8.6. Управління продуктивністю праці на підприємстві

магниевый скраб beletage

Управління продуктивністю праці на підприємстві це частина загального процесу управління підприємством, що включає в себе планування, організацію, мотивацію, керівництво, контроль і регулюван- ня.Ця робота ґрунтується на постійному аналізі співвідношення корисного ефекту від певної трудової діяльності та витрат на цю діяльність. Основними функціями управління продуктивністю є визначення цілей та організація програми управління продуктивністю праці. При цьому цілями програми повинні бути: ефективне використання людських ресурсів; мінімізація втрат виробництва та створення ефективної системи вимірювання продуктивності праці. А кожен підхід із досягнення даних цілей охоплювати: організаційні форми підвищення продуктивності праці; сфери підвищення продуктивності праці; засоби і методи підвищення продуктивності праці. На рис. 8.2 показана схема програми управління продуктивністю праці на підприємстві.

Елементи програми управління продуктивністю праці на підприємстві

лі                    

Оцінка і аналіз організаційної системи, для якої розробляється програма: визначаються внутрішні можливості організації, виявляються слабкі і сильні сторони організації, з врахуванням передбачуваних зміни ринкового середовища.

лі

Оцінка зовнішніх умов діяльності організаційної системи, які можуть вплинути на проектування і розроблення програми.

лі

Стратегічне планування: узгодження цілей і завдань управління продуктивністю праці на період 3—5 років; виділяються першочергові завдання, важливі для подальшого розвитку організації.

лі

Розробка критеріїв результативності програми: визначаються конкретні вимірники, критерії, нормативи, за якими необхідно оцінювати заходи щодо управління продуктивністю.

лі

Виявлення й аналіз резервів підвищення продуктивності праці, визначення всіх матеріальних і організаційних засобів розвитку організації.

лі

Розробка проекту: послідовність виконання робіт, оцінки витрат, функції виконавців, питання управління проектом, аналіз витрат і користі.

Лі

Розробка планових заходів щодо подальшого підвищення продуктивності праці.

Л^і

Розробка ефективної системи матеріального стимулювання досягнення запланованих показників продуктивності праці.

лі

Зведення всіх результатів планування в єдиний загальний план.

лі

Залучення відповідних працівників щодо конкретних заходів впровадження

~          ЛІ

Контроль за реалізацією заходів і регулювання їх виконання.

Рис. 8.2.Схема програми управління продуктивністю праці на підприємстві

Отже, управління продуктивністю праці — це складне та комплексне завдання, однаково важливе для організацій будь-якої сфери діяльності та будь-якого розміру, якщо вони планують досягти успіху в ринковій конкуренції. Реалізація цього завдання залежить від грамотної та скоординованої роботи економістів і менеджерів на всіх етапах програми.

Питання для самоконтролю

Дайте визначення поняття «ефективність праці».

Які існують критерії оцінки ефективності праці ?

Що таке продуктивність праці ?

У чому полягає значення підвищення продуктивності ?

Які існують показники вимірювання продуктивності праці ?

Які існують методи вимірювання продуктивності праці ?

Охарактеризуйте натуральний метод вимірювання продуктивності праці.

Охарактеризуйте трудовий метод вимірюванні продуктивності праці.

Охарактеризуйте вартісний метод вимірювання продуктивності праці.

Які використовуються показники оцінки обсягу продукції під час використання вартісного методу вимірювання продуктивності праці ?

Що являють собою фактори продуктивності?

Яка існує класифікація факторів продуктивності праці ?

Що таке резерви продуктивності праці ?

Яка класифікація резервів підвищення продуктивності праці ?

Як оцінюється вплив резервів на підвищення продуктивності праці ?

Охарактеризуйте процес управління продуктивністю праці на підприємстві.

Тести для самоконтролю

Напруженість праці, що виражається кількістю праці, яку витрачає працівник за визначений проміжок робочого часу для отримання корисного результату — це:

а)         продуктивність праці;

б)         трудомісткість праці;

в)         інтенсивність праці;

г)         ефективність праці.

Показник рівня продуктивності праці, що визначається кількістю виробленої продукції (робіт, послуг) за одиницю часу на одного робітника — це:

а)         виробіток;

б)         трудомісткість;

в)         валова продукція;

г)         чиста продукція.

Ефективність використання ресурсів — праці, капіталу, землі, матеріалів, енергії, інформації під час виробництва різних товарів і надання послуг — це:

а)         виробіток;

б)         трудомісткість;

в)         продуктивність;

г)         інтенсивність.

Ефективність витрат конкретної праці, яка визначається кількістю продукції, виробленої за одиницю робочого часу, або кількістю часу, витраченого на одиницю продукції — це:

а)         продуктивність праці;

б)         трудомісткість праці;

в)         інтенсивність праці;

г)         ефективність праці.

Показник, який характеризує затрати часу на одиницю продукції — це:

а)         виробіток;

б)         трудомісткість;

в)         продуктивність;

г)         інтенсивність.

Метод вимірювання продуктивності праці за яким обсяг виробленої продукції і продуктивність праці розраховують в натуральних одиницях (шт., тонни, метри тощо) — це:

а)         натуральний;

б)         трудовий;

в)         вартісний;

г)         змішаний.

Метод вимірювання продуктивності праці за яким обсяг виробленої продукції визначається в нормо-годинах — це:

а)         натуральний;

б)         трудовий;

в)         вартісний;

г)         змішаний.

Метод вимірювання продуктивності праці за яким визначається валова, товарна, чиста продукція — це:

а)         натуральний;

б)         трудовий;

в)         вартісний;

г)         змішаний.

Показник, що характеризує міру продуктивного використання праці та її тривалість упродовж робочого дня при незмінності інших характеристик — це:

а)         рівень продуктивного використання праці;

б)         рівень трудомісткості праці;

в)         рівень інтенсивного використання праці;

г)         рівень екстенсивного використання праці.

10. Трудомісткість, яка визначається витратами праці основних робітників (і погодинників, і відрядників) та розраховується для окремих операцій, деталей, виробів — це:

а)         технологічна трудомісткість;

б)         трудомісткість обслуговування;

в)         виробнича трудомісткість;

г)         трудомісткість управління.

Приклади розе 'язку типових задач

Задача 8.4. В плановому році завод в порядку кооперування отримає 640 т сталі. В звітному році трудомісткість виготовлення 1 т сталі була 130 нормо- год., а загальна трудомісткість виготовлення всієї продукції складала 2400 тис. нормо-год. В плановому році обсяг виробництва повинен збільшитись у порівнянні з минулим роком на 9%.

Визначити запланований ріст продуктивності праці, якщо відомо, що основні робітники у загальній чисельності працюючих на заводі склали в минулому році 65 %.

Розв'язок:

Визначаємо трудомісткість продукції, яку завод отримає в порядку кооперування:

  • Трк = 130 640 = 83200 нормо-год.

Визначаємо зростання продуктивності праці (формула 8.20):

ЛГТ 83,2-100

ДПК = —Г     0,65 = 2,07%.

2400 -1,09

Відповідь: продуктивність праці зросте на 2,07%.

Задача 8.5. Випуск продукції на підприємстві за планом повинен збільшитись у порівнянні з минулим роком на 8 %, а чисельність працюючих на 1,6 %.

Визначити запланований ріст продуктивності праці.

Розв'язок:

1. Визначаємо зростання продуктивності праці (формула 8.21):

ДП0 = 100 + 9 -100 -100 = 6,3%.

100 +1,6

Відповідь: продуктивність праці зросте на 6,3%.

Задача 8.6. Випуск продукції на підприємстві повинен збільшитись на 8%, а чисельність працюючих на 1,6 %.

Визначити збільшення обсягу випуску продукції за рахунок зростання продуктивності праці.

Розв'язок:

1. Визначаємо збільшення обсягу випуску продукції (формула 8.22):

ДОПпрод. = 100 - 1,6 '[1]° = 80% .

8

Відповідь: збільшення обсягу випуску продукції складе 80%.

Практичні завдання для самостійної роботи

Визначити плановий відсоток підвищення продуктивності праці та вплив продуктивності праці на збільшення випуску продукції.

Задача 2. У звітному році розмір ефективного фонду часу одного робітника складав 1800 год. У плановому році тривалість ефективного фонду часу одного робітника повинен збільшитись на 40 год.

Визначити, на скільки відсотків повинна підвищитись продуктивність праці робітника.

Задача 3. У зв'язку із впровадженням нового технологічного процесу виробіток на одного робітника у механічному цеху про обробці шестерень в цьому році порівняно із минулим підвищився на 28,3%, а трудомісткість виготовлення валів скоротилась на 24,2%.

Визначити, на скільки відсотків скоротилась трудомісткість обробки шестерень; на скільки відсотків підвищилась продуктивність праці при обробці валів.

Задача 4. Для виконання виробничої програми поточного року, яка дорівнює за трудомісткість плану минулого року, кількість робітників встановлена у 1400 чол., а в минулому році вона дорівнювала 1550 чол.

Визначити, на скільки відсотків заплановано зростання продуктивності праці.

Задача 5. В плановому році машинобудівельний завод з кількістю працюючих у 2000 чол. Виготовив валової продукції в оптових цінах на 18 млн. грн. За планом наступного року випуск валової продукції повинен зрости до 19,5 млн. грн., а планова чисельність працюючих повинна скласти 1950 чол.

Визначити норму виробітку у звітному та плановому роках; заплановане зростання продуктивності праці.

Задача 6. Обсяг валової продукції підприємства в звітному році зріс порівняно іх попереднім на 14,6% та середньоспискова чисельність працюючих збільшилась на 2,3%.

Визначити, на скільки відсотків збільшилась продуктивність праці у звітному році порівняно із попереднім роком.

Задача 7. Втрати від браку з 1,2% у минулому році доведені до 0,8% у плановому році.

Визначити збільшення продуктивності праці.

Задача 8. В плановому році машинобудівельний завод в порядку кооперування отримає від спеціалізованого штампуючого заводу 530 т штамповок. В минолому році трудомісткість виготовлення 1 т штамповок була 120 нормо- год., а загальна трудомісткість виготовлення всієї продукції складала 2800 тис. нормо-год. В плановому році обсяг виробництва повинен збільшитись у порівнянні з минулим роком на 12 %.

Визначити, на скільки зменшиться трудомісткість продукції у плановому році внаслідок збільшення кооперованих поставок; запланований ріст продуктивності праці, якщо відомо, що основні робітники у загальній чисельності працюючих на заводі склали в минулому році 60 %.

Задача 9. На заводі фактичний виробіток на одного робітника протягом року складав 11607 грн. проти 11512 грн. Відпрацьовано всіма робітниками 6062 тис. людино-днів. Середньоспикова кількість робітників 22268 чол. Баланс робочого часу за планом передбачає 273,2 робочих дня.

Визначити, відсоток виконання плану за середньозмінною продуктивністю праці.

Розділ 9

ПОЛІТИКА ДОХОДІВ І ОПЛАТИ ПРАЦІ