II. Класифікація МГК

Існують два головних підходи до класифікації МГК:

Типізація МГК.

Види МГК.

Основними ознаками типізації МГК є те, що:

типи МГК можуть бути застосовані для характеристики одного МГК;

МГК, як правило, характеризуються за типовими ознаками попа-рно, на основі концентрації в них протилежного змісту.

Основні критерії поділу МГК на типи:

Виділення суб'єктів МГК.

Фіксуються принципи функціонування МГК.

Характеризуються функції МГК.

Фіксується час дії МГК.

Фіксується мета та завдання МГК.

Розрізняються типи МГК по структурі.Основні типи МГК:

1. Односторонні МГК — одна сторона бере на себе певні обов'яз-ки, а інша приймає права, наприклад, якщо раніше був укладений кон-тракт по кредиту між А і В.

2. Двосторонні МГК — набуття сторонами взаємних прав та

обов'язків.

Обтяжливі МГК — передбачають відшкодування, а саме: сто-рона, яка отримує вигоду повинна її відшкодовувати.

Благодійні МГК — передбачають ситуацію, коли сторона, набу-ваючи вигоду, її не відшкодовує. Ці контракти ще називають спонсор-ськими.

Формальні МГК — передбачають дотримання сторонами всіхформальностей відповідно до вимог міжнародного економічного правата національного законодавства.

Реальні МГК — передбачають безпосередню передачу товарів,надання послуг, передачу ТСД без дотримання всіх формальностей.Але після реалізації зовнішньоекономічної операції, сторони зо-бов'язані оформити документи.

Консенсуальні МГК — передбачають погодження волі сторін наоснові дотримання ними лише основних вимог міжнародного еконо-мічного права та національного законодавства.

Комутативні МГК — означають, що сторонам насамперед щедо укладання МГК відомі їх зобов'язання. Ідеться про скорочення ета-пів укладання контракту (наприклад, сторони А і В мають тривалі сто-сунки, і раніше вже уклали МГК про спеціалізацію виробництва).

Алеаторні МГК — ризиковані господарські договори, що розра-ховані на щастя, на вдачу, їх ще називають «контрактами честі». Вониозначають, що їх виконання відбувається за умов відсутності докумен-тального забезпечення зовнішньоекономічних операцій. Такі контрак-ти здійснюються на основі усного погодження прав та обов'язків сто-рін, які здійснюються факсом, телексом, телефоном, електронноюпоштою. Передбачають дотримання принципу чесності, іміджу фірми.Мають місце у контрактах між солідними фірмами.

Іменні МГК — це такі контракти, в яких чітко вказані коорди-нати сторін, а саме:

юридичні назви сторін;

адреси сторін;

рахунки сторін.

Безіменні МГК — це такі контракти, в яких не вказуються ко-ординати сторін.

Схема безіменного МГК:

Складні МГК — це контракти, які передбачають проведеннядекількох зовнішньоекономічних операцій. Наприклад, предметомскладного МГК може бути:

імпорт обладнання;

надання послуг по монтажу цього обладнання;

післягарантійне обслуговування даного обладнання;

підготовка кадрів, які будуть експлуатувати це обладнання.

Одноразові МГК передбачають проведення однієї, разової зов-нішньоекономічної операції. Наприклад, МГК про спорудження інвес-тиційного об'єкта.

Тривалі МГК передбачають здійснення зовнішньоекономічноїоперації протягом тривалого проміжку часу. В цей період (5-10 років)дані операції постійно повторюються.

Індивідуальні МГК передбачають, що їх здійснюють два суб'єк-

ти ЗЕД.

Колективні МГК передбачають, що їх здійснюють декількасуб'єктів ЗЕД.

Загальні МГК передбачають визначення в якості предметастратегічної мети зовнішньоекономічного договору. Наприклад, конт-ракт про створення СП.

Часткові (тактичні) МГК передбачають реалізацію поточнихзавдань в межах загального МГК. Часткові контракти, як правило, по-даються в одному пакеті з загальними контрактами.

СКЛАДНИМ

МГК

Е ЗЕО

МГК

(післягарантійнеобслуговування)

Попередні МГК — це такі контракти, які розробляються в ме-жах відповідного етапу укладання МГК. Попередні МГК не маютьюридичної сили.

Основні МГК — це такі контракти, які підписуються сторонамиі мають юридичну силу.

Абстрактні МГК передбачають фіксацію в якості предмета на-міри сторін.

Каузальні МГК передбачають чітку фіксацію предмета, прав таобов'язків сторін.

Головні МГК передбачають визначення основного предмета, метиконтракту. Наприклад, основна мета контракту — експорт товару.

Другорядні МГК передбачають визначення в якості предметаконкретні завдання, що підпорядковані реалізації мети головного кон-тракту. Наприклад, контракт про перевізника вантажу даного товару.Головні і другорядні контракти взаємопов'язані.

Типові МГК — це такі контракти, в яких в повній мірі врахову-ються вимоги міжнародного контрактного права. Наприклад, типистандартних контрактів, а саме:

МГК про купівлю-продаж товарів;

МГК про бартерні операції;

МГК про агентські операції.

МГК

Подаються у положенні «Про форму зовнішньоекономічних дого-ворів (контрактів)». (Див. Додаток № 1).

Це Положення розроблено Міністерством зовнішньоекономічнихзв'язків і торгівлі України і затверджено Міністерством юстиціїУкраїни 10.10.1995 року.