11.6. Аудит звітності з праці

магниевый скраб beletage

У додатку Б наведено таблицю арифметичного контролю звітів № 1-ПВ (міс.), № 1-ПВ (кв.). Скориставшись цією таблицею, аудитор може переконатися, що звіт складено без арифметичних помилок.

Рахунок 66 «Розрахунки з оплати праці» призначений для розрахунку за заробітною платою і з розрахунків з депонентами. При цьому розрахунки ведуться за всіма видами заробітної плати, премій, допомог тощо. За кредитом цього рахунка відображається нарахована, за дебетом — виплачена заробітна плата і суми утримань податків, платежів за виконавчими документами тощо.

Перевіряючи розрахунки з оплати праці, аудитор керується Законом України «Про оплату праці», затвердженим Постановою Верховної Ради України від 20 квітня 1995 р. № 144І95-ВР (зі змінами і доповненнями до нього відповідно до Постанови Верховної Ради України від 6 лютого 1997 р. № 50І97-ВР), а також Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Міністерства статистики України від 11.12.95 № 323 та Інструкцією зі статистики чисельності працівників, зайнятих у народному господарстві України, затвердженою наказом Мінстату № 171 від 07.07.95.

Для перевірки правильності нарахування і виплати заробітної плати аудитору насамперед слід ретельно ознайомитися зі встановленими нормами для різних видів оплат.

Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, розміри надбавок, доплат, премій підприємства встановлюють самостійно у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством і угодами. Конкретні розміри ставок, окладів, розцінок, надбавок, премій власник встановлює з урахуванням закону. Особи, що працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу. Робота в надурочний час оплачується у подвійному розмірі годинної ставки.

Для нарахування основної заробітної плати працівникам з погодинною оплатою праці необхідно мати відомості про посадові оклади (за штатним розкладом), присвоєні розряди (на підставі наказів по підприємству), а також дані табельного обліку відпрацьованого ними часу за відповідний період (місяць).

При нарахуванні основної заробітної плати працівникам, яким встановлена відрядна оплата праці, крім табеля необхідно мати відомості про виробіток і розцінки за виконані роботи.

Для розрахунку заробітної плати спеціаліста за тарифом годинну тарифну ставку треба помножити на кількість годин зміни.

Аудитор насамперед перевіряє чисельність працівників підприємства і правильність її відображення у звітності згідно з Інструкцією зі статистики чисельності працівників від 07.07.1995 р.

Вибірково перевіряють наявність трудових книжок працівників. Відтак перевіряють правильність оформлення табеля обліку часу.

Згідно з листом Міністерства праці та соціальної політики України від 05.02.1998 р. № 21-466 і відповідно до Кодексу законів про працю України тривалість робочого дня при шестиденному робочому тижні — 7 годин і 5 годин перед вихідними днями — не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Дотримання тарифних сіток і ставок, посадових окладів встановлюють шляхом їх порівняння зі штатним розкладом і перевіркою даних розрахунково-платіжних відомостей, табелів обліку використання робочого часу і розрахунку заробітної плати.

Під час аудиту встановлюють правильність окладів і ставок з погляду віднесення підприємства до відповідної групи щодо оплати праці.

Перевірку розрахунків з робітниками і службовцями із заробітної плати доцільно починати із встановлення ідентичності даних аналітичного обліку щодо оплати праці показникам синтетичного обліку з рахунка 66 «Розрахунки оплати праці» у Головній книзі й балансі на однакову дату.

Для цього звіряють сальдо на перше число відповідного місяця у Головній книзі й балансі з підсумковими сумами (сумами до видачі) розрахунково-платіжних відомостей. Причинами розходжень можуть бути: перекручення даних внаслідок зловживань (виключень виплат, утримань); неповного утримання авансів; повторного списання грошових документів із віднесенням виплат у дебет рахунка 66 «Розрахунки з оплати праці»; зменшення дебіторської заборгованості або збільшення кредиторської заборгованості під час перенесення сальдо з одної розрахункової відомості в іншу тощо. Потім слід перевірити достовірність первинних документів (табелів обліку використання робочого часу і розрахунку заробітної плати, особових рахунків, розрахункових і розрахунково-платіжних відомостей).

При почасовій оплаті праці перевіряють правильність тарифних ставок, умов контракту, а при відрядній — виконання кількісних і якісних показників роботи, правильність норм і розцінок. Перевіряють, чи не включено в табелі обліку використання часу вигаданих (підставних) осіб, чи заведено на таку особу особову справу у відділі кадрів.

Правильність нарахування заробітної плати визначають так:

перевіряється правильність застосування розцінок шляхом зіставлення з документом, де вони передбачені, а також уточнюється, чи відповідає стаж працівника, його розряд, тип підприємства, сезон, асортимент продукції застосовуваним розцінкам;

уточнюється, чи правильно визначено обсяг виконаної роботи і кількість відпрацьованого часу шляхом їхнього зіставлення з обліковими листками, подорожніми листками, табелем виходу на роботу, системами приймання виконаних робіт за актами приймання-здавання робіт;

арифметичне перевіряється правильність нарахування суми шляхом множення розцінки на кількість днів роботи, на суму товарообороту, на кількість виробленої продукції тощо.

Під час перевірки правильності нарахування і виплати заробітної плати слід встановити:

чи відповідають дані відомостей на виплату заробітної плати тарифікаційним спискам працівників;

наявність у відомості печатки, підписів керівника та бухгалтера;

чи немає у відомостях підчисток і необумовлених виправлень;

чи вказані дати виплати і підписи працівників про отримання заробітної плати;

правильність підрахунків платіжної відомості;

чи правильно пораховані суми утриманих і перерахованих податків із заробітної плати працівників;

ідентичність підписів у відомості й особовій справі.

Заробітна плата за період відпустки нараховується у такому порядку. Середній заробіток для оплати відпустки розраховують, виходячи із заробітку за дванадцять останніх місяців (календарних), що передували місяцю виходу у відпустку. Ця сума ділиться на 12 (або 11 за перший рік роботи). Отриманий середньомісячний заробіток ділиться на середньомісячну кількість робочих днів протягом року (з урахуванням вихідних і святкових днів). Отриманий середньоденний заробіток перемножується на число робочих днів відпустки. На суму вирахованих відпускних дають запис: дебет рахунка 81 «Витрати на оплату праці», кредит рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці».

Премії та заохочування, пов'язані з трудовою діяльністю, визначають на основі положення, яке розробляється на підприємстві відповідно до типового.

Під час перевірки виплати премій слід встановити:

чи виконано умови, згідно з якими премія виплачується шляхом перевірки усіх показників за даними бухгалтерського і статистичного обліку;

чи дотримано порядку зниження розміру або позбавлення премій тощо.

Згідно зі статтею 127 Кодексу законів про працю України утримання із заробітної плати можуть здійснюватися тільки у випадках, передбачених законодавством України.

Питання для самоперевірки

Які витрати відносять до елементів «Витрати на оплату праці» та «Відрахування на соціальні заходи»?

Які витрати на робочу силу — є прямими, а які — непрямими?

Охарактеризуйте структур заробітної плати виробничого персоналу.

У чому полягає методика аналізу фонду заробітної плати?

Для чого використовують регулювання оплати праці та в чому його суть?

Якими нормативно-правовими актами керується аудитор під час перевірки розрахунків з оплати праці?

Які документи вивчає аудитор під час перевірки звітності з праці?

Яка послідовність дій аудитора при перевірці розрахунків з оплати праці?

Які існують проблеми оцінки вартості трудових ресурсів? Перерахуйте їх.

Які рахунки бухгалтерського обліку призначені для відображення витрат на робочу силу?

Тести для самоконтролю

1. Розмір преміальних доплат робітникам визначається у процентах від:

а)         додаткової заробітної плати;

б)         сум основної та додаткової заробітної плати;

в)         заводських витрат;

г)         цехових витрат;

д)         тарифної заробітної плати.

Заробітна плата робітника-відрядника залежить від:

а)         годинної тарифної ставки;

б)         розцінки;

в)         відпрацьованого часу;

г)         якості продукції;

д)         кількості виготовленої продукції.

Заробітна плата робітника-погодинника залежить від:

а)         розцінки;

б)         годинної тарифної ставки;

в)         кількості виготовлених деталей;

г)         відпрацьованого часу;

д)         якості продукції.

Витрати на робочу силу включають:

а)         оплата робіт за відрядними нормами і розцінками, а також роботи, що оплачуються погодинно;

б)         витрати з найму, відбору робочої сили, витрати з нормування та планування чисельності персоналу і праці, витрати, пов'язані з навчанням і перенавчанням, витрати на оплату праці допоміжних робітників, зайнятих ремонтом обладнання і транспортних засобів, підготовкою та обслуговуванням робочих місць, що включаються до складу загальновиробничих витрат;

в)         оплата простоїв, оплата за невідпрацьований час, оплата за брак, який виник не з вини робітника, доплати за відхилення від нормальних умов праці;

г)         надбавки за якість роботи та високу майстерність, стаж роботи, винагороду за вислугу років, за підсумками роботи підприємства за рік, різні премії, пов'язані з виробничою діяльністю;

д)         все вище вказане є вірним.

Заробітна плата між членами бригади, що працюють у різних умовах, розподіляється на основі:

а)         обсягу випущеної продукції;

б)         відпрацьованого часу;

в)         коефіцієнта виконання норм;

г)         розряду робіт;

д)         коефіцієнто-годин.

При плануванні зростання продуктивності праці й середньої заробітної плати необхідно дотримуватися таких пропорцій:

а)         темпи зростання середньої заробітної плати мають випереджати темпи зростання продуктивності праці;

б)         темпи зростання обох чинників мають бути однаковими;

в)         темпи зростання продуктивності праці мають випереджати темпи зростання середньої заробітної плати.

Вкажіть основні види доплат до заробітної плати:

а)         за високу професійну майстерність;

б)         за роботу у наднормативний час;

в)         за вислугу років;

г)         за час простою не з вини робітника;

д)         за знання і використання в роботі іноземних мов;

е)         за суміщення професій; є) за навчання учнів;

ж)        за роботу у нічний час.

Назвіть основні види надбавок до заробітної плати:

а)         за роботу у наднормативний час;

б)         за високу професійну майстерність;

в)         за вислугу років;

г)         за знання і використання в роботі іноземних мов;

д)         за суміщення професій; є) за навчання учнів.

Місячний фонд заробітної плати включає:

а)         доплати за навчання учнів;

б)         доплати за основні і додаткові відпустки;

в)         премії;

г)         доплати за керівництво бригадою і роботу в нічний час;

д)         доплати підліткам і матерям-годувальницям;

е)         тарифну заробітну плату відрядників і погодинників; є) денний фонд заробітної плати.

10. Коли темпи росту продуктивності праці випереджають темпи зростання його оплати, то відбувається:

а)         перевитрати фонду заробітної плати;

б)         економія фонду зарплати;

в)         не відбувається ні яких змін.

Практичні завдання для самостійної роботи

Задача 1. Визначити відрядно-преміальну заробітну плату робітника, який за місяць виготовив 185 виробів при плані 140 шт./міс. Розцінка за складання виробу становить 10,35 грн./шт. Доплати за виконання плану 15%, а за кожний процент перевиконання плану — 1,2%.

Задача 2. Визначити заробітну плату підсобника, денна тарифна ставка якого становить 48 грн./зміну. Підсобник обслуговує двох основних робітників. Змінна норма виробітку першого робітника — 20, другого — 10 шт./зміну.

Фактичний випуск за зміну на першому робочому місці становив 28 виробів, на другому — 16 виробів. Система оплати — непряма відрядна.

Задача 3. Перевірити правильність нарахувань та утримань із заробітної плати соцвнесків та податку з доходів підсобника Коваля П.П., якщо за відпрацьовані 18 робочих днів січня 2010 року нараховано 820 грн. зарплати. Утримання соцвнесків складає 53,25 грн. і 120,0 грн. податок з доходів (права на пільгу він не має). Розрахунки та бухгалтерський і податковий облік представити у вигляді таблиці.

 

 

Кореспонденція

 

Податковий облік,

Зміст господарської операції

рахунків

Сума, грн.

грн.

 

Дт

Кт

вд

вв

1

2

3

4

5

6

7

Розділ 12

МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ СФЕРИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН