IV. Структура МГК

Структура МГК складається з наступних статей.І. Преамбула включає:

Назва МГК.

Реєстраційний номер МГК.

Місце та дата укладання МГК.

Визначення сторін, що домовляються в тексті МГК, в тому числі:

Повна юридична назва сторін.

Місцезнаходження сторін.

Найменування сторін в тексті контракту:

Продавець.

Покупець.

Предмет контракту включає:

Найменування предмету зовнішньоекономічної операції.

Загальна характеристика предмету контракту.

Кількісні і якісні параметри предмету контракту. До п. 3 нада-ються специфікації.

Базові умови поставок товару.

Базові умови поставок товару передбачають вибір партнерами од-нієї з умов поставок товарів, що зафіксовані у міжнародних правилахпо інтерпретації торгових термінів (Інкотермс).

Суть Інкотермс полягає у визначенні можливих умов поставок то-варів від експортера до імпортера.

Всі умови Інкотермс згруповані у 13 пунктів. Останній їх уточне-ний зміст зафіксовано Міжнародною Торгівельною Палатою в Інкот-ремс 2000.

Всі мови Інкотермс поділяються на 4 групи:

I. Група «Відправлення».

1. EXW (Ex-works) франко-підприємство — означає, що продавецьвиконав свої зобов'язання по поставці товару тоді, коли він надав то-вар у розпорядження покупця безпосередньо на своїй території (завод,фабрика, склад).

Витрати по поставці товару несе покупець

II. Група «Основний фрахт не оплачено».

FCA (Free Carrier) франко-перевізник — означає, що продавецьвиконав свої обов'язки тоді, коли він передав товар, що пройшов ввіз-не митне очищення для експорту (М/0/Е), перевізнику у обраному по-купцем місці.

Експортна очистка повинна проводитись в регіональній митниці помісцю знаходження експортера. Йдеться про сплату митних податківна товар, що експортується.

Якщо митні податки не сплачуються по місцю знаходження експо-ртера, тоді на митному кордоні ставки митного податку сплачуютьсяподвійно. Ця норма не торкається іноземних суб'єктів ЗЕД.

FAS (Free Alongside Ship) вільний вздовж борту судна — озна-чає, що продавець виконав свої обов'язки тоді, коли товар розміщенийвздовж борту судна по вказаному порту відправлення.

Відповідно до умов Інкотермс 2000 продавець зобов'язаний на свійризик і свій власний рахунок отримати експортну ліцензію або іншіофіційні санкції та виконати там, де потрібно всі митні формальностінеобхідні для експорту товару.

М/Д — митні документи.

4. FOB (Free on Board) вільний на борту судна — означає, що про-давець виконав свої зобов'язання тоді, коли товар перейшов через по-ручні судна в погодженому порту відвантаження.

III. Група «Основний фрахт оплачено».

5. CFR (Cost and Freight) вартість і фрахт — означають, що прода-вець зобов'язаний оплатити витрати і фрахт необхідні для поставкитовару у погоджений порт призначення.

Ризик збільшення витрат викликаних подіями, що відбулися післяпоставки товару на борт судна переходить від продавця до покупця.

<2=

Витрати А +

М/0/Е Витрати В + страхуваннявід ризику (С/Р)