Вступ

Зовнішньоекономічна діяльність є одним із найважливіших напря-мів розвитку підприємництва. Завдяки їй забезпечується покриття по-треб країн світового співтовариства у сировині, матеріалах, паливі,енергоносіях, машинах, обладнанні та устаткуванні, товарах широкоговжитку, послугах. Разом з тим ЗЕД с суттєвим джерелом валютнихнадходжень до державного бюджету. В умовах ринкової економікиЗЕД виступає невід'ємним напрямом підприємництва багатьох вели-ких, середніх ти малих фірм, які функціонують у промисловості, сіль-ському господарстві, будівництві, зв'язку, на транспорті, у фінансовійсфері тощо. Цим обумовлено помітний інтерес до питань, пов'язанихзі здійсненням ЗЕД.

У пропонованому виданні розглядаються теоретичні та практичніаспекти ЗЕД. На основі аналізу положень міжнародного економічногоправа, національного законодавства України подана загальна характе-ристика нормативно-правового забезпечення ЗЕД, розкриваютьсяумови та логіка її розвитку. З урахуванням конкретних завдань суб'єк-тів ЗЕД в міжнародній сфері, викладаються питання про міжнароднігосподарські контракти, міжнародні розрахунки та міжнародні креди-ти, митне та валютне регулювання, страхування ЗЕД.

Особливе місце приділене розгляду проблем, пов'язаних із мето-дикою економічної ефективності основних напрямків зовнішньоеко-номічних зв'язків, в тому числі експортно-імпортних операцій, міжна-родної спеціалізації та кооперування виробництва, спільного підпри-ємництва.

Навчальний посібник є частиною авторської концепції викладукомплексу дисциплін, присвячених вивченню різних рівнів функціо-нування міжнародної економіки. Поруч із цим пропонований посібникмає й самостійне значення. Він містить узагальнений матеріал лекцій здисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність».

Розділі

ПРЕДМЕТ, МЕТОДОЛОГІЯІ СТРУКТУРА КУРСУ «ЗЕД»

ЗЕД в системі категорій міжнародної економіки.

Методологія аналізу ЗЕД.

Логічна схема розвитку ЗЕД в Україні.