III. Офшорні зонита їх використання суб'єктами ЗЕД

Поряд з використанням іноземних інвестицій на території Українисуб'єкти ЗЕД нашої країни мають можливість прибутковіше застосо-вувати свій капітал за кордоном. Цьому сприяє наявність та функціо-нування у світовому співробітництві офшорних зон.

Офшор — дослівно перекладається «за берегом».

Офшорні зони — це держава або території окремих країн, які на-дають податкові пільги для фірм, що не отримують там прибуток і нездійснюють на цих територіях господарську діяльність.

До основних офшорних зон відносяться: о.Кіпр, Мальта, Монако,Люксембург, Швейцарія, Ірландія, Греція та інші.

Головні пільги, які надаються в офшорних зонах:

Низька ставка податку на прибуток.

Спрощення процедури реєстрації.

Низька плата за реєстрацію фірми.

Відсутність валютних обмежень.

Митні пільги.

Спрощення фінансової звітності.

Охорона таємної особи власника компанії.

Все це приваблює в офшорні зони іноземних інвесторів, їх чисель-ність зараз складає декілька сотень тисяч. Активно використовуютьофшорні зони американські фірми, їх інвестиції в офшорних зонахскладають десятки млрд.дол.

Основні організаційні форми функціонування іноземних інвесто-рів в офшорних зонах:

1. Холдінгові компанії — це фірми, які володіють контрольним па-кетом акцій в інших компаніях і контролюють їх та отримують доход,який не оподатковується податком.

Інвестиційні компанії — це фонди, трасти, капітал яких вкладе-но в цінні папери та готівку. Отриманий ними доход не оподаткову-ється податком.

Банки, що здійснюють операції з євровалютами, єврооблігація-ми. Вони користуються податковими пільгами (Люксембург, Швейца-рія, Ірландія, Лондон, Нью-Йорк). Тут відсутні валютні обмеження.

Страхові компанії відкриваються для своїх потреб групамикомпаній, користуються низькими податковими ставками. Ця формапоширена на Бермудських островах.

Судноплавні компанії — надають транспортні послуги, низькіподатки. Розміщені на о. Кіпр, Сан-Марено.

Компанії з обробної промисловості. Низькі податки.

Таким чином, суб'єкти ЗЕД України можуть використовувати пе-реваги і основні форми вкладення свого капіталу в офшорних зонах,але для цього треба мати відповідні фінансові можливості і національ-не правове забезпечення.

Розділ X

ТРАНСПОРТНЕЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕД

Зміст та умови транспортного забезпечення ЗЕД.

Основні види транспортних перевезень.