III. Система цін світового ринку

В сучасних умовах система цін світового ринку нараховує близько40 видів цін. Основні види цін на товари, що існують на світовому ри-нку:

Світова ціна країн-експортерів товару — це ціна на товар, якувстановлюють країни, що експортують переважну частку даного това-ру. Наприклад, країни ОПЕК.

Котировки на міжнародних товарних біржах — це світова ці-на на товар, яка встановлюється на міжнародних товарних біржах.

Аукціонна ціна — це світова ціна, яка встановлюється на між-народних аукціонах.

Регіональна ціна — це світова ціна, яка встановлюється в ме-жах окремих інтеграційних об'єднань. Наприклад, СС.

Оптова ціна — це світова ціна на товар, який реалізується кру-пними партіями.

Роздрібна ціна — це світова ціна на товар, який реалізуєтьсяневеликими партіями.

Монопольно висока ціна та монопольне низька ціна встанов-люється монополістами-виробниками, частка яких у загальному екс-порті даного товару перевищує 30 %.

Номінальна ціна — це світові ціни на товари, які публікуютьсяв прайс-листах.

Індикативні ціни — це орієнтовні ціни на товари, що реалізу-ються на світовому ринку.

Трансфертні ціни — це ціни, які встановлюються, як правило,ТНК та використовуються при здійсненні зовнішньоторговельнихоперацій міх їх структурними підрозділами, що розташовані в різнихчастинах світу.

Спеціалізовані ціни — це світові ціни на товари, що вироб-ляються на основі угод про міжнародну спеціалізацію і коопераціювиробництва.

Ціна продавця — це світова ціна на товар, що встановлюєтьсяпродавцем у його офіційних пропозиціях (офертах).

Ціна покупця (попиту) — це світова ціна на товар, яка пропо-нується покупцем при здійснені торгів (тендерів).

Клірингова ціна — це світові ціни на товари, розрахунки пояких здійснюються на основі клірингових угод.

Ковзька ціна — це світова ціна на товар на чітко визначенудату.

Ринкова ціна — це світова ціна на товар на даному світовомуринку.

Довідкова ціна — це світові ціни, що містяться в спеціалізо-ваних каталогах комерційної інформації.

Тверді ціни — це остаточні ціни, які фіксуються в міжнарод-них господарських контрактах.

Світові ціни з наступною фіксацією — це ціни на товари, яківстановлюються у зазначені в МГК терміни на основі погодженихджерел.

Ціни фактичних угод — це ціни на товари, які фіксуються ваналогічних МГК. Дані ціни є найбільш об'єктивним джерелом, кри-терієм для визначення рівня цін в МГК. Ідеться про аналогічні контра-кти, які були укладені протягом останнього року.

Статистична світова ціна — це ціни на товари, які фіксують-ся в статистичних довідниках, та відбивають тенденції їх змін протя-гом певного періоду.