І. Зміст та принципи оподаткування

магниевый скраб beletage

Податки — це обов'язкові платежі, які стягуються державою з на-селення, організацій, установ, підприємств у законодавчому порядку.

Податкова система — це сукупність принципів, форм, методів,інституційних структур — органів податкової служби, за допомогоюяких здійснюється стягнення податків, зборів державою з резидентівта нерезидентів.

Податкова система — це сукупність податків, зборів, іншихобов'язкових платежів і внесків до бюджету і державних цільових фо-ндів, які діють у встановленому законом порядку. Складається з пря-мих і непрямих податків. Прямі встановлюються безпосередньо на до-хід або власність платника податків, непрямі включаються у виглядінадбавки до ціни товару і сплачуються споживачем.

Основні принципи системи оподаткування в Україні:

Стабільність податків — основні податки в Україні встановлю-ються у законодавчому порядку ВРУ на тривалий період часу.

Рівна напруженість податків — незмінність податкової ставкипротягом певного періоду часу (наприклад, ПДВ 20%). Обов'язковістьсплати податків всіма суб'єктами господарської діяльності. Сплатаподатків повинна відбуватися у встановлений законодавством термін.

Принцип соціальної справедливості. Всі суб'єкти господарськоїдіяльності знаходяться в рівних економічних умовах і повинні сплачу-вати однакові податки по встановлених однакових ставках незалежновід форм власності, господарювання та регіонів, де здійснюється гос-подарська діяльність.

Принцип стимулювання оподаткування. Ставки податків, які засто-совуються, повинні стимулювати розвиток відповідних видів виробництва.

В межах загальної системи оподаткування діє підсистема оподат-кування ЗЕД.

Основні принципи оподаткування ЗЕД в Україні:

1. Податки і пільги, що надаються суб'єктам господарської діяль-ності, встановлює і відміняє лише BP України на основі пропозиційКабміну.

Ставки податків для суб'єктів ЗЕД встановлює та відміняє BPУкраїни.

Рівень ставок податків для суб'єктів ЗЕД встановлюються вихо-дячи з таких передумов:

необхідність досягнення самоокупності суб'єктів ЗЕД;

необхідність забезпечення самофінансування;

необхідність досягнення бездефіцитності бюджету України.

Стабільність оподаткування для суб'єктів ЗЕД. Стабільність кі-лькості і розміру податків для суб'єктів ЗЕД гарантується державою натермін не менше 5 років. Заборона встановлювати інші податки крімтих, що затверджені BP України.

Ставки податків є офіційними для суб'єктів ЗЕД і визначаютьсяпо товарній ознаці при експорті/імпорті товарів (митний податок).

Ставки податків для суб'єктів ЗЕД повинні стимулювати експортготової продукції, а не сировини.

ll. Основні види податків, встановленихдля суб'єктів ЗЕД

Схема оподаткування суб 'єктів ЗЕДта можливі ставки податків і зборів

Суб'єкти-імпортери

Суб'єкти-експортери

Суб'єкти ЗЕД в Україні (дис-триб'ютори, СП тощо)

1. Податок на прибу-ток (30%)

1. Податок на прибуток(30%)

1. Податок на прибуток(30%) у ВСЕЗ 15%

2. ПДВ (20%)

2. ПДВ (20%), бартерніоперації (0%), інші (20%)

2. ПДВ (20%) у ВСЕЗ 10%

3. Акцизні збори(10-90%)

3. Акцизні збори (10-90%)

3. Акцизні збори (10-90%)

4. Митні податки(5-50-90%)

4. Митні податки (5-90% ібільше)

4. Митні податки (5-50-90%)

5. Митні збори 0,2%від вартості контракту

5. Митні збори 0,2% відвартості контракту

5. Митні збори 0,2% від вар-тості контракту

Ill. Пільги при здійсненні ЗЕД

Податкові пільги можуть мати такі суб'єкти ЗЕД:

Суб'єкти ЗЕД, у яких обсяг експорту перевищує обсяг імпорту зафінансовий рік.

Суб'єкти ЗЕД, у яких обсяг експорту складає не менше 5% відобсягу товарів, що реалізовані за фінансовий рік.

3. Податкові пільги надаються суб'єктам ЗЕД, які стабільно експо-ртують:

наукові товари (ліцензії, патенти, ноу-хау);

науково місткі товари (електрообчислювальна техніка, прилади,нові матеріали);

товари, у вартості яких частка доданої вартості складає не менше30%.

Зміст податкових пільг, що надаються суб'єктам ЗЕД України

Загальна податкова пільга суб'єктам ЗЕД України полягає у скоро-ченні терміну амортизації основних виробничих фондів. Суб'єкти ЗЕДмають право збільшити фонд амортизації за рахунок прибутку. Прицьому ця частина прибутку не оподатковується.

Податкові пільги суб'єктам ЗЕД на практиці застосовуються у ви-гляді норм прискореної амортизації основних фондів суб'єктів ЗЕД:

Такі норми прискореної амортизації встановлюють суб'єктиЗЕД, які використовують відповідні основні фонди для виробництваекспортних товарів. Саме на ці фонди поширюються норми прискоре-ної амортизації.

Норми прискореної амортизації основних фондів встановлюють-ся для тих основних фондів, які створені за рахунок інвестицій. Прицьому умовою надання пільг є те, що ці основні фонди повинні вико-ристовуватися при виробництві експортних товарів.

Такі норми прискореної амортизації встановлюються і на імпор-тне устаткування, яке використовується для виробництва експортнихтоварів. Ця норма амортизації має бути не менше тих норм, які вста-новлені в країні походження даного устаткування.

Механізм надання податкових пільг:

Суб'єкти подають заяву та встановлені законодавством докуме-нти, необхідні для отримання податкових пільг у Департамент зовніш-ньоекономічних зв'язків при Міністерстві економіки та питань Євро-пейської інтеграції України.

Міністерство економіки та відповідні його органи розглядаютьдокументи і приймають рішення про надання податкових пільг конк-ретному суб'єкту ЗЕД.

Рішення Міністерства економіки про надання пільг відповіднимсуб'єктам ЗЕД є обов'язковим для виконання державними, фінансови-ми та податковими органами України.