II. Основні види транспортних перевезень

магниевый скраб beletage

Морські перевезення. На них припадає 60% обсягу вантажу, які пе-ревозяться між країнами світового співтовариства. При здійсненніморських перевезень виділяють:

І. Трампове судноплавство — це нерегулярні рейси морських суденбез чіткого розкладу, які здійснюються на основі угоди між судновла-сником і суб'єктом ЗЕД. Трампові судна перевозять:

масові вантажі (ліс, руду, вугілля, зерно);

генеральні вантажі — це упаковані та не упаковані товари, шту-чні вантажі (устаткування, хімікати, автомобілі);

готова промислова продукція;

напівфабрикати;

продукти харчування.

Трампове судноплавство здійснюється на основі укладання чарте-рних договорів, тобто договір (контракт) між власником транспортно-го судна і суб'єктом ЗЕД на перевезення вантажу.

Основна стаття чартерного договору — це оплата транспортнихзасобів найманого для перевезення вантажу або фрахт.

Фрахт — одна із форм оплати морських перевезень вантажу, паса-жирів або використання суден на протязі певного проміжку часу.

Фрахтування — угода про наймання судна для виконання рейсу чиряду рейсів або на обумовлений період часу. Види фрахтування суден:

Фрахтування на один рейс.

Фрахтування на послідовні рейси (тобто декілька рейсів).

Фрахтування по генеральному контракту означає здійсненняперевезення вантажу в певний проміжок часу.

Фрахтування на умовах «тайм-чартер» — це договір про орендусудна, який використовується в будь-яких напрямах суб'єктом ЗЕД.

Фрахтування на умовах «димайз-чартер» — це договір про оре-нду судна на певний проміжок часу, коли суб'єкт ЗЕД несе всі витратина його отримання.

Фрахтування на умовах «бербоут-чартер»- це оренда судна безекіпажу.

II. Лінійне судноплавство — це форма транспортних послуг, яказабезпечує регулярні перевезення між зазначеними портами генераль-них вантажів відповідно до розкладу.

Типи лінійного судноплавства:

Односторонній — обслуговується одним судновласником.

Спільний — обслуговується декількома компаніями на основіугод між ними.

Конференційний — обслуговується перевезення вантажу океан-ськими напрямами на основі угод конференцій судновласницькихкомпаній.

Правовим документом, що регулює лінійне судноплавство є ко-декс поведінки лінійних конференцій, який розроблений у 1974р. в ра-мках ООН. В ньому відмічаються права, обов'язки, тарифні ставки,калькуляція перевізної ціни.

Оплата за фрахт встановлюється в розмірі, як правило, в межах 3-5% від декларованої вартості вантажу, що перевозиться.

До переваг лінійного судноплавства відносяться:

Регулярність.

Отримання розкладу.

Стабільні ціни.

Перевезення спеціалізованого вантажу.

Широка мережа агентів.

Складські приміщення.

Навантаження і розвантаження товару.

При здійсненні морських перевезень використовується кононса-мент — це документ, який видає судновласник вантажовідправнику впідтвердження прийняття вантажу для перевезення морським шляхом.

В ньому містяться відомості:

1 Про назву судна.

Ім'я та адреса власника судна.

Назва порту навантаження та розвантаження товарів.

Про суму плати за фрахт.

Про місце оплати фрахту.

Та інші умови.

Кононсамент, як правило, складається із трьох оригіналів і трьохкопій.

До кононсаменту додаються наступні документи:

Маніфест. В ньому міститься опис партій вантажу.

Вантажний ордер. Видається капітану судна.

Розписка.

Акт повідомлення. Застосовується при пред'явленні претензій увипадку коли вантаж зазнав пошкоджень під час перевезення.

Види коносаменту:

1 .Кононсамент на ім'я названої особи або вантажоодержувача. Вцьому випадку тільки вказана особа одержує вантаж.

Кононсамент на пред 'явника. Вантаж одержує одержувач..

Прямий кононсамент, тобто не передбачає перевантаження товару.

Наскрізний (прохідний) кононсамент передбачає перевантажен-ня товару.

Ордерний кононсамент означає передачу прав третій собі.

Частковий кононсамент. Означає, що товар відправляють декі-льком покупцям, і він, відповідно, ділиться на декілька частин.

Контейнерні перевезення. Використовуються при перевезенні ге-неральних вантажів морським, залізничним, автомобільним транспор-том. Контейнерні перевезення вантажів здійснюється в спеціальнихметалевих контейнерах.

Переваги контейнерних перевезень:

Економія часу на навантаження і розвантаження товару.

Легко піддається складуванню.

Просте упакування.

Зменшення ризику втрат.

Збільшення ступеню безпеки перевезень.

Використання збірних контейнерів для перевезень декількохпартій вантажу.

Запобігання псуванню вантажу.

При перевезенні контейнерів морським транспортом використову-ються різні види останнього.

Залізничні перевезення. Це перевезення товарів по залізниці із краї-ни в країну. Основний документ, який використовується при залізнич-них перевезеннях є залізнична накладна.

Функції залізничної накладної:

Це угода про перевезення.

Це документ на розпорядження товаром.

Це документ, що підтверджує прийняття вантажу для переве-зення.

Залізничні перевезення регулюються міжнародними конвенціями.

Зокрема:

Європейські країни керуються конвенцією про міжнародні заліз-ничні перевезення (КОТИФ). Учасниками КО-ТИФ є 33 країни Євро-пи, Азії, Африки.

КОТИФ включає:

Умови перевезення вантажу.

Ставки платежів перевезень.

Терміни доставки вантажу.

Розмір відповідальності залізниці у випадку незбереження ван-тажу, що перевозиться.

Положення КОТИФ, II службові інструкції використовуютьсяпри перевезенні вантажу залізничним транспортом із України та вУкраїну.

Фрахтування — угода про наймання судна для виконання рейсу чиряду рейсів або на обумовлений період часу.

Основним документом, який використовується в автомобільномуперевезенні — це товаротранспортна накладна.

Її функції:

Це договір про перевезення.

Це товаророзпоряджувальний документ.

Це розписка.

Автомобільні перевезення регулюються конвенцією про договірміжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом.

Оплата автомобільних перевезень здійснюється відповідно до ав-томобільних тарифів. Вони встановлюються в розрахунку за переве-зення однієї тонни вантажу на певну відстань.

Автомобільні тарифи можуть також включати:

надбавки;

знижки;

встановлені суми автомобільних тарифів.

При здійсненні автомобільних перевезень поряд з автотранспорт-ною накладною використовуються такі документи:

Листи упакування.

Відвантажувальні специфікації.

Сертифікати якості.

Інші документи, які необхідно надати, згідно з національним за-конодавством країни при введенні товару на її митну територію абопри транзиті товару.

Повітряні перевезення — це перевезення вантажу між країнамиповітряним транспортом.

Основний документ в авіаперевезеннях — авіанакладна. Вона ви-конує функції:

Угоди про повітряне перевезення.

Товаророзпоряджувального документу.

Розписку         авіакомпаній про прийняття вантажу для перевезень.

Митної декларації.

Авіанакладна складається із трьох копій, які надаються відправ-никові, одержувачу, перевізнику, аеропорту, митниці, тощо. Плата заавіаперевезення розраховується по вазі в кілограмах. При цьому вагаокругляється до 0,5 кг у більшу сторону. До авіанакладної додаютьсятоваророзпоряджувальні документи (листи упакування, сертифікати таінші).

Розділ XI

МИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕД

Зміст, принципи, порядок та органи митного контролю.

Система митних податків та митних зборів.

Єдиний митний тариф України.