IV. Стратегія маркетингу в ЗЕД

Розробка маркетингової стратегії є важливим напрямом ЗЕД. Зага-льне визначення маркетингової стратегії:

ММС — це поведінка фірми, що забезпечує досягнення певної ме-ти при встановлених можливостях в означений термін часу.

ММС — це цілеспрямована спроба впливати і керувати діяльністюфірми на зарубіжних ринках.

Етапи міжнародної маркетингової стратегії:

I етап — розробка базової концепції маркетингової діяльності фі-рми. Вона включає:

а)         дослідження макро- і мікро середовища;

б)         формування мети фірми (на міжнародних ринках);

в)         розробку тактичних завдань;

г)         конкретизацію діючих маркетингових програм фірми.

етап — розробка методів виходу і функціонування фірми на за-рубіжних ринках.

етап — формування поведінки фірми, пристосування її марке-тингових програм до зарубіжних умов.

VI етап — формування інтегрованої маркетингової політики фірми.

Це означає її пристосування до умов глобалізації (інтернаціоналі-зації господарського життя) та особливостей дії конкретного зарубіж-ного ринку.

Види міжнародної маркетингової стратегії:

вид — стандартизована маркетингова стратегія. Означає, що во-на є загальною для всіх зовнішніх і внутрішніх ринків.

вид — адаптована міжнародна маркетингова стратегія, означаєїї спеціалізацію, пристосування до умов дії конкретного ринку. Кож-ний із вказаних видів міжнародної маркетингової стратегії має свої пе-реваги.

Переваги стандартизованої ММС:

а)         економія на науково-дослідних витратах;

б)         економія на виробництві стандартизованої продукції;

в)         економія на маркетових заходах;

г)         зручність контролю за виконанням маркетингових програм;

д)         досягнення уніфікації ринків збуту.

Переваги адаптованої ММС, це:

а)         різноманітність ринкових умов;

б)         специфіка державного регулювання конкретного ринку;

в)         відмінності країн у мотиваціях споживачів;

г)         місцева ініціатива філіалів фірми та дотримання ними обраноїмаркетингової концепції.

В практиці вказані стратегії окремо використовуються рідко. Час-тіше вони застосовуються фірмою разом, доповнюючи одна одну. Такастратегія називається інтегрована маркетингова стратегія, її можнавважати як третій вид ММС.

Цей вид ММС поєднує переваги стандартизованої і адаптованої ММС.

Основний принцип інтегрованої ММС — стандартизація має за-стосовуватися там, де це можливо, а адаптація там, де це необхідно.

Конкретно такий стратегічний підхід залежить від товару, фірми,ринку.

ММС формується в умовах певного конкурентного середовищасвітового ринку. Тому фірми доповнюють свою ММС розробкою кон-курентної стратегії.

Міжнародна конкурентна стратегія фірми зорієнтована на враху-вання ринкових змін та визначення позиції компаній на ринку.

Міжнародна конкурентна стратегія має 3 типи.

тип — це МКС, яка базується на конкурентній перевазі по витра-тах пов'язаних з виробництвом і реалізацією товарів.

тип МКС передбачає задоволення різних потреб споживачів(тобто широкий асортимент товарів).

тип МКС націлений на конкретний сегмент світового ринку(тобто передбачає задоволення потреб лише певної групи споживачів).

Таким чином маркетинг у ЗЕД охоплює загальні методи вивченняринкового середовища, передбачає аналіз кон'юнктури світового рин-ку конкурентоспроможності товару на світовому ринку, знання та роз-робку міжнародної маркетингової стратегії фірми. Комплексне вико-ристання при здійсненні ЗЕД створює сприятливі передумови її участіу міжнародному бізнесі.

Розділ IV

ПОШУК ТА ОЦІНКАІНОЗЕМНИХ ПАРТНЕРІВ

Сутність та види фірм.

Показники ефективності діяльності фірми.

Методи пошуку потенційних покупців.