IV. Основні положення валютного регулюваннята контролю, що діють в Україні

магниевый скраб beletage

На даний момент в Україні склалися наявні умови валютного регу-лювання. Вони, зокрема, передбачають регулювання валютного курсунаціональної грошової одиниці.

Встановлення та регулювання валютного курсу — одна з найважли-віших частин валютного регулювання і зовнішньоекономічної політики,оскільки відбиває міру втручання держави у ринкові відносини. Обміннийкурс валюти та його стабільність, передбачуваність його змін можутьстворювати додаткові витрати, або навпаки, переваги від зовнішньоеко-номічної діяльності і таким чином стимулювати або обмежувати її.

Валютний курс — це ціна грошової одиниці валюти, виражена угрошових одиницях іншої країни. Основними економічними фактора-ми, що впливають на валютний курс, є: стан платіжного балансу краї-ни, рівень процентних ставок, рівень інфляції, міграція короткочаснихкапіталів між країнами тощо.

Валютний коридор — встановлення максимального та мінімальногозначення курсу національної грошової одиниці відносно іноземних валют,в межах яких може змінюватися поточний обмінний курс на ринку.

Однак при фіксованому валютному курсі потрібно враховуватистан економіки країн — основних партнерів. Крім того, для підтриму-вання валютного коридору слід мати постійний гарантований рівеньвласних валютних резервів.

З метою визначення офіційного курсу гривні всі іноземні валюти роз-поділено на три групи, які описані у спеціальному Класифікаторі. Це:

вільно конвертовані валюти. Вони без обмежень обмінюютьсяна інші валюти і курси яких визначаються НБУ (долари США, канад-ські долари, японські ієни, англійські фунти стерлінгів, німецькі мар-ки, іспанські пезети, італійські ліри, французькі франки, естонськікрони, євро, СДР та ін.)

валюти з обмеженою конвертованістю, крос-курси яких визна-чаються НБУ (валюти окремих країн, що розвиваються, країн Центра-льної та Східної Європи, країн колишнього СРСР).

неконвертовані валюти, які не обмінюються на інші валюти, ку-рси яких не визначаються НБУ.

Офіційний курс української валюти до долара США визначаєтьсяНБУ на підставі результатів торгів на Українському міжбанківськомувалютному ринку.

Офіційний курс гривні до всіх інших валют першої групи Класифі-катора іноземних валют визначається через крос-курси Франкфуртсь-кої валютної біржі та Московської міжбанківської валютної біржі.

Офіційний курс української гривні до національних валют країнколишнього СРСР визначається через крос-курси Центрального банкуРосії при встановленні офіційного курсу рубля. Стосовно інших валютдругої групи курс української валюти визначається через крос-курси,що публікуються в «Finantial Times».

Офіційний курс української гривні використовується в усіх безготів-кових операціях купівлі та продажу іноземної валюти. В бухгалтерськомуобліку всіх операцій, здійснених в іноземній валюті, в розрахунках з бю-джетом, митницею, в ціноутворенні, статистичній звітності.

Важливою рисою валютного регулювання в Україні є організаціярозрахунків в іноземній валюті. Валюта України є єдиним законнимзасобом платежу на території України.

Всі надходження на користь резидентів в іноземній валюті з липня1997 р. не підлягали обов'язковому продажу на міжбанківському ва-лютному ринку України. З вересня 1998 р. введений обов'язковий 50%продаж валютної виручки експортерів.

Уповноважені банки зобов'язані купувати іноземну валюту на міжба-нківському валютному ринку України за дорученнями та за рахунок рези-дентів з метою забезпечення виконання зобов'язань резидентів.

У розрахунках між резидентами та нерезидентами в межах торго-вого обігу використовується як засіб платежу іноземна валюта. Такірозрахунки здійснюються тільки через уповноважені банки.

Нерезиденти-роботодавці здійснюють оплату праці резидентів ви-ключно у валюті України у готівковій або безготівковій формі. Здійс-нення розрахунків між резидентами та нерезидентами в межах торго-вого обігу у валюті України допускається лише за умови наявностііндивідуальної ліцензії НБУ.

Валютні цінності резидентів, що знаходяться поза межами Украї-ни, підлягають обов'язковому декларуванню в НБУ.

В Україні з метою валютного регулювання широко використову-ється такий інструмент як ліцензування. Це дозволяє здійснювати без-посередній контроль над переміщенням валютних цінностей. Ліцензу-вання здійснюється НБУ та його регіональними відділеннями.

Генеральні ліцензії видаються комерційним банкам та іншим кре-дитно-фінансовим установам України на здійснення валютних опера-цій (таких як ведення валютних рахунків клієнтів, встановлення пря-мих кореспондентських зв'язків з іноземними банками, операції зміжнародних торгових розрахунків, операції з торгівлі іноземною ва-лютою на внутрішньому валютному ринку та ін.) на весь період чин-ності режиму валютного регулювання.

Індивідуальні ліцензії видаються резидентам та нерезидентам наздійснення разової валютної операції. Індивідуальні ліцензії необхіднідля таких операцій:

вивезення та переказування валютних цінностей закордон понадвстановлені норми;

отримання та надання резидентам кредитів в іноземній валюті,якщо терміни та суми таких кредитів перевищують встановлені зако-нодавством межі;

використання іноземної валюти на території України як засобуплатежу;

здійснення іноземних інвестицій за кордон та ін.

Характерною особливістю валютного регулювання в нашій країні є

відкриття рахунків в іноземній валюті.

Законодавством України передбачено, що рахунки в іноземній ва-люті юридичним та фізичним особам, резидентам чи нерезидентамвідкриваються в уповноважених банках, які отримали ліцензію НБУна право здійснення операцій з іноземною валютою.

Право на відкриття рахунків в іноземній валюті отримують юриди-чні особи, у статутних документах яких передбачено здійснення зов-нішньоекономічної діяльності. Приватні підприємці (без створенняюридичної особи) отримують таке право на підставі реєстраційної ка-ртки, в якій також передбачене здійснення зовнішньоекономічної дія-льності. Рахунки в іноземній валюті відкриваються юридичним осо-бам-нерезидентам: дипломатичним та іншим офіційним представниц-твам в Україні, а також іноземним фірмам, міжнародним організаціям,іноземним інвесторам.

Банк, який відкрив розрахунковий рахунок в іноземній валюті, провідкриття такого рахунку повідомляє податковим органам та банку, деклієнт має розрахунковий рахунок в національній валюті.

Важливою рисою валютного регулювання в Україні є купівля іно-земної валюти.

Торгівля іноземною валютою на території України резидентами танерезидентами — юридичними особами здійснюється через уповно-важені банки та інші кредитно-фінансові установи, які отримали ліце-нзію на торгівлю іноземною валютою НБУ, виключно на міжбанківсь-кому валютному ринку України.

Для придбання іноземної валюти потрібно надати документи, щопідтверджують необхідність цієї операції. Це може бути:

відповідним чином оформлений контракт на імпорт товарів, ро-біт або послуг;

документи, які свідчать про правомірність переказування за кор-дон прибутку, отриманого іноземним інвестором від інвестицій вУкраїні; документи щодо руху капіталу, про ліцензовані НБУ;

документи, що свідчать про правомірність купівлі іноземної валютидля погашення та обслуговування резидентом кредиту, отриманого в іно-земній валюті у встановленому порядку в уповноваженому банку.

Операції купівлі-продажу іноземної валюти здійснюються уповно-важеними банками за письмовими дорученнями клієнтів та з оплатоюкомісійної винагороди на договірних умовах, при цьому до дорученнядодаються необхідні документи, що підтверджують характер угоди.

Придбана або зарахована на спеціальний рахунок клієнта іноземнавалюта має бути використана у повній відповідності до контракту абоінших необхідних документів протягом 5 банківських днів. У випадкупорушення цього терміну придбана валюта продається уповноваже-ними банками протягом 5 робочих днів на міжбанківському валютно-му ринку України. При цьому позитивна курсова різниця, яка можевиникнути при такій операції, спрямовується до державного бюджетуУкраїни, а негативна курсова різниця зараховується до результатів го-сподарської діяльності резидента.

У випадку, якщо після оплати контракту залишилися кошти, сумаяких не перевищує одного біржового лоту, вони повинні бути зарахо-вані на поточний валютний рахунок клієнта. Залишок валюти в сумі,що перевищує один біржовий лот, має бути проданий на найближчихбіржових торгах.

Придбання фізичними особами-резидентами іноземної валюти наміжбанківському валютному ринку України здійснюється:

а)         під належним чином оформлені угоди (контракти) та інвойси зюридичною особою;

б)         для власного вжитку;

в)         лише за наявності посередника — юридичної особи;

г)         у безготівковій формі;

ґ) на суму не більше 8000 дол. США.

Основні функції валютного контролю при купівлі іноземної валю-ти здійснюють уповноважені банки, які повинні отримувати від клієн-тів необхідні документи на придбання іноземної валюти та контролю-вати її цільове використання. Уповноважені банки також здійснюютьфункції агента валютного контролю при переказуванні іноземної ва-люти за кордон.

Однією із суттєвих ознак валютного регулювання в нашій державіє терміни розрахунків за експортно-імпортними операціями.

При експортних контрактах виручка резидентів в іноземній валютіпідлягає зарахуванню на їхні валютні рахунки в уповноважених бан-ках в терміни виплати заборгованостей, що вказані у контрактах, алене перевищують 90 календарних днів від дати митного оформленняпродукції, а у випадку робіт, послуг або передачі прав інтелектуальноївласності — від моменту підписання акту або іншого документа, якісвідчать про їх виконання.

Отримання продукції по імпортних контрактах не повинне пере-вищувати 90 календарних днів від моменту здійснення авансовогоплатежу або виставлення векселю на користь постачальника продукції,що імпортується.

Порушення резидентами термінів розрахунків за експортно-імпортнимиопераціями призводить до нарахування пені за кожен прострочений день урозмірі 0,3% від суми недоотриманої виручки або недопоставленої продук-ції в іноземній валюті, перерахованій у грошову одиницю України за валю-тним курсом НБУ на день заборгованості. Нарахування пені здійснюєтьсяна підставі вантажних митних декларацій, отриманих на митниці, а такожжурналу обліку розрахунків за імпортними контрактами. Пеня за порушен-ня термінів розрахунків за експортно-імпортними операціями, що виниклапісля 25.05.1996 року, пеня нараховується без обмежень.

Перевищення 90-денного терміну отримання валютної виручки абопродукції згідно імпортного контракту можливе лише при індивідуа-льному дозволі обласного управління НБУ за місцем реєстрації рези-дента. Підставою для продовження законодавчо встановлених термініврозрахунків по експортно-імпортних операціях є висновки відповід-них міністерств та відомств, які підтверджують належність контрактурезидента з іноземною фірмою до договорів виробничої кооперації,консигнації, комплексного будівництва, постачання складних техніч-них виробів та товарів спеціального призначення. Продовження термі-нів розрахунків по експортно-імпортних операціях дається на термін,що, як правило, не перевищує 90 календарних днів. В окремих випад-ках обласні управління НБУ можуть продовжувати строки вже нада-них індивідуальних дозволів на загальний термін не більше 270 днів.

Валютне регулювання в Україні відбувається і в певній специфіціздійснення резидентами іноземних інвестицій.

Іноземні інвестиції можуть здійснюватися лише за рахунок влас-них коштів. Здійснення інвестицій за рахунок кредитів, отриманих відуповноважених або іноземних банків, забороняється. Здійснення іно-земних інвестицій за рахунок бюджетних коштів дозволено лише завідповідними постановами Верховної Ради України.

Для здійснення резидентами іноземних інвестицій необхідна інди-відуальна ліцензія НБУ, яка видається як юридичним особам України,так і фізичним особам, які зареєстровані як підприємці. Іноземні інвес-тиції резидентів України повинні здійснюватися лише в безготівковійформі і виключно через кореспондентські рахунки уповноважених ба-нків України.

Всі надходження від іноземних інвестицій на користь резидентівмають бути зараховані на валютні рахунки резидентів в уповноваже-них банках після сплати усіх податків, які вимагаються за законодав-ством країни, що приймає. При цьому уповноваженому банку та пода-тковій інспекції подається офіційне підтвердження сплати податків закордоном. Суми податків зараховуються, тільки якщо між Україноюта країною, що приймає, укладено угоду про уникнення подвійногооподаткування.

Прибуток, отриманий резидентами за кордоном у будь-якій формі,підлягає обов'язковому декларуванню відповідно до листа НБУ «Про по-рядок декларування валютних цінностей та іншого майна». Всі валютніцінності, доходи та майно, які знаходяться за межами України, підлягаютьобов'язковому декларуванню суб'єктами підприємницької діяльності.

Характерною рисою валютного регулювання в нашій країні є такожпроведення операцій купівлі продажу готівкової іноземної валюти.

Обмінні пункти відкриваються для обслуговування фізичних осіб— резидентів та нерезидентів. Вони відкриваються кредитними уста-новами, які мають ліцензію НБУ на даний вид операцій, а також ін-шими юридичними особами-резидентами, які уклали агентську угоду зуповноваженим банком, в якому відкрито їхній гривневий або валют-ний рахунок.

Вимоги до роботи обмінних пунктів:

Усі операції підлягають суворому обліку (ведуться два реєстри-журнали для обліку операцій купівлі та операцій продажу іноземноївалюти).

Про здійснення обмінних операцій фізичним особам надаєтьсядовідка встановленого зразка, яка надає право резидентам та нерези-дентам вивозити товар з України без сплати мита.

Залишки гривні понад ліміт наприкінці дня мають здаватися навласний рахунок в банку, а іноземна валюта — продаватися банкові.На початок робочого дня банк забезпечує пункти авансом у націона-льній та іноземній валюті.

Курси валют встановлюються самостійно щоденно та протягомдня не підлягають зміні.

Різниця між курсами купівлі та продажу іноземної валюти неповинна перевищувати 5%.

Режим роботи обмінного пункту встановлюється установою,якою його відкрито, але не менше 20 годин на добу в прикордоннихзонах, аеропортах, морських та річкових вокзалах; в інших місцях —не менше 8 годин на добу.

В окремих випадках дозволяються розрахунки між резидентами танерезидентами в іноземній валюті готівкою, в тому числі й за експорттоварів та послуг. Розрахунки готівкою здійснюються за умови надан-ня безпосередньо нерезидентом валютної готівки в касу банку на ра-хунок резидента. При цьому оплата у готівковій формі має бути пе-редбачена у контракті і нерезидент має надати декларацію проввезення на територію України іноземної валюти.

Крім цього дозволяється придбання за іноземну валюту деяких то-варів на території міжнародних портів, аеропортів, вокзалів України.Нерезиденти можуть оплачувати в іноземній валюті страхування таготельні послуги, дорожні збори.

Розділ Xlll

ОПОДАТКУВАННЯ В ЗЕД

Зміст та принципи оподаткування.

Основні види податків, встановлених для суб'єктів ЗЕД.

Пільги при здійсненні ЗЕД.