І. Зміст, принципи, порядокта органи митного контролю

Митне регулювання — це відносини, які виникають між держа-вою і суб'єктами ЗЕД з приводу умов перетинання національного кор-дону товарами, капіталами, послугами, робочою силою.

Митне регулювання — це погодження регулювання питань,пов'язаних із встановленням митних податків, митних зборів, а такожпроцедурами митного контролю, організацією діяльності митного ко-нтролю.

Існує 2 рівня митного регулювання в практиці ЗЕД країн світу:

Міжнародний рівень передбачає здійснення митного регулюван-ня шляхом прийняття та виконання рішень відповідних міжнароднихспеціалізованих організацій. Зокрема, ГАТТ/СОТ.

ГАТТ/СОТ здійснюють митне регулювання за допомогою:

встановлення основних міжнародних принципів митного регу-лювання.

фіксує норми операцій в країнах, що входять до її складу.

В сучасних умовах ГАТТ/СОТ регулює майже 90% експортно-імпортних операцій (зовнішньоторговельного обороту) країн світу.Для того щоб вступити в COT, треба мати рекомендації країн-членівCOT та окремих груп країн (інтеграційних об'єднань).

Національний рівень базується на відповідних актах національ-ного законодавства. В Україні це:

Митний кодекс України.

Закон України «Про єдиний митний тариф України».

Основні принципи митного регулювання в Україні:

Митну політику визначає BP.

Митне регулювання ЗЕД здійснюється лише на територіїУкраїни.

Митне регулювання ЗЕД здійснюється відповідно до законівУкраїни.

Митне регулювання передбачає оподаткування :

товарів, які ввозяться в Україну;

товарів, які вивозяться з України;

товарів, що транспортуються через територію України.

Ставки митного тарифу єдині для всіх суб'єктів ЗЕД і не зале-жать від:

форм власності суб'єктів ЗЕД;

форми організації діяльності суб'єктів ЗЕД;

територіального розміщення суб'єктів ЗЕД.

У В(с)ЕЗ встановлюється спеціальний митний контроль, якийпередбачає пільги для суб'єктів ЗЕД.

До принципів митного регулювання відносять митні правила,які включають:

оформлення декларації на товар, що перетинає митний кордоннашої країни;

обов'язкове стягнення митних податків та митних зборів;

надання митних пільг суб'єктам ЗЕД відповідно до національ-ного законодавства.

Введення в дію митних правил передбачає їх публікацію за 45днів до цього моменту. Органи митного контролю: ф Державна митнаслужба, її структура:

70 митниць;

230 митних переходів;

працює 20 тис. митників;

довжина митного кордону 8 тис. км.

Митний контроль здійснюється на території України і включає 3 стадії:

Заповнення митних документів суб'єктами ЗЕД (декларації). Вних фіксуються дані про товар, який підлягає експорту/імпорту.

Проведення митного огляду товару, що підлягає експорту/імпорту.

Отримання товару з митниці та сплата мита. Для того, щоб то-вар перетнув митний кордон, треба мати такі документи:

Дозвіл державних органів (реєстрація суб'єкта, надає йому правовиходу на зовнішній ринок).

Документи, що заповнюються на митниці.

Ліцензія на експорт/імпорт товару, якщо він підлягає ліцензуванню.

Документи, що свідчать про сплату митних податків.

Документи, що свідчать про сплату митних зборів.

Сертифікат походження товару.

Сертифікат якості товару.

Дозвіл санітарної служби.

Дозвіл екологічної служби.

Документи, що свідчать про сплату ПДВ.

Документи, що свідчать про сплату акцизних зборів.