II. Кон'юнктура світового ринку

Здійснення суб'єктами ЗЕД міжнародного маркетингу передбачає,зокрема, вивчення кон'юнктури світового ринку.

Світовий ринок — це відносини між суб'єктами ЗЕД з приводуформування та дії пропозиції і попиту на товари, капітал, робочу силу,послуги.

Кон 'юнктура світового ринку — це економічна ситуація на світо-вому ринку на певний період часу. Кон'юнктура світового ринку зна-ходить свій прояв в співвідношенні між пропозицією і попитом на то-вари і послуги.

Види кон 'юнктури світового ринку:

Оптимальна кон'юнктура світового ринку — це максимальновзаємовигідний рівень прибутку, що отримують партнери.

Несприятлива кон'юнктура світового ринку:

а)         для продавця означає:

зниження прибутку при реалізації продукції;

зниження попиту на продукцію;

розширення пропозиції даного виду.

б)         для покупця означає:

зростання цін на товари;

зменшення пропозицій товарів;

Загальні фактори, що впливають на кон'юнктуру ринку, ділятьсяна 3 види:

Циклічні — це фактори, які відображають циклічний розвитокекономіки по фазам: а) підйом; б) депресія; в) криза; г) пожвавлення.

Випадкові. До них відносяться:

а)         соціальні конфлікти (страйки);

б)         зміна в міжнародній обстановці;

в)         форс-мажорні обставини (обставини нездоланної сили (стихійнілиха), тощо).

Детерміновані, тобто причинно-обумовлені, об'єктивні, які незалежать від волі та свідомості суб'єктів ЗЕД.

До них відносяться:

а)         науково-технічна революція;

б)         зростання чисельності суб'єктів ЗЕД;

в)         економічна політика держави;

г)         економічна політика монополій (ТНК);

д)         сезонний характер виробництва.

На кон'юнктуру світового ринку в цілому діють біля 300 факторів.Основні кон'юнктуростворюючі фактори діляться на 2 види:Фактори І виду — безпосередньо впливають на кон'юнктуру сві-тового ринку. До них відносяться:

Фактори попиту.

Фактори пропозиції.

Фактори ціни на товари і послуги.

Фактори II ВИДУ — опосередкованого впливу на кон'юнктуру сві-тового ринку. В їх числі виділяють:

Державно-політичні фактори, їх структурними елементами є:

а)         рівень стабільності політичної обстановки як в середині, так і замежами країни;

б)         необхідність забезпечення державних інтересів країни (квоту-вання, ліцензування експорту, імпорту);

в)         характер взаємовідносин держав-партнерів;

г)         національна зовнішньоекономічна політика (концепція).

Економічні фактори:

а)         рівень економічного розвитку країни, регіону;

б)         валовий національний продукт та темпи його приросту;

в)         структурні зрушення в економці;

г)         обсяг зовнішньої торгівлі та її динаміка;

д)         енергетичні проблеми і методи їх вирішення;

е)         стан валютного ринку;є) темпи інфляції і ріст цін;

ж)        фінансовий стан підприємств і рівень їх витрат;

з)         динаміка капітальних вкладів і масштаби поновлення основногокапіталу;

к) характер конкурентної боротьби на світовому ринку;л) концентрація виробництва і капіталу;м) особливості цінової політики;н) розміри знижок і пільг.

Технічні фактори. До них відносяться:

а)         рівень науково-технічного прогресу;

б)         кількісний і якісний стан основних фондів та їх структура;

в)         рівень використання технологій.

Демографічні фактори. В тому числі:

а)         чисельність населення і темпи його приросту;

б)         стать, вік, структура, темпи приросту населення по окремим ка-тегоріям (чоловіки, жінки, молодь, пенсіонери тощо);

в)         тривалість життя;

г)         зайнятість населення.

Соціально-психологічні, в тому числі:

а)         соціально-психологічний клімат в країнах реципієнтах (сприй-няття місцевим населенням імпорту, експорту);

б)         соціальна структура суспільства (робітники, службовці, інтелі-генція);

в)         соціально-побутові традиції країни-реципієнта;

г)         привабливість фірми, її імідж.

Географічні фактори, в тому числі:

а)         природно-кліматичні умови країни, регіону;

б)         сезонність виробництва товарів, надання послуг;

в)         екологічна ситуація в країні-реципієнті, регіоні.

Інші фактори. До них відносяться:

а)         міжнародні фестивалі (кінофестивалі);

б)         олімпіади;

в)         світові міжнародні ярмарки, виставки (товарів, техніки), аукціони;

г)         чемпіонати світу з різних видів спорту;

д)         і тому подібне.

Основні показники кон 'юнктури товарного ринку.Вони характеризують головні тенденції розвитку світового товар-ного ринку в сучасних умовах. Існують 4 групи показників товарногоринку:

І група — показники виробництва, це:

Динаміка виробництва.

Основні фірми-виробники товарів.

Зміна асортименту — поява нових товарів та удосконаленнястарих товарів.

Завантаження виробничих потужностей експортних підприємств.

Динаміка капіталовкладень в експортну галузь економіки.

Рух портфелю замовлень.

Динаміка виробничих витрат.

Чисельність зайнятих і безробітних.

Вплив страйків на обсяг випуску продукції та зростання заробіт-ної плати.

Рух курсу цінних паперів (акцій; облігацій), облікового процен-ту (проценту за кредит).

група — показники попиту і пропозиції. Вони включають:

Дані про динаміку і структуру споживання товарів, послуг.

Показники впливу науково-технічного прогресу на рівень спо-живання, вимоги до характеристик товару (зростання частки нових то-варів, технологій).

Динаміка оптової і роздрібної торгівлі.

Розміри продажу в кредит.

Рух товарних запасів.

Індекс вартості життя (наприклад: споживча корзина).

група — товарно-економічні показники, це:

Стан світової торгівлі.

Динаміка торгівлі в основних країнах експортерах і імпортерах.

Нові форми і методи торгівлі.

група — цінові показники, це:

Динаміка оптових цін у провідних країнах виробника і спожива-ча даного товару.

Динаміка експортних цін.

Вплив на ціни інфляції.

Зміна цін на сировину та напівфабрикати.

Зростання продуктивності праці.

Зміна курсів валюти.

Дані про державне регулювання ціноутворення.

Вплив монополій на рівень ринкових цін (монополіст можевстановлювати монопольно-високі чи монопольно-низькі ціни).

Врахування показників кон'юнктури світового ринку дає можливістьсуб'єктам ЗЕД зменшити комерційний ризик, запобігти банкрутству фірми.

В сучасних умовах комерційний крах суб'єктів ЗЕД на світовомуринку має місце через такі помилки:

Помилки допущені при аналізі обсягу і характеру попиту та про-позиції — 45% (від 100%). (В цьому випадку 55% суб'єктів ЗЕД, щодопустили ці помилки, функціонують на належному рівні).

Неякісна продукція — 29% відповідно.

Недостатні зусилля по збуту товарів — 25%.

Підвищення витрат виробництва помилки при ціноутворенні — 8%.

Відповідні дії конкурентів (демпінг, промисловий шпіонаж) — 17%.

Несприятливі моменти виходу на світовий ринок (неврахуваннясезонності попиту на товар, тощо) — 14%.

Труднощі виробничого і технологічного характеру — 12%.

Інші помилки — 24%.

Важливим напрямом здійснення суб'єктами ЗЕД міжнародного мар-кетингу є аналіз конкурентоспроможності товару на світовому ринку.