НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

магниевый скраб beletage

Оригінал-макет підготовлено ТОВ «Центр учбової літератури»

Керівник видавничих проектів - Сладкевич Б. А.

Підписано до друку 26.09.2011. Формат 60х84 1/16. Друк офсетний. Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman. Умовн. друк. арк. 18,45.

Видавництво «Центр учбової літератури» вул. Електриків, 23 м. Київ 04176 тел./факс 044-425-01-34 тел.: 044-425-20-63; 425-04-47; 451-65-95 800-501-68-00 (безкоштовно в межах України) e-mail: office@uabook.com сайт: www.cul.com.ua

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК .№ 2458 від 30.03.2006

Здача 8.1. У вересні середня тривалість ефективного фонду часу одного робітника складала 156 год. У жовтні завдяки впровадженню ряду заходів заплановано збільшити його на 7 год. і довести до 163 год.

Визначити, на скільки відсотків повинна збільшитись продуктивність праці в результаті покращення використання робочого часу.

Розв'язок:

1. Визначаємо зростання продуктивності праці (формула 8.17):

і ^^

ДПрч. _           100 -100 = 4,5%

156

або (формула 8.17) ДПр ч _ (156 + 7)'100 _ шо = 4,5% .

156

Відповідь: продуктивність праці зросте на 4,5%.

Задача 8.2. В результаті впровадження більш стійкого інструменту норма часу на обробку фланця була зменшена на 25 %.

Визначити, на скільки відсотків зросла продуктивність праці.

Розв'язок:

1. Визначаємо зростання продуктивності праці (формула 8.18):

дп, _ І00-21 = 33,30%. 100 - 25

Відповідь: продуктивність праці зросте на 33,3%.

Задача 8.3. В результаті впровадження нового пристрою втрати від браку з 1,6 % (звітний рік) зменшені до 0,9 % (поточний рік).

Визначити ріст продуктивності праці в результаті скорочення втрат від браку.

Розв'язок:

1. Визначаємо зростання продуктивності праці (формула 8.19):

ДПбр _ 100 ~ 0,9 .100 -100 = 0,7%. 100 -1,6

Відповідь: продуктивність праці зросте на 0,7%.

Задача 1. У минулому році підприємством було випущено продукції на 6200 тис.грн. при чисельності працюючих 1800 чол. На плановий рік випуск продукції визначений у сумі 6944 тис. грн., а чисельність працюючих за пла­ном повинна рівнятись 1872 чол.