IV. Основні положення валютного регулюваннята контролю, що діють в Україні

На даний момент в Україні склалися наявні умови валютного регу-лювання. Вони, зокрема, передбачають регулювання валютного курсунаціональної грошової одиниці.

Встановлення та регулювання валютного курсу — одна з найважли-віших частин валютного регулювання і зовнішньоекономічної політики,оскільки відбиває міру втручання держави у ринкові відносини. Обміннийкурс валюти та його стабільність, передбачуваність його змін можутьстворювати додаткові витрати, або навпаки, переваги від зовнішньоеко-номічної діяльності і таким чином стимулювати або обмежувати її.

Валютний курс — це ціна грошової одиниці валюти, виражена угрошових одиницях іншої країни. Основними економічними фактора-ми, що впливають на валютний курс, є: стан платіжного балансу краї-ни, рівень процентних ставок, рівень інфляції, міграція короткочаснихкапіталів між країнами тощо.

Валютний коридор — встановлення максимального та мінімальногозначення курсу національної грошової одиниці відносно іноземних валют,в межах яких може змінюватися поточний обмінний курс на ринку.

Однак при фіксованому валютному курсі потрібно враховуватистан економіки країн — основних партнерів. Крім того, для підтриму-вання валютного коридору слід мати постійний гарантований рівеньвласних валютних резервів.

З метою визначення офіційного курсу гривні всі іноземні валюти роз-поділено на три групи, які описані у спеціальному Класифікаторі. Це:

вільно конвертовані валюти. Вони без обмежень обмінюютьсяна інші валюти і курси яких визначаються НБУ (долари США, канад-ські долари, японські ієни, англійські фунти стерлінгів, німецькі мар-ки, іспанські пезети, італійські ліри, французькі франки, естонськікрони, євро, СДР та ін.)

валюти з обмеженою конвертованістю, крос-курси яких визна-чаються НБУ (валюти окремих країн, що розвиваються, країн Центра-льної та Східної Європи, країн колишнього СРСР).

неконвертовані валюти, які не обмінюються на інші валюти, ку-рси яких не визначаються НБУ.

Офіційний курс української валюти до долара США визначаєтьсяНБУ на підставі результатів торгів на Українському міжбанківськомувалютному ринку.

Офіційний курс гривні до всіх інших валют першої групи Класифі-катора іноземних валют визначається через крос-курси Франкфуртсь-кої валютної біржі та Московської міжбанківської валютної біржі.

Офіційний курс української гривні до національних валют країнколишнього СРСР визначається через крос-курси Центрального банкуРосії при встановленні офіційного курсу рубля. Стосовно інших валютдругої групи курс української валюти визначається через крос-курси,що публікуються в «Finantial Times».

Офіційний курс української гривні використовується в усіх безготів-кових операціях купівлі та продажу іноземної валюти. В бухгалтерськомуобліку всіх операцій, здійснених в іноземній валюті, в розрахунках з бю-джетом, митницею, в ціноутворенні, статистичній звітності.

Важливою рисою валютного регулювання в Україні є організаціярозрахунків в іноземній валюті. Валюта України є єдиним законнимзасобом платежу на території України.

Всі надходження на користь резидентів в іноземній валюті з липня1997 р. не підлягали обов'язковому продажу на міжбанківському ва-лютному ринку України. З вересня 1998 р. введений обов'язковий 50%продаж валютної виручки експортерів.

Уповноважені банки зобов'язані купувати іноземну валюту на міжба-нківському валютному ринку України за дорученнями та за рахунок рези-дентів з метою забезпечення виконання зобов'язань резидентів.

У розрахунках між резидентами та нерезидентами в межах торго-вого обігу використовується як засіб платежу іноземна валюта. Такірозрахунки здійснюються тільки через уповноважені банки.

Нерезиденти-роботодавці здійснюють оплату праці резидентів ви-ключно у валюті України у готівковій або безготівковій формі. Здійс-нення розрахунків між резидентами та нерезидентами в межах торго-вого обігу у валюті України допускається лише за умови наявностііндивідуальної ліцензії НБУ.

Валютні цінності резидентів, що знаходяться поза межами Украї-ни, підлягають обов'язковому декларуванню в НБУ.

В Україні з метою валютного регулювання широко використову-ється такий інструмент як ліцензування. Це дозволяє здійснювати без-посередній контроль над переміщенням валютних цінностей. Ліцензу-вання здійснюється НБУ та його регіональними відділеннями.

Генеральні ліцензії видаються комерційним банкам та іншим кре-дитно-фінансовим установам України на здійснення валютних опера-цій (таких як ведення валютних рахунків клієнтів, встановлення пря-мих кореспондентських зв'язків з іноземними банками, операції зміжнародних торгових розрахунків, операції з торгівлі іноземною ва-лютою на внутрішньому валютному ринку та ін.) на весь період чин-ності режиму валютного регулювання.

Індивідуальні ліцензії видаються резидентам та нерезидентам наздійснення разової валютної операції. Індивідуальні ліцензії необхіднідля таких операцій:

вивезення та переказування валютних цінностей закордон понадвстановлені норми;

отримання та надання резидентам кредитів в іноземній валюті,якщо терміни та суми таких кредитів перевищують встановлені зако-нодавством межі;

використання іноземної валюти на території України як засобуплатежу;

здійснення іноземних інвестицій за кордон та ін.

Характерною особливістю валютного регулювання в нашій країні є

відкриття рахунків в іноземній валюті.

Законодавств