Розділ XlV РИЗИКИ В ЗЕД

магниевый скраб beletage

Зміст та джерела ризиків в ЗЕД.

Види ризиків в ЗЕД.

Управління ризиками в ЗЕД.

І. Зміст та джерела ризиків в ЗЕД

Здійснення ЗЕД пов'язане з необхідністю приймання ризикованихрішень, тобто таких які не гарантують повне виконання цілей ЗЕД. Підризиками у ЗЕД розуміють:

Ризик — це загроза втрат ресурсів, додаткових витрат, недоотри-мання прибутку суб'єктами ЗЕД.

Ризик — це непередбачуваність зовнішньоекономічної операції.

Ризик — це неповна відомість про ефективність операцій, які пла-нуються та проводяться в процесі здійснення ЗЕД.

В світовій практиці врахування ризиків в ЗЕД має дуже важливезначення, оскільки майже 40% комерційних операцій закінчуються не-вдачею через недостатнє врахування та управління ризиками.

Загальні причини виникнення ризиків:

Постійна нестабільність економічних процесів в країнах світово-го співтовариства.

Недостатня поінформованість про економіки країн-партнерів.

Відсутність чітких цілей діяльності суб'єкта ЗЕД.

Наявність комерційної таємниці про діяльність суб'єкта ЗЕД.

Разом із загальними існують конкретні джерела виникнення ри-зиків у ЗЕД. До них належать:

Фінансові умови ризиків ЗЕД.

Економічні фактори, які обумовлюють ризики ЗЕД.

Ризики, пов'язані з управлінням ЗЕД.

Політичні фактори ризиків в ЗЕД.

Фактори ризику, пов'язані з організацією ЗЕД.

Фактори ризику, що впливають на ушкодження матеріальнихцінностей.

Стихійні лиха як джерело ризику в ЗЕД.

Екологічні умови як джерело ризику в ЗЕД.

Соціальні чинники ризиків у ЗЕД.

1. Фінансові умови ризиків ЗЕД:

Інфляція та зростання цін.

Банкрутство покупців.

Зміна курсу валют.

Неконвертованість валют.

Зміни оподаткування експортно-імпортних операцій.

Невиконання зобов'язань субпідрядниками ЗЕД.

Неплатоспроможність субпідрядників ЗЕД.

Валютні обмеження на експорт/імпорт.

Зміна процентної ставки по кредитах.

Економічні фактори, які обумовлюють ризики ЗЕД:

Економічна нестабільність.

Зниження темпів виробництва (в суспільстві в цілому).

Зниження темпів розвитку експортного виробництва.

Зниження рівня доходів населення.

Невиконання зобов'язань партнерів по поставці сировини та матеріалів.

Нестабільність ринку.

Відстала (регресивна) структура експорту та імпорту (ввезення,вивезення застарілих, неякісних товарів).

Ризики, пов'язані з управлінням ЗЕД:

Невірний вибір партнера.

Незнання повної компетенції партнера.

Помилки, допущені в виборі субпідрядника зовнішньоекономіч-ної операції.

Помилки, допущені в комерційній пропозиції (відповідальність,якість товару тощо).

Помилки у виборі виконавців ЗЕД.

Неправильна (помилкова) модель управління ЗЕД.

Помилки в виборі форми ЗЕД.

Відсутність контролю за ризиками при укладанні контракту (невраховується в економічних санкціях).

Політичні фактори ризиків в ЗЕД:

Зміни в національному законодавстві партнерів ЗЕД.

Можливість націоналізації матеріальних засобів.

Зміни в митному регулюванні країн-партнерів ЗЕД.

Адміністративні заходи (бюрократія) регулювання експорту таімпорту (отримання дозволу на експорт/імпорт).

Обмеження міжнародної міграції робочої сили.

Політична нестабільність країн-партнерів ЗЕД.

Регулювання ЗЕД місцевими органами влади.

Громадянські та воєнні заворушення (тероризм).

Фактори ризику, пов'язані з організацією ЗЕД:

Помилки в розробці концепцій зовнішньоекономічних операцій.

Недостатнє врахування місцевих факторів ЗЕД (природних, тру-дових ресурсів, нормативно-правових зобов'язань).

Зміни в проекті зовнішньоекономічної операції.

Зрив поставок при здійсненні ЗЕД.

Неякісна робота виконавців зовнішньоекономічної операції.

Фактори ризику, що впливають на ушкодженням матеріаль-них цінностей:

Ушкодження товарів при експорті/імпорті.

Втрата товарів при експорті/імпорті.

Виробнича травма виконавців зовнішньоекономічної операції.

Стихійні лиха як джерело ризику в ЗЕД

Повінь.

Землетрус.

Обвал.

Ураган.

Пожежа.

Інші.

Екологічні умови як джерело ризику в ЗЕД

Забруднення навколишнього середовища.

Недотримання техніки безпеки при здійсненні

Соціальні чинники ризиків у ЗЕДПомилки, неврахування тенденцій:

зміст структури населення (освітня, національна, вікова, професійна;

розширення впливу політичних партій, рухів;

національні традиції;

зростання впливу релігії;

морального стану суспільства тощо.

Наявність ризиків в ЗЕД передбачає визначення цілей по їх регу-люванню. Основна мета регулювання ризиків в ЗЕД — це захистсуб'єкта ЗЕД від збитків та мінімізація витрат пов'язаних із здійснен-ням зовнішньоекономічних операцій.

ll. Види ризиків в ЗЕД

На сьогодні 80% суб'єктів господарської діяльності в країнах сві-тового співтовариства здійснюють зовнішньоекономічної операції. Цядіяльність пов'язана з великою кількістю ризиків. В ЗЕД нараховуєть-ся близько 150 видів ризиків.Основні види ризиків:

Ризики, пов'язані з вибором країни для здійснення зовнішньо-економічних операцій.

Ризики, пов'язані з вибором іноземного партнера.

Маркетингові ризики.

Транспортні ризики.

Ризики, пов'язані з укладанням МГК.

Комерційні ризики в ЗЕД.

Ризики, пов'язані з митним регулюванням.

Ризики, пов'язані з вибором країни для здійснення зовнішньо-економічних операцій поділяються на:

Політичні ризики — це можливість виникнення збитків або ско-рочення розмірів прибутку як наслідок державної політики. Складовіполітичних ризиків:

Політична стабільність (імовірність зміни режиму).

Економічна стабільність (економічне зростання або криза).

Валютна стабільність (вільна конвертованість валюти, стійкістьнаціональної валюти).

Переведення капіталу та прибутку за кордон.

Захист технологій (патенти, ліцензії).

Відношення до іноземних інвестицій (пільги, привабливість, об-меження).

Культурна взаємодія (позитивне та негативне відношення доекспорту/імпорту).

Макроекономічні ризики — це ризики, які характеризують загаль-ний економічний рівень розвитку країни До них відносяться;

Стан внутрішньої економіки країни-суб'єкта ЗЕД.

Оцінка економіки країни партнера (конкурентноздатність, часткаекспорту в ВВП).

Заборгованість країни.

Ризики, пов'язані з вибором країни оцінюються за індексами:

Індекс політичного ризику.

Індекс поточної економічної ситуації.

Індекс можливостей переведення капіталу та векселів закордон.

Індекс можливостей отримання прибутку.

Наведені індекси містяться в публікаціях міжнародних консалтин-гових фірм.

Ризики пов'язані з вибором іноземного партнера:

На сьогодні інформацію про діяльність будь-якої іноземної фірмиможна знайти в спеціальних довідниках. Наприклад, Довідник «Адре-сЄвро» містить інформацію про 150 тисяч фірм з 15 країн світу. Дові-дник «Зарубіжні виробники», де вказані координати фірм, товари, яківони виробляють та ін. Така інформація надійна, але недостатньо по-вна. Тому для того, щоб зменшити ризик, пов'язаний з надійністю ін-формації про партнера, необхідно знати наступне:

Характер партнера (його репутація в діловому світі, відповідальність).

Фінансові можливості партнера (його здатність здійснювати роз-рахунки).

Оцінка майна партнера (розмір та структура капіталу).

Забезпеченість партнера (матеріальні цінності, які можна здатипід заставу).

Конкурентноздатність партнера.

Створення системи збору та аналізу інформації про можливихпартнерів.

3. Маркетингові ризики пов'язані з просуванням та реалізацієютоварів на світових ринках. Маркетингові ризики поділяються на 3 ви-ди: інформаційний, інноваційний, галузевий ризик.

Інформаційний маркетинговий ризик містить близько 250 пока-зників. Основні з них:

Розмір світового ринку.

Динаміка торгівлі товарами.

Ринкова перспектива.

Сезонність.

Світові ціни.

Потреба в товарі.

Участь посередників.

Упаковка.

Конкуренти.

Ринкові дослідження.

Політична ситуація.

Обмеження на торгівлю.

Ефективність реклами.

Інноваційний ризик передбачає врахування можливих втрат привкладенні капіталу у виробництво нових товарів та послуг.

Галузевий маркетинговий ризик передбачає врахування можли-вих втрат від змін, які відбуваються в конкретній галузі економіки.При цьому враховуються:

Місце фірми-партнера в даній галузі.

Аналіз діяльності аналогічних фірм в даній галузі.

Аналіз діяльності аналогічних фірм в споріднених, суміжних га-лузях.

Транспортні ризики.

їх класифікація надана в Incoterms 2000. Ці ризики містяться в усіх13 умовах поставок товарів.

Основний критерій визначення ризику полягає в тому, що його не-се продавець або покупець лише в тому випадку, коли товар знахо-диться в його розпорядженні і він є його власником.

Ризики, пов'язані з укладанням МГК.

Дані ризики мають місце у наступних випадках:

Неточності в змісті статей контракту.

Невигідності положень, які включаються до статей контракту,для одного з партнерів. Такі ризики називаються договірними та мо-жуть мати місце в кожній із статей МГК.

Комерційні ризики в ЗЕД.

Такі ризики виникають в процесі реалізації товарів та послугсуб'єктами ЗЕД.

Види комерційних ризиків:

Можливість ризику відмови реєстрації товару в Україні.

Ризик пов'язаний з несвоєчасністю вигідної купівлі/продажу то-вару (ризик упущеної вигоди).

Ризик зниження доходності.

Ризик фінансових втрат.Причини комерційних ризиків.

Зменшення обсягу реалізації.

Зростання закупочної ціни товару.

Зниження обсягу закупок товару.

Втрата товару.

Втрата якості товару.

Зростання витрат обігу.

Ризики, пов'язані з митним регулюванням.Ці ризики обумовлюють:

Несвоєчасна сертифікація товарів.

Неправильний розрахунок митних зборів, акцизу, ПДВ.

Недотримання вимог по заповненню митних документів.

Недотримання митного законодавства.

Неправильний вибір транспортних засобів, які не відповідаютьмитним вимогам.

lll. Управління ризиками в ЗЕД

Рівень ризиків в ЗЕД може змінюватися. На зростання ризиків впливають:

Раптове виникнення проблем (виробничих, політичних, соціальних).

Нереальність виконання поставлених задач у зв'язку зі змінамиобставин.

Недосконале законодавство.

Відсутність додаткової інформації.

Управління ризиками направлено на зниження їх рівня. Основнимиправилами управління ризиками в ЗЕД (зниження ризиків) є наступні:

Не можна ризикувати більше, аніж це може дозволити власний капітал.

Необхідно думати про наслідки ризику.

Не можна ризикувати більшим заради малого.

Позитивне рішення про проведення зовнішньоекономічної опе-рації приймається лише за відсутності суттєвих сумнівів.

За наявності суттєвих сумнівів приймається негативне рішення.

В будь-якій ситуації завжди шукати варто рішення, яке б задо-вольняло суб'єктів ЗЕД.

Основні принципи стратегії, управління ризиками в ЗЕД:

Максимум виграшу.

Оптимальне поєднання виграшу та розміру ризику.

Оптимальна імовірність отримання результату від зовнішньо-економічної операції.

Допустиме коливання отримання результату від зовнішньоеко-номічної операції.

Основні методи зниження ризику в ЗЕД:

Виключення ризику — це відмова від проведення будь-яких дій,пов'язаних з можливістю появи ризику в ЗЕД.

Зменшення ризику передбачає прийняття рішень, які призводятьдо зниження рівня втрат.

Прийняття ризику означає, що підприємець бере на себе повнувідповідальність за проведення зовнішньоекономічної операції та ри-зики пов'язані з нею.

Передача ризику означає, що підприємець передає відповідальністьза ризик іншому партнеру або іншому суб'єкту господарської діяльності.

Засоби зменшення ризику в ЗЕД:

Диверсифікація — це розширення асортименту.

Лімітування (обмеження) видів діяльності або обсягів продукції,що випускається.

Самострахування.

Страхування.

Етапи управління ризиками в ЗЕД:

Створення бази для прийняття рішення про допустимість конк-ретного ризику в ЗЕД.

Оцінка ризиків в ЗЕД.

Ознайомлення з оцінкою ризиків покупців.

Розробка методів урахування ризиків та їх наслідків.

Оперативне регулювання ризиків на основі своєчасної інформації.

Створення методів зменшення ризиків.

Моделювання ризиків за допомогою ЕОМ.

Кадрове забезпечення управління ризиками в ЗЕД.

Розділ XV СТРАХУВАННЯ ЗЕД

Економічний зміст страхування в ЗЕД.

Основні види страхування в ЗЕД.