IV. Знижки і надбавки у зовнішній торгівлі

магниевый скраб beletage

В сучасних умовах при здійснені зовнішньоторговельних операційвикористовується близько 40 різних знижок і надбавок.

Знижка — це зміна світової ціни на товар в сторону її зменшення.

Основні види знижок:

Загальна знижка з прейскурантної ціни товару становить 20-30 % від прейскурантної ціни товару.

Знижка за розмір партії товарів, що поставляється одноразово.При значному обсязі одноразової поставки товару ця знижка стано-вить 15-30 % від прейскурантної ціни.

.Кількісні знижки. Надаються в залежності від серійності та об-сягу замовлення при поставках масової продукції. Розмір-10-15 % відвартості угоди.

Бонусні знижки — це знижки за вірність покупця. Надаютьсяоптовим покупцям. Обумовлені обсягом продажу товарів протягомроку або кількох років. Становлять 7-10 % від вартості зовнішньотор-говельного обороту. Під зовнішньоторговельним оборотом розумієть-ся обсяг експорту/імпорту за 1 рік.

Сезонні знижки надаються при поставці продукції сезонногосільськогосподарського виробництва або товарів сезонного користу-вання (взуття, одяг). Становлять 8-20-50-60 % та більше.

Дилерська знижка надається посередницьким фірмам, конторам,дилерам та встановлюється на основі роздрібної ціни товару. Розмір:20-30 % від роздрібної ціни товару.

Знижка сконто:

знижка за розрахунки готівкою на момент передачі товару або това-росупроводжуючих документів (ТСД). Становить: 2-3 % від вартості угоди;

знижка, яка надається за попередню оплату товару, що постав-ляється. Становить: 3-5 % від вартості угоди.

Спеціальні знижки окремим постійним партнерам, які підтвер-дили довготривалу зацікавленість в товарах постачальників. Розмір: 5-8 % від вартості угоди.

Закриті знижки застосовуються:

за умов торгівлі в середині фірми;

в межах регіональних інтеграційних угруповань;

по спеціальним міжнародним угодам.

Знижка за поставки промислової сировини. Розмір: 3-5 % відвартості угоди.

Знижка, яка надається при купівлі машин та устаткування,що були в експлуатації. Розмір: до 50 % від первісної вартості товару.

Загальна сума всіх знижок може досягати 50-60 % від прейскуран-тної ціни товару, що реалізується на світовому ринку.

Надбавки при здійсненні зовнішньоторговельних операцій:

Надбавка — це зміна світової ціни на товар в сторону її збільшення.

Цінові надбавки, як правило, встановлюють за умов виконанняособливих вимог покупця. Основні умови:

Скорочення терміну поставки товару.

За покращення якості товарів, що підлягають експорту/імпорту.

За спеціальне виконання товарів, що підлягають експорту/імпор-ту. Йдеться про доповнення, що не змінюють суттєвих характеристиктоварів, але впливають на їх ціну.

За забезпечення особливих умов транспортування товару.

За забезпечення спеціального пакування товару.

За додаткове маркування товару.

Тощо.

Розмір цінової надбавки:

Нсц = К + Р

Нсц — надбавка світової ціни на товар;

К — витрати продавця, що пов'язані з виконанням особливих ви-мог покупця;

Р — прибуток продавця, який він отримає при виконанні вимог по-купця.