І. Зміст та показники зовнішньої торгівлі

магниевый скраб beletage

Зовнішня торгівля (ЗТ) є основним напрямом господарської діяль-ності суб'єктів ЗЕД. Зовнішньоторговельні операції складають 80%всіх операцій, які включають ЗЕД суб'єктів світового господарства. Цеозначає, що у зовнішній торгівлі, насамперед, і розкривається голо-вний зміст господарської діяльності суб'єктів ЗЕД.

Зовнішня торгівля — це відносини між суб'єктами ЗЕД з приводукупівлі-продажу товарів, капіталу, робочої сили та послуг. Конкретнийзміст зовнішньої торгівлі знаходить свій прояв у діяльності різнихсуб'єктів світового господарства.

По критерію суб 'єктів, що здійснюють зовнішньоторговельні опе-рації можна виділити:

Зовнішня торгівля держави — це сукупність експортно-імпортних операцій окремої країни.

Зовнішня торгівля окремих суб'єктів ЗЕД — це сукупність екс-портно-імпортних операцій, що здійснюється кожною з них окремо.

Зовнішня торгівля ЗЕД характеризується такими показниками:

1. По критерію обсягу зовнішньої торгівлі суб 'єктів ЗЕД виділяють:

Експорт суб'єктів ЗЕД — це продаж товарів іноземнимсуб'єктам ЗЕД та їх переміщення через митний кордон країни — міс-цезнаходження суб'єкта ЗЕД (експортера).

Реекспорт суб'єктів ЗЕД — це продаж іноземним суб'єктамЗЕД та вивіз за межі країни товарів, які раніше були ввезені на її тери-торію.

Імпорт суб'єктів ЗЕД — це купівля товарів у іноземнихсуб'єктів ЗЕД та їх введення на територію країни, включаючи закупкутоварів, які призначаються для особистого споживання національнимиорганізаціями та відомствами, що знаходяться за кордоном.

Реімпорт суб'єктів ЗЕД — це імпорт товарів, які раніше виво-зилися із країни і не підлягали переробці.

Зовнішньоторговельний оборот суб'єктів ЗЕД — це обсяг їх екс-портно-імпортних угод за певний проміжок часу (як правило один рік).

Фізичний обсяг зовнішньої торгівлі суб'єктів ЗЕД — це оцінкаїх експортно-імпортних угод у постійних цінах певного проміжку ча-су, як правило за певний рік.

Генеральна торгівля суб'єктів ЗЕД — це обсяг їх зовнішньо-торговельного обороту 3 урахуванням вартості транзитних товарів.Цей показник, наприклад, характеризує зовнішню торгівлю державияк суб'єкта

Спеціальна торгівля суб'єктів ЗЕД — це чистий зовнішньото-рговельний оборот, тобто продукція, яка остаточно була експортованаабо імпортована із країни.

По критерію структури виділяють такі показники ЗТ:

Товарна структура зовнішньої торгівлі суб'єктів ЗЕД — церозподіл обсягу експорту на імпорт по основним товарним позиціям.Останні, наприклад, відображені в Єдиному митному тарифі України,де вказані всі товари, які підлягають експорту чи імпорту в нашій дер-жаві.

Географічна структура зовнішньої торгівлі суб'єктів ЗЕД —це розподіл їх експорту та імпорту п0 окремими країнам, групам країн,регіонам світу,

Інституціональна структура зовнішньої торгівлі суб'єктівЗЕД — це розподіл зовнішньої торгівлі по суб'єктах та методах здійс-нення експортно-імпортних операцій.

По критерію динаміки зовнішньої торгівлі суб'єктів ЗЕД виді-ляють такі показники:

Темпи росту експорту суб'єктів ЗЕД.

Темпи росту імпорту суб'єктів ЗЕД.

Темпи росту зовнішньоторговельного обороту.

Темпи приросту експорту.

Темпи приросту імпорту.

Темпи приросту зовнішньоторговельного обороту.

По критерію результативності зовнішньої торгівлі суб 'єктівЗЕД виділяють такі показники:

4.1. Сальдо торговельного балансу суб'єктів ЗЕД — це співвідно-шення вартості експорту і імпорту товарів за певний проміжок часу(як правило за місяць, квартал, рік). Конкретна величина сальдо торго-вельного балансу суб'єктів ЗЕД становить різницю між вартістю їхекспорту і імпорту.

Е - І = Сальдо

В зв'язку з цим виділяють:

позитивне сальдо торговельного балансу суб'єктів ЗЕД. Цеозначає, що вартість експорту перевищує вартість імпорту;

негативне сальдо торговельного балансу суб'єктів ЗЕД — вар-тість імпорту перевищує вартість експорту

Сальдо балансу послуг суб 'єктів ЗЕД — це різниця між вартіс-тю послуг, які надають суб'єкти ЗЕД і вартістю послуг, які вони отри-мують. Цей показник також має:

позитивне сальдо — вартість експорту послуг більше вартостіімпорту послуг;

негативне сальдо — вартість імпорту послуг більше вартостіекспорту послуг.

Умови зовнішньої торгівлі суб'єктів ЗЕД. Цей показник розра-ховується як індекс умов торгівлі по таким формулам:

ІУМ.ЗТІ = І серед.цін Еі / І серед.цін Іі,

де ІумЗТі — індекс умов ЗТ у і-му році:

чисельник — індекс середніх цін експорту у і-му році;

знаменник — індекс середніх цін імпорту у і-му році.

Якщо індекс умов зовнішньої торгівлі дорівнює 1, то дані умови незмінились, порівняно з попереднім роком.

Якщо частка менше 1, то умови зовнішньої торгівлі погіршились.Це означає, що товар продається дешевше, а купується по вищим ці-нам.

Якщо частка більше 1, то умови зовнішньої торгівлі покращились.Це означає, що товари продаються дорожче ніж купуються.

Показник умов експорту суб 'єктів ЗЕД — це індекс середніх цінекспорту. Розраховується по такій формулі:

І серед.цін Еі = І серед.цін Еі / І серед.цін Еб,

де чисельник — індекс середніх цін експорту в і-му році;

знаменник — індекс середніх цін експорту в базисному році.

Якщо частка дорівнює 1, то умови експорту суб'єктів ЗЕД не змі-нились.

Якщо частка менше 1, то умови експорту суб'єктів ЗЕД погірши-лись. Це означає, що товари продаються по нижчим цінам у даномуроці порівняно з попереднім роком.

Якщо частка більше 1, то умови експорту суб'єктів ЗЕД покращи-лись. Це означає, що в даному році товари експортуються суб'єктамиЗЕД по вищим цінам ніж у попередньому році.

Показник умов імпорту суб 'єктів ЗЕД. Розраховується по формулі:

Індекс С.Ц. 1(2009 p.) = І С.ц. ІІ / І С.Ц. ІІ,

де чисельник  Індекс середніх цін ІМПОРТУ в І-му році; знаменник —

індекс середніх цін імпорту у базисному році.

Якщо частка дорівнює 1. то умови імпорту суб'єктів ЗЕД не зміни-лись.

Якщо частка більше 1, то умови імпорту суб'єктів ЗЕД погірши-лись. Це означає, що суб'єкти ЗЕД імпортують товари в даному році,по вищим цінам ніж у попередньому.

Якщо частка менше 1, то умови імпорту суб'єктів ЗЕД покращи-лись. Це означає, що суб'єкти ЗЕД імпортують товари в даному роціпо нижчим цінам ніж у попередньому році.

Таким чином ми розглянули зміст та основні показники зовнішньоїторгівлі суб'єктів ЗЕД,