І. Економічний зміст МГК

В законодавстві України існує положення «Про форму зовнішньо-економічних договорів (контрактів)». Виходячи з цього можна говори-ти про такі поняття, що є синонімами:

Зовнішньоекономічний договір.

Зовнішньоекономічний контракт.

Міжнародний господарський контракт.

Економічний зміст МГК полягає в розкритті їх суті та принципів

дій.

МГК — це документальне погодження волі 2-х або декількохсуб'єктів з метою виникнення, зміни та припинення взаємних зв язків.

МГК — це правовий документ, що фіксує права та обов'язки пар-тнерів по здійсненню спільної зовнішньоекономічної операції.

МГК є безпосередньою формою реалізації ЗЕД. Оскільки ЗЕД іс-нує як загальна система зв'язків з міжнародними партнерами, то час-тиною ЗЕД виступає МГК.

Здійснення ЗЕД базується на певних принципах (див. Розділ II).Вони обов'язкові і при реалізації МГК. Але останнім властива своя си-стема принципів, яка має враховуватися сторонами МГК.Принципи складання та здійснення МГК:1. Принцип свободи. Означає:

свобода вибору партнера по ЗЕД;

свобода вибору форми МГК;

свобода участі у ЗЕД;

свобода у розробці змісту МГК;

свобода вибору способу укладання МГК;

свобода у прийнятті рішення про припинення дії контракту.

Принцип рівності (рівноправності) сторін МГК. Означає:

партнери по МГК рівні перед законом;

партнери по МГК мають однакові права та обов'язки;

партнери по МГК мають рівні обов'язки перед державою (зако-нодавчою, виконавчою, судовою гілками влади).

Принцип взаємної відповідальності означає, що партнери несутьвзаємну відповідальність за виконання статей контракту.

Принцип обов'язкового виконання статей МГК.

Принцип погодження МГК з нормами міжнародного економічногоправа. Вони діють, наприклад, на основі положень Інкотермс 2000.

Принцип врахування вимог національного законодавства прискладанні сторонами МГК.

Порядок укладення МГК. Основні етапи:

Попередні переговори сторін з приводу можливостей укладенняМГК. На цьому етапі сторони домовляються про взаємні пропозиціїщодо предмету контракту (кількісні та якісні параметри, ціна, термінпоставки товарів, надання послуг).

Погодження волі партнерів з приводу укладення взаємного до-говору. Тут уточнюються конкретні пропозиції сторін, які потім зна-ходять вираз у статтях контракту.

Вибір сторонами часу і місця укладення МГК.

Формування та взаємна передача сторонами письмових пропо-зицій щодо укладення МГК.

Сторони направляють одна одній взаємні письмові повідом-лення про прийняття пропозицій укласти МГК.

VL Розробка попереднього варіанту МГК.

VH. Відкликання письмової пропозиції укладання МГК — припи-нення стосунків сторін щодо укладання МГК.

VHL Виконання процедури остаточного укладання МГК — сто-рони підписують екземпляри МГК (мінімум два) та ставлять на нихвідповідні печатки. З цього моменту МГК має юридичну силу.