І. Сутність та види фірм

магниевый скраб beletage

Пошук іноземних партнерів є важливою стороною зовнішньоеко-номічної діяльності фірми.

Фірма — це відокремлена господарська одиниця, зареєстрована вкраїні місцезнаходження.

У США — 20 млн. фірм, Японії — 10 млн. фірм, Польщі — 2 мли. фірм.Найменування фірми зазначається на бланках листів, на рахунках,на печатках і т.д.

Класифікація фірм за видами діяльності:

Промислові,

Сільськогосподарські.

Агропромислові.

Транспортні.

Телекомунікаційні.

Торговельно-посередницькі.

Банківські.

Страхові.

Юридичні.

Аудиторські.

Туристичні.

Будівельні ті ін.

Класифікація правових форм підприємства:

а)         За об'ємом:

мале;

середнє;

крупне.

б)         За формами власності:

індивідуальне;

сімейне;

колективне;

приватне;

державне;

спільне;

змішане.

в)         За структурно-правовим критерієм:

фірма;

концерн;

асоціація;

ТОВ;

трест;

холдінг.

г)         За методом фіксації уставного фонду:

акціонерне товариство;

товариство з додатковою відповідальністю;

товариство з обмеженою відповідальністю;

командитне товариство;

повне товариство.Виділяють наступні форми фірм:

індивідуальні підприємці.

об'єднання підприємців.

Фірма — це відокремлена господарська одиниця, зареєстрована вкраїні місцезнаходження.Особливості:

велика кількість;

обмежені фінансові можливості.

Тому при виборі індивідуальних підприємців в якості контрагентівнеобхідно навести довідки щодо їх платоспроможності та фінансовогостановища.

Об'єднання підприємців можуть мати форму спілки або товарист-ва. Учасники спілки:

мають спільний капітал;

здійснюють спільну виробничу діяльність;

несуть необмежену відповідальність по зобов'язанням спілки;

не підлягають публічній звітності;

інформація про їх фінансову діяльність ускладнена.Товариства об'єднують лише капітали. Особливості:

управляються професійними менеджерами;

капіталовкладники ризикують лише своїм капіталом.Основні форми товариств:

товариства з обмеженою відповідальністю;

акціонерні товариства;

командитні товариства;

акціонерно-командитні товариства.

Встановлення ділових відносин з конкретною фірмою передбачає:

визначення фірмової структури галузі (ринка);

виділення провідних фірм галузі;

вивчення окремих фірм.

Фірмова структура галузі виділяється за:

спеціальними товарно-фірмовими та галузевими довідниками;

каталогами;

галузевими виданнями промислових асоціацій;

бюлетенями торгових палат.

Провідні фірми виділяються за питомою вагою в галузевомуоб'ємі виробництва певного товару. При цьому використовуються ста-тистичні збірники, показники діяльності фірми.Вивчення фірми передбачає визначення її:

Правової форми.

Спеціалізації.

Конкретних виробничих параметрів.

Питомої ваги у виробництві конкретних товарів.

Особливостей організаційної структури.

Наявності дочірніх компаній та їх місцезнаходження.

Науково-виробничих та фінансових зв'язків з іншими фірмами.

Техніко-економічних зіставлень її продукції з аналогічною про-дукцією інших фірм.

Інформація про фірми може бути отримана:

в фірмових довідниках, які включають річні звіти, каталоги, про-спекти, рекламні видання;

в матеріалах спеціалізованих інформаційних комісій, організацій;

через довідки банків;

в періодичній пресі.Фірмові довідники бувають:

адресні;

товарно-фірмові;

загальнофірмові;

галузеві;

біографічні;

тематичні та ін.