II. Показники ефективності діяльності фірми

Виділяють абсолютні і відносні показники. Абсолютні: прибуток,об'єм продажів. Відносні показники діяльності фірми включають:1. За показником рентабельності:

  • л л г, г                     Прибуток за звітний період , пп

Рентабельність продажів =   -—                   -           х 100.

Об' єм продажів за звітний період

.           Прибуток за звітний період ,„„

Рентабельність активів =      -—-—:            :                       —:       х 100.

Активи на кінець звітного періоду

, _ „ ,    .           Прибуток за звітний період , пп

Рентабельність основного капіталу = —-—                                               х 100.

Основний капітал

Рентабельність власного капіталу = Прибуток за звітний період х ш.

Власний капітал

Середня норма рентабельності фірми = (П1 + П2 + ПЗ...)п ^

(А1 + А2 + A3...)n

де А — балансова вартість активів з вирахуванням амортизації на кі-нець року;

П — чистий прибуток;n — число років.

За показником об'єму продажів:

Ефективність діяльності фірми = Об ем продажів ^ ю0.

Активи

Коефіцієнт оберненості оборотних активів = Об ем продажів х Ю0.

Оборотні активи

Коефіцієнт оберненості матеріально-виробничих запасів =

Об'єм продажів

=          :           :           х 100.

Матеріально - виробничі запаси

, . D-    к          Об'єм продажів

2.4. Рівень організації виробництва =         х 100.

Число зайнятих

Показники конкурентноздатності (К) фірми:

_ л т.   Об'єм продажів

К =      :           — х 100.

Нереалізована продукція

Об' єм продажів

К =      х 100.

Дебіторська заборгованість

Відсоток навантаження виробничих можливостей.

Портфель замовлень.

Об'єм і напрями капіталовкладень.

Зростання маси і норми прибутку фірми.

Динаміка продажів у вартісному та кількісному виразі.4. Показники фінансового стану (ФС) фірми:

Ріст частки капіталізованого прибутку в загальному об'ємі акціо-нерного капіталу, що використовується.

л т лч/^ Власний капітал , пп

ФС =   х 100

Підсумок балансу

4.3. ФС =

Власний капіталРеальний основний капітал

4 4 ф£ = Боргова заборгованістьВласний капітал

Коефіцієнт самофінансування поточних капіталовкладень =

Прибуток від капіталовкладення 1 „„„,

=           х 100%.

Основний капітал

. , т. ,. .            Оборотні активи

Коефіцієнт покриття =          :           >1.

Короткострокова заборгованість

л і т/- л. • • •    • г        • Готівка + Цінні папери

Коефіцієнт ліквідності оборотних активів =            —:       £—

Оборотні активи

Коефіцієнт покриття короткострокової заборгованості ліквіднимиГотівка + Цінні папери + Дебіторська заборгованість

засобами =

Оборотні активи

Зниження цього показника означає зниження платоспроможностіфірми.