lll. Форми реалізації' НТЗ на світовому ринку

магниевый скраб beletage

Передача, продаж, надання по ліцензії промислової власності.Ліцензійна угода — зовнішньоторговельна угода, за якою одна із сто-рін (ліцензіар) пропонує іншій стороні (ліцензіагу) дозвіл на викорис-тання об'єкта ліцензії.

Надання ноу-хау, тобто технологічного досвіду. Це передача по-вністю або частково конфіденційних знань технологічного, економічно-го, адміністративного, фінансового характеру. Різниця між ліцензією таноу-хау полягає в тому, що перша — патентується, а остання — ні.

Надання технологічних знань, необхідних для придбання, мон-тажу та використання машин, обладнання, напівфабрикатів та матері-алів, отриманих шляхом купівлі, оренди, лізингу тощо.

Науково-технологічне промислове співробітництво у зв'язку зексплуатацією машин, обладнання, напівфабрикатів, матеріалів.

Надання          інжинірингових послуг, а саме:

Консультації.

Послуги.

Технічний контроль.

Консультації, технологічно визначені в часі.

Проектування нової технології.

Технічне сприяння при проведенні спеціальних робіт.

Проведення випробувань та перевірка обладнання:

переробка сировини замовника із використанням оригінальноїтехнології;

передача технології в межах науково-технічної та виробничоїкооперації.

Передача технології в межах інвестиційного співробітництва(машини, обладнання, монтажні роботи, консультації навчання спеці-алістів, технологічні лінії).

Науково-технічна кооперація.

Спільна розробка науково-технічних тем.

Виконання науково-технічних робіт на замовлення.

Міжнародні науково-виробничі об'єднання.

Міжнародні лабораторії та центри.

Міжнародні науково-технічні інститути.

Передача науково-технічної інформації (конференції, симпозіу-ми, виставки, ярмарки).

Підготовка кадрів.

Найом вчених, спеціалістів.

Час впровадження окремих наукових результатів у виробництвоназивається лагом.

Цей лаг для окремих винаходів, наприклад, такий :

фотографія — 112 років;

електрика — 80 років;

телебачення — 12 років;

транзистори — 5 років;

інтегральні схеми — 3 роки.

Сучасний стан по окремим країнам часового лагу (наука виробництво):

Японія — 2-3,5 роки;

США — 5-7 років;

Німеччина — 5-10 років;

Франція — 8-10 років.

Торгівля ліцензіями. Питома вага економічно розвинених країн насвітовому ринку ліцензій:

90% експорту;

85% імпорту.

Лідером є США, на які припадає 2/3 всього продажу ліцензій. До-хід від продажів ліцензій складає:

США — 11-12 млрд. дол.;

Англія — 1 млрд. дол.;

Італія — 1,2 млрд. дол.;

Німеччина — 0,8 млрд. дол.;

Франція — 0,6 млрд. дол.;

Японія — 1,3 млрд. дол.

Лідером по імпорту ліцензій є Японія (2 тис. ліцензій в рік).Темпи зростання світового обороту ліцензій:

1960-1980 роки — більше 12разів;

1980-2000 роки — більше 10 разів.

Ціна на ліцензію повинна покрити витрати покупця.1. Ціна на науково-технічну продукцію:

а)         Ц л.дог. = _ П х К, де:

Ц л.дог. — ціна ліцензії договірна;П — прибуток;

К — частка (%) власника розробки.

б)         Ц л.дог. = Е х К, де:

Е — ефект від реалізації науково-технічної продукції.

в)         Ц л.дог. = с нтп + (Р X 3)/100, де:

С нтп — собівартість науково-технічної продукції;Р — рентабельність у %;З — затрати на науково-технічну продукцію.

2. Ціна ліцензії.

R = ((10/30)/100) X (A/Z X 100), де:

R — розмір роялті. Роялті — це процент, який отримує ліцензіарпродажу ліцензії;

А — додатковий прибуток від ліцензії, який очікується від одиниціпродукції;

Z — світова ціна одиниці ліцензованої продукції.Або

Rs= (R/S) х 100, де:

RS — ставка роялті;К — річна сума роялті;

S — річна вартість чистих продажів за мінусом податків.Ціна ліцензії:

Ср = ZVi X Zj X р, де:

Ср — ціна ліцензії;VI — об'єм продукції і-року;ZI — ціна одиниці продукції і-року;Р — розмір роялті у %.

Особливості міжнародного продажу ліцензій та ноу-хау.

Відмінність ліцензій від ноу-хау:

а)         об'єкт ліцензійних операцій — винаходи, науково-технічний до-свід;

б)         зацікавленість ліцензіара полягає в збільшенні володіння ринком;

в)         немає повного відчуження товару від виробника (зберігаєтьсятитул власності);

г)         передача прав на господарювання (ліцензіар отримує технологі-чну ренту).

Види ліцензійних угод:

проста — право продавати ліцензію іншим особам, самостійновикористовувати;

виключна — виключне право на використання патенту ліцензіа-том та ліцензіаром;

повна — повна передача прав на винахід на певний проміжокчасу ліцензіату.

Доцільність продажу ліцензій (технологій):

великий об'єм внутрішнього ринку;

неможливість використання в своїй країні;

неможливість експорту продукції, виготовленої на цій технології.

Доцільність купівлі ліцензій:

передбачається висока конкурентоспроможність товару, що бу-де випускатися;

отримання додаткового прибутку від реалізації товару.

Терміни ліцензійних угод:

3-7 років — для безпатентної ліцензії (більші капітальні затрати,більший термін освоєння);

5-7 років — для патентної ліцензії (менший термін моральногостаріння (електроніки, приладобудування);

7-10 років — для безкоштовних ліцензій (більші капітальнівкладення, термін освоєння продукції — більше 2 років);

8 та більше років — патентні ліцензії (залежність від терміну діїпатенту).

Види оплати ліцензійних угод:

Роялті — періодичні процентні відрахування (частка собівартос-ті), які становлять 2-10%, а частіше — 3-5%. Справедливі роялті вста-новлюються на основі статистичних даних. Роялті в окремих галузях:

фармацевтична промисловість — 10-15%;

хімічна — 2-5%;

товари народного споживання — 2-3%.

Участь ліцензіара в прибутку ліцензіата:

20-30% — по виключній ліцензії;

до 10% — по простій та повній ліцензії.

Паушальний платіж — виплата ліцензіару твердо фіксованоїсуми в 2-3 прийоми. Наприклад, 50% — після підписання договору,40% — після поставки обладнання та технології (документації), 10%— після пуску обладнання. Чисті паушальні платежі є рідким явищем.Частіше використовується комбінована оплата: 10-13% — паушальнаоплата, залишок — по роялті.

Початкова оплата готівкою (10-50% ліцензій).

Передача цінних паперів (акцій, облігацій) — 15% ліцензій.

Передача технічної документації як форма оплати (має місце вЯпонії).

Умови оплати ліцензій:

валюта оплати;

форма розрахунку;

порядок розрахунку;

база нарахувань обчислення вартості ліцензії;

дозвіл на оплату та переказ грошових сум;

податок оплати ліцензій лежить на ліцензіаті.

Розділ lX

ІНОЗЕМНЕ ІНВЕСТУВАННЯВ СИСТЕМІЗЕД

Зміст, види, форми та гарантії захисту іноземних інве-стицій.

Підприємства з іноземними інвестиціями.

Офшорні зони та їх використання суб'єктами ЗЕД.