І. Зміст, види, форми та гарантіїзахисту іноземних інвестицій

магниевый скраб beletage

Залучення та використання іноземних інвестицій є одним із основ-них напрямів господарської діяльності суб'єктів ЗЕД в умовах ринко-вої економіки.

Здійснення процесу інвестування в Україні відбувається на основівідповідного національного законодавства. Головним нормативно-правовим документом за допомогою якого здійснюється регулюванняіноземних інвестицій на території нашої країни є Закон України «Прорежим іноземного інвестування», який був прийнятий 19 березня1996 р. Цей закон визначає основний зміст, напрямок, використанняіноземних інвестицій в Україні.

Головне місце у законі відводиться аналізу іноземних інвестицій.

Іноземні інвестиції — це цінності, які мають бути вкладені інозе-мним інвестором в об'єкти інвестиційної діяльності з метою отриман-ня прибутку.

Суб 'єктами іноземного інвестування є:

Юридичні особи іншої держави.

Фізичні особи — іноземці, які не мають постійного місця про-живання в Україні.

Іноземні держави, групи країн.

Міжнародні, урядові і неурядові організації.

Види іноземних інвестицій:

Іноземна валюта — яка визначається конвертованою НБУ (ВКВ).

Валюта України — яка використовується при реінвестуванні воб'єкти первісного інвестування і інші об'єкти інвестування при умовісплати податку на прибуток. Це означає, що іноземний інвестор отри-мує прибуток в національній валюті (гривні) (від своєї іноземної інве-стиційної діяльності), може його використовувати для розширенняпідприємства, куди він вклав капітал, і в інші господарські об'єкти.

Рухоме і нерухоме майно.

Цінні папери (акції, облігації та ін.).

Права на частку власності (пай) в статутний фонд підприємства,що знаходить свій вираз у вільноконвертованій валюті.

Грошові вимоги і права гарантовані банками, які мають вартість у ВКВ.

Права інтелектуальної власності — це:

авторські;

права на винаходи;

корисні моделі виробництва;

промислові зразки;

товарні знаки;

«ноу-хау»,

вартість яких має вираз у ВКВ.

Права на здійснення господарської діяльності, в тому числі:

права на використання інвестицій;

використання природних ресурсів, вартість яких має вираз (ві-дображення) у ВКВ.

Інші цінності, які підтверджуються законодавством України.

Форми здійснення іноземних інвестицій;

Часткова участь у підприємствах, які створюються спільно зукраїнськими юридичними і фізичними особами.

Придбання частки діючих підприємств на території України.

Створення підприємств, філіалів, відокремлених відділів, якіповністю належать іноземним інвесторам.

Придбання іноземними інвесторами в повну власність діючихпідприємств.

Придбання рухомого і нерухомого майна (будинків, обладнання,тощо) — матеріальна форма або право власності на них через купівлюакцій, облігацій, інших паперів.

Придбання іноземними інвесторами самостійно або з допомогоюукраїнських фізичних чи юридичних осіб право на використання земліта природних ресурсів на території України.

Придбання іноземними інвесторами інших майнових прав.

В цілому іноземні інвестиції можуть вкладатися в будь-які господар-ські об'єкти інвестування, які не заборонені законодавством України.

При здійсненні іноземного інвестування згідно Закону України по-винна проводитися оцінка іноземних інвестицій. Це означає:

1 .Іноземні інвестиції та інвестиції оцінюються у ВКВ і валютіУкраїни (гривні), згідно угоди сторін на основі цін світового ринку.

2. Перерахунок сум інвестицій з ВКВ у валюту України здійснюєтьсяза офіційним курсом національної валюти, який визначається НБУ.

3. При реінвестиціях прибутку, доходу та інших коштів у валюті Украї-ни, внаслідок здійснення іноземних інвестицій, перерахування інвестицій-них сум проводиться за офіційним курсом валюти України, визначеним на-ціональним банком України на дату фактичного здійснення реінвестицій.

Державні гарантії захисту іноземних інвестицій:

Для всіх іноземних інвесторів на території України встановлю-ється національний режим інвестиційної діяльності. Це означає, що довсіх іноземних інвесторів застосовується національне законодавство вповному обсязі.

Для окремих суб'єктів підприємницької діяльності, які здійс-нюють інвестиційні проекти із залученням іноземного капіталу відпо-відно до державних програм можуть встановлювати пільговий режим.Проте треба відзначити, що в 1991р. введено певне обмеження пільг,що надаються іноземним інвесторам. Зокрема, це стосується оподат-кування їх діяльності на території України. Іноземні інвестори платятьподатки в повному обсязі, як і всі суб'єкти ЗЕД У країни.

При зміні законодавства України про іноземні інвестиції змі-нюються і гарантії їх захисту. Разом з тим за вимогою іноземного інве-стора протягом 10 років можуть застосовуватися гарантії захисту іно-земних інвестицій, які зафіксовані у Законі України: «Про режиміноземного інвестування».

Іноземні інвестиції України не підлягають націоналізації.

Іноземні інвестиції не можуть бути вилученими державнимиорганами, за винятком форс-мажорних умов.

Іноземні інвестори мають право на відшкодування збитків,включаючи упущену вигоду і моральну шкоду, нанесену внаслідок діїдержавних органів.

Відшкодування нанесених збитків іноземним інвесторам здійс-нюється на основі використання поточних ринкових цін.

Сума компенсації іноземним інвесторам виплачується у валюті, уякій були здійснені дані інвестиції або в іншій валюті по бажанню інвестора.

У випадку припинення інвестиційної діяльності іноземний інве-стор має право на повернення своїх інвестицій не пізніше шести міся-ців з дня його діяльності.

Іноземним інвесторам гарантується переведення їх доходів закордон, після сплати відповідних податків.

Гарантіями захисту користуються ті іноземні інвестори, які зареєс-тровані державою. Державна реєстрація іноземних інвестицій здійс-нюється місцевими державними адміністраціями протягом 3-х робо-чих днів. Не реєструються ті іноземні інвестиції, власники якихпорушують відповідне законодавство.