VII. Міжнародні кредити

магниевый скраб beletage

Міжнародні кредити (МК) — це відносини між суб'єктами ЗЕД зприводу надання і використання та повернення позики.Основні принципи міжнародних кредитних відносин:

повернення;

терміновість;

платність;

забезпеченість;

цільовий характер.

Види міжнародних кредитів по критерію часу:

надкороткострокові: надаються на термін від 12 годин до 1 доби,кількох днів, місяць;

короткострокові: до 1 року, але в окремих випадках до 3 років;

середньострокові: 5-7 років;

довгострокові: більше 7 років.Основні форми міжнародних кредитів:

товарна форма (на неї припадає 90 % всього обсягу МК);

грошова форма (надання кредитів в основному у ВКВ).Процентні ставки міжнародних кредитів:

Товарна форма МК: повні ставки = 8-12 % на рік;пільгові ставки = 0,5-4 % на рік.

Грошова форма МК: повні ставки = 12-18 % на рік;пільгові ставки = 4-7 % на рік.

Суб'єкти міжнародних кредитних відносин:

держава,

фірми,

банки,

державні установи,

міжнародні валютно-фінансові організації.

В залежності від цього виділяють наступні форми кредиту:

Міжнародний державний кредит.

Фірмовий кредит.

Банківський кредит.

Кредит держаних установ.

Кредит міжнародних валютно-фінансових організацій.Найбільш поширені 2 та 3 форми МК.

І. Міжнародний фірмовий (комерційний) кредит означає, щопродавець надає позику у товарній формі покупцеві або покупець ава-нсує йому поставку товарів у майбутньому.

Серед форм фірмового кредиту виділяють:

а)         Вексельний кредит (ВК).

б)         Аванс покупця.

Розглянемо зміст ВК.

Вексель — це зобов'язання про безумовну сплату боргу це прос-тий вексель).

Перепаяний вексель (тратта) виписується і підписується кредито-ром (трасантом) і означає наказ боржнику (трасату) пр° сплату у вка-заний термін зазначеної суми третій особі (ремітенту). Вексельнийкредит виставляється експортером імпортеру у вигляді переказноговекселя (тратти). Імпортер його повинен оплатити після отримання то-вару або ТСД.

Схема вексельного кредиту:

МГК

де е — експортер;і — імпортер;т — товар;

п/в — переказний вексель.Умови вексельного кредиту:

1. Надається у товарній формі.

Надається терміном на 3-7 років.

Надається під експорт машин/обладнання.II. 1. Надається у товарній формі.

Надається під експорт сировини/матеріалів.

Термін дії до 1 року.

Розглянемо другу форму фірмового кредиту — аванс покупця.Аванс покупця означає, що імпортер кредитує продавця.Умови авансу покупця:

Грошова форма кредиту (ВКВ).

Обсяг авансу покупця 10-5 % від вартості контракту.

Надається під майбутні поставки машин/обладнання.

Термін 3-7 років.

Недоліки фірмового кредиту:

збільшується ризик комерційної і фінансової діяльності;

погіршується баланс;

пов'язуються обігові засоби кредитора;

зменшується платоспроможність суб'єктів ЗЕД.

Факторинг — це форма короткострокового міжнародного кре-диту під експорт товарів.

Умови факторингу:

Грошова форма.

Термін до 120 днів.

Обсяг 70-90 % вартості контракту.

Процент за кредит 3-5 %.

Банківський кредит.

Форфетування — це міжнародний кредит, який надається банкомпід експорт товарів шляхом купівлі векселів та інших боргових зо-бов'язань.

Умови форфетування:

Грошова форма.

Термін — 5-7 років.

Надається під експорт машин/обладнання.

Банк-форфетор купує векселі за умови відрахування певноговідсотку від номінальної вартості векселя. Це відрахування є дисконт.

Дисконт — це різниця між номіналом цінного паперу та його рин-ковим курсом.

Розмір дисконту залежить від:

платоспроможності імпортера;

терміну надання кредиту;

ставки проценту за кредит у валюті, яка існує в цей час на дано-му валютному ринку.

Короткостроковий банківський кредит.Умови:

Грошова форма.

Термін 1-3 роки.

Надається, як правило, під експорт сировини/матеріалів.

Надається під заставу.

Надається під комерційні ТСД.

Надається під фінансові ТСД.

Міжнародний акцептний кредит банку.

Міжнародний акцептний кредит банку — це короткостроковийкредит, який означає, що експортер виставляє вексель банку на суму вмежах кредитного ліміту. Банк акцептує вексель, тобто дає згоду найого оплату. Тим самим банк може купувати вексель експортера завідрахуванням дисконту.

Умови акцептного кредиту:

Грошова форма.

Платіжні документи акцептуються банком (наприклад, вексельакцептований).

Термін 1-3 роки.

Ставка 12-18%.

Надається під експорт сировини/матеріалів, товарів широкоговжитку.

Міжнародний акцептно-рамбурсний кредит.

Міжнародний акцептно-рамбурсний кредит передбачає, що банквиставляє безвідкличний акредитив на банк експортера, який повиненакцептувати переказні векселі та оплатити їх в зазначений термін.

Умови акцептно-рамбурсного кредиту:

кредит надається у грошовій формі;

кредит надається під експорт товарів;

кредит надається під заставу ТСД;

кредит надається на термін 1-3 роки як короткостроковий кре-дит і до 5 років як середньостроковий кредит.

Експортер надає ТСД до свого банку.

Банк-кредитор відкриває акредитив на ім'я експортера в банкуекспортера.

Експортер виставляє трату на банк експортера.

Банк експортера акцептує вексель.

Банк експортера купує вексель.

Після отримання грошей від імпортера та вичерпання термінудії кредиту експортер:

повертає кредит і відсотки за нього банку-кредитору;

сплачує ставку акцептної комісії банку експортера;

купує свій переказний вексель по номінальній ціні, що означаєповернення кредиту та отримання дисконту банком експортером.

Довгострокові кредити банків.

Умови:

Термін дії більше 5-7 років.

Надається під купівлю машин/обладнання.

Грошова форма кредиту.

Сума кредиту, як правило, становить 85% від вартості контракту.

15% від вартості контракту, що залишилися непрокредитовани-ми повинні бути сплачені покупцем продавцеві готівкою.

Розділ VII

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯСУБ'ЄКТІВ ЗЕД

Зміст та показники зовнішньої торгівлі.

Основні форми та методи здійснення зовнішньої тор-гівлі суб'єктами ЗЕД.

Регулювання зовнішньоторговельних операцій.