І. Зміст, мета та особливості здійсненняміжнародного маркетингу в ЗЕД

Нормативно-правове забезпечення ЗЕД є реальною основою для їїпрактичного здійснення. Поряд з цим важливе місце, передумовою ре-алізації ЗЕД є проведення маркетингових досліджень у міжнароднійсфері.

У зв'язку з цим розглянемо зміст маркетингу у ЗЕД, який у світо-вій практиці має також назву міжнародний маркетинг.

Міжнародний маркетинг — це маркетинг товарів і послуг за ме-жами країн, де знаходяться суб'єкти ЗЕД.

Крім цього є ще інші визначення міжнародного маркетингу.

Міжнародний маркетинг — це діяльність суб'єктів ЗЕД, що спря-мована на вивчення ринку, вплив на споживчий попит з метою задово-лення взаємних потреб шляхом обміну, розширення збуту товарів, щовиробляються ними.

Міжнародний маркетинг можна визначити як теорію прийняттяуправлінських рішень на основі аналізу факторів міжнародного рин-кового середовища.

Основні фактори, які стимулюють розвиток міжнародного ма-ркетингу:

Послаблення маркетингових можливостей на внутрішньому ринку.

Зниження попиту на товари суб'єктів ЗЕД на внутрішньому ринку.

Зниження темпів економічного зростання в країнах місцезнахо-дження суб'єктів ЗЕД.

Зростання податків на ЗЕД, що здійснюються фізичними і юри-дичними особами.

Проведення антипідприємницької політики урядами в країнахмісцезнаходження суб'єктів ЗЕД.

Державне стимулювання суб'єктів ЗЕД, які здійснюють міжна-родну господарську діяльність.

Зростання можливостей для ефективної роботи суб'єктів ЗЕД назовнішніх ринках.

Підвищення рівня привабливості зовнішніх ринків для суб' єкіів ЗЕД.

Принципи здійснення міжнародного маркетингу.

Постановка суб'єктами маркетингових завдань в сфері ЗЕД.

Вибір суб'єктами ЗЕД цільових зовнішніх ринків.

Визначення суб'єктами маркетингового асортименту товарів,призначених для реалізації на конкретних зовнішніх ринках.

Формування суб'єктами ЗЕД системи маркетингових дослі-джень, які будуть застосовуватись на зовнішньому ринку.

Систематичне проведення суб'єктами ЗЕД маркетингового конт-ролю за рухом товарів і послуг на зовнішніх ринках.

Вказані принципи маркетингової діяльності широко використовуютьсяу міжнародному співробітництві суб'єктів господарської діяльності.

Основними умовами здійснення міжнародного маркетингу є:

Стан світового ринку, його об'єктивні характеристики.

Політичне, правове, економічне, соціально-культурне середо-вище ЗЕД.

Кон'юнктура певного товарного ринку.

При здійсненні маркетингових досліджень у сфері ЗЕД повинніприйматись такі попередні рішення:

Суб'єктами ЗЕД приймається рішення про всебічне вивченнясередовища функціонування міжнародного маркетингу, в конкретнихкраїнах, регіонах, інтеграційних об'єднаннях.

Суб'єктами ЗЕД приймається рішення про доцільність виходуна світовий ринок.

Суб'єкти ЗЕД повинні прийняти рішення про те, на які конкре-тні світові ринки треба виходити.

Приймаються рішення суб'єктами ЗЕД про методи виходу наконкретний світовий ринок.

Важливим рішенням суб'єктів ЗЕД є визначення структури ма-ркетингових дій на зовнішньому ринку.

Суб'єкти ЗЕД мають прийняти рішення про створення і струк-туру служб, відділів міжнародного маркетингу.

Спираючись на ці рішення суб'єкти ЗЕД, насамперед, проводятьмаркетингові дослідження по таким напрямам:

Досліджуються основні характеристики сучасного світовогоринку, його динаміка, тенденції розвитку та пріоритети.

Визначаються та досліджуються особливості ЗЕД суб'єктів,специфічні риси їхньої поведінки і мотивації при проведенні маркети-нгової діяльності.

Аналізується характеристика основних параметрів середовищаміжнародного маркетингу, зокрема конкурентної ситуації на обраномусвітовому ринку.

Здійснюються заходи по розробці стратегії виходу та діяльностісуб'єкта ЗЕД на потенційному зарубіжному ринку.

Визначаються проблеми та досліджується специфіка технологіїмаркетингової діяльності на зовнішніх ринках.