостійної роботи:

Задача 1. Багатоверстатник обслуговує ряд верстатів з однаковою нормою оперативного часу 25 хв. (в тому числі 5 хв. ручного часу). На перехід від верстата до верстата витрачається 1 хв.

Визначити кількість обслуговуваних верстатів.

Задача 2. Багатоверстатник обслуговує ряд верстатів, на яких виконуються операції з однаковою тривалістю машинного часу (12 хв.) та часу на виконання ручних прийомів роботи (3,5 хв.). На перехід від верстата до верстата витрачається в середньому 1 хв.

Визначити кількість одночасно обслуговуваних верстатів: коефіцієнти зайнятості робітника та завантаження верстатів.

Задача 3. Багатоверстатник обслуговує 3 верстата, на яких виконуються операції з наступним часом:

№ верстата

ТМаш, ХВ.

Тручи? ХВ.

1

11

3

2

10

2

3

8

5

Побудувати графік багатоверстатного обслуговування та визначити коефіцієнт зайнятості робітника; коефіцієнт завантаження кожного верстата протягом циклу обслуговування.

Задача 4. Багатоверстатник обробляє деталі: на першому верстаті з нормою оперативного часу 18 хв. (в тому числі машинний час 12 хв.); на другому — 15 хв. (в тому числі машинний час 10 хв.); на третьому — 12 хв. (в тому числі машинний час 8 хв.). На перехід від верстату до верстату потрібно 0,5 хв.

Визначити (графічно та аналітично) протягом багатоверстатного циклу обслуговування коефіцієнти зайнятості робітника та завантаження кожного верстата.

Задача 5. Норма штучного часу на складання приладу була встановлена 1 год. 40 хв. В результаті перегляду технологічного процесу складання норма виробітку підвищена на 13,7%. Робітник за місяць (160 год.) зібрав 133 прилади.

Визначити процент виконання робітником нової місячної норми виробітку.

Задача 6. Годинна норма виробітку на токарній операції складає 5 деталей. В результаті механізації операції норма штучного часу зменшилась на 2 хв.

Визначити процент підвищення годинної норми виробітку.

Задача 7. Робітник за зміну (7 год.) виготовив 15 деталей з нормою штучного часу 12 хв. та 8 деталей з нормою штучного часу 45 хв.

Визначити процент виконання робітником норм часу.

Задача 8. Багатоверстатник обслуговує 3 верстати, причому за зміну (420 хв.) на першому верстаті обробляє 80 деталей з нормою штучного часу 6 хв., на другому — 50 деталей з нормою штучного часу 10 хв., на третьому — 30 деталей з нормою штучного часу 15 хв.

Визначити процент виконання змінної норми виробітку багатоверстатником.

Задача 9. Норма виробітку зросла на 15%. На скільки відсотків зменшиться норма часу ? Норма виробітку зменшилась на 15%, як це вплине на норму часу ?

Задача 10. Робітник протягом місяця за 180 год. роботи виготовляє 300 деталей. У зв'язку з проведенням заходів щодо покращення організації праці трудомісткість деталей знизилась на 0,1 год.

Визначити скільки деталей виготовить робітник у нових умовах праці та на скільки відсотків підвищиться його продуктивність праці.

Розділ 8

ПРОДУКТИВНІСТЬ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАЦІ